Parlament České republiky
POSLANECKÁ SNĚMOVNA
1993

 

I. volební období

/VII. volební období České národní rady/

 

17

/původně tisk 89 České národní rady/

 

Vládní

NÁVRH

zákona ČNR, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích a doplňuje zákon ČNR č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky

 


ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1992

VII. volební období

89

Vládní návrh

Zákon České národní rady,

kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích a doplňuje zákon České národní rady č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky

Vládní návrh

Zákon

České národní rady

ze dne ......

kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích a doplňuje zákon České národní rady č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

Čl. I

Zákon České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích, se mění a doplňuje takto:

1. V § 1 se slova "Národní výbory a další orgány státní správy" nahrazují slovy "orgány státní správy a obce".

2. Poznámka pod čarou č. 2, na níž odkazuje § 8 odst. 2, zní:

"Zákon č. 123/1992 Sb., o pobytu cizinců na území České a Slovenské Federativní Republiky".

3. Poznámka pod čarou č. 3, na niž odkazuje § 10 odst. 1, zní:

"Např. zákon č. 76/1959 Sb., o některých služebních poměrech vojáků ve znění pozdějších předpisů /úplné znění č. 361/1992 Sb., zákon č. 334/1991 Sb., o služebním poměru policistů zařazených ve Federálním policejním sboru a Sboru hradní policie, zákon České národní rady č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky ve znění pozdějších předpisů."

4. V § 10 odst. 1 pod písm. a) se slova "příslušníci Sboru národní bezpečnosti" nahrazují slovy "policisté zařazení ve Federálním policejním sboru a Sboru hradní policie, příslušníci Federální bezpečnostní informační služby, Policie České republiky a Policejního sboru Slovenské republiky".

5. V § 10 odst. 1 písm. b) se vypouštějí slova "z povolání"

6. V § 12 odst. 1 se vypouštějí slova "kárném nebo".

7. V § 13 odst. 2 se za slova "do 500 Kčs" vkládají slova "pokud zvláštní část tohoto zákona nebo jiný zákon nepřipouští uložit v takovém řízení pokutu vyšší".

8. V § 13 odst. 3 prvá věta zní: "Pokuta uložená orgánem obce je příjmem obce, jejíž orgán ve věci rozhodoval v prvním stupni, pokuta uložená okresním úřadem je příjmem okresního úřadu".

9. § 13 odst. 4 zní:

"/4/ Příjmem obce nebo okresního úřadu je též výnos pokut uložených jiným správním orgánem, pokud je orgán obce nebo okresní úřad vymáhal."

10. V § 14 odst. 2 se slova "orgánu státní správy" nahrazují slovy "správního orgánu".

11. § 18 odst. 1 písm. b) zní:

"b) nenáleží pachateli přestupku nebo mu nenáleží zcela".

12. V § 19 odst. 3 se na konci nahrazuje tečka středníkem a připojuje se tato věta: "pokutu až do výše 500 Kčs lze uložit mladistvému, pokud zvláštní část tohoto zákona nebo zvláštní zákon připouští v blokovém řízení uložit pokutu vyšší než 500 Kčs.".

13. Nadpis nad § 21 zní: "Přestupky proti pořádku ve státní správě a v místní samosprávě".

14. V § 21 odst. 1 písmeno b) zní:

"b) úmyslně uvede nesprávný nebo neúplný údaj správnímu orgánu anebo mu požadovaný údaj zatají, ač má povinnost takový údaj uvést, nebo tak učiní za účelem získání neoprávněné výhody.".

15. V § 21 odst. 1 písm. f) se slova "orgánu státní správy" nahrazují slovy "správního orgánu".

16. V § 21 se odstavec 1 doplňuje o nové písmeno ch), které zní:

"ch) úmyslně na místě veřejnosti přístupném nosí vojenský nebo služební stejnokroj příslušníků ozbrojených sil nebo ozbrojených sborů, nebo takové součásti stejnokroje, které jsou s úplným stejnokrojem zaměnitelné, ačkoliv není příslušníkem ozbrojených sil nebo ozbrojených sborů a neumožňuje mu to zvláštní předpis".

17. V § 21 odst. 2 se písmeno h) nahrazuje písmenem ch).

18. § 22 včetně nadpisu zní:

"§ 22

Přestupky proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu

/1/ Přestupku se dopustí ten, kdo

a) jako řidič nákladního automobilu o celkové hmotnosti převyšující 3500 kg nedodrží ustanovení o omezení jízdy určené pro některé druhy vozidel

b) porušením obecně závazného právního předpisu o bezpečnosti a plynulosti silničního provozu způsobí dopravní nehodu nebo vyvolá stav, kdy takový následek bezprostředně hrozí,

c) se dopustí jednání uvedeného pod písm. b) jako řidič vozidla hromadné dopravy osob nebo jako řidič nákladního automobilu přepravujícího na ložném prostoru více než 6 osob nebo jako řidič traktoru přepravující osoby na ložném prostoru nákladního přívěsu traktoru,

d) jiným jednáním, než které je uvedeno pod písm. a), b) a c), poruší obecně závazný právní předpis o bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.

/2/ Za přestupek podle odst. 1 písm. d) lze uložit pokutu do 2000 Kčs, za přestupek podle odstavce 1 písm. a) pokutu do 5000 Kčs a zákaz činnosti do 6 měsíců, za přestupek podle odstavce 1 písm. b) pokutu do 7000 Kčs a zákaz činnosti do 1 roku, a za přestupek podle odstavce 1 písm. c) pokutu do 10. 000 Kčs a zákaz činnosti do jednoho roku.

/3/ V blokovém řízení lze uložit za přestupek podle odstavce 1 písm. b) a c) pokutu do 2000 Kčs a za přestupek podle odstavce 1 písm. a) pokutu do 5000 Kčs."

19. V § 23 odst. 1 písm. e) se slova "státním orgánem" nahrazují slovy "správním orgánem". V § 23 odst. 1 se vypouští písmeno j).

20. V § 23 odst. 2 věta za středníkem zní: "zákaz činnosti do jednoho roku lze uložit za přestupek podle odstavce 1 písm. d) a g)."

21. V § 24 se odstavec 1 doplňuje o nové písmeno e), které zní:

"e) poruší podmínky stanovené obecně závazným právním předpisem nebo stanovené na jeho základě při vývozu nebo dovozu zboží a služeb.".

22. V § 24 odst. 2 se ve větě před středníkem slova "podle odstavce 1 písm. c) a d)" nahrazují slovy "podle odstavce 1 písm. c) až e)".

23. § 25 a 26 se vypouštějí.

24. V § 27 se z nadpisu vypouští slovo "československé" a v odstavci 1 písmeno a) zní:

"a) neoprávněně zhotoví reprodukci bankovky, mince, šeku, cenného papíru nebo platební karty znějící na koruny československé nebo na cizí měnu anebo neoprávněně zhotoví předmět úpravou napodobující bankovku, minci, šek, cenný papír nebo platební kartu.

25. V § 27 odstavec 2 zní:

"/2/ Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) lze uložit pokutu do 5000 Kčs a za přestupek podle odstavce 1 písm. b) pokutu do 10.000 Kčs."

26. V § 30 odst. 1 se v písm. a) vypouští slova "nebo osobě, o níž ví, že bude vykonávat zaměstnání nebo jinou činnost, při níž by mohla ohrozit zdraví lidí nebo poškodit majetek".

27. V § 30 odst. 1 se připojuje nové písmeno ch), které zní:

"ch) při výkonu činnosti, při níž by mohl ohrozit život nebo zdraví lidí nebo poškodit majetek, odmítne podrobit se dechové zkoušce nebo byla-li dechová zkouška pozitivní, se odmítne podrobit lékařskému vyšetření ke zjištění, zda není ovlivněn alkoholem, nebo jinou návykovou látkou, ač to nebylo spojeno s nebezpečím pro jeho zdraví."

28. V § 30 odst.2 zní:

"/2/ Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) až d) lze uložit pokutu do 3000 Kčs, za přestupek podle odstavce 1 písm. e) a f) pokutu do 5000 Kčs a zákaz činnosti do šesti měsíců, za přestupek podle odstavce 1 písm. g) pokutu do 10.000 Kčs a zákaz činnosti do jednoho roku a za přestupek podle odstavce 1 písm. h) a ch) pokutu do 15.000 Kčs a zákaz činnosti do dvou let".

29. V § 32 odst. 1 písmeno b) zní: "b) neoprávněně užije dílo ve smyslu práva autorského nebo výkon výkonného umělce, záznam výkonu výkonného umělce anebo pořad rozhlasových nebo televizních organizací."

30. V § 33 odst. 1 písm. c) se slova "orgánem státní správy" nahrazují slovy "správního orgánu".

31. V § 42 odst. 1 se připojují nová písmena d) a e), která znějí:

"d) poruší povinnost nebo nedodrží zákaz stanovený obecně závaznými právními předpisy na úseku zbraní a střeliva,

e) nesplní povinnost stanovenou obecně závaznými právními předpisy o občanských průkazech a o hlášení a evidenci pobytu občanů."

32. V § 42 odstavec 2 zní:

"2/ Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) až d) lze uložit pokutu do 3000 Kčs a za přestupek podle odstavce 1 písm. e) do 1000 Kčs".

33. V § 43 odst. 1 se připojuje nové písmeno e), které zní:

"e) úmyslně naruší režim ochrany a vstupu do vojenského objektu.".

34. § 46 včetně nadpisu zní:

"§ 46

Ostatní přestupky proti pořádku ve státní správě a přestupky proti pořádku v místní samosprávě

/1/ Přestupkem je porušení i jiných povinností, než které jsou uvedeny v § 21 až 45, jestliže jsou stanoveny obecně závaznými právními předpisy včetně obecně závazných vyhlášek obcí, pokud se takovým jednáním ztíží plnění úkolů státní správy.

/2/ Přestupkem proti pořádku ve věcech místní samosprávy je porušení povinností stanovených v obecně závazných vyhláškách obcí vydaných na úseku jejich samostatné působnosti.

/3/ Za přestupek podle odstavce 1 a 2 lze uložit pokutu do 1000 Kčs.".

35. V § 48 se slova "obecně závazných nařízeních národních výborů" nahrazují slovy "obecně závazných vyhlášek obcí".

36. V § 49 odst. 1 se vypouští písmeno c) a text dosavadního písmene d) se označuje jako písmeno c).

37. V § 49 odstavec 2 zní:

"/2/ Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) lze uložit pokutu do 1000 Kčs a za přestupek podle odstavce 1 písm. b) a c) pokutu do 3000 Kčs.".

38. § 50 včetně nadpisu zní:

"§ 50

Přestupky proti majetku

/1/ Přestupku se dopustí ten, kdo

a) úmyslně způsobí škodu na cizím majetku krádeží, zpronevěrou, podvodem nebo zničením či poškozením věci z takového majetku, pokud škoda nepřesahuje polovinu nejnižší měsíční mzdy stanovené obecně závazným právním předpisem, [Nařízení vlády ČSFR č. 464/1991 Sb., o stanovení nejnižší měsíční mzdy pro účely trestního zákona] nebo se o takové jednání pokusí,

b) úmyslně neoprávněně užívá cizí majetek,

c) úmyslně protiprávně obsadí byt nebo nebytový prostor jiného.

/2/ Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) a b) lze uložit pokutu do 3000 Kčs a za přestupek podle odstavce 1 písm. c) pokutu do 5000 Kčs.".

39. Poznámka pod čarou č. 3a, na niž odkazuje § 50 odst. 1 písm. a), zní: "Nařízení vlády ČSFR č. 464/1991 Sb., o stanovení nejnižší měsíční mzdy pro účely trestního zákona."

40. § 52 zní:

"§ 52

Přestupky projednávají

a) obce,

b) okresní úřady,

c) orgány Policie České republiky /dále jen "orgány policie"/, jde-li o přestupky spáchané porušením obecně závazných právních předpisů o bezpečnosti a plynulosti silničního provozu,

d) jiné správní orgány, stanoví-li tak zvláštní zákon".

41. § 53 zní:

"§ 53

/1/ Obce projednávají přestupky proti pořádku ve státní správě ve věcech, které jsou jim svěřeny, přestupky proti pořádku v místní samosprávě, přestupky proti veřejnému pořádku, přestupky proti majetku, jakož i přestupky proti občanskému soužití, pokud nebyly spáchány porušením obecně závazných právních předpisů o bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.

/2/ Pokud u příslušné obce nejsou vytvořeny podmínky pro projednávání přestupků a obec sama neuzavře dohodu o zabezpečení projednávání přestupků jinou obcí, určí příslušný okresní úřad, že přestupky bude projednávat pověřený obecní úřad, v jehož územním obvodu se příslušná obec nachází.

/3/ Okresní úřady projednávají přestupky ve věcech, které spravují a ostatní přestupky, pokud k jejich projednání nejsou příslušné jiné správní orgány.

/4/ Obce a okresní úřady mohou jako svůj zvláštní orgán zřizovat komise k projednávání přestupků. Tyto komise jednají a rozhodují v tříčlenném složení vždy za předsednictví osoby s právnickým vzděláním nebo se zvláštní odbornou způsobilostí pro projednávání přestupků [§ 1 a 2 vyhlášky ministerstva vnitra České republiky č. 260/1991 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti pracovníků okresních úřadů a jejím ověřování]; usnášejí se většinou hlasů. Stejné podmínky platí, pokud by projednáváním přestupků byla pověřena komise obecní rady.

/5/ V hlavním městě Praze náleží

a) působnost podle odstavce 1 městským částem s tím, že městským částem přísluší projednávat přestupky proti pořádku ve státní správě jen ve věcech, které jsou jim svěřeny,

b) působnost podle odstavce 3 městským částem Prahy 1 až 10 pro celé území jednotlivých obvodů.

42. Dosavadní odkazy označené čísly 5 a 7 a poznámky pod čarou č. 5 a 7 se vypouští. Dosavadní poznámka pod čarou č. 6 se označuje jako č. 5 a zní:

"§ 1 a 2 vyhlášky ministerstva vnitra České republiky č. 260/1991 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti pracovníků okresních úřadů a jejím ověřování.".

43. § 54 zní:

"§ 54

Přestupky spáchané porušením obecně závazných právních předpisů o bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, pokud nebyly projednány uložením pokuty v blokovém řízení, projednávají v prvním stupni útvary policie České republiky v okresech."

44. V § 55 odst. 1 se odkaz za slovem "spáchán" a poznámka pod čarou k tomuto ustanovení označuje číslem 6.

45. § 58 zní:

"§ 58

Orgány policie objasňují:

a) přestupky uvedené v § 21 odst. 1 písm. ch), § 24 odst. 1 písm. d), § 29 odst. 1 písm. ch), § 30 odst. 1 písm. d) až ch), § 35 odst. 1 písm. f), § 42 odst. 1 písm. d), § 43 odst. 1 písm. e) a přestupek podle § 14 odst.2 písm. c) zákona o právu shromažďovacím [zákon č. 84/1990 Sb.],

b) přestupky proti veřejnému pořádku, přestupky proti občanskému soužití, pokud směřují proti bezpečnosti osob, přestupky proti majetku, jakož i přestupky proti pořádku ve státní správě spáchané na úseku státní správy v jejich působnosti; přestupky proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu však objasňují jen, pokud k jejich projednání nepostačí samotné oznámení o jejich zjištění.".

Poznámka pod čarou označená číslem 7) zní: "zákon č. 84/1990 Sb."

46. V § 59 odst. 1 a 2, § 60 odst. 1, § 61 až 65, 67, 68, 69, 71 písm. a) a 86 se slova "Sboru národní bezpečnosti" nahrazují slovem "policie".

47. V § 63 odst. 1 se v písm. c) vypouští slova "spolu s obsahem výpovědí a)" a připojuje se písm. d), které zní:

"d) výpověď podezřelého z přestupku".

48. V § 65 se číslem 8 označují odkaz za slovem "předpisů" i poznámka pod čarou, která zní:

"8/ § 24 a 25 zákona České národní rady č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky."

49. V § 66 odst. 2 písm. d) se vypouští slova "kárném nebo".

50. V § 66 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

"/2/ Správní orgán může věc odložit, jestliže sankce, kterou lze za přestupek uložit, je bezvýznamná vedle trestu, který byl nebo bude podle očekávání uložen osobě podezřelé z přestupku za jiný čin v trestním řízení."

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4

51. V § 67 odst. 5 se dikce "§ 58 odst. 1 písm. a) " nahrazuje dikcí "§ 58 písm. a)".

52. V § 69 dosavadní text bude označen jako odstavec 1 a odkaz za slovem "předpisů" a poznámka pod čarou budou označeny č. 9; poznámka pod čarou zní:

"9/ Zejména zákon ČNR č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky".

Připojuje se nový odstavec 2, který zní:

"/2/ Způsobem uvedeným v odstavci 1 mohou správní orgány postupovat i ve věcech, v nichž jsou pochybnosti o úplnosti nebo správnosti výsledků objasňování.".

53. V § 70 odstavec 1 zní:

"/1/ Uplatnil-li ten, komu byla přestupkem způsobena majetková škoda, nárok na její náhradu v řízení o přestupku, nebo u orgánu policie při objasňování přestupku anebo v trestním řízení, pokud věc byla postoupena správnímu orgánu k projednání a nejde o přestupek, který se projedná jen na návrh /dále jen "poškozený"/, působí správní orgán, který přestupek projedná, k tomu, aby byla škoda dobrovolně nahrazena."

54. V § 70 se připojuje nový odstavec 3, který zní:

"/3/ Zemře-li poškozený, správní orgán o náhradě škody nerozhodne.".

55. V § 76 odst. 1 písm. ch) se vypouštějí slova "kárném nebo".

56. V § 76 odst. 1 písm. i) zní:

"i) obviněný z přestupku nebo navrhovatel zemřel".

57. V § 76 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

"/2/ Správní orgán může řízení o přestupku zastavit, jestliže sankce, kterou lze za přestupek uložit, je bezvýznamná vedle trestu, který byl nebo bude podle očekávání uložen obviněnému z přestupku za jiný čin v trestním řízení.".

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

58. V § 79 odst. 4 věta prvá zní: "Náhrada nákladů řízení je příjmem obce, jejíž orgán rozhodl o přestupku v prvním stupni nebo příjmem okresního úřadu, pokud rozhodoval o přestupku v prvním stupni."

59. V § 83 odstavec 1 zní:

"/1/ Soud nepřezkoumává rozhodnutí o přestupku, za nějž nelze uložit pokutu vyšší než 2000 Kčs nebo zákaz činnosti; to neplatí, bylo-li vysloveno propadnutí věci nebo zabrání věci, jejíž hodnota přesahuje částku 2000 Kčs.".

Odstavce 2 a 3 se spolu s dosavadní poznámkou pod čarou č. 11 vypouští; další odstavce se odpovídajícím způsobem přečíslují.

60. V § 83 v dosavadním odstavci 4 odkaz za slovy "výkonu rozhodnutí" a poznámka pod čarou k tomuto ustanovení se označuje číslem 10.

61. V § 83 v dosavadním odstavci 5 odkaz za slovem "předpisu" a poznámka pod čarou k tomuto ustanovení se označují číslem 11. Poznámka pod čarou zní:

"11/ § 244 až 250 k) občanského soudního řádu /úplné znění č. 70/1992 Sb./".

62. V § 85 odstavec 2 zní:

"/2/ Orgány oprávněné ukládat a vybírat pokuty v blokovém řízení odebírají pokutové bloky od příslušného finančního úřadu, plyne-li výnos z pokut do příslušného státního rozpočtu, a od příslušného okresního úřadu, plyne-li výnos pokut do jeho rozpočtu nebo do rozpočtu obce.".

63. V § 86 pod písm. a) se slova "podle § 30" nahrazují slovy "podle § 23 odst. 1 písm. a), b), h) a ch), § 24 odst. 1 písm. d), § 30, § 42 odst. 1 písm. a), b), d) a e)" a slova "podle § 47" se nahrazují slovy "podle § 47 písm. b) až d)".

64. V § 86 pod písm. b) se slova "podle § 30 odst. 1 písm. f) a g)" nahrazují slovy "podle § 30 odst. 1 písm. f), g) a ch)".

65. V § 87 odst. 1 se slova "sankce za přestupek /§ 13 odst. 2/" nahrazují slovy "napomenutí nebo pokuty /§ 13 odst. 2/".

66. V § 87 odstavec 6 zní:

"/6/ V příkazním řízení nelze projednat přestupky, které lze projednat jen na návrh, ani nárok na náhradu škody.".

67. V § 88 odst. 2 se odkaz za slovem "řádu" a poznámka pod čarou k tomuto ustanovení označují číslem 12.

68. V § 89 poslední věta zní: "Pokud nelze takto určit ústřední orgán státní správy, je jím ministerstvo vnitra České republiky ve věcech, k jejichž projednání jsou příslušné obce nebo okresní úřady".

69. V § 96 se slovo "od" nahrazuje slovem "do".

Čl. II

Zákon České národní rady č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky se doplňuje takto:

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP