Parlament České republiky
POSLANECKÁ SNĚMOVNA
1993

 

I. volební období

/VII. volební období České národní rady/

 

18

/původně tisk 165 České národní rady/

 

NÁVRH

poslanců J. Mandíka a dalších na vydání zákona ČNR, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních ve znění zákonů č. 31/1984 Sb., a č. 390/1991

 


Česká národní rada 1992

VII. volební období

165

poslanců ČNR: Josefa Mandíka, Jana Jegla, Josefa Hurty, Vojtěcha Čecháka, Jaroslava Palase

na vydání zákona ČNR, kterým se mění a doplňuje zákona České národní rady č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních ve znění zákonů č. 31/1984 Sb. a 390/1991 Sb.

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

Čl. I.

Zákon ČNR č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních ve znění zákonů č. 31/1984 Sb. a 390/1991 Sb. se mění a doplňuje takto?

V paragrafu 42 odst. 2 se doplňuje "a středním odborném učilišti zemědělském".

Čl. II.

Tento zákona nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

V Praze dne 2. listopadu 1992
Josef Mandík v.r.Josef Hurta v.r.
Jan Jegla v.r.Vojtěch Čechák
Jaroslav Palas v.r.

Důvodová zpráva

V minulosti byla při zemědělských odborných učilištích řízena školní hospodářství, která plnila účelové poslání spočívající ve vytvoření podmínek pro praktické vyučování učňů. Avšak po nabytí účinnosti zákona č. 186/1960 Sb., kterým bylo veškeré zemědělské školství převedeno do působnosti ministerstva školství a kultury, docházelo již tehdy k postupnému rušení školních hospodářství zřízených při zemědělských učilištích. Usnesením vlády ČSR č. 201/1976 a ČSSR č. 163/1976 bylo uloženo vytvořit ve vybraných zemědělských organizacích podmínky pro zabezpečení odborného výcviku učňů a v těchto organizacích zřídit školní závody. Školní závody byly postupně budovány na základě instrukce ministerstva zemědělství a výživy č. 39/1977. současně byla další školní hospodářství SOU postupně převáděna do organizací zemědělské prvovýroby. Převod byl prováděn podle tehdy platných předpisů hospodářskou smlouvou, v případě budov, staveb, strojů a zařízení, živého a mrtvého inventáře jako převod vlastnictví národního majetku podle § 349 hospodářského zákoníku, v případě pozemků pak jako převod práva hospodaření s národním majetkem podle § 347 hospodářského zákoníku.

V současné době, kdy probíhá privatizace státních zemědělských organizací a transformace zemědělských družstev, nejeví většina těchto organizací zájem o poskytování pracovišť a pracovních příležitostí pro odborný výcvik žáků SOU zemědělských.

Novela tedy sleduje umožnit středním odborným učilištím zemědělským zřizovat školní hospodářství k plnění účelového poslání spočívajícího ve vytvoření podnínek pro praktické vyučování učňů.

Vzhledem k tomu, že jde o malou a jednoduchou právní úpravu, která není v rozporu s celkovou koncepcí zákona, žádáme též o upuštění od zásad zákona.Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP