Parlament České republiky
POSLANECKÁ SNĚMOVNA
1993

 

I. volební období
/VII. volební období České národní rady/

 

4
/původně tisk 290 České národní rady/

 

Vládní návrh

zákona

o působnosti Správy státních hmotných rezerv

 


ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1992

VII. volební období

290

Vládní návrh

zákona

České národní rady

o působnosti Správy státních hmotných rezerv

Vládní návrh

Zákon

České národní rady

ze dne......

o působnosti Správy státních hmotných rezerv

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

§ 1

(1) Správa státních hmotných rezerv (dále jen "Správa") je ústředním orgánem státní správy pro oblast státních hmotných rezerv.

(2) Sídlem Správy je Praha.

(3) V čele Správy je předseda, kterého jmenuje a odvolává vláda na návrh ministra hospodářství.

§ 2

(1) Správu tvoří

a/ ústředí se sídlem v Praze

b/ účelové organizační jednotky

(2) Zásady činnosti a organizaci Správy upraví statut.

§ 3

Správa zabezpečuje financování, obměnu, záměnu, půjčku, uvolnění, nájem, prodej, skladování, ochraňování a kontrolu státních hmotných rezerv a podle požadavků krizových plánů [§ 3 nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 284/1992 Sb., o opatřeních hospodářské mobilizace] i jejich pořizování. Tyto činnosti zajišťuje v součinnosti s ostatními ústředními orgány státní správy.

§ 4

(1) Z hlediska účelu se státní hmotné rezervy člení na hmotné rezervy a mobilizační rezervy.

(2) Hmotné rezervy tvoří vybrané základní suroviny, materiály, polotovary a výrobky. Jsou určeny pro zajištění obranyschopnosti a obrany státu, pro odstraňování následků krizových situací [§ 1 odst. 1 nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 284/1992 Sb.] a pro ochranu životně důležitých hospodářských zájmů státu.

(3) Mobilizační rezervy tvoří vybrané základní suroviny, materiály, polotovary, výrobky, stroje a jiné majetkové hodnoty, určené pro zajišťování nezbytných potřeb ozbrojených sil, výroby a obyvatelstva při branné pohotovosti státu a jiných krizových situacích.

(4) Tvorba státních hmotných rezerv je součástí krizových plánů.

§ 5

(1) Na základě požadavků krizových plánů zpracovává Správa návrhy zejména na

a/ seznam položek hmotných rezerv, jejich minimální limit a orientační cílový stav,

b/ uvolnění hmotných rezerv a podmínky jeho provedení,

c/ záměnu položek hmotných rezerv pod minimální limit včetně stanovení podmínek jejího provedení.

(2) Návrhy podle odstavce 1 schvaluje vláda.

(3) Vláda může zmocnit Správu k prodeji nebo likvidaci hmotných rezerv přesahujících minimální limit, jež neslouží svému účelu. Pokud vláda nestanoví jinak, může Správa provést záměnu hmotných rezerv, přesahujících minimální limit.

§ 6

(1) Státní hmotné rezervy jsou vlastnictvím státu. Výdaje na jejich pořízení, ochraňování a skladování se hradí ze státního rozpočtu. Na úhradu výdajů na pořízení státních hmotných rezerv, při jejich obměnách a záměnách, může Správa použít též příjmů za prodané státní hmotné rezervy. Tyto příjmy jsou převoditelné do příštího roku.

(2) Zásady pro pořizování, prodej, obměnu, záměnu, půjčku, uvolnění, nájem, skladování, ochraňování a kontrolu, jakož i podrobné zásady pro finanční hospodaření Správy, stanoví vláda nařízením.

§ 7

(1) Za neoprávněné použití státních hmotných rezerv a skladů určených pro jejich uskladnění může uložit Správa fyzickým osobám pokutu až do výše jednoho milionu korun a právnickým osobám až do výše pěti milionů korun.

(2) Na řízení podle odstavce 1 se vztahují obecné předpisy o správním řízení [Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád)].

(3) Pokuta uložená podle odstavce 1 je příjmem státního rozpočtu.

§ 8

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Důvodová zpráva

Spolu se zánikem České a Slovenské Federativní Republiky zanikne Správa federálních hmotných rezerv. Do soustavy ústředních orgánů státní správy se proto navrhuje nově zřídit ústřední orgán státní správy k pořizování, financování, ochraňování, používání a kontrole státních hmotných rezerv. Státní hmotné rezervy se z hlediska účelu člení na hmotné rezervy a mobilizační rezervy. Hmotné rezervy jsou určeny pro zajištění obrany státu, pro odstraňování následků provozních a ekologických havárií, živelních pohrom a pro ochranu životně důležitých hospodářských zájmů státu. Mobilizační rezervy jsou určeny pro zajištění potřeb ozbrojených sil, výroby a obyvatelstva v době branné pohotovosti státu a jiných krizových situací.

Působnost Správy státních hmotných rezerv (dále jen Správa) je obsahově vymezena obdobně jako u Správy federálních hmotných rezerv. Navrhované řešení zabezpečí plynulou transformaci státních hmotných rezerv do České republiky. Nedojde k narušení procesů ochraňování rezerv a nedojde tak k finančním a ekonomickým ztrátám.

Správa převezme působnost a úkoly, movitý a nemovitý majetek, práva a závazky zaniklé Správy federálních hmotných rezerv v rozsahu ústavního zákona o dělení majetku ČSFR mezi republikami.

V rozpočtu České republiky na rok 1993 se předpokládají výdaje Správy v celkové výši 1,8 mld. Kčs.

K jednotlivým ustanovením

k § 1 a 2

Protože správa státních rezerv dosud existovala pouze na úrovni federace a v republikách nebyl odpovídající orgán, který by zajišťoval tyto činnosti, zakládá se ústřední orgán státní správy pro oblast státních hmotných rezerv a v nezbytném rozsahu se upravují zásady jeho organizačního uspořádání. Existence státních hmotných rezerv je jedním z opatření hospodářské mobilizace, pro kterou je ústředním orgánem státní správy ministerstvo hospodářství. Proto má návrhy na jmenování a odvolání předsedy Správy, předkládat vládě ministr hospodářství.

k § 3

Péče o státní hmotné rezervy vyžaduje výkon uvedených činností, které uskutečňuje Správa v součinnosti s ostatními ústředními orgány státní správy.

Nově vytvářená soustava hospodářské mobilizace vychází z krizových plánů, sestavených jednotlivými subjekty hospodářské mobilizace. Proto je zde i ustanovení, které zařazuje státní hmotné rezervy do této soustavy.

k § 4

Státní hmotné rezervy jsou vytvořeny ve dvou hlavních skupinách.

Hmotné rezervy představují tu část, kterou je možno uvolnit okamžitě v situacích, pro něž je stát vytvořil. Jsou uloženy ve skladovacích centrech tak, aby byly pohotově k dispozici.

Mobilizační rezervy jsou uloženy u vybraných podnikatelských subjektů a slouží k zajištění výroby v mimořádných situacích tak, aby vybraná produkce byla zajištěna po určitou dobu i při přerušení dodávek energií nebo materiálů.

Obě skupiny mají některé společné prvky a některé odlišnosti. Proto byl zaveden společný pojem "státní hmotné rezervy" i pojmy odlišující obě skupiny.

k § 5

Návrh stanoví oprávnění vlády k rozhodování o těch způsobech nakládání s hmotnými rezervami, které by mohly negativně ovlivnit minimální limit těchto rezerv.

Pouze v části hmotných rezerv, vytvořených nad minimální stav, je umožněno přímo ze zákona, popřípadě na základě zmocnění vládou, nakládat stanoveným způsobem Správě.

k § 6

Návrh definuje státní hmotné rezervy jako majetek státu a zmocňuje vládu k vydání nezbytných obecně závazných právních předpisů k provedení zákona.

k § 7

Protože dosavadní systém právních předpisů neumožňuje Správě postihovat neoprávněné použití státních hmotných rezerv nebo skladů, určených pro jejich uskladnění, návrh obsahuje možnost uložit pokut. Její výše byla stanovena tak, aby bylo možno účinně postihnout neoprávněné podnikatelské aktivity na úkor státu.

předseda vlády ČR
ministr hospodářství ČR
Václav Klaus v.r.
Karel Dyba v.r.
Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP