Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

1993

I. volební období

/VII. volební období České národní rady/

15

INTERPELACE

poslankyně Evy Fischerové

na místopředsedu vlády a ministra financí České republiky Ivana Kočárníka a ministra zdravotnictví České republiky Petra Loma ve věci dofinancování roku 1992 a způsobu financování zdravotnických zařízení na začátku roku 1993

Ve smyslu § 89 odst. 1 zákona ČNR č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu České národní rady, v platném znění, předkládám poslancům následující písemnou interpelaci poslankyně Evy Fischerové na místopředsedu vlády a ministra financí České republiky Ivana Kočárníka a ministra zdravotnictví České republiky Petra Loma. Interpelace je přílohou tohoto sněmovního tisku.

V Praze dne 15. ledna 1993

Milan Uhde v. r.

Příloha

Vážení pánové


Ivan KOČÁRNÍK
Petr LOM
ministr financí ČR
ministr zdravotnictví ČR

prostřednictvím

pana Milana UHDEHO

předsedy České národní rady

V Praze, dne 19.XII.1992

Vážení pánové,

ve smyslu zákona o jednacím řádu České národní rady se na Vás obracím s neodkladnou interpelací ve věci "DOFINANCOVÁNÍ r. 1992 A ZPŮSOB FINANCOVÁNÍ ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V POČÁTKU ROKU 1993".

Probíhající transformace zdravotnictví má všeobecnou podporu, avšak negativní dopady přechodného období je třeba eliminovat, protože ve hře jsou nenahraditelné hodnoty - zdraví každého z nás.

Toto přechodné období je provázeno řadou konfliktních situací, z nichž o jedné si Vás dovolím na kokretním příkladu informovat.

V okrese Olomouc jsou v současné době čtyři zdravotnická zařízení v kritické situaci.

Jde o Nemocnici ve Šternberku, Polikliniku v Olomouci. Odborný léčebný ústav v Pasece a Záchrannou službu s oblastním spádovým územím.

Ředitelům výše zmíněných zdravotnických zařízení bylo počátkem prosince vedením Okresní pojišťovny písemně sděleno, že pro běžný měsíc od pojišťovny obdrží finanční prostředky ve výši 40% poskytovaných měsíčních záloh.

Toto kritické snížení ze strany pojišťovny bylo zdůvodněno blokací finančních prostředků pojišťovny pro zúčtování III. čtvrtletí.

Po dohodovacím řízení mezi řediteli uvedených zdravotnických zařízení a vedením Okresní pojišťovny došlo k obtížné dohodě ve smyslu zálohové platby ve výši 90% jedné dvanáctiny rozpočtu minulého roku s tím, že zbývající částka bude zařízením poukázána po vyúčtování III. a IV. čtvrtletí.

III. čtvrtletí mělo být pojišťovnou vyúčtováno nejpozději do 1.XII. 1992.

Do dnešního dne (19.XII.1992) pojišťovna svoji povinnost vůči zdravotnickým zařízením nesplnila.

Zdravotnická zařízení tedy neobdržela finanční prostředky za práci kterou vykonala a pojišťovně řádně vykázala.

Zúčtování prvního čtvrtletí roku 1993 má být provedeno v měsíci březnu. Z čeho bude v tomto mezidobí krytý provoz není v současné době jasné.

Na zálohovou platbu ve výši 90% dvanáctiny rozpočtu minulého roku byla zdravotnická zařízení donucena pojišťovnou přistoupit. Jde o částku nedostačující, která provozní náklady plynule nepokryje.

Na dotaz jak bude probíhat financování v roce 1993 odpověděl ředitel okresní pobočky VZP, že pro rozběh poskytne zdravotnickým zařízením v lednu 25% doposud poskytovaných záloh.

Zdravotnická zařízení zhodnotila svou současnou ekonomickou situaci v návaznosti na novou daňovou soustavu i další cenové dopady jako jsou odvody do zdravotnického, sociálního a zaměstnaneckého fondu, zvýšení cen z titulu uplatnění zákona daně z přidané hodnoty, zvýšeného zákonného pojištění motorových vozidel, zvýšení cen energií a všech materiálových vstupů, dále dodržování zákona č. 143/1992 Sb. o platových poměrech zaměstnanců a konstatovala

NESLUČITELNOST POKRAČOVÁNÍ SVÉHO PROVOZU ZA DANÝCH FINANČNÍCH PODMÍNEK.

Za více než kritickou lze považovat situaci Záchranné služby, která v oblasti svého působení poskytuje záchrannou pomoc v plném rozsahu, včetně zásahů služby rychlé i letecké.

Jde o obor, který vzhledem k charakteru své práce, bude asi vyžadovat poněkud odlišný způsob transformace než obory jiné.

Ze situace zdravotnických zařízení v okrese Olomouc vyplývá, že bude třeba najít prostředky na překlenovací platby pro rozběh VZP na přelomu roku.

V souladu s Programovým prohlášením vlády ČR je nutné operativně řešit situace, které vedou k ohrožení provozu základních zdravotnických zařízení a následnému snížení kvality léčebné péče.

Vzhledem k tomu, že problémy o nichž se zmiňuji se nepodařilo vyřešit obvyklým způsobem, zvolila jsem formu dotazu na členy vlády.

1) Na pana ministra financí ČR Ivana KOČÁRNÍKA.

Jak hodláte, vážený pane ministře, řešit v rámci svého rezortu finanční problémy zdravotnických zařízení, podmíněné v této přechodné době změnou způsobu financování zdravotnictví?

2) Pana ministra zdravotnictví Petra LOMA se táži.

Jaká opatření, vážený pane ministře, přijmete k řešení systémových nedostatků transformace zdravotnictví, které se projevují v době, kdy probíhá oddělování fondu zdravotního pojištění od státního rozpočtu?

Eva Fischerová,

poslankyně ČNR za ČSSD

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP