PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY

Poslanecká sněmovna 1994

I. volební období

1084

Návrh

poslance Fr. Kačenky a dalších

na vydání zákona

o změně názvu vysokých škol uvedených v příloze zákona

číslo 172/1990 Sb., o vysokých školách

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

§ 1

Název "Vysoká škola báňská v Ostravě" se mění a zní:

"Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava", zkráceně VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta hornicko - geologická

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství

Fakulta strojní

Fakulta elektrotechniky informatiky

Fakulta ekonomická

§ 2

Název "Vysoká škola strojní a textilní v Liberci" se mění a zní:

"Technická univerzita v Liberci"

Fakulta strojní

Fakulta textilní

Fakulta pedagogická

Fakulta hospodářská

§ 3

Název "Vysoká škola zemědělská v Brně" se mění a zní:

"Mendelova zemědělská a lesnická univerzita"

Fakulta agronomická

Fakulta provozně ekonomická

Fakulta lesnická a dřevařská

Fakulta zahradnická v Lednici na Moravě

§ 4

Název "Vysoká škola veterinární a farmaceutická v Brně" se mění a zní:

"Veterinární a farmaceutická univerzita Brno"

Fakulta veterinárního lékařství

Fakulta veterinární hygieny a ekologie

Fakulta farmaceutická

§ 5

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1995

Návrh předkládají tito poslanci:


F. Kačenka v.r.
M. Chudoba v.r.
M. Skočovský v.r.
Z. Vorlíček v.r.
P. Brodský v.r.
S. Bumbová v.r.
J. Černý v.r.
J. Sýkora v.r.
J. Červinka v.r.
E. Zeman v.r.
P. Tollner v.r.
S. Gross v.r.
V. Dobal v.r.
J. Karas v.r.
J. Soural v.r.
D. Matulka v.r.
J. Broulík v.r.
M. Kašpárek v.r.


Důvodová zpráva

Obecná část

Jsou dva důvody, které vedou navrhovatele k předložení návrhu zákona o změně názvu vysokých škol uvedených v příloze zákona č. 172/1990 Sb. Prvním z nich je snaha uvést do souladu názvy škol s náplní studia, druhým přiblížit jejich označení názvům používaným v zahraničí a tím deklarovat, že splňují všechny mezinárodně uznávané atributy univerzitního vzdělávání, které musí škola mít, má-li být zařazena mezi univerzity. Sníží se tak nebezpečí, že kvůli svým názvům mohou být tyto školy degradovány na úroveň zahraničních vysokých škol neuniverzitního typu a řadě absolventů odpadnou problémy s nostrifikací diplomů v zahraničí.

Názvy škol "Vysoká škola báňská v Ostravě", "Vysoká škola strojní, strojní a textilní v Liberci", "Vysoká škola zemědělská v Brně" a "Vysoká škola veterinární a farmaceutická v Brně" neodpovídají náplni studia na těchto školách a svým způsobem dezinformují veřejnost. Zejména u uchazečů o studium a u jejich rodičů vyvolávají pochybnosti o možném uplatnění absolventů té či oné vysoké školy v dalším životě z důvodu příliš úzké zaměřenosti studia. Nevyhovující názvy je tak vlastně znevýhodňují vůči ostatním. Změna názvů toto znevýhodnění odstraňuje. Ze stejných důvodů Parlament změnil na 16. schůzi v únoru letošního roku název Vysoké školy chemickotechnologické v Pardubicích na Univerzitu Pardubice.

Navrhovaná změna si nevyžádá žádné dodatečné finanční prostředky ze státního rozpočtu. Stávající akademické symboly (insignie, taláry, znaky škol aj.) bude možné po drobných úpravách používat i nadále. Tyto náklady, stejně jako náklady na výrobu nových razítek a tabulí pro nové označení budov školy, budou hrazeny z rozpočtu jednotlivých škol a budou se pohybovat ve výši cca 100 000 Kč u každé z nich.

Zvláštní část

k § 1

Vysoká škola báňská byla do Ostravy přemístěna z Příbrami dekretem prezidenta Beneše v r. 1945 a jejím úkolem bylo zajistit odborníky pro rozvoj hornictví, hutnictví a těžkého strojírenství v ostravsko-karvinské aglomeraci. V průběhu existence školy se měnil nejen počet fakult, ale i jejich názvy a profil. V souvislosti s proklamovaným útlumem hornictví a hutnictví v našem národním hospodářství se postupně zavádí do výuky nové obory (např. ekologie, pozemní stavby apod.), které s původním názvem školy mají již jen málo společného. Vzniká tak neúnosná situace, kdy s klasickým hornictvím a hutnictvím nemá nic společného téměř 85% studentů. Přejmenování školy je nutné, ale bylo by chybou vzdát se historických tradic (VŠB navazuje na první báňské učiliště v Jáchymově vzniklé v r. 1716 a na první samostatnou báňskou akademii v Příbrami zřízenou dekretem císaře Františka Josefa I. v roce 1849). Proto se navrhuje název, ve kterém se integruje historie a tradice s novým obsahem.

k § 2

Vysoká škola strojní a textilní v Liberci byla založena v roce 1953. Vedle tradičních fakult strojní a textilní byla 10. července 1990 rozhodnutím Akademického senátu zřízena fakulta pedagogická a 17. března 1992 fakulta hospodářská. O stávajícím názvu školy platí v plném rozsahu to, co je uvedeno v obecné části důvodové zprávy.

k § 3

Vysoká škola zemědělská v Brně, založená v roce 1919, je nejstarším vysokým zemědělským a lesnickým učením v Českých zemích. Posláním školy je poskytovat vysokoškolské, postgraduální a celoživotní vzdělávání v oblasti zemědělských, biologických, zahradnických, ekonomických a lesnických věd, přispívat ke zvyšování vědecké technické a ekonomické úrovně českého hospodářství a podílet se významnou měrou na ochraně přírodních zdrojů, tvorbě krajiny, řešení ekologických problémů a vytváření harmonického prostředí. Na VŠZ v Brně působí již několikátá generace kmenových pedagogů a vědeckých pracovníků, kteří navázali na vynikající odkaz učitelů a představitelů školy, jež se podíleli na jejím založení a budování. Svou odbornou pedagogickou prací přispěli k jejímu věhlasu nejen v Českých zemích, ale i v zahraničí. Epochálnímu významu J. G. Mendela, resp. Mendelovým zákonům dědičnosti a jeho činnosti jako zakladatele vědeckého včelařství, meteorologie, šlechtitelství ovcí a pěstění lesů byl dán na půdě Vysoké školy zemědělské v Brně kromě odborného a výchovné působení jejích učitelů také výraz v dlouholeté činnosti vědeckovýzkumného ústavu školy, která nese název Mendeleum.

k § 4

Vysoká škola veterinární v Brně vznikla v roce 1918 jako monofakultní vysoká škola zvěrolékařská. V období První republiky a v poválečném období na škole studoval značný počet zahraničních studentů a v poslední době se jejich počet opět zvyšuje. V roce 1990 VŠV vycházejíc z potřeby praxe vytvořila nejdříve dvě fakulty: Fakultu veterinárního lékařství a Fakultu veterinární hygieny a ekologie. V roce 1991 rozhodnutím Akreditační komise byla zřízena fakulta třetí - Farmaceutická. Česká národní rada v dubnu 1992 změnila svým zákonem název školy na Vysoká škola veterinární a farmaceutická v Brně. Předkladatelé se domnívají, že vložení slova "univerzita" do jejího názvu přispěje k jednoznačnému vymezení postavení školy a jejích absolventů.

k § 5

Účinnost zákona se navrhuje tak, aby školy mohly používat nové názvy od 1. ledna 1995.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP