Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

1993

I. volební období

126

INTERPELACE

poslance Zdeňka Vorlíčka

na ministra školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Petra Piťhu

ve věci daňového zatížení a regulačních opatření, uplatňovaných ministerstvem financí vůči vysokým školám České republiky

Ve smyslu § 89 odst. 1 zákona ČNR č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu České národní rady, v platném znění, předkládám poslancům následující písemnou interpelaci poslance Zdeňka Vorlíčka na ministra školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Petra Piťhu. Interpelace je přílohou tohoto sněmovního tisku.

V Praze dne 23. února 1993

Milan Uhde v. r.

Příloha

Interpelace

poslance Zdeňka Vorlíčka

na ministra školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

Petra Piťhu

ve věci daňového zatížení a regulačních opatření, uplatňovaných ministerstvem financí vůči vysokým školám České republiky.

Vážený pane ministře!

Pro rok 1993 byl přijat rozpočet, kde resortu školství byla vyčleněna částka, odpovídající pouze asi 0,5 % z hrubého národního důchodu České republiky, zatímco úrovni srovnatelné s civilisovanými státy by odpovídala výše 3 až 4 %. Přesto, že Vám - podle mých informací - odpovědní pracovníci Vašeho ministerstva doporučovali rozpočet školství v této podobě nepřijímat, do rozporu jste ve vládě nešel! Hlasy především poslanců vládní koalice pak byl tento rozpočet přijat.

Na vysokých školách, kde situaci důvěrně znám, jste tím způsobil /mimo řadu jiných potíží/ to že:

1/ Částka pro mzdové prostředky nekryje ani potřeby pro zavedení nové platové tabulky, která se musí ze zákona realisovat od 1. ledna 1993.

2/ Přidělená částka neinvestičních prostředků /tedy na provoz/ po promítnutí daňových, cenových a inflačních vlivů roku 1993 znamená v porovnání s reálnou hodnotou neinvestičních prostředků roku 19922 faktický pokles o 15 až 25%!

Nebudu-li se zabývat investičními prostředky, vysokým školám chybí na běžný provoz včetně mezd 631 mil. 184 tisíc Kč.!

Tím se dostaly vysoké školy do situace, že horší ani pamětníci nepamatují, a připravovaná sebezáchovná opatření /zimní semestr v létě, aby se ušetřilo za topivo; uzavření vysokých škol od listopadu 93 do března 94; odchody kvalifikovaných pracovníků restrikcí; omezení potřebné údržby budov; stagnace vybavení laboratoří snižující úroveň škol; zrušení prospěchových stipendií atp./ připomínají opatření, běžná spíše za situace, kdy je země ve válečném stavu.

Proto Vás žádám, vážený pane ministře, abyste zdůvodnil, proč jste proti výši rozpočtu pro školství ve vládě neprotestoval

- když Vám muselo být jasno, že podle takto navrženého rozpočtu výuka v roce 1993 normálně proběhnout nemůže

- když bylo zřejmé, že pro jiné resorty, např. výměnu uniforem a přezbrojení policistů / nesmírně "naléhavá" a v Čechách oblíbená činnost!/ se obrovské částky v rozpočtu na rok 1993 našly!

Co hodláte udělat k odvrácení nejhorších dopadů takto sestaveného rozpočtu.

Dalším problémem, se kterým se na Vás obracím, je to, že ministerstvo financí ČR zdaňuje služby, poskytované v rámci tzv. vedlejší hospodářské činnosti vysokých škol podle daňových zákonů, ač platný zákon o vysokých školách jasně říká, že hospodářská činnost vysokých škol je činnost nezdaněná! Tím se zavírá vysokým školám jediná cesta, jak z obtížné situace alespoň trochu vybřednout!

Obracím se proto na Vás, vážený pane ministře, abyste prosadil, aby litera zákona o vysokých školách byla ve zmíněné věci naplněna!

Ministerstvo financí ČR vyhlásilo regulaci výdajů státního rozpočtu v prvém čtvrtletí 1993, přičemž jde o regulaci plošnou bez přihlédnutí k reálné situaci jednotlivých resortů.

Limit čerpání už tak nedostatečné částky na neinvestiční prostředky je v I. čtvrtletí 22 %, což je pro vysoké školy další krácení o 91,7 milionu Kč.! Z nepochopitelných důvodů byl ještě pro ty vysoké školy, které pracují v režimu příspěvkových organisací, krácen i limit na mzdy o 3 % oproti ostatním vysokým školám!

Žádám Vás proto, pane ministře, abyste resolutním postupem ve vládě ČR dosáhl změny zmíněných opatření a uskutečnil návrhy na alespoň částečné řešení kritické situace vysokých škol, tak jak byly formulovány na poradě kvestorů vysokých škol ČR, konané dne 3. - 4. II. 1993! Jestliže vláda ČR poměrně rychle a positivně reagovala na finanční situaci malých a středných podnikatelů, nevidím důvod, proč by neměla pomoci resortu školství, který je přinejmenším ve stejně špatné situaci!

Považoval bych za ironii dějin, kdyby 3 roky po listopadu 89 vláda ČR nevšímavým postojem k problémům VŠ nechala, aby ekonomické problémy státu s plnou tvrdostí dopadly zrovna na studenty vysokých škol! Neuskuteční-li se rychle nápravná opatření, tak se to skutečně stane!

Je mi líto, jak během krátké doby vláda ČR nechala odvát předsevzetí o tom, že školství bude navráceno postavení, které mu v civilisovaném světě patří, a že se, jak vzletně říkal volební slogan vítězného politického hnuti, "... škola stane nejdůležitější budovou v obci"! Už před čtvrtstoletím osvícení mužové tohoto národa upozorňovali, že rozhodující hybnou silou ve světě se stává věda, a z toho pak vyplývá klíčové postavení vzdělání a školy.

Citát z knihy "Civilisace na rozcestí", vydané v r. 1967, by si každá česká vláda, která má na mysli české národní zájmy měla dát do záhlaví svého programu: "Bez přehánění lze tvrdit že společnost s nejlepší vědeckou a vzdělávací soustavou zaujme v budoucnosti taková postavení ve světě, jako kdysi stát s největším přírodním bohatstvím a poté s nejvyšším průmyslovým potenciálem."

Vláda, která ohrožuje dobré fungování českého školství, ohrožuje české národní zájmy. Doufám, vážený pane ministře, že spolu s ostatními kolegy ve vládě uděláte vše, aby se to o současné české vládě říci nedalo.

V Praze dne 17.února 1993.


 
Zdeněk Vorlíček
 
poslanec sněmovny
 
parlamentu České republikySouvisející odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP