Středa 23. března 1994

Poslanec Ondřej Zemina: Dál v rozpravě vystoupila paní kolegyně Fischerová, která žádný konkrétní pozměňovací návrh nepřednesla. Dále vystoupila paní poslankyně Orgoníková. Její první pozměňovací návrh směřuje k první větě § 22 odst. 3. Vzhledem k tomu, že nevím, co jsou to mzdové závazky a skupina zaměstnanců, považuji tyto pojmy za zmatečné, nepřesně vystihující celou situaci. Za společného zpravodaje nesouhlasím.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Kdo je pro přijetí tohoto pozměňovacího návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Hlasování č. 28. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat poměrem hlasů 64 pro, 99 proti, 12 se zdrželo. Prosím další návrh.

Faktická poznámka pan poslanec Vorlíček.

Poslanec Zdeněk Vorlíček: Vážený pane předsedající, dámy a pánové. Přicházíme k dalšímu návrhu a já přicházím s procedurálním návrhem, aby se v odst. 2 hlasovalo po písmenkách.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Prosím, pan zpravodaj se vyjádří.

Poslanec Ondřej Zemina: Já s tímto návrhem nemohu souhlasit, protože považuji tento návrh přednesený jako ucelený a vzhledem k tomu, že návrh neobsahuje pouze odst. 2, ale další odstavce 3, 4 a 5, s tímto návrhem nesouhlasím.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Padl zde procedurální návrh, zřejmě bude nejjednodušší. rozhodneme-li o něm hlasováním. Dámy a pánové, vyjádřete se k němu hlasováním č. 29.

Kdo je pro jeho přijetí? Kdo je. proti? Kdo se zdržel hlasování? Návrh nebyl přijat poměrem hlasů 75 pro, 73 proti, 27 se zdrželo hlasování.

Jenom na vysvětlenou, proč jsem dal šanci zpravodaji. Myslím si, že je to tak obvyklé, že se zpravodaj vyjadřuje k navrhovanému způsobu hlasování, pokud je něco nutno považovat za jeden celek. Nebyl to tedy pokus otevřít k tomu rozpravu. Prosím, pane zpravodaji.

Poslanec Ondřej Zemina: Ano, v této chvíli tedy můžeme hlasovat o návrhu kolegyně Orgoníkové - vypustit stávající odst. 2 a 3 z § 30 a nahradit je novými odst. 2, 3, 4 a 5. Domnívám se, že tento návrh by ještě zhoršil současný stav. Vede k rigidnějšímu pojetí této problematiky, nesouhlasím.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 30. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 46 pro, 95 proti, 34 se zdrželo. Prosím další návrh.

Poslanec Ondřej Zemina: Jako pátý v rozpravě vystoupil pan poslanec Štrait. Přednesl řadu pozměňovacích návrhů, z nichž první směřuje k bodu 1 vládní předlohy, kde navrhuje nadpis Základní zásady nad čl. III. ponechat. Nesouhlasím, protože tato problematika je deklaratorní, nadbytečná a je navíc upravena v § 7 a 18.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v 31. hlasování. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasován?

Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 46 pro, 102 proti a 25 se zdrželo. S faktickou poznámkou se hlásí poslanec Štrait.

Poslanec Jaroslav Štrait: (hovořil z místa) Prosil bych kolegy, kdyby se mohly body 2, 10 a 20 v tom případě stáhnout.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji, myslím si, že o tom ani nemusíme - není-li námitek - rozhodovat hlasováním v kontextu neschváleného prvního pozměňovacího návrhu. Prosím další návrh.

Poslanec Ondřej Zemina: Další návrh je k bodu 23 a je to jeden společný návrh, který směřuje do § 21 odst. 1 a § 21 odst. 3.

Poslanec Jaroslav Štrait: Zmýlil jsem se v § 23 odst. 1. Ve smlouvách - v závorce § 20 odst. 3 a 4, ve "čtyřce" jsem se zmýlil. To prosím vyškrtnout.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: "Čtyřku" vyškrtnout ze závorky našeho pracovního podkladu. Asi nebude námitek proti této úpravě. Rozhodneme nyní o pozměňovacím návrhu hlasováním.

Poslanec Ondřej Zemina: Nesouhlasím.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Kdo je pro přijetí tohoto pozměňovacího návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 32. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat poměrem hlasů 63 pro, 92 proti, 20 se zdrželo. Prosím další návrh.

Poslanec Ondřej Zemina: Další návrh směřuje k bodu 33, který pan poslanec navrhuje vypustit. Nesouhlasím.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Kdo je pro přijetí tohoto pozměňovacího návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 33. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat poměrem hlasů 64 pro, 97 proti, 14 se zdrželo. Prosím další návrh.

Poslanec Ondřej Zemina: Další pozměňovací návrh pana poslance Štraita směruje k § 60 odst. 1. Jeho návrh podle mne je natolik vágní, že by mohl vést k tomu, že by se odstupné vyplácelo až ve výši sedminásobku. Nesouhlasím.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Kdo je pro schválení tohoto pozměňovacího návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 34. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat poměrem hlasů 59 pro, 99 proti, 19 se zdrželo. Prosím další návrh.

Poslanec Ondřej Zemina: Další návrh směřuje k bodu 82 vládního návrhu, který společná zpráva vypouští. Navrhuje ponechat znění společné zprávy, tedy nesouhlasím s tímto návrhem.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 35. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat poměrem hlasů 57 pro, 103 proti, 14 se zdrželo. Prosím, další návrh.

Poslanec Ondřej Zemina: Další návrh směřuje k bodu 85, § 140, odst. 1. S návrhem nesouhlasím.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Kdo je pro přijetí tohoto pozměňovacího návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 36. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat poměrem hlasů 44 pro, 103 proti, 28 se zdrželo. Prosím, další návrh.

Poslanec Ondřej Zemina: Další pozměňovací návrh pana poslance - navrhuje vypustit z vládní předlohy bod 91. Jsou to paragrafy týkající se noční práce. Nesouhlasím.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Kdo je pro přijetí tohoto pozměňovacího návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 37. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat poměrem hlasů 76 pro, 82 proti, 17 se zdrželo. Prosím, další návrh.

Poslanec Ondřej Zemina: Další návrh. Pan poslanec navrhuje vypustit body 92 a 93. Domnívám se, že jde o totožný návrh jako u paní poslankyně Buzkové. Nelze hlasovat, protože už bylo hlasováním rozhodnuto.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Ano. Děkuji. Přejdeme tedy k dalšímu návrhu na stranu 3 našeho materiálu.

Poslanec Ondřej Zemina: Další, poslední pozměňovací návrh pana poslance Štraita vede k vypuštění bodu 118 vládní předlohy. Tato problematika se týká učňů. Myslím, že pokud by tento návrh byl přijat, došlo by k výraznému omezování osobní svobody a vedlo by to k výrazným problémům pro Ministerstvo hospodářství. Nesouhlasím s návrhem.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 38. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat poměrem hlasů 64 pro, 97 proti, 15 se zdrželo. Prosím, další návrh.

Poslanec Ondřej Zemina: Jako šestý v rozpravě vystoupil pan poslanec Němčík. Jeho pozměňovací návrh směřuje za bod 111 vládní předlohy. Navrhuje vložit nový bod 1 IIA. S návrhem souhlasím. Je to v podstatě započítávání valorizace důchodů.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Kdo je pro přijetí tohoto pozměňovacího návrhu, ať se příslušným způsobem vyjádří v hlasování č. 39. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh byl přijat poměrem hlasů 102 pro, 34 proti, 39 se zdrželo. Prosím, další návrh.

Poslanec Ondřej Zemina: Další v rozpravě vystoupil pan poslanec Zdeněk Trojan. Jeho návrh směřuje k § 160, odst. 2, kde navrhuje slova "8 měsíců" nahradit slovy "8 roků". Bohužel tento návrh nelze akceptovat, protože zákoník práce není ta právní předloha, ve které by mělo být toto upraveno. Nesouhlasím.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 40. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat poměrem hlasů 71 pro, 63 proti, 42 se zdrželo. Prosím, další návrh.

Faktická poznámka pana poslance Krause.

Poslanec Michal Kraus: Pane předsedající, chtěl bych upřesnit svůj návrh, který se týká bodu 33. Tam nám vznikl trochu zmatek s písmenky. Navrhoval jsem k textu návrhu zákona doplnit tři nová písmena. Společná zpráva ovšem k témuž paragrafu navrhuje doplnit další dvě písmena.

Z logiky věci vyplývá, aby se vypustilo pouze písm. c) ve společné zprávě. Návrhy, které jsem doporučil, měly by se překódovat na písmena d) - f). Správně by to mělo znít - ze společné zprávy vypustit písm. c), ponechat písm. d) a doplnit nová písmena d) - f).

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji za toto upřesnění.

Poslanec Ondřej Zemina: Pane místopředsedo, požádal bych, protože teď máme v živé paměti vystoupení pana kolegy, abychom nejprve hlasovali o tomto pozměňovacím návrhu, teprve poté o prvních dvou. Nemají souvislost, myslím, že tomu tedy nic nebrání. Zpravodaj nesouhlasí.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Není námitek proti tomuto postupu. Budeme tedy hlasovat o právě upřesněném textu. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 41. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat poměrem hlasů 74 pro, 90 proti, 11 se zdrželo. Nyní se vrátíme k prvnímu pozměňovacímu návrhu pana poslance Krause.

Poslanec Ondřej Zemina: Tento návrh směřuje k bodu 24, nicméně se domnívám, že o tomto

pozměňovacím návrhu bylo již hlasováno, protože věcně byl shodný s návrhem paní poslankyně Orgoníkové. Pan poslanec souhlasí, takže nebudeme hlasovat.

Třetí pozměňovací návrh je nadbytečný, protože společná zpráva tento bod navrhuje vypustit. Není o čem hlasovat.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Tu informaci máme v závorce. Děkuji. Prosím, další návrh.

Poslanec Ondřej Zemina: Devátý vystoupil v rozpravě pan poslanec Exner. Jeho první pozměňovací návrh navrhuje ze společné zprávy vypustit bod, který se týká § 19, odst. 2. Nesouhlasím.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Kdo je pro přijetí tohoto pozměňovacího návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ve 42. hlasování. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat poměrem hlasů 56 pro, 110 proti, 10 se zdrželo. Prosím, další návrh.

Poslanec Ondřej Zemina: Další pozměňovací návrh pana poslance Exnera směřuje k bodu společné zprávy, který se týká vypuštění § 141. S návrhem nesouhlasím.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Kdo je pro přijetí tohoto pozměňovacího návrhu, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku ve 43. hlasování. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat poměrem hlasů 61 pro, 98 proti, 15 se zdrželo. Prosím, další návrh.

Poslanec Ondřej Zemina: Další pozměňovací návrh pana poslance Exnera směřuje k dvěma ustanovením zákoníku práce, k § 200, odst. 1 a k § 204, odst. 2, kde se pevné částky nahrazují x-násobky minimální mzdy. Považuji tuto změnu za nevhodnou a nesouhlasím.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ve 44. hlasování. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat poměrem hlasů 73 pro, 72 proti, 29 se zdrželo.

Poslanec Ondřej Zemina: Dále v rozpravě vystoupili poslanci Hirš, Kolářová a Jaroš, kteří žádný konkrétní pozměňovací návrh nepřednesli. Dále vystoupil pan poslanec Broulík, který navrhl vypustit z článku VII. bod 7. Pokud by k tomu došlo, domnívám se, ze by byla řešena pouze oblast horníků výnosem ministra. všichni ostatní zaměstnanci kolektivními smlouvám: Pro toto odůvodnění nedoporučuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ve 45. hlasování. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh byl přijat poměrem hlasů 73 pro, 86 proti, 14 se zdrželo.

Poslanec Ondřej Zemina: Dále vystoupili v rozpravě poslanci a poslankyně Nováková, Výborný, Václav Trojan, Ullmann, Čundrle, Vyvadil a Mazalová. Nikdo kromě pana kolegy Čundrleho žádný pozměňovací návrh nepřednesl.

Ten přednesl vtip. Takže poslední, kdo vystoupil v rozpravě s pozměňovacím návrhem, byl pan kolega Čerbák, který navrhuje ze společné zprávy vypustit text ke stávajícímu bodu 17. Jako společný zpravodaj navrhuji podpořit tento návrh, protože do společné zprávy se věc dostala proti logice.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Kdo je pro přijetí tohoto pozměňovacího návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ve 46 hlasování. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh byl přijat poměrem hlasů 117 pro, 4 proti, 54 se zdrželo.

Poslanec Ondřej Zemina: Pane místopředsedo, vyčerpali jsme všechny pozměňovací návrhy k tiskům 548 a 865. Můžeme přistoupit k hlasování o celkovém znění novely zákona.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Pan poslanec Ortman se hlásí o slovo. Jako předseda klubu má samozřejmě možnost vystoupit.

Poslanec Jaroslav Ortman: Vážený pane předsedající, vážení kolegové, vzhledem k tomu, že se přiblížilo konečné hlasování a pokládáme toto hlasování za velice důležité, jménem klubu Levého bloku žádám o 30 minutovou přestávku na klub. (Předsedající: Celých 30 minut?) 25.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Dámy a pánové, vyhlašuji přestávku pro jednání klubů. Sejdeme se zde v 11.20 hodin.

(Jednání přerušeno v 10.53 hodin.)

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Pokračujeme v našem jednání. Se stanovisky klubů se přihlásili následující kolegové: jako první dostane příležitost pan poslanec Hrdý, dále pan poslanec Ortman, pan poslanec Jaroslav Novák, pan poslanec Trnka a pan poslanec Exner.

Prosím, abyste zaujali svá místa a žádám pana poslance Hrdého, aby přistoupil k řečništi. Využil jsem ještě přestávky k tomu, abych vás odhlásil a prosím, abyste se znovu zaregistrovali. Prosím pana poslance Hrdého, aby se ujal slova.

Poslanec Karel Hrdý: Pane předsedající, členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové, klub České strany sociálně demokratické je udiven politickou neschopností koalice naslouchat jednoznačným signálům nesouhlasu zaměstnanců a jejich zástupců s projednávaným zněním novelizace zákoníku práce.

V rozpravě jsme se marně pokoušeli svými pozměňovacími návrhy otevřít cestu k porozuměni k těmto návrhům, koalice však zůstala hluchá. Za případné narušení sociálního smíru bude proto jednoznačně odpovědna vláda a její parlamentní většina. Jsem pověřen vám oznámit, že klub ČSSD bude hlasovat proti novele zákona zákoníku práce.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Prosím pana kolegu Ortmana, aby se ujal slova. Připraví se pan poslanec Jaroslav Novák.

Poslanec Jaroslav Ortman: Vážený pane předsedo, vážený pane předsedající, členové vlády, kolegyně a kolegové, klub Levého bloku vyjádřil svůj zásadní nesouhlas jak s obsahem vládní novely zákoníku práce, s obsahem společné zprávy, tak s urychleným způsobem jejího projednávání. Naprosto nevyslyšená zůstala výzva více než 600 tisíc občanů, kteří zaslali Parlamentu svoji petici, stejně tak i výzva nám poslancům ze včerejšího shromáždění na Staroměstském náměstí.

Přijetím této novely dojde k výraznému zhoršení postavení zaměstnanců v pracovněprávních vztazích. Jsem zmocněn vám sdělit, že klub Levého bloku se proto hlasování o celkovém návrhu nezúčastní.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Ortmanovi. Prosím pana poslance Jaroslava Nováka, aby se ujal slova. Připraví se pan poslanec Trnka.

Poslanec Jaroslav Novák: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte, abych vyjádřil stanovisko klubu Sdružení pro republiku - Republikánské strany Československa - v klubu jsme se usnesli, že tohoto hlasování se také nezúčastníme, pro zásadní nesouhlas s navrhovaným zákonem.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Prosím pana poslance Trnku, připraví se pan poslanec Exner.

Poslanec František Trnka: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně a kolegové, jsem zmocněn klubem LSU oznámit, že nesouhlasíme s projednávaným zákoníkem práce, a proto se hlasování nezúčastníme.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji, prosím pana poslance Exnera, aby se ujal slova. Připraví se pan poslanec Jegla.

Poslanec Václav Exner: Pane předsedo, pane předsedající, zástupci vlády, dámy a pánové, vládní předloha novelizace zákoníku práce, podle našeho hodnocení, které je také opřeno o mínění velkého počtu občanů. je zhoršením zaměstnaneckých a odborových práv v naší zemi. Projednávání ve výborech Poslanecké sněmovny tuto situaci - až na výjimky - dále prohloubilo a předlohu z těchto hledisek zhoršilo. Snažili jsme se navržením 13 pozměňovacích návrhů s celkem 21 přednesených pozměnit celkové znění alespoň v otázkách, které pokládáme za významné. Bohužel naše, ani ostatní opoziční pozměňovací návrhy - byť byly v některých případech jen technického charakteru - nebyly přijaty. Nemůžeme s takovou novelizací zákoníku práce souhlasit. Hlasování o pozměňovacích návrzích ukázalo na rozhodnutí poslanců vládní koalice pozměněný zákoník práce přijmout. Hlasování se nezúčastníme.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Prosím pana poslance Jeglu, připraví se pan poslanec Kavan.

Poslanec Jan Jegla: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, poslanci klubu Českomoravské strany středu se hlasování taktéž nezúčastní. Důvod je jeden. Považujeme, že pozměňovací návrhy, které padly nebo možná měly padnout, naprosto nic nezmění na zákoníku, který byl poplatný starému režimu. Náš názor je takový, že tyto vztahy je nutné upravit ucelenou novou právní normou.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji, prosím pana poslance Kavana, aby se ujal slova.

Poslanec Petr Kavan: Pane předsedající, pane předsedo, dámy a pánové, za klub HSD-SMS chci prohlásit, že vládní návrh novely zákoníku práce neřeší problémy zaměstnavatelů ani zaměstnanců. Z tohoto důvodu se hlasování o novele zákona nezúčastníme.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. To byly všechny přihlášky se stanovisky jednotlivých poslaneckých klubů. Vzhledem k tomu, že byly projednány všechny pozměňovací návrhy, přistoupíme k hlasování o celém předloženém návrhu.

Prosím, abyste se nově zaregistrovali.

Budeme hlasovat o vládním návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákoník práce č. 65/1965 Sb., ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony, podle sněmovního tisku 548 ve znění společné zprávy výborů podle sněmovního tisku 865, včetně schválených pozměňovacích návrhů. Hlasování č. 47.

Kdo je pro přijetí tohoto návrhu zákona, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování skončilo. Konstatuji, že návrh byl schválen poměrem hlasů 102 pro, 16 proti, 3 se zdrželi.

Dámy a pánové, tím jsme projednali bod č. 10 našeho programu. Děkuji panu společnému zpravodajovi a panu ministrovi Vodičkovi.

Přistoupíme k dalšímu bodu našeho pořadu, což je

VIII.

Vládní návrh zákona o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty

Předložený vládní návrh, který jste obdrželi jako sněmovní tisk 549, odůvodní ministr kultury pan Pavel Tigrid. Prosím ho, aby se ujal slova.

Ministr kultury ČR Pavel Tigrid: Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, vážení poslanci, nejprve mi dovolte osobní poznámku, která asi v této síni není zvykem. Je to moje první vystoupení v roli ministra kultury, do které jsem byl parašutován před několika týdny. Nebudu před vámi předstírat, že jsem všechno pochopil a že jsem snědl všechnu moudrost. Zatím se na mne vrhají štáby byrokratů a úředníků, jistě vzorných, a já se tím probírám. Prosil bych výjimečně poprvé a naposled o vaši jistou shovívavost. Až budu odpovídat na vaše otázky a někde zaškobrtnu a nebudu vědět, tak to přiznám.

Paní poslankyně, páni poslanci, máte před sebou společnou zprávu výborů Poslanecké sněmovny Parlamentu k vládnímu návrhu zákona o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty. Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, rozpočtový výbor, hospodářský výbor a zahraniční výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu projednaly na svých schůzích v listopadu 1993 až v březnu 1994 vládní návrh zákona o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty. Od svých náměstků vyrozumívám, že původní předloha vládního zákona nebyla dokonalá, že měla plno děr a vím také, že právě odborná veřejnost, výbory, které tento návrh zákona projednávaly, se zasloužily o to, že dnes je předloha srozumitelná a neobyčejně vylepšená skoro do posledních detailů. Rád bych poděkoval všem členům výborů a poslancům, kteří se o to zasloužili.

Jen několik poznámek. Víte lépe než já, že otevření hranic, privatizace obchodní sítě a restituce movitého majetku vytvořily zcela nové podmínky pro obchod se starožitnostmi, uměleckými předměty, ale i s některými sběratelsky atraktivními přírodninami. Vyrozumívám také, že dosavadní legislativa z konce padesátých let novou situaci samozřejmě reflektovat nemůže. Proto byl připraven návrh nového zákona, který - jestli mu správně rozumím spočívá v tom, že bude zcela liberalizován vnitřní obchod, předměty kulturní hodnoty jsou taxativně v příloze zákona vyjmenovány, všechny je máte před sebou a mohou být vyvezeny pouze s osvědčením, že se nejedná o kulturní památky, poněvadž tyto památky nevykazují, že jsou této hodnoty. Naopak, předměty, které vykazují znaky kulturní památky, musí projít procesem posouzení. Buď jsou prohlášeny za kulturní památky nebo bude vydáno osvědčení o vývozu. Tím se zamezí vývozu těch nejhodnotnějších předmětů kulturní hodnoty a zároveň budou tyto předměty - a to je důležité - které nebudou moci být vyvezeny, uchráněny před zničením či poškozením, protože se na ně bude vztahovat zvláštní režim vyplývající ze zákona o státní památkové péči.

Připomínám mimochodem, že návrh zákona vyplývá z doporučení Rady Evropy, aby významné předměty kulturní hodnoty byly opatřeny certifikáty. Osvědčení o vývozu budou vydávat odborné organizace, muzea, galerie, památkové ústavy a také Ministerstvo kultury. Tady jistě bude debata o tom, jestli takováto osvědčení mají být vydávána bezúplatně nebo za nějaký poplatek, ať už předem určený, pevný nebo nějak procentuálně vypočítaný. Je to k debatě.

Já sám bych se přimlouval za bezúplatné vydávání tohoto osvědčení prostě proto - ale může být o tom debata - že žádáme po občanovi, že žádáme po někom, aby splnil určitou povinnost. A poněvadž jde o kulturní památku, nikoliv o ocet, brambory nebo petrolej, mělo by se toto ocenit, aby se. tomuto procesu nevyhýbal, nýbrž naopak, aby se s ním ztotožnil.

Ještě bych řekl, že zvláštní ochranu už při nabízení k prodeji zákon poskytne nejohroženější skupině předmětů sakrální a kultovní povahy, o tom byla dlouho debata, a předmětům z oboru archeologie, jejichž nelegální vývoz značně ohrožuje kulturní dědictví. Navíc jsou mezi nimi často i předměty, které jsou součástí již prohlášených kulturních památek, a ty byly odcizeny.

Ministerstvo kultury se domnívá, že návrh zákona jeho schválení přispěje k legalizaci ve smyslu legislativy Evropské unie, jak řečeno, k evidenci vyvážených předmětů a ochraně toho nejcennějšího, co tvoří dědictví určené k trvalému zachování. Myslím si, že je to zákon dobrý. Vy jste se o něj zasloužili. Doufám, že bude schválen velkou většinou. Děkuji vám za pozornost.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP