Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

1993

I. volební období

298

NÁVRH

Rozpočtu Pozemkového fondu České republiky pro rok 1993

NÁVRH

rozpočtu Pozemkového fondu České republiky

na rok 1993

Stanovisko

vlády České republiky

k návrhu rozpočtu Pozemkového fondu

České republiky na rok 1993

Vláda České republiky na svém zasedání dne 14. dubna 1993 projednala a posoudila v souladu s ustanovením § 6 odst. 2 zákona ČNR č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky návrh rozpočtu Pozemkového fondu České republiky na rok 1993.

Vláda doporučuje Parlamentu České republiky, aby po zvážení možností krácení návrhu rozpočtu Pozemkového fondu České republiky rozpočet schválil.

V souladu se zákonem ČNR č.569/1991 Sb. o Pozemkovém fondu České republiky předkládá presidium Pozemkového fondu České republiky ke schválení návrh rozpočtu Pozemkového fondu České republiky na rok 1993. Návrh rozpočtu byl projednán v Dozorčí radě Pozemkového fondu České republiky.

Příjmová část Pozemkového fondu České republiky:


Ad 1) Výnosy z privatizace státního zemědělského majetku 1, 000 mld.Kč
Navrhovaný rozpočet vychází z odborného odhadu průběhu privatizace do konce roku 1993.  
Ad 2) Pronájmy majetku ve správě Pozemkového fondu České republiky 0,120 mld.Kč
Pozemkový fond České republiky vychází ze stavu pronájmu majetku do současné doby, ze zájmu o tyto pronájmy a z nutnosti přistoupit u pronájmů nemovitostí, u nichž nelze předpokládat výnos, odpovídající jejich vysoké ceně, na dohodu se sníženým nájemným.  
Příjmy celkem (aktiva) 1,120 mld.Kč

Výdajová část Pozemkového fondu České republiky:


Ad 1) Finanční náhrady oprávněným osobám, včetně krytí vynaložených náhrad restituentům z rozpočtu obcí a okresních úřadů 2,600 mld.Kč
Položka je odhadována ve výši, odpovídající očekávanému rozsahu dohod, uzavřených mezi povinnými a oprávněnými osobami a postoupených Pozemkovému fondu České republiky do konce roku 1993.  
Ad 2) Finanční prostředky na úhradu závazků podniků, určených k privatizaci 2,200 mld.Kč
V této položce jsou zahrnuty poskytnuté překlenovací úvěry na podzimní a jarní práce 1993, ručené Pozemkovým fondem České republiky ve výši 1,200 mld.KČ splatné do 27.12.1993 a dále 1,000 mld Kč na uvolnění majetku, zastaveného peněžním ústavům pro privatizaci v roce 1993.  
Ad 3) Finanční prostředky na náklady, spojené s vydáváním náhrad 0,100 mld.Kč
V této položce se jedná o odborný odhad nákladů, spojených s oceněním vydávaných nemovitosti, s identifikací nemovitostí, s geometrickým určením náhradních pozemků a pod.  
Ad 4) Finanční prostředky na zajištění údržby hlavních melioračních zařízení ve vlastnictví státu 0,150 mld.Kč
Položka vyplývá z původního rozpočtu MZe.  
Ad 5) Náklady spojené s činností a hospodářskou správou. Pozemkového fondu České republiky 0,086 mld. Kč
Náklady předpokládají činnost celkem 72 pracovišť Pozemkového fondu České republiky s celkovým počtem 276 pracovníků. Investiční náklady obsahují nákup nezbytné výpočetní techniky a dovybavení pracovišť. Mzdové náklady vychází z průměrné mzdy 7 080,- Kč/měs.  
Výdaje celkem (PASIVA)5,136 mld. Kč


AKTIVA - PASIVA- 4,016 mld. Kč

Náklady na činnost instituce Pozemkového fondu České republiky.

Spotřeba materiálu4 390 tis.Kč kancel.materiál648 tis.Kč
  tisk,inf.materiály 324 tis.Kč
  autoprovoz 2 715 tis.Kč
  otop, palivo 703 tis.Kč
Spotřeba energie324 tis.Kč el. + voda + plyn324 tis.Kč
Opravy a udržování777 tis.Kč údržba kancel. techniky162 tis.Kč
  úpravy kanceláři 615 tis. Kč
Výkony spojů1 944 tis.Kč 276 pracovníků1 944 tis.Kč
Ostatní výkony mater. povahy 216 tis.Kčpohoštění, školení, 216 tis.Kč
Odpisy5 090 tis.Kč odpisy ze ZP700 tis.Kč
  odpisy před. post. spotřeby 4 390 tis.Kč
Služby nemater. povahy11 785 tis.Kč nájemné4 440 tis.Kč
  úklid kanceláři 500 tis.Kč
  služby (tisk map. podkladů) 4 000 tis.Kč
  cestovné 480 tis.Kč
  pojištění osob a majetku 135 tis.Kč
  poplatky úřed. výkonů 2 230 tis.Kč
Mzdové náklady23 440 tis.Kč 276 pracovníků23 440 tis.Kč
Ostatní osobni náklady4 170 tis.Kč presidium + dozorčí rada 280 tis.Kč
  ostatní prac. činnosti 3 890 tis.Kč
Sociální a zdravot. pojištění 9 940 tis.Kč36% z mezd 9 940 tis.Kč
FKSP552 tis.Kč 2% z objemu mezd552 tis.Kč
Ostatní4 141 tis.Kč valorizace4 141 tis.Kč
Celkem provozní náklady69 769 tis.Kč   
Investiční náklady 19 000 tis.Kčpočítač. síť, dovybavení prac. 19 000 tis.Kč
Náklady celkem85 769 tis.Kč   Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP