Parlament České republiky
POSLANECKÁ SNĚMOVNA
1993

 

I. volební období

/VII. volební období České národní rady/

 

20

/původně tisk 295 České národní rady/

 

NÁVRH

poslanců M. Bendy a dalších na vydání ústavního zákona ČNR, kterým kterým se zřizuje Prozatímní ústavní soud České republiky

 


ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1992

VII. volební období

295

Návrh poslanců České národní rady

Marka Bendy, Pavla Hirše, Ivany Janů, Jiřího Payna, Pavla Seifera, Jiřího Šolera, Zdeňka Vorlíčka a Jozefa Wagnera

na vydání ústavního zákona České národní rady,

kterým se zřizuje Prozatímní ústavní soud České republiky

Ústavní zákon

České národní rady

ze dne ...... prosince 1992,

kterým se zřizuje Prozatímní ústavní soud České republiky

Česká národní rada se usnesla na tomto ústavním zákoně:

Čl. 1

Zřizuje se Prozatímní ústavní soud České republiky (dále jen "Prozatímní ústavní soud").

Čl. 2

Prozatímní ústavní soud je soudním orgánem ochrany ústavnosti a vykonává působnost svěřenou Ústavou České republiky [Čl. 87 odst. 1 ústavního zákona ČNR č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky] Ústavnímu soudu České republiky.

Čl. 3

(1) Dnem nabytí účinnosti tohoto ústavního zákona se stávají soudci Prozatímního ústavního soudu, pokud s tím souhlasí, ti soudci Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky, jmenovaní z občanů České republiky, kteří jimi byli ke dni 31. prosince 1992.

(2) Předsedou Prozatímního ústavního soudu se stává nejstarší soudce Prozatímního ústavního soudu a místopředsedou Prozatímního ústavního soudu se stává druhý nejstarší soudce Prozatímního ústavního soudu.

Čl. 4

(1) Soudci Prozatímního ústavního soudu skládají do rukou předsedy Poslanecké sněmovny tento slib: "Slibuji na svou čest a svědomí, že budu chránit neporušitelnost přirozených práv člověka a práv občana, řídit se ústavními zákony a rozhodovat podle svého nejlepšího přesvědčení, nezávisle a nestranně."

(2) Odmítne-li soudce složit slib nebo složí-li slib s výhradou, hledí se na něho, jako by nebyl soudcem Prozatímního ústavního soudu.

(3) Na soudce Prozatímního ústavního soudu se vztahují ustanovení Ústavy České republiky, týkající se soudců Ústavního soudu České republiky.[Čl. 86 a 88 odst. 2 ústavního zákona ČNR č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky]

Čl. 5

Prozatímní ústavní soud rozhoduje v plénu, které je usnášeníschopné, jsou-li přítomni alespoň čtyři soudci.

Čl. 6

Sídlem Soudu ochrany ústavnosti je Brno.

Čl. 7

Pro organizaci Soudu ochrany ústavnosti, pro řízení před ním, pro jeho nálezy a pro právní postavení a osobní poměry soudců platí ustanovení ústavního zákona č. 91/1991 Sb., o Ústavním soudu České a Slovenské Federativní Republiky, zákona č. 491/1991 Sb., o organizaci Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky a o řízení před ním, jakož i organizační a jednací řád Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky. Nelze však použít ustanovení podmíněná toliko existencí České a Slovenské Federativní Republiky a příslušností České republiky k ní.

Čl. 8

Činnost Prozatímního ústavního soudu a mandát soudců Prozatímního ústavního soudu zaniká dnem složení slibu osmého soudce Ústavního soudu České republiky.

Čl. 9

Náklady na činnost Prozatímního ústavního soudu se hradí ze státního rozpočtu České republiky z kapitoly Ústavní soud.

Čl. 10

Prozatímní ústavní soud je příslušný pro další řízení ve věcech zahájených u Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky v případech, že věc náleží do jeho působnosti podle čl. 2.

Čl. 11

(1) Tento ústavní zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1993 a pozbývá platnosti dnem, kterým činnost Prozatímního ústavního soudu zanikne, nejpozději však 30. září 1993.

V Praze dne 28. prosince 1992

Marek Benda v.r.

Pavel Hirš v.r.

Ivana Janů v.r.

Jiří Payn v.r.

Pavel Seifer v.r.

Jiří Šoler v.r.

Zdeněk Vorlíček v.r.

Jozef Wagner v.r.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP