Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

1995

I. volební období

1488

INTERPELACE

poslance Josefa Křížka

na místopředsedu vlády a ministra zemědělství Josefa Luxe

ve věci restitučních nároků pana JUDr. Kuneše Sonntaga

Ve smyslu § 89 odst. 1 zákona ČNR č. 3511989 Sb., o jednacím řádu České národní rady, v platném znění, předkládám poslancům následující interpelaci poslance Josefa Křížka na místopředsedu vlády a ministra zemědělství Josefa Luxe. Interpelace je přílohou tohoto sněmovního tisku.

V Praze dne 21. ledna 1995

Milan Uhde v.r.

Příloha

Vážený pan

Ing. Josef Lux

místopředseda vlády České republiky

a ministr zemědělství

 
V Praze dne 26. 1. 1995

Vážený pane místopředsedo,

dlouhá léta se věnuji problematice zemědělství a i z tohoto důvodu se na mne obracejí občané při řešení konkrétních problémů, které např. souvisejí i s restitucemi.

Dne 23. 1. 1995 mne požádal pan JUDr. Kuneš Sonntag. V jeho případě došlo k řádnému uplatnění restitučních nároků, přičemž jemu a jeho manželce byly pravomocným rozhodnutím Pozemkového úřadu v Olomouci pod č. j. PÚ 1174/91-Vy vráceny do vlastnictví pozemky a budovy v KÚ Střelice, okr. Olomouc. Ve smyslu ustanovení § 11 odst. 1 zákona č. 229/1991 Sb. nebyly vydány 2 parcely za hrad, k nimž bylo před účinností tohoto zákona zřízeno právo osobního užívání ve prospěch třetích osob a v současné době se jedná o pozemky zastavěné, tudíž o pozemky, které se ve smyslu zákona nevydávají.

V obci nejsou k dispozici náhradní pozemky a restituenti tedy dne 5. 8. 1992 požádali regionální odbor Vašeho ministerstvo v Olomouci o poskytnutí finanční náhrady ve smyslu ustanovení § 16 odst. 1 citovaného zákona. Bylo řádně provedeno ocenění pozemků soudním znalcem a byla stanovena cena ve výši 84.369,60 Kč. Dne 20. 12. 1993 žadatelé obdrželi v souladu s vládním nařízením č. 504/1992 Sb. od Vašeho ministerstva finanční náhradu 10.000,-- Kč s tím, že za zbývajících 74.369,60 Kč obdrží cenné papíry, které nemají povahu státních dluhopisů. Bohužel však do současné doby nebyly tyto cenné papíry restituentům předány.

V této věci bylo dotazováno Ministerstvo zemědělství, odbor ekonomiky a financování (11. 3. 1994) a paní ředitelka tohoto odboru Ing. Marie Cihelnová sdělila dne 24. 3. 1994 doslova, že Vaše ministerstvo poskytuje podle citovaného vládního nařízení pouze finanční náhradu v hotovosti. Zároveň sdělila věc již předem známou, tj., že zbytek dlužné částky bude poskytnu formou cenných papírů, které nemají povahu státního dluhopisu. Toto sdělení neobsahovalo informaci o tom, kdo a kdy bude poskytovat takové cenné papíry, pouze skutečnost, že budeme včas informováni. Pokud jsem informován, tak postup poskytování takových cenných papírů není dosud žádným právní předpisem stanoven a cenné papíry nejsou tedy poskytovány.

Od tohoto sdělení uplynul téměř 1 rok a doposud nebyla tato problematika legislativně dořešena. Podobných případů není málo a tvoří tedy ve svém souhrnu obecní a velmi naléhavý problém.

Ze všech těchto důvodů se na Vás, vážený pane místopředsedo, obracím s touto interpelací a žádám od Vás poskytnutí informací o tom:

1) jak budou tyto případy v dohledné době řešeny,

2) jak bude řešen tento konkrétní případ.

Podklady k němu Vám jistě poskytne odbor ekonomiky a financování Vašeho ministerstva.

Děkuji

 
Ing. Josef Křížek
 
poslanec PS PČRSouvisející odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP