P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y

P o s l a n e c k á s n ě m o v n a 1 9 9 3

I. volební období

648

Návrh

poslanců F. Kozla, H. Tomanové, M. Výborného, E. Novákové,

J. Stadlera, V. Lukáše, T. Svobody, V. Doubravy, J. Faifra, J. Vlčka,

H. Orgoníkové, P. Hirše, M. Stiborové, Josefa Hájka a M. Hubové

na vydání

zákona o změně názvu Vysoké školy chemickotechnologické

v Pardubicích

Zákon

ze dne.1993

o změně názvu Vysoké školy chemickotechnologické v Pardubicích

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

§ 1

Název "Vysoká škola chemickotechnologická v Pardubicích" se mění a zní: "Universita Pardubice".

§ 2

Tento zákon nabývá účinnosti dnem

F. Kozel, v.r.

H. Tomanová, v.r.

M. Výborný, v.r.

E. Nováková, v.r.

J. Stadler, v.r.

V. Lukáš, v.r.

T. Svoboda, v.r.

V. Doubrava v.r.

J. Faifr, v.r.

J. Vlček, v.r.

H. Orgoníková, v.r.

P. Hirš, v.r.

M. Stiborová, v.r.

Josef Hájek, v.r.

M. Hubová, v.r.

Důvodová zpráva

Vysoká škola chemicko-technologická v Pardubicích vznikla v roce 1950 jako samostatná fakulta pro jednooborové studium chemických technologií. Za dobu více než 40 let se stala vědecko-výzkumným pracovištěm uznávaným doma i v zahraničí. V uplynulých třech letech pak prošla VŠCHT Pardubice vývojem odpovídajícím tendencím ve vyspělém světě, který je charakterizován restrukturalizací a diversifikací celkového pedagogického a vědeckého zaměření.

Nynější struktura VŠCHT již v řadě směrů překročila původní monotematické zaměření školy a její název tento současný a perspektivní stav zcela zjevně nevystihuje. Od letošního roku tvoří VŠCHT Pardubice:

1. Fakulta chemicko-technologická s pětiletým inženýrským studiem

2. Dopravní fakulta Jana Pernera s pětiletým inženýrským studiem

3. Fakulta ekonomicko-správní s tříletým bakalářským studiem

4. Ústav cizích jazyků s tříletým pedagogickým studiem.

Název školy nemá jenom formální význam, ale má také výrazné věcné dopady. Současný název komplikuje spolupráci se zahraničními vysokými školami a institucemi tím, že např. v USA jsou názvem vysoká škola označovány střední školy. Zkresluje presentaci školy a diskriminuje ji z hlediska vnitřní činnosti i uplatnění absolventů vzhledem k již stanoveným názvům jiných vysokých škol (Slezská universita a další). V neposlední řadě dosavadní název zpochybňuje rozvojové záměry v rámci regionu, jako např. vybudování Universitní knihovny s využitím pro celé město a okolí.

Změny, ke kterým došlo od roku 1990 v souvislosti s novým vysokoškolským zákonem, ale i v důsledku zániku ČSFR, vedly tedy k vytvoření vysoké školy, která zcela odpovídá soudobému pojetí university. V případě změny názvu VŠCHT na Universitu Pardubice se proto jedná o věcně naplněnou podstatu, která je žádoucí ve srovnání se západní Evropou a USA, ale zároveň v souladu s již stanovenými názvy řady jiných vysokých škol v České republice.

Přijetí zákona nevyvolá zvýšené nároky na státní rozpočet.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP