ČESKÁ REPUBLIKA

POSLANECKÁ SNĚMOVNA PARLAMENTU 1993

I. volební období

/VII. volební období České národní rady/

7

Vládní návrh

rozpočtu Fondu národního majetku České republiky na rok 1993

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 18. prosince 1992 č. 731

k návrhu rozpočtu Fondu národního majetku České republiky na rok 1993

Vláda

po projednání návrhu rozpočtu Fondu národního majetku České republiky na rok 1993

I. konstatuje naprosto nepřiměřený nárůst výdajů tohoto rozpočtu:

II. doporučuje předložený návrh rozpočtu snížený ve výdajích o třetinu ke schválení České národní radě;

III. pověřuje předsedu vlády předložit návrh dle bodu II tohoto usnesení spolu se stanoviskem vlády předsedovi České národní rady k dalšímu projednání.

Provede:

předseda vlády

Předseda vlády

Doc. Ing. Václav Klaus, CSc., v. r.

Návrh

rozpočtu Fondu národního majetku ČR na rok 1993

Fond národního majetku České republiky (dále jen FNM ČR), který byl zřízen zákonem České národní rady č. 171/1991 Sb., jako právnická osoba a je zapsán v obchodním rejstříku hradí náklady spojené se svou činností ze svého majetku, tedy mimo státní rozpočet České republiky.

K 31. 12. 1992 jsou očekávány příjmy ve výš cca 30 000 mil. Kčs. Z této částky činil rozpočet pro vnitřní potřebu FNM 37,000 tis. Kčs. Předpokládané čerpání této částky je uvedeno v připojené tabulce.

Předpokládané příjmy za privatizovaný majetek se pro rok 1993 odhadují na částku 80 000 tis. Kčs.

Pro rok 1993 je třeba k zajištění optimálních potřeb FNM ČR s přihlédnutím k maximální míře hospodárnosti celkem 100 840 tis. Kčs.

Uvedená částka bude použita následovně:

Investiční prostředky

S částkou 3,000 tis. Kčs je uvažováno pro nákup další nezbytné výpočetní techniky vč. terminálového propojení jednotlivých počítačů a nákup kancelářské techniky, zejména nákup psacích strojů, kalkulátorů atd. Rozpočet je na úrovni čerpání roku 1992.

Oravy a údržba

Podstatné navýšení proti rozpočtu a skutečnému čerpání roku 1992 souvisí s nutnými opravami budovy pro FNM ČR (oprava střechy, lakování oken, fasáda, malování, položení podlahových krytin apod.). Kromě toho bude z těchto prostředků hrazena běžná údržba a opravy kancelářské techniky, služebních aut apod.

Materiálové výdaje

Pro rok 1993 se předpokládá na materiálové výdaje s rozpočtovými prostředky ve výši Kčs 14,200 tis.

Nárůst proti rozpočtu roku 1992 a jeho předpokládaným čerpáním je v přímé souvislosti s nákupem budovy, kde i při maximálním využití stávajícího vybavení kanceláří bude nutno dovybavit cca 60 - 70 kanceláří nezbytným nábytkem a dalším kancelářským zařízením.

Podstatnou část materiálových výdajů tvoří částka na předpokládané energetické výdaje (elektrická energie, voda,plyn,atd.), s nimiž je třeba počítat v souvislosti s provozem budovy.

Ostatní zvýšené materiálové náklady zahrnují běžnou činnost Fondu, zejména z hlediska nutného zabezpečování úkolů vyplývajících z 2. vlny privatizace. Náklady podstatně ovlivní i dokončení první vlny, kde bude třeba zabezpečit účast na cca 1 500 výročních valných hromad, dále práce spojené s předáním akcií reálným akcionářům apod.

Služby a výdaje nevýrobní povahy

Na služby a práce nevýrobní povahy se pro rok 1993 počítá s částkou 27,300 tis. Kčs.

Nárůst rozpočtu je podstatným způsobem ovlivněn náklady spojenými s realizací schválených privatizačních projektů,(úhrady za inzeráty pro pořádání veřejných dražeb, veřejných soutěží, přímých prodejů, náklady spojené s jejich organizováním atd. Průměrný výdaj za veřejnou soutěž nebo dražbu činí cca 30 - 40 tis.Kčs.

Ve zbývající částce 9 300 tis. Kčs je počítáno s předpokládanými náklady spojenými s provozem zakoupené budovy (leasing na telefon. ústřednu,zvýšené ceny za telefonní poplatky, úklid budovy apod.).

Mzdové náklady

Celkový nárůst mezd je ovlivněn nutností přijetí dalších pracovníků tak, aby bylo možno zabezpečit plynu? ý transformační proces privatizace. Předpokládaný stav odborných pracovníků je 140-150 zaměstnanců. V souvislosti s pořízením budovy je nutno zajistit obslužný personál cca 20 pracovníků k provozování budovy.

Při nárazových pracech - zakládání akciových společností - je uvažováno s krátkodobými pracovními poměry s cca 40 pracovníky. V uvedené částce je rovněž zahrnut předpokládaný odvod pojistného a na zdravotní zabezpečení.

Částka rozpočtovaná na ostatní osobní výdaje odpovídá předpokládaným výdajům na úhradu nákladů souvisejících se stěhováním do nové budovy.

Návrh rozpočtu byl projednán v dozorčí radě Fondu národního majetku ČR 30. 11. 1992 a v presidiu Fondu 11. 12. 1992. Oba orgány vyslovily s návrhem rozpočtu souhlas.

Návrh rozpočtu FNM ČR na rok 1993

   
uprav. rozpočet na rok 1992
Předpokládané čerpání
Návrh rozpočtu
51 Investice - CELKEM 5,8003,0003,000
 5101Investice - nákup 3,0003,0003,000,
  Jiné invest.-účel.váz. 2,800--
525201Údržba a opravy 50045020,000
53 Materiálové výdaje - CELKEM 6,6703,86014,200
 5302Pohonné hmoty 250160650
 5307Spotřeb. materiál 1,0001,0003,000
 5308DKP 2,3402,3403,500
  DKP - účel.vázané 2,700--
 5311Knihy,učeb.pomůcky 10080350
 5312Pohoštění 6060150
 5314Ostat. mater. náklady 220220350
 5313El. energie, voda, plyn --6,000
 5309Prádlo, oděv, souč. obuv --200
54 Služby a výd, nevýr. pov.-CELKEM 10,63010,20127,300
 5401Služby a práce nev. povahy 3,6203,5005,000
 5403Výkony spojů 6004003,000
 5404Zahr. cestovné , 5011100
 5406Různé fin. výdaje 10050250
 5407Příděl FKSP 260240650
 5409Pojistné --300
  Realizace privat. projektů 6,0006,00018,000
55 Cestovné - CELKEM 10060300
  5501 Cestovné, stěhov. a pod.výdaje 10060300
56Mzdové prostředky 13,30012,11536,040 včetně pojistného, zdrav. pojištění ve výši 9,540 tis. Kčs
 5601 Mzdy 13,00011,81526,000
 5602 OOV 300300500
  REZERVA - -
  CELKEM 37,00029,686100,840

Zápis z jednání dozorčí rady Fondu národního majetku konaného dne 2. prosince 1992

Přítomní: členové Dozorčí rady FNM dle prezenční listiny

Program: Projednání rozpočtu Fondu národního majetku plánovaného na rok 1993

Dozorčí rada Fondu národního majetku projednala rozpočet Fondu národního majetku na rok 1993.

Dozorčí rada Fondu národního majetku po podrobné rozpravě doporučuje navržený rozpočet schválit.

Dozorčí rada Fondu národního majetku se zabývala ohlasy na činnost Fondu ve sdělovacích prostředcích a proto doporučuje.

Od 1. ledna 1993 zařadit mimo jakékoliv organizační struktury vnitřní inspekci o počtu 3 - 4 členů, kteří budou přímo podřízeni předsedovi prezídia Fondu národního majetku a přímo kontrolováni členy Dozorčí rady Fondu národního majetku.

Náklady na tuto skupinu budou hrazeny ze schváleného rozpočtu jak mzdových, tak i materiálních nákladů.

Tito pracovníci se budou podle potřeby zúčastňovat jednání Dozorčí rady Fondu národního majetku.

ing. Jiří Dušek

předseda Dozorčí rady FNM

Vypracoval: ing. Jiří Dušek

Výpis z jednání presidia ze dne 11.12.1992

3. Návrh rozpočtu FNM ČR na rok 1993

Materiál uvedl ing. T. Ježek, CSc.

a) Presidium souhlasí s navrženým postupem výkonného výboru pro získání budovy pro potřebu FNM ČR. Rovněž souhlasí s navrženou transakcí s IB a.s. s tím, že mohou být nabídnuty akcie cca 50 společnosti, patřící k těm, které má První investiční a.s. ve svém portfoliu v celkové výši cca 290 - 300 mil. Kčs v návaznosti na odhadní cenu budovy.

b) K ostatním částem návrhu rozpočtu:

- Opravit v návrhu usnesení "... FNM ČR je oprávněn v rámci projektu..." doplnit... je presidium FNM ČR oprávněno...

- Požadavek na nákup budovy z návrhu rozpočtu vypustit

- Doplnit do návrhu rozpočtu očekávané příjmy FNM ČR

- Doplnit do návrhu rozpočtu - skutečnost čerpání za I-XI. a oček. skut. 1992 celkem

- Opravit na str. 3 datum - 30. 11.

- Všechny požadavky v návrhu rozpočtu řádně zdůvodnit.

doplnit o připomínky presidia a předložit ing. Skalickému

c) Dozorčí rada vyslovila s návrhem rozpočtu souhlas. Jejich požadavkem na zřízení vnitřní inspekce ve Fondu se bude presidium zabývat na základě samostatně zpracovaného návrhu, který připraví výkonný výbor.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP