Úterý 22. března 1994

Začátek schůze Poslanecké sněmovny

22. března 1994 ve 13.15 hodin

Přítomni:

Předseda PSP M. Uhde, místopředseda PSP J. Vlach, místopředseda PSP J. Kasal, místopředseda PSP K. Ledvinka, místopředseda PSP P. Tollner a 172 poslanců.

Za vládu České republiky: předseda vlády V. Klaus, místopředseda vlády J. Kalvoda, místopředseda vlády a ministr zemědělství J. Lux, ministr obrany A. Baudyš, ministr životního prostředí F. Benda, ministr pro hospodářskou soutěž S. Bělehrádek, ministr průmyslu a obchodu V. Dlouhý, ministr hospodářství K. Dyba, ministr I. Němec, ministr spravedlnosti J. Novák, ministr zdravotnictví L. Rubáš, ministr vnitra J. Ruml, ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci J. Skalický, ministr dopravy J. Stráský, ministr kultury P. Tigrid, ministr práce a sociálních věcí J. Vodička.

Předseda PSP Milan Uhde: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, do této chvíle se podle prezenční listiny podepsalo 97 poslanců, znamená to, že jsme schopni usnášení, proto zahajuji 17. schůzi Poslanecké sněmovny.

Všechny vás na ní srdečně vítám, vítám vládu České republiky, kterou vede její předseda pan Václav Klaus, vítám všechny ostatní hosty, kteří sledují naši práci. Prosím, abyste se všichni přihlásili k přítomnosti za pomoci identifikačních karet, pokud jste tak již neučinili.

Náhradní karty byly zatím vydány těmto poslancům: pan poslanec Zeman má náhradní kartu č. 2, pan poslanec Karas má náhradní kartu č. 3, pan poslanec Bílý má náhradní kartu č. 1.

Dále chci oznámit, že Česká televize bude mít v průběhu celé 17. schůze Poslanecké sněmovny instalováno v prostoru Parlamentu zařízení pro přímé přenosy. Podle informací redakce budou během zasedání zařazeny do zpravodajských relací přímé vstupy asi minutové, a to 22. 3. v 16.00 hod. na ČT 1, v 18.00 hod. na ČT 1, v 19.00 hod. na ČT 2 a v 19.30 hod. na ČT 1.

Oznamuji tuto věc proto, abych vás upozornil na to, že to není přímý a nepřetržitý přenos, zejména to platí pro ty pány poslance a paní poslankyně (hluk v sále, potlesk), kteří by z přímého přenosu chtěli vyvodit něco pro své chování. pro své vystupování, atd. Přenos není přímý, obsahuje čtyři nebo pět krátkých minutových vstupů.

Pan poslanec a místopředseda vlády Kalvoda má náhradní kartu č. 4.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, návrh pořadu, jak jej připravil organizační výbor, vám byl rozdán prostřednictvím poslaneckých klubů. Proto předpokládám, že jej nemusím přednášet.

K doplnění předloženého návrhu pořadu bych ještě rád sdělil doporučení organizačního výboru, a to, abychom bod zařazený v návrhu pořadu pod č. 6, týkající se návrhu na změnu usnesení Poslanecké sněmovny, projednali zítra, tj. ve středu ráno jako první bod, a dále body zařazené v návrhu pořadu pod čísly 8 a 9, což jsou Interpelace, otázky a podněty poslanců na členy vlády a Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty, abychom projednali ve čtvrtek jako první a druhý bod tohoto jednacího dne.

Politické grémium, které se sešlo dnes dopoledne, doporučuje, aby volby, které jsou zařazeny jako bod 17 a 18, jde o volbu člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání a volbu člena Rady České televize, byly operativně zařazeny na pořad jednání dříve, a to třeba již zítra dopoledne, podle průběhu jednání.

Dále vám, paní poslankyně a páni poslanci, oznamuji, že jsem dnes hovořil s místopředsedou vlády a ministrem financí panem Kočárníkem, sdělil mi, že je nemocen.

V souvislosti s tím navrhuji, aby vládní návrh zákona o správních poplatcích, který je zařazen v pořadu jako bod čtvrtý, byl posunut za bod Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců. Očekávám. že zdravotní stav pana místopředsedy vlády Kočárníka se zlepší a bude možné, aby se přerušeného projednávání tohoto zákona osobně zúčastnil v dalších jednacích dnech.

Předpokládáme, že dnešní jednání přerušíme kolem 18.30 hod., zítřejší jednání ukončíme nejpozději v 16.00 hod. v souvislosti s programem návštěvy nizozemské královny Beatrix, kterého se zúčastní i někteří z našich poslankyň a poslanců.

Dále připomínám, že nyní může každý poslanec navrhnout změnu nebo doplnění pořadu. O předneseném návrhu rozhodne poté Poslanecká sněmovna bez rozpravy.

To je vše, co jsem považoval za nezbytně podotknout k předloženému návrhu pořadu.

Nyní se táži, zda si někdo z vás, paní poslankyně a páni poslanci, přeje navrhnout zněnu nebo doplnění pořadu této schůze. Konstatuji, že mám písemné přihlášky do této rozpravy a budu je číst v pořadí, v jakém byly doručeny, protože je tady určitý zájem na prvním vystoupení. Chci říci, že pan poslanec Jaroslav Ortman, předseda klubu Levého bloku, podal přihlášku v 10.50 hod., po něm se v 11.00 přihlásil pan poslanec Opatřil, ve 12.30 hod. pan poslanec Vyvadil a nyní pan poslanec Wagner. V tomto pořadí předstupujte prosím k řečništi.

Pan poslanec Ortman jako první, připraví se pan poslanec Opatřil. Registruji přihlášku pana poslance Trnky.

Poslanec Jaroslav Ortman: Vážený pane předsedo, váženě kolegyně a kolegové, vážená vládo, jménem poslaneckého klubu Levého bloku navrhuji, aby z pořadu jednání 17. schůze Poslanecké sněmovny byl vypuštěn bod č. 10 s názvem "Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákoník práce č. 65/1965 Sb., ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony". Jde o sněmovní tisky 548865.

Jde o úpravu, jejíž přijetí by znamenalo zásadní změny pracovně právních vztahů s výrazným oslabením postavení zaměstnanců, těhotných žen a matek s malými dětmi. Upozorňujeme, že od r. 1989 jde již o osmou novelu tak klíčové normy, jakou zákoník práce je. Doporučujeme proto, aby tuto novelu neprojednávala sněmovna, s tím, že by vláda přikročila za spoluúčasti odborových svazů k přípravě celkové rekodifikace zákoníku práce. Toto sdělení jsem dnes také řekl politickému grémiu Parlamentu.

Předseda PSP Milan Uhde: Slovo má pan poslanec Opatřil, připraví se pan poslanec Vyvadil.

Poslanec Rudolf Opatřil: Vážený pane předsedo, vážená vládo, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych jménem poslaneckého klubu vyjádřil v zásadě podporu návrhu kolegy Ortmana s tím, že bych navrhl zařadit nový bod jednání, pochopitelně v případě přijetí tohoto pozměňovacího návrhu kolegy Ortmana, a to usnesení, jímž Poslanecká sněmovna doporučuje vládě přikročit k celkové rekodifikaci onoho zmíněného zákoníku práce, a to ve spolupráci s odborovými svazy. Technicky lze toto zařadit jako bod č. 10.

Zdůvodnění jen krátce: Myslím si, že Poslanecká sněmovna má povinnost - je-li to v její moci - přispět ke zklidnění situace, k zabezpečení sociálního smíru. Myslím, že by bylo velice nemoudré. kdyby v Poslanecké sněmovně se místo rozumného tónu objevily spíš emoce a populismus, které patří někam úplně jinam a ne do sněmovny. Nechme to na ulici. Děkuji za pozornost.

Předseda PSP Milan Uhde: Slovo má pan poslanec Jiří Vyvadil, připraví se pan poslanec Jozef Wagner.

Poslanec Jiří Vyvadil: Vážený pane předsedo Poslanecké sněmovny, vážený pane ministerský předsedo, drahé kolegyně, kolegové, klub poslanců České strany sociálně demokratické je rád, že jeho návrh, který byl přednesen už před třemi týdny na tiskové konferenci, si osvojily též jiné poslanecké kluby, tak jak bylo před tím řečeno.

Máme za to, že, tak jako každý podnikatel ví, že by nemohl podnikat na základě hospodářského zákoníku, je absurdní, že vláda nepřipravila adekvátní reakci v podobě komplexní právní úpravy. To je první důvod, pro který máme za to, že tento bod má být vypuštěn.

Druhým důvodem je jeden fakt: rozvíjející se tržní vztahy nepochybně v prvé fázi s sebou nesou i to, že dochází k narušování té druhé stránky jejich rozvoje, tj. pracovně právních vztahů. V této fázi právě tito lidé potřebují největší ochranu.

A konečně třetí a nikoliv nevýznamný důvod: Parlament musí a měl by naslouchat i hlasům voličů, měl by jim naslouchat a neměl by je ignorovat. Voliči mohou být různí, mohou to být podnikatelé, mohou to být odboráři. Tento Parlament by je ignorovat neměl. Proto podporuji návrhy, které odpovídají naší koncepci, tak jak byly před tím předneseny. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Slovo má pan poslanec Jozef Wagner, připraví se pan poslanec Trnka.

Poslanec Jozef Wagner: Vážený pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, můj návrh je spíše prosbou vám všem, účastníkům 17. schůze. Mezi 16. a 17. schůzí Poslanecké sněmovny České republiky zemřel Karel Kryl. Občan, který se zasloužil o naši svobodu více než všechny parlamenty, co jích bylo. Prosím pana předsedu, aby vás požádal, abychom vzdali čest jeho památce. Děkuji vám. (Potlesk.)

Předseda PSP Milan Uhde: Slovo má pan poslanec František Trnka. Váš návrh, pane poslanče, jsem samozřejmě zapsal, budu ho respektovat.

Poslanec František Trnka: Vážený pane předsedo, vážená vládo, váženě kolegyně a kolegové, byl jsem pověřen klubem LSU, abych podpořil stanovisko neprojednávat zákoník práce. Důvody zde byly řečeny. Mnoho lidí zastává názor, že zákoník práce je nenovelizovatelný a vznikla by jenom nedokonalá právní norma. Kromě toho - bude-li tato novela přijata - odloží se zřejmě přepracování celého zákoníku práce, které je nutné.

Dovolím si tedy podpořit stažení tohoto bodu a navrhuji, aby Poslanecká sněmovna přijala toto usnesení:

"Poslanecká sněmovna žádá vládu, aby do 30. 6. 1994 zpracovala a předložila návrh zákona, kterým se budou upravovat zaměstnanecké vztahy."

Se zařazením tohoto bodu do programu nebude v případě vypuštění projednávání novely zákoníku práce žádný problém. Je možné ho zařadit na toto místo. Děkuji vám.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Trnkovi. Pan ministr dopravy a poslanec Jan Stráský má náhradní kartu č. 5.

Dále má slovo místopředseda pan Jan Kasal.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pane předsedo, dámy a pánové, minulý týden zasedala v Harrachově stálá komise Poslanecké sněmovny pro sdělovací prostředky.

Jedním ze závěrů této komise bylo pověření mé osoby, abych předložil vám, tedy Poslanecké sněmovně, návrh na usnesení, jímž se vládě doporučuje, aby urychleně navrhla a vypracovala způsob, jak účinně kontrolovat a sankcionovat neplacení stanovené sazby za používání rozhlasového a televizního přijímače jak u fyzických, tak u právnických osob.

Vzhledem k tomu, že se zasedání komise zúčastnili zástupci všech poslaneckých klubů, vzhledem k tomu, že toto usnesení bylo drtivou většinou - ne-li všemi přítomnými - přijato, a vzhledem k tomu, že jsem o tomto návrhu informoval i politické grémium dnes ráno, domnívám se, a doporučuji, že nebude námitek pro to, aby byl tento bod zařazen do bloku, kdy budeme volit člena Rady České televize a člena Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání Tedy v programu tak, jak máme uvedeno. Doporučuji, aby tento bod byl zařazen jako bod č. 17. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu místopředsedovi Janu Kasalovi a zvu k řečništi pana poslance Martina Syku.

Poslanec Martin Syka: Vážený pane předsedo, vážená vládo, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych vám doporučil upřesnění 14. bodu programu, který se zatím nazývá "Pojistné plány zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven na rok 1994".

Vzhledem k tomu, že Poslanecká sněmovna dle zákona o zdravotním pojištěni projednává i pojistný plán Všeobecné zdravotní pojišťovny, který schvaluje Ministerstvo financí, dovolil bych si rozšířit tento bod tak, že by zněl "Pojistné plány zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven na rok 1994 a pojistný plán Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR pro rok 1994".

Usnesení budete mít připraveno během dnešního dne na svých pracovních místech. Vzhledem k tomu, jak jsem již předeslal, že Všeobecnou zdravotní pojišťovnu schvaluje Ministerstvo financí, projednaly ji dva výbory. Tento obsáhlý materiál má každý výbor k dispozici v kanceláři výboru a poslanecké kluby v kanceláři klubu. Tolik na upřesnění tohoto bodu. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Sykovi. Zaznamenal jsem jeho návrh. Prosím pana poslance Jiřího Payna.

Poslanec Jiří Payne: Pane předsedo, vážené kolegyně a kolegové, vážení členové vlády, dovolte, abych navrhl prostý pozměňující návrh bodu 5. dosavadního textu, který máte před sebou.

S ohledem na výsledek úkolů, který nám umožnila poslední schůze Poslanecké sněmovny, abychom se zabývali Evropskou úmluvou o televizním vysílání přesahujícím hranice států, navrhuji, aby bod 5. byl pozměněn z čistě formálních hledisek, právě s ohledem na výsledek projednávání, abychom nepředjímali budoucí rozhodnutí sněmovny. Navrhuji, aby tento bod zněl: "Informace o projednání postupu vlády ČR při přístupu k Evropské úmluvě o televizním vysílání přesahujícím hranice státu v zahraničním výboru". Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Paynovi a zvu k řečništi pana poslance Dalibora Matulku.

Poslanec Dalibor Matulka: Vážený pane předsedo, členové vlády, kolegyně a kolegové, dovoluji si přednést návrh na doplnění programu schůze, který je podobný, jako byly některé návrhy předřečníků. Týká se úpravy pracovněprávních vztahů.

Doporučuji, aby pořad 17. schůze byl doplněn o bod, ve kterém by se Poslanecká sněmovna usnesla, že doporučuje vládě ČR, aby vzala zpět svůj návrh na změnu a doplnění zákoníku práce č. 65/1965 Sb. ve znění pozdějších předpisů a aby do konce roku 1994 předložila návrh nově komplexní úpravy řešeni pracovněprávních vztahů tak, aby dosažený standard ochrany práv zaměstnanců a stupeň právní jistoty v oblasti pracovního práva nebyl snižován.

Doporučuji, aby tento bod byl zařazen před stávající bod č. 10., takže před projednáváním vládního návrhu zákoníku práce.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Matulkovi. Protože už není žádná písemná přihláška na mém stole, zvu pana poslance Ivana Vrzala, který se hlásí z místa.

Poslanec Ivan Vrzal: Vážený pane předsedo, vážená vládo, kolegyně a kolegové, chtěl bych velice krátce říci jednu věc.

Osobně si také velice vážím a vždycky jsem si vážil zpěváka Karla Kryla, ale nemyslím si, že bychom měli minutou ticha uctívat jeho památku, i když by si to zasloužil.

Myslím si, že nejlépe jeho památku uctíme tím, když se zamyslíme nad texty jeho písní, zvláště třeba nad textem jeho písně Neznámého vojína.

Nejsem si jist, zda Karel Kryl by si sám přál, abychom tady jeho památku v Parlamentu uctívali a aby některé strany využívaly smrti člověka k získání větší popularity na veřejnosti. Děkuji vám. (Potlesk.)

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Vrzalovi. Táži se po dalších příspěvcích do rozpravy, týkajících se programu. Hlásí se pan poslanec Hrdý. Má slovo.

Poslanec Karel Hrdý: Vážený pane předsedo, vážená vládo. vážení kolegové, nejde o politický kapitál, jde o vzdání úcty člověku, který v letech, kdy pan poslanec Vrzal ještě "chodil s plenkami ", se zasloužil o tento stát a tuto společnost. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Paní poslankyně Fischerová se hlásí s technickou poznámkou.

Poslankyně Eva Fischerová: Vážený pane předsedo, doufám, že dovolíte faktickou poznámku k tomu, co řekl poslanec Vrzal, i když je to s mírným zpožděním.

Chtěla bych říci, že v této době pan poslanec Vrzal není půlkacíř, ale kacíř. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Doporučoval bych, abychom tuto nechci říci tahanici, ale výměnu názorů přerušili. Nejméně si ji zaslouží Karel Kryl sám, a nejméně by se z ni radoval. Tím jsem si jist, znal jsem ho poměrně dost dobře.

Doporučuji aby se na toto téma sešlo politické grémium, které svolám, jakmile bude vhodná příležitost k tomu, aby projednalo tuto záležitost, shodlo se na důstojném způsobu, jak reagovat, a abychom to neprojednávali improvizovaně teď.

Budeme se zabývat všemi návrhy v pořadí, v jakém byly podány.

Chtěl bych začít návrhem na přesunutí dosavadního bodu 4., "Vládního návrhu zákona o správních poplatcích", a to, aby byl v důsledku onemocnění pana ministra a místopředsedy vlády Kočárníka přesunut za bod "Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců".

Je to první hlasování na této schůzi.

Kdo podporuje tento návrh, dejte to prosím najevo tím, že stisknete tlačítko a zvednete ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Pro odevzdáno 174 hlasů, nikdo proti, nikdo se nezdržel, 6 poslankyň a poslanců nehlasovalo. Tento návrh byl přijat.

Dále navrhl pan poslanec Ortman, po něm pan poslanec Opatřil, stejně tak pan poslanec Vyvadil a pan poslanec Trnka, aby byl z programu této schůze vyřazen bod 10., "Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákoník práce". Dva z těchto pánů poslanců potom připojili návrh na určité usnesení, které však podle jejich i mého názoru teprve vyplývá z toho, zda bude tento základní návrh přijat, nebo ne.

Dávám proto hlasovat nikoli o společném návrhu, ale postupně podaném návrhu pánů poslanců Ortmana, Opatřila, Vyvadila a Trnky na vyřazení dosavadního bodu 10.

Jde o druhé hlasování na této schůzi.

Kdo podporuje návrh pánů poslanců, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Pro odevzdáno 73 hlasů, proti 98, zdrželo se 9, nehlasoval jeden. Tento návrh nebyl přijat.

Další návrh podal pan místopředseda Kasal, aby jako nový bod 17. byl zařazen návrh na usnesení Poslanecké sněmovny, kterým Poslanecká sněmovna vládě ČR doporučuje, aby urychleně navrhla a zpracovala způsob, jak účinně kontrolovat a sankcionovat stanovené sazby za používání rozhlasového a televizního přijímače jak u fyzických, tak právnických osob.

Pokud jsem to ještě nezdůraznil, pan místopředseda Kasal navrhuje tento bod jako nový bod 17. Jde o třetí hlasování na této schůzi.

Kdo podporuje návrh místopředsedy Kasala, stiskněte prosím tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Pro odevzdáno 145 hlasů, proti 4 hlasy, zdrželo se 29, 1 nehlasoval. Tento návrh byl tedy přijat.

Dále pan poslanec Syka zpřesnil znění bodu zařazeného dosud jako 14- "Pojistné plány zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven na rok 1994". Název toho bodu - prosím, pane poslanče Syko, sledujte, jestli jsem správně zapsal - se rozšiřuje ještě o slova "pojistné plány Všeobecné zdravotní pojišťovny na rok 1994". Souhlasí to, nebo chcete upřesnit svůj návrh?

Poslanec Martin Syka: Ve druhé části místo "na" by bylo "pro rok".

Předseda PSP Milan Uhde: Pro rok 1994. Je jasné, o čem budeme hlasovat. Doplňující návrh pana poslance Syky. Čtvrté hlasování na této schůzi.

Kdo podporuje tento návrh, stiskněte prosím tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Pro odevzdáno 164 hlasů, nikdo proti, 10 se zdrželo, 7 nehlasovalo. Tento návrh byl přijat.

Dále pan poslanec Payne vystoupil s návrhem na úpravu názvu dosavadního bodu 5. Navrhuje, aby tento bod byl nazván "Informace o projednání postupu vlády ČR, co se týče přistoupení České republiky k Evropské úmluvě o televizním vysílání přesahujícím hranice státu". Souhlasí, pane poslanče, to znění? (Ano.)

Páté hlasování na této schůzi. Budeme hlasovat o návrhu pana poslance Payna.

Kdo jej podporuje, ať prosím stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Pro odevzdáno 136 hlasů, 2 proti, 38 se zdrželo, 6 nehlasovalo. Návrh byl přijat.

Konečně je tu návrh pana poslance Matulky, aby byl program doplněn novým bodem, zařazeným před dosavadní bod 10, a tento bod by zněl: "Usnesení sněmovny: Poslanecká sněmovna Parlamentu doporučuje vládě, aby vzala zpět svůj návrh na změnu a doplnění zákoníku práce č. 65/65 Sb., ve znění pozdějších předpisů a aby do konce roku 1994 předložila návrh nového odůvodnění úpravy řešení pracovně právních vztahů tak, aby dosažený standard ochrany práv zaměstnanců a stupeň právní jistoty v oblasti pracovního práva nebyl snižován." Tento návrh podává pan poslanec Matulka.

Šesté hlasování na dnešní schůzi. Kdo podporuje jeho návrh, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Pro odevzdáno 64 hlasů, proti 91, zdrželo se 19, nehlasovalo 8. Tento návrh nebyl přijat.

Pan poslanec Wagner navrhl, abychom uctili zde ve sněmovně památku básníka a zpěváka Karla Kryla. Doporučuji svolat politické grémium a prosím pana poslance, aby se mnou souhlasil a umožnil shodu. Předložím návrh na důstojný způsob, jakým bychom tuto otázku vyřešili. Prosím, nedohadujme se o tom ve sněmovně, jestli pan poslanec Wagner je ochoten přijmout tento návrh. (Ano.) Děkuji.

Zbývá nám tedy, abychom v 7. hlasování schválili celý návrh pořadu 17. schůze Poslanecké sněmovny. Pan poslanec Hrdý se hlásí s faktickou poznámkou ještě před hlasováním. Jako předsedovi klubu mu dávám příležitost.

Poslanec Karel Hrdý: Pane předsedo, s ohledem na výsledek hlasování o bodu 10 programu vás žádám o desetiminutovou přestávku na poradu klubu ve věci hlasování k celému programu. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Této žádosti vyhovuji, protože je to dobrým zvykem. Desetiminutová přestávka na schůzi klubu. Prosím, abyste se dostavili včas do sněmovny, abychom mohli pokračovat. Pokračujeme ve 14.00 hodin.

(Jednání přerušeno ve 13.46 hodin.)

(Jednání opět zahájeno ve 14.10 hodin.)

Předseda PSP Milan Uhde: Vážené poslankyně, vážení poslanci, zaujměte svá místa, budeme pokračovat v jednání. Oznamuji vám, že všechny odhlašuji, a prosím, abyste se zaregistrovali pomocí svých karet.

Slovo má pan poslanec Hrdý, předseda klubu ČSSD. Kolegyně a kolegové, umožněte panu poslanci Hrdému a všem dalším řečníkům aby mohli říci to, co chtějí, abychom mohli pracovat a pokročit dále.

Poslanec Karel Hrdý: Vážený pane předsedo, drahá vládo, vážení kolegové, důvody, proč jsme chtěli stáhnout bod 10, novelu zákoníku práce, z programu schůze sněmovny, uvedl pan poslanec Vyvadil. Dovolil bych si jménem poslaneckého klubu sociální demokracie a jménem naší strany říci k tomu několik poznámek.

Zaprvé se domnívám, že návrh novely tak, jak byla předložena, poškozuje bezdůvodně zájmy zaměstnanců, aniž pomáhá zaměstnavatelům. Domnívám se, že je zklamáním odborářské veřejnosti, což tato veřejnost prezentovala dnes na Staroměstském náměstí.

Chtěl bych říci, že náš poslanecký klub odmítá spoluodpovědnost za nepřipravený a nesystémový návrh této novely. V žádném případě nechceme být vyvedeni či vykázáni z Poslanecké sněmovny tak, jak byl vyveden ze Staroměstského náměstí pan ministr Vodička dnes. Proto budeme hlasovat proti přijetí programu této sněmovny. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Pan poslanec Hrdý ukončil svůj projev. Protože nevidím žádnou další přihlášku, přistoupíme k hlasování o programu dnešní schůze.

Kdo je pro to, aby se 17. schůze Poslanecké sněmovny řídila podle programu, který byl navržen a předložen v písemné podobě a který jste hlasováním o různých doplňujících a pozměňovacích návrzích poopravili, ať to dá najevo v 7. hlasování tím, že stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování skončilo. Pro odevzdáno 102 hlasů, proti 59, zdrželo se 10, 1 nehlasoval. Předložený návrh byl přijat.

Přistoupíme k prvnímu bodu schváleného pořadu. Je to

I.

Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na výjimečné upuštění od projednávání zásad zákonů podle sněmovních tisků 882 - 887

Tyto sněmovní tisky vám byly rozdány. Obsahují návrh organizačního výboru na výjimečné upuštění od projednávání zásad zákonů.

Táži se, zda má někdo k předloženým návrhům připomínku nebo dotaz. Není tomu tak. Budeme tedy hlasovat. Doporučuji hlasovat o každém předloženém návrhu zvlášť. Je námitka proti tomuto způsobu hlasování? Není. Budeme se tedy tímto způsobem hlasování řídit.

Jako o prvním návrhu budeme hlasovat o návrhu uvedeném ve sněmovním tisku 882, který se týká vládního návrhu zákona o volbách do zastupitelstev.

Kdo souhlasí s předneseným návrhem, ať to dá v 8. hlasování najevo stisknutím tlačítka a zvednutím ruky. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování skončilo. Pro odevzdáno 123 hlasů, proti 12, zdrželo se 27, nehlasovalo 13. Návrh byl přijat.

Dále budeme hlasovat o návrhu uvedeném ve sněmovním tisku 883. Týká se poslaneckého návrhu novely zákona o mimosoudních rehabilitacích.

Kdo souhlasí s předloženým návrhem, ať to v 9. hlasování dá najevo tím, že stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování skončilo. Pro odevzdáno 102 hlasů, proti 46, zdrželo se 13, nehlasovalo 13. Tento návrh byl rovněž přijat.

Budeme hlasovat o návrhu uvedeném ve sněmovním tisku 884. Týká se vládního návrhu novely zákona o cenách.

Kdo souhlasí s tímto předloženým návrhem, ať to dá najevo v 10. hlasování tím, že stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování skončilo. Pro odevzdáno 97 hlasů, proti 37, zdrželo se 24, nehlasovalo 16. I tento návrh byl přijat.

Budeme hlasovat o návrhu uvedeném ve sněmovním tisku 885, který se týká poslaneckého návrhu novely zákona o dani dědické, darovací a z převodu majetku.

Kdo souhlasí s tímto návrhem, ať to dá najevo v 11. hlasování stisknutím tlačítka a zvednutím ruky. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování skončilo. Pro odevzdáno 101 hlasů, proti 30, zdrželo se 25, nehlasovalo 16. I tento návrh byl přijat.

Dále budeme hlasovat o návrhu uvedeném ve sněmovním tisku 886, který se týká poslaneckého návrhu novely zákona o daních z příjmů.

Kdo souhlasí s tímto návrhem, ať to dá najevo ve 12. hlasování tím, že stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování skončilo. Pro odevzdáno 102 hlasů, proti 24, zdrželo se 32, nehlasovalo 12. I tento návrh byl přijat.

Naposled budeme hlasovat o návrhu uvedeném ve sněmovním tisku 887, který se týká novely vládního návrhu silničního zákona.

Kdo podporuje tento návrh, ať to dá ve 13. hlasování na této schůzi najevo tím, že stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování skončilo. Pro odevzdáno 90 hlasů, proti 16, zdrželo se 45, nehlasovalo 20. I tento návrh byl přijat.

Skončili jsme první bod pořadu dnešní schůze.

Přistupujeme ke druhému bodu. Je to

II.

Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na výjimečné zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednání návrhu zákonů

K tomuto bodu pořadu vám byly rozdány sněmovní tisky 888 až 890. Protože podle § 75 jednacího řádu Poslanecká sněmovna o návrhu na zkrácení zákonné 60denní lhůty k projednání návrhu zákonů hlasuje bez rozpravy, přejdeme ihned k hlasování.

I tentokrát navrhuji hlasovat o každém sněmovním tisku zvlášť. Má někdo námitku proti tomuto způsobu hlasování? Námitky nejsou.

Budeme nejprve hlasovat o návrhu uvedeném ve sněmovním tisku 888, který se týká poslaneckého návrhu novely zákona o mimosoudních rehabilitacích.

Kdo podporuje tento návrh, ať to dá ve 14. hlasování najevo tím, že stiskne tlačítko a zvedne ruku.

Kdo je proti tomuto návrhu?

Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování skončilo.

Pro odevzdáno 93 hlasů, proti 40, zdrželo se 22, nehlasovalo 16.

Tento návrh byl přijat.

Dále budeme hlasovat o návrhu uvedeném ve sněmovním tisku 889, který se týká poslaneckého návrhu novely zákona o dani dědické, darovací a z převodu nemovitostí.

Kdo souhlasí s tímto návrhem, ať to dá v 15 hlasování najevo tím, že stiskne tlačítko a zvedne ruku.

Kdo je proti tomuto návrhu?

Zdržel se hlasování?

Hlasování skončilo.

Pro odevzdán 101 hlas, proti 21 hlas, zdrželo se 31, nehlasovalo 18.

I tento návrh byl přijat.

Konečně budeme hlasovat o návrhu uvedeném ve sněmovním tisku 890, který se týká poslaneckého návrhu novely zákona o daních z příjmů.

Kdo podporuje tento návrh, vyjádřete se k němu v 16. hlasování tím, že stisknete tlačítko a zvednete ruku.

Kdo je proti tomuto návrhu?

Zdržel se hlasování?

Hlasování skončilo.

Pro odevzdáno 100 hlasů, proti 20, zdrželo se 32, nehlasovalo 18.

I tento návrh byl přijat.

Vyrovnali jsme se s druhým bodem našeho programu.

Přistupujeme ke 3. bodu - je to

III.

Vládní návrh zákona, kterým se upravují některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorám a doplňují některé zákony

Jsou to sněmovní tisky 599724.

Prosím ministra hospodářství pana Karla Dybu a společného zpravodaje výborů pana poslance Otu Fejfara, aby zaujali místo u stolku předkladatelů a zpravodajů.

Projednání tohoto bodu bylo na 16. schůzi Poslanecké sněmovny přerušeno po ukončené rozpravě, aby se k předneseným pozměňovacím návrhům mohly vyjádřit výbory ústavně právní a hospodářský. Stanovisko ústavně právního výboru včetně přílohy, která obsahuje přednesené pozměňovací návrhy a stanovisko hospodářského výboru, máme v písemné podobě. Předpokládám, že je tomu skutečně tak.

Žádám nyní společného zpravodaje výborů pana poslance Otu Fejfara, aby předloženy písemný podklad uvedl.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP