Parlament České republiky

Poslanecká sněmovna 1993

I. volební období

303

Vládní návrh

Zákon

ze dne ............ 1993,

kterým se doplňuje zákon č. 135/1961 Sb., o pozemních

komunikacích (silniční zákon), ve znění zákona č. 27/1984 Sb.

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. 1

Zákon č. 135/1961 Sb., o pozemních komunikacích (silniční zákon), ve znění zákona č. 27/1984 Sb., se doplňuje takto:

1. V § 6 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňují se nově odstavce 2 a 3, které znějí:

"(2) Správce dálnic vymezí na základě rozhodnutí vlády úseky dálnic, které lze užívat pouze za cenu sjednanou podle cenových předpisů.[Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách.] Vymezené úseky dálnic je správce dálnic povinen předem zveřejnit v Obchodním věstníku.

(3) Placení ceny za užívání vymezených úseků dálnic nepodléhají motorová a přípojná vozidla

a/ požární ochrany,

b/ Policie České republiky,

c/ Vojenské policie,

d/ zdravotnické a důlní záchranné služby,

e/ zdravotnické služby při přepravě nemocných a raněných,

f/ technické vyprošťovací služby.".

2. V § 20 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se nový odstavec 2, který zní:

"(2) Ustanovení odstavce 1 se nevztahuje na zařízení umístěná na dálnicích k účelu placení ceny za užívání vymezeného úseku dálnic.".

Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem ...................

Důvodová zpráva

Obecná část

Naléhavá potřeba urychlení výstavby dálnic s cílem napojení evropskou síť, řešení dopravních a ekologických problémů a zvýšení kapacity hraničních přechodů a transitních tras pro kamionovou dopravu. Byla konstatována ve dvou základních materiálech vlády České republiky, týkajících se výstavby dálnic, a to

- v usnesení vlády ČR ze dne 25. září 1991 č. 357 k návrhu finačního zabezpečení dostavby dálničního tahu D 5 Praha-Plzeň-Rozvadov do roku 1997,

- v usnesení vlády ČR ze dne 19. srpna 1992 č. 517 ke zprávě o rozvoji dálnic v České republice a k informaci o přípravě dostavby dálnic v České republice a k informaci o přípravě dostavby dálnice D 5.

Urychlení výstavby dálnic podle přijatého programu předpokládá vybudování 264 km během příštích 8-10 let. K realizaci tohoto programu je nezbytné využít účasti zahraničního kapitálu. Současná právní úprava pozemních komunikací tuto účast neumožňuje.

Navrhovaná dílčí novela zákona o pozemních komunikacích vychází vstříc požadavku zainteresovat na výstavbě a údržbě dálnic také soukromý sektor a tím odlehčit státní rozpočet, ze kterého je dosud výstavba a údržba dálnic financována. Vzhledem k tomu, že dálnice jsou ve vlastnictví České republiky, je vhodnou formou zainteresování soukromého sektoru na výstavbě dálnic a jejich údržbě podle zahraničních zkušeností forma smluvního předání již existujících dálnic soukromé osobě do dlouhodobého nájmu s tím, že na údržbu dálnic nezíská soukromá osoba potřebné finance ze státního rozpočtu, nýbrž prostřednictvím finanční úhrady vybrané od uživatelů dálnic nebo smluvního předání práva na výstavbu dálnic soukromé osobě s tím, že tato osoba ze svých prostředků dálnice vybuduje a návratnost investic ji zajistí dlouhodobý nájem takto vybudovaných dálnic s možností vybírání finanční úhrady od jejich uživatelů.

Výše uvedenému modelu financování výstavby a provozování dálnic brání v našich podmínkách současná právní úprava, která neumožňuje užívání dálnic za peněžní úhradu. Legislativním záměrem předkládaného návrhu zákona je zajistit návratnost cizích investic do výstavby a údržby dálnic zpoplatněním užívání vymezených úseků dálnic. Z tohoto důvodu se proto navrhuje nové znění § 6 a § 20.

Navrhovaná právní úprava zákona o pozemních komunikacích vychází ze zahraničních zkušeností (Francie, Itálie, Anglie) a je v zásadním souladu s praxí uplatňovanou v ES. Svědčí o tom i zájem a předpokládá účast evropských bank (EIB a EBRO) na financování projektu dostavby dálnice D 5. Připravený návrh je v souladu s legislativními záměry Evropských společenství, konkrétně s návrhem Komise Evropských společenství COM (92) 405 final. Tento návrh se v současné době projednává v Radě ministrů Evropských společenství.

Navrhovaná právní úprava neznamená, že jejím přijetím dojde k zpoplatnění stávající sítě dálnic. Přijetím navrhované právní úpravy dojde pouze k právní možnosti zpoplatnění užívání vymezených úseků nově budovaných dálnic. Realizace navržené obecné právní možnosti bude vždy podléhat individuálnímu posouzení a rozhodnutí ze strany vlády.

S realizací navrhované právní možnosti se uvažuje zatím pouze při přípravě dostavby dálnice D 5 Praha - Plzeň - Rozvadov.

Z ekonomického hlediska navržená právní úprava bude znamenat pro Českou republiku přínos v možnosti urychlení budování výkonné dopravní infrastruktury v té části, která umožní rychlé napojení na evropské hospodářské systémy. Způsob úhrady úvěrů a půjček je navržen v zahraničí obvyklým způsobem, t. j. zpoplatněním užívání dálnic. To se jeví výhodným zejména pro úseky dálnic D 5 a D 8 (Ústí/Lab.), kde se předpokládá značný podíl (až 50 %) zahraničních uživatelů.

Navrhovaná právní úprava nebude mít negativní dopad na státní rozpočet, naopak státnímu rozpočtu odlehčí zejména v případě rozsáhlejšího vstupu zahraničního kapitálu do těchto aktivit.

Zvláštní část

K § 6

Doplněním uvedeného paragrafu se umožní, aby správce dálnic (nebo nájemce) na úseku dálnic, který správce dálnic vymezí na základě individuálního posouzení a rozhodnutí ze strany vlády, vybíral od uživatelů dálnic cenu za jejich užívání a uživatelům vzniká na základě zákona povinnost za užívání vymezených úseků dálnic zaplatit. Výjimku mají pouze vozidla taxativně v zákonu vymezená. Rozsah výjimek pro určité kategorie vozidel odpovídá rozsahu doporučovanému v rámci ES (ozbrojené složky, záchranná a zdravotní služba).

Úhrada za užívání dálnic je v návrhu pojata jako cena sjednávaná podle cenových předpisů, na kterou se vztahují cenové předpisy.

Vzhledem k tomu, že se navrhovanou novelou zákona o pozemních komunikacích umožňuje zpoplatnění vymezených úseků dálnic, což může být citelným zásahem pro uživatele dálnic, ukládá se správci dálnic povinnost, aby zpoplatněné úseky dálnic včas zveřejnil v Obchodním věstníku.

K § 20

S ohledem na současnou právní úpravu obsaženou v § 20 zákona o pozemních komunikacích, která zakazuje na dálnicích, silnicích a místních komunikacích umisťovat předměty, tvořící pevnou překážku, je nutné doplnit toto ustanovení tak, aby na vymezených úsecích dálnic mohla být umístěna zařízení potřebná pro placení ceny za užívání dálnic.

V Praze dne 7. dubna 1993

Václav Klaus, v. r.

předseda vlády České republiky

Jan Stránský, v. r.

ministr dopravy České republiky


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP