Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

1994

I. volební období

1154

INTERPELACE

poslanců V. Sochora a 21 dalších

na předsedu vlády Václava Klause

ve věci dálnice D 47 v ostravské aglomeraci

Ve smyslu § 89 odst. 1 zákona ČNR č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu České národní rady, v platném znění, předkládám poslancům následující interpelaci poslanců V. Sochora a 21 dalších na předsedu vlády Václava Klause. Interpelace je přílohou tohoto sněmovního tisku.

V Praze dne 14. září 1994

Milan Uhde v. r.

Příloha

Poslanci Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

 Praha, 8. září 1994

Vážený pan

doc. Ing. Václav Klaus, CSc.

předseda vlády České republiky

prostřednictvím

předsedy Poslanecké sněmovny PČR

pana PhDr. Milana Uhdeho

Praha

Vážený pane premiére,

vážení členové vlády České republiky,

ve středu dne 17. srpna 1994 vláda projednala a schválila územní plán vyššího územního celku Ostrava, jehož součástí bylo i schváleni trasy dálnice D 47. Ačkoliv byla možnost vybrat jednu ze čtyř doporučených variant, byla nakonec vybrána ta, která je z ekonomického hlediska sice nejvhodnější, ale z hlediska ekologického a politického naopak nejhorší. Takto nově budovaná komunikace nebude mít parametry dálnice, ale jen silnice pro motorová vozidla, nebude napojena na evropskou dálniční síť a místy bude procházet chráněným územím Poodří a není příliš jasné, jak se tato koncepční změna dotkne významné ekologické lokality štěrkopískových jezer na bohumínsku.

Schválený typ' komunikace a její trasa neodpovídá již jednou přijatému usnesení vlády ČR čís. 631 ze dne 10.11.1993 o rozvoji dálnic a čtyřpruhových silnic pro motorová vozidla v České republice do roku 2005, kde bylo počítáno s výstavbou dálnice a jejího napojení na dálniční síť v Polsku.

Rozhodnutí vlády ze dne 17.8.1994 vyvolalo na severu Moravy a ve Slezsku ostrý nesouhlas odborníků, ekologických iniciativ a řady územních orgánů politických stran, neboť všichni výstavbě dálnice D 47 připisují velký význam pro zabezpečení restrukturalizace průmyslu v ostravsko-karvinské aglomeraci. Očekávalo se, že pro řadu okresů, ve kterých je vysoké procento nezaměstnanosti, by výstavba dálnice přinesla nové pracovní příležitosti nejen při stavbě vlastní komunikace, ale i stálá pracovní místa v dalších zařízeních, jako jsou např. čerpací stanice pohonných hmot, motoresty, autoservisy apod., která by byla při dálnici budována.

Domníváme se, že vláda při svém rozhodování neměla dostatek argumentů, které by nutnost výstavby dálnice a její napojení na evropskou dálniční síť dostatečně odůvodnily. Komunikace D 47 slouží v prostoru mezi městy Olomouc a Hranice na Moravě jak našim, tak i motoristům cizích států. Provoz na tomto úseku je srovnatelný s provozem na dálnici D 1. Stávající komunikace, která je využívána pro kamionovou přepravu z jihu na sever Evropy nevyhovuje, protože na ní dochází k častým dopravním nehodám s vážnými následky.

I když pro mnohé neodborníky z hlediska technického nejsou velké rozdíly mezi komunikací dálničního typu a silnicí pro motorová vozidla, z hlediska politického je tato otázka velmi důležitá. Při rozboru vstupu cizího kapitálu do České republiky se ukazuje, že zahraniční investoři investují v těch místech, kde jsou vyřešeny majetkové vztahy a které jsou napojeny na evropskou dálniční síť a tedy i snadno dopravně dosažitelné. Ostrava a její okolí tuto druhou podmínku nesplňuje a to je důvod, proč jen málo zahraničních firem je ochotno v této části republiky investovat.

Proto se na Vás, vážený pane premiére, vážená vládo, obracíme se žádostí, aby problematika výstavby dálnice D 47 byla přehodnocena s přihlédnutím k výše uvedeným důvodům a bylo přijato řešení, které bude vycházet z jiného typu komunikace i jiné trasy.

Za kladné vyřízení této interpelace předem děkujeme.

Příloha: Podpisový list


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP