Úterý 18. února 1992

Předsedající předseda SL R. Battěk: Já také děkuji. Další přihlášený do rozpravy je pan poslanec Vidím a připraví se pan poslanec Suchánek.

Poslanec SL J. Vidím: Pane předsedo, pane předsedající, dámy a pánové, milí hosté, já bych chtěl velice stručně se vyjádřit k některým příspěvkům našich kolegů, které se vázaly k meritu věci, tedy k projednávání závěrečné zprávy komise. Poznamenal jsem si několik jmen poslanců, kteří zpochybnili nebo vyjadřovali se ne příliš kladně k některým bodům této zprávy.

Pan poslanec Uhl, ačkoliv vyjádřil v globálu souhlas s touto zprávou, přesto vyjádřil nesouhlas nebo určité pochybení té kapitoly, která se týká Drahomíry Dražské. Uvedl tam, že ho překvapuje, že mezi výčtem těch osob, které komise vyslechla jako svědky, právě tato osoba, ani on, ani jeho manželka nejsou. My jsme pochopitelně vycházeli nejen z výslechů osob, které jsme vedli my sami, ale vycházeli jsme z příslušných materiálů, které nám poskytla vojenská obvodová prokuratura v záležitosti trestného stíhání podplukovníka Danišoviče a majora Houbala. Tam se nacházely i výslechy dnes pana poslance Uhla a jeho manželky a pochopitelně i výslechy Drahomíry Dražské, která vypovídala opakovaně před orgány činnými v trestním řízení a podávala své svědectví kdekoli jen se dalo.

Mohu vás ujistit, že nenajdete dvě svědectví touto osobou podaná, která by byla shodná. Došli jsme k závěru, že Drahomíra Dražská stejně, jak je to obsaženo na stránkách 76 a 68, je osoba nedůvěryhodná a domnívám se, že se nám podařilo zcela jasně prokázat absurditu její účasti na této demonstraci, naprostou náhodnost této účasti a naprostou náhodnost setkání se svědkyní Litomiskou. Na základě těchto dvou momentů vstoupila Drahomíra Dražská do dění 17. listopadu a dále šířila dezinformaci o údajném úmrtí studenta Šmída. Domnívám se, že tato oblast, kterou zmiňoval jak poslanec Uhl tak poslanec Ransdorf, je ve zprávě objasněna dostatečně.

Pan kolega Ransdorf se dotkl problematiky KGB, kdy soudě podle závěru naší zprávy usuzuje, že KGB neingerovala žádným způsobem do událostí 17. listopadu. Ano, zpráva říká, komise došla k tomuto závěru, ovšem v žádném případě se nedá usuzovat, že by KGB neingerovala do vývoje této společnosti po celých čtyřicet let bolševické totality. Naopak, její velice rozšířená rezidentura tady měla velké slovo, ovšem přímo 17. listopad a účast generála Teslenka, který nebyl generálem KGB, ale sovětské milice, nám dává pouvoir, oprávnění říci, že přímo 17. listopad nebyl KGB tedy přímo sovětskou zpravodajskou službou ovlivňován.

Dále poslanec Ransdorf zde řekl, že tato zpráva mu připadá jako slovní průjem. Já to nehodlám komentovat. Mě by překvapilo, kdyby tato zpráva poslanci Ransdorfovi vyhovovala.

Pan poslanec Zeman hovořil o tom, že komise ve zvé zprávě decentně zamlčuje skutečnost, že spousta osob opustila tuto demonstraci a jaksi neprojevila tímto svou občanskou odvahu. Chci ho upozornit - on tady není, on se účastní mítinku Strany demokratické levice na Slovensku, takže patrně jednání parlamentu pro něj není prvořadé - na straně 25 nahoře zpráva uvádí, že značná část davu, tedy účastníků demonstrace využívá možnosti, kterou je ještě částečně volný průchod ulicí Mikulanskou, a prostor opouští. Naše zpráva toto pochopitelně nezamlčuje.

Kolega Olej se zmínil o skutečnosti, že ve zprávě se objevuje jméno jedné osoby registrované jako rezident Státní bezpečnosti, a podivuje se nad tím, že jsme tuto skutečnost sdělili.

Chtěl bych upozornit, že se jedná o osobu pana Oskara Krejčího, který se pohyboval velmi blízko bývalého premiéra federální vlády pana Adamce a to ještě dlouho po 17. listopadu, do podzimu 1990, a protože kategorie rezident je natolik důležitá kategorie v rámci ranku spolupracovníků Stb., je to osoba, která je natolik důvěryhodná, že je jí svěřena její vlastní agenturní síť, domnívali jsme se, že je důležité, aby veřejnost věděla, že takový člověk se pohyboval ve velmi blízkém okolí federálního premiéra. Tolik k poslanci Olejovi.

Kolega Soukup řekl, že mu ve zprávě chybí více konkrétních informací. Dotázal bych se ho, co míní tou konkrétní informací? Podobně tady hovořil, že chybí konkrétní informace nebo jsou zavádějící informace, kolega Marián Kováč, že je na straně 18 věta, týkající se Palachova týdne: "Mnoho lidí je raněno, mnoho lidí je zatčeno." Ano, připouštím, měli jsme patrně uvést počet lidí, který byl raněn, počet lidí, který byl zatčen. Stejně tak na další stránce jsem ještě našel další nepřesnost. Říká se zde, že vznikají nové občanské iniciativy a nové podpisy pod množícími se peticemi. I tady jsme měli patrně vyjmenovat občanské iniciativy a všechny osoby, které se pod petice podepsaly. Chápu to jako určitý nedostatek v konkrétnosti této zprávy.

Pan poslanec Kučera naši zprávu v podstatě pochválil, jen se tady zmínil, že disent neupíral pozornost na 10. prosinec, ale na událost, která měla následovat o několik dní později. My jsme výslechy svědků, jakýchsi špiček disentu, ať je to dnešní prezident Václav Havel, či pan Benda, došli k závěru, že to byl 10. prosinec. Připouštím, že v této oblasti se možná poněkud mýlíme.

Nyní bych se chtěl vyjádřit k jednomu příspěvku jednoho našeho kolegy, který se netýká přímo zprávy, ale má velmi těsnou vazbu na komisi jako takovou. Pan kolega Dostál 30. ledna zde uvedl, cituji ze stenozáznamu: "Mám před sebou dopis televizní anglické společnosti (zde je to vytečkováno, jedná se o společnost Thame's Television), který se týká úniku materiálů z komise 17. listopadu. Ředitel společnosti, který obviňuje Jana Kavana, píše, že má v rukou a k dispozici spis Kato č. 1170..... atd. Dovoluji si vás upozornit, že je to spis poslanecký, protože jsou v něm opravy pro poslance. Víme, že údaje o třetích osobách na základě zákona o ochraně osobnosti byly vyškrtány. S těmito škrty je ten spis venku. Kde je ten kanál, kde se tento spis dostal ven? Opět někdo z komise."

Odpověděl jsem na to velmi stručně technickou poznámkou na minulé schůzi. Ovšem pokládali jsme za nutné se k tomu vyjádřit ještě dále, a proto jsem si vyžádal od této televizní společnosti písemné vyjádření. Teď jsem to, tuším, zapomněl na lavici, prosím kolegy, aby mě na okamžik omluvili.

Tato televizní společnost nám poslala jak anglický text, tak i překlad tohoto textu, cituji: "Dověděli jsme se, že 30. ledna 1992 pan poslanec Pavel Dostál pronesl v československém Federálním shromáždění projev, v němž obvinil vaši komisi z předání kopie spisu Stb. Jana Kavana naší televizní společnosti. Toto nařčení je nepravdivé. Chtěl bych k tomu dodat následující připomínky." Podepsán je programový ředitel této společnosti.

" 1. Mohu potvrdit, že Thame's Television má spis Státní bezpečnosti Jan Kavan č. 1177307, číslo později změněno na 12402332, s krycím jménem Kato.

2. Thame's Television tento spis nezískala od komise 17. listopadu ani žádného z jejích členů.

3. Dopis, který pan Dostál předložil ve FS, je zřejmě dopis, který podepsal vrchní ředitel Thame's Television pan Richard Dunn datovaný 19. října 1991. Druhý odstavec stránky 8 tohoto dopisu obsahuje tuto větu: Je nutné poznamenat, že tento materiál jsme nezískali od žádného člena komise, t.j. komise 17. listopadu, která má zákaz jej zveřejňovat.

4. Ve spisu, který máme, nejsou vyškrtány podrobnosti, týkající se třetích stran pro účely československých poslanců. Naše kopie tudíž není poslanecká kopie spisů, jak tvrdil pan Dostál ve FS. Doufám, že se tím situace objasňuje."

I já doufám, že se tím situace objasňuje a vyzývám pana poslance Dostála, aby se omluvil členům komise. Děkuji.

Předsedající předseda SL R. Battěk: Děkuji panu poslanci Vidímovi. Jinak bych rád upozornil, že zájemců do rozpravy stále přibývá. Je tady dvacet přihlášek. Upozorňuji vás, že nebudeme moci toto absolvovat, takže pokud mohu trochu racionálně věc zvažovat, doporučil bych, abychom odhlasovali ukončení schůze na určitou hodinu a nedokončené body programu přesunuli na začátek 21. schůze. Neslyším žádné nesouhlasné mručení, nikdo nezvedl ruku. Já tedy svolám dostupné poslankyně a poslance, abychom se dohodli na ukončení schůze.

Ale prosím, pane poslanče, budeme zatím pokračovat. Máte slovo, hovoří pan poslanec Suchánek. Pardon, kolega Dostál má technickou poznámku.

Poslanec SN P. Dostál: K výzvě pana kolegy Vidíma bych chtěl říci jen tolik. Já mám dopis opravdu tady, dám ho k dispozici, a pokud televizní společnost, o které mluvím, nám předá důkaz, že má jiný spis, že má spis bez škrtů, pokud to dá nezávislé komisi k posouzení, velmi rád se omluvím. Do té doby nevidím důvod k tomu, abych se omluvil.

Předsedající předseda SL R. Battěk: Tyto volné dialogy, prosím, mimo jednací síň. Kdo má ještě technickou poznámku? Kolega Vidím.

Poslanec SL J. Vidím: Chtěl bych se pana kolegy Dostála zeptat. Teď to ukončíme, viďte? Teď jsme vinni, protože vy jste to řekl a někdo to musí prokázat, ale jindy to neplatí. Je tomu tak, viďte?

Předsedající předseda SL R. Battěk: Děkuji. Hlásí se ještě poslanec Wagner.

Poslanec SL J. Wagner: Rád bych, pane předsedající, uvedl na správnou míru to, co řekl kolega Dostál. Pravděpodobně oba dva druhy spisů jsou v držení jak ministerstva vnitra, tak i komise 17. listopadu. Originál by měl být bez škrtů, z toho lze pořídit kopii jednoho druhu a kopie se škrty je též k dispozici a lze z ní též pořídit kopii jiného druhu. To je k jedné věci.

A k druhé věci. Domnívám se, že onen obranný postoj pana poslance Vidíma, že tedy je nucen se vrátit a dokazovat, ten, kdo je obviněn, svou nevinu, to je přesně ta pozice, do které jsme dostali lustrované.

Předsedající předseda SL R. Battěk: Kolegyně a kolegové, já vás se vším důrazem žádám a prosím, udržte rozpravu v mezích, abychom se nedostali ze hry. Ještě kolega Világi.

Poslanec SL O. Világi: Už minule som reagoval na vystúpenie pána poslanca Dostála. Žiadal som ho, aby sa ospravedlnil komisii. Uviedol som dôkaz. Bolo obdobie, kedy so spisom mali styky aj iné osoby ako komisia alebo súčasní pracovníci FMV. Na to pán poslanec Dostál nereagoval. Pred chvížou na to reagoval pán poslanec Wagner a tvrdí, že existujú dva druhy spisov a keď nie komisia, tak asi Federálne ministerstvo vnútra posielalo tento spis do Anglicka.

Domnievam sa, že tento spôsob argumentácie nás vedie k tomu, čo práve nechceme. Nechceme, aby sme obvinili každého len z toho titulu, že máme záujem, aby sme ich obvinili. Bez toho, aby sme niečo museli dokázať. To je môj názor na vec. Opäť vyzývam pána Dostála, aby sa ospravedlnil. Ďakujem.

Předsedající předseda SL R. Battěk: Děkuji. Doufám, že netrváte na bezprostředním ospravedlnění, ale požadavek byl vznesen.

Dávám ještě slovo přítomnému poslanci Suchánkovi, aby mohl vystoupit.

Poslanec SL J. Suchánek: Dámy a pánové, při přerušení minulé rozpravy chybělo několik málo hodin, abychom prožívali v pořadí čtvrtý lustrační pátek. Je zajímavé, že každá debata tohoto druhu je vždy vzrušenější než předchozí. Osobně se domnívám, že je to způsobeno blížícími se volbami.

V této souvislosti se ukazuje, kolika problémů jsme mohli být ušetřeni, kdyby při některé z mnoha příležitostí byl schválen náš návrh na plošné zveřejnění výsledků lustrací, které poslanecký klub ODS pokaždé prosazoval. Nejčastějším protiargumentem vždy bylo, že by to vedlo k rozpoutání jakéhosi "honu na čarodějnice" v Československu. Od samého počátku bylo však jasné, že v naší "sametové" zemi něco takového nehrozí. Zkušenost ze sousedního Německa, kde již byly archivy zpřístupněny, to potvrzuje. K honu na čarodějnice u nás dochází i bez zveřejnění seznamu agentů Stb. V roli těchto pronásledovaných čarodějnic se však kupodivu ocitají členové naší komise.

Je smutné a zároveň symptomatické, že největší podíl na této situaci má právě ČST, jejíhož významu jsou si ti, o nichž se mnohokrát dnešní debata vede, velmi dobře vědomi. Některé listy informují o tom, že mezi poradci pana Kantůrka se vyskytuje větší množství těchto osob. Já se při této příležitosti ptám, jak je možné, že doposud nebyla jmenována rada, která, jak doufám, provede v personálním obsazení federální televize konečně pořádek a znemožní panu Kantůrkovi vedení dezinformační kampaně - jak proti komisi 17. listopadu, tak proti všem pravicovým silám v této zemi.

Jako drobný důkaz druhé části svého tvrzení si dovolím malé odbočení, které budiž chápáno jako odpověď na část vystoupení pana prof. Jičínského, v němž chválil nezávislost a objektivitu naší televize.

Pořad "Co týden dal" si získal u veřejnosti značnou popularitu. Snad proto se v něm objevují, častěji než dříve, a rozhodně častěji, než by bylo v této zemi zdrávo, vysoce postavení komunističtí předáci, aby zahaleni kouřovou clonou anonymity, kterou jim tento pořad rád poskytuje, udělovali udiveným divákům např. cenné rady ke kupónové privatizaci.

Vrcholem pak byl pořad z neděle 26. 1. 1992, kdy pan Černý, se suverenitou sobě vlastní, oznámil všem šokovaným aktérům, že to byla ODS, která spolu s KDH způsobila ve Federálním shromáždění nepřijetí zákona o referendu. Pan Černý řekl doslova: "Návrh novely zákona o referendu nebyl přijat. Rozhodující roli v tom sehrálo KDH, ale také ODS, kde byl veliký rozptyl mezi vašimi poslanci. Někteří byli pro, někteří proti, někteří... A velký rozptyl těchto dvou koaličních stran možná právě zavinil, že tento zákon nebyl přijat. Což je samozřejmě právo těch poslanců, hlasovat každý jak chce, nicméně se jedná o koaliční strany, pánové. Jaký byl přístup vašich stran k tomuto hlasování?"

Protože od té doby již uplynul téměř měsíc, a ani pan Černý nepocítil potřebu toto své lživé tvrzení v tak citlivé skutečnosti uvést na pravou míru, ani nikdo další na vzniklou situaci nereagoval, jsem nucen zde prohlásit, že všichni přítomní poslanci ODS hlasovali pro prezidentův návrh zákona o referendu. Nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel a nikdo hlasování neignoroval.

Jako poslanec i jako prostý divák se nyní táži: Když mi televize lže ve věcech, jichž jsem se zúčastnil, které mám před sebou černé na bílém a které si mohu snadno ověřit, jak jí mám důvěřovat v jiných záležitostech, které k věření předkládá...

Poslanec Kavan věnuje veškerou svou energii k tomu, že aktivizuje své známé doma i v zahraničí (a je třeba uznat, že jich má hodně) a zkresluje ve světě situaci v Československu i svůj vlastní případ. Toto jeho počínání ale televizi vůbec nezajímá. Naproti tomu komise 17. listopadu se stává cílem napadání. Nefunguje naše spravedlnost jaksi obráceně?

Vnucuje se zde pocit, že se jedná o předem připravený útok především na lustrační zákon, který konečně po velkých průtazích začíná působit a který je mnohým lidem nepohodlný.

Lustrační zákon a pověst Československa ve světě jsou spolu úzce spojeny. Pan ministr Dienstbier ve své odpovědi na interpelaci poslanců odpověděl, že se lustračním zákonem řídí. Nemám možnost posoudit, kolik spolupracovníků bývalé Stb.dosud působí na našich zahraničních zastupitelstvích. Vím však bezpečně, že v Kanadě je velvyslancem Československa pan Schuster, který, ač je jinak velmi schopný, pro svou minulost člena ústředního výboru KSS jednoznačně podmínkám lustračního zákona nevyhovuje. Byla-li paní Klímová, naše velvyslankyně v USA členkou komunistického akčního výboru, jak se několikrát objevilo v našem tisku, rovněž nemá ve své funkci co pohledávat. Není pak divu, že právě v těchto dvou zemích, kde je nejsilnější čs. komunita, panuje k těmto lidem silná nedůvěra a v americkém Kongresu dokonce vznikla protičeskoslovenská lobby. Podobná situace je i ve Velké Británii, mj. díky činnosti Jana Kavana.

Ale vraťme se zpět domů. Tím, že se dodnes jasně nepojmenovalo zlo zlem, zločin zločinem, velezrada velezradou, genocida genocidou, že agenti hromadně podávají žaloby, členové komise jsou napadáni sdělovacími prostředky, lidé drží hladovky, aby bylo spravedlnosti učiněno zadost, zatímco naše nezávislé soudnictví hraje roli "mrtvého brouka", že všude ve světě běžné odstoupení zkompromitovaného člena vlády vzbuzuje u někoho znechucení, že klíčové pozice obsadili vesměs lidé, kteří se jen obtížně vyrovnávají s demontáží socialismu, jsme definitivně promrhali to nadšení, které v našich lidech vzbudil listopad osmdesát devátého roku.

Pozice, v níž se tato komise zvolená tímto svobodně zvoleným parlamentem ocitá, pocit frustrace jen zvětšuje.

Dámy a pánové, to co se zde děje, není pouhým projednáváním případů několika agentů nasazených do parlamentu. Je evidentní, že dnes jde v rámci předvolebního boje o frontální boj levice proti pravici s využitím všech sdělovacích prostředků, zejména televize.

Poslední záležitostí, o níž bych se rád zmínil, je pozoruhodný akt předsednictva Federálního shromáždění z dubna roku 1991, jímž sice zprostilo členy komise 17. listopadu mlčenlivosti, ale zavázalo jí všechny poslance, aniž je ovšem s tímto faktem seznámilo. Všechny body tohoto usnesení jsou více než problematické. Není možno je jednoznačně vykládat, a proto předkládám následující návrh usnesení. Doufám, že mě v něm poslanci Kostya i Dostál v duchu svých vystoupení podpoří.

Návrh usnesení k bodu: Závěrečná zpráva vyšetřovací komise Federálního shromáždění pro objasnění událostí 17. listopadu 1989:

a) Federální shromáždění ukládá předsednictvu Federálního shromáždění, aby zprostilo členy komise 17. listopadu i ostatní poslance mlčenlivosti o všech skutečnostech týkajících se poslanců, kteří byli dle zjištění komise registrováni a zveřejněni jako spolupracovníci Stb;

b) dále ukládá předsednictvu, aby umožnilo zpřístupnění archívu komise 17. listopadu.

V bodu b) ponechávám na vůli předsednictva, jakou nejvhodnější metodu zvolí. Může použít i cestu naznačenou zde poslancem Dostálem. Děkuji za pozornost. (Potlesk.)

Předsedající předseda SL R. Battěk: Děkuji poslanci Suchánkovi. Chtěl bych ještě k návrhu, který jsem přednesl před vystoupením poslance Suchánka.

Politické grémium rovněž doporučuje, abychom ukončili schůzi. Navrhuji čas 18.30 hodin.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Poslanec Malý, poslanec Toman.

Poslanec SL M. Malý: Dovolil bych si dát váženému plénu návrh toho znění, že tato schůze nebude ukončena, dokud nebude kompletně vyčerpán její program. Mám na mysli uzavření zprávy komise 17. listopadu - za prvé, a za druhé - zprávu generálního prokurátora. Mám tedy na mysli to, že dnes můžeme jednat do 21.00 hodin. Když program nestihneme, navrhuji, aby se pokračovalo zítra, aby se tato záležitost už s konečnou platností uzavřela. (Potlesk.)

Předsedající předseda SL R. Battěk: Já sám bych byl rád, kdybychom mohli takto jednoduše ukončit. Upozorňuji vás, že je zde ještě 21 přihlášených do diskuse. Zdá se, že tak jako tak schůzi neukončíme. Hlásí se kolega Toman s faktickou poznámkou, pak kolega Bartončík.

Poslanec SN P. Toman: Vážení kolegové a kolegyně, chtěl bych vás také požádat, abychom tento bod dodělali. Už se stává tradicí, že jeho dokončení stále odkládáme. Pro mne podivuhodnou tradicí je, že naše zprávy jsou dávány vždy až na konec a pak se musejí odkládat, protože lze přece předem předpokládat, že k nim diskuse bude. Abych řekl pravdu, toto neustálé odkládání už mne nebaví. Dodělejme to, ať už to máme z krku.

Nyní kulantněji k tomu, co už se netýká mne. Už od října tady máme zprávu generálního prokurátora. Nelíbila se nám, odložili jsme ji. Pak nám pan generální prokurátor řekl, že ji chce ještě odložit, pak jsme ji zase odložili a dnes už ji máme odkládat znovu? Zprávu, kterou tu máme, jsme chtěli projednávat v říjnu, nejpozději v listopadu. Nemohu s tím souhlasit. Všichni se připravují na to, aby zaujali k této zprávě stanoviska. Je to zpráva závažná, situace v prokuratuře je závažná rovněž. K tomu chci také vystoupit.

Myslím, že bychom tu měli zůstat a to, co máme dodělat, bychom měli dodělat. V březnu budeme mít zcela jiné problémy a dostatek jiných úkolů, takže bychom to opět odkládali.

Předsedající předseda SL R. Battěk: Já s vámi souhlasím, pane poslanče, ale měli bychom se tedy dohodnout, v kolik hodin rozpravu ukončíme, aniž by všichni dostali slovo. To by možná bylo řešení. Pokud ne, tak prosím, budeme pokračovat v rozpravě. Hlásí se kolega Lis.

Poslanec SL L. Lis: Pane předsedající, dámy a pánové, já se připojuji k myšlence projednat zprávu, ale domnívám se, že bychom měli dnes stanovit jakýsi termín a pokračovat zítra, tudíž dávám návrh, abychom změnili program zítřejších zasedání, to znamená přeložili výbory a věnovali se dokončení této zprávy. I já se domnívám, že tato zpráva a zpráva o generální prokuratuře jsou natolik závažné, že nemají být odkládány. (Potlesk.)

Předsedající předseda SL R. Battěk: Děkuji. Hovořit bude kolega Bartončík.

Poslanec SL J. Bartončík: Vážený pane předsedo, s ohledem na to, co zaznělo ve vystoupení pana poslance Hrušky a co se bezprostředně týká mé osoby a s ohledem na to, jakým způsobem bylo podle mého soudu zneužito diskuse k projednávání zprávy, žádám, aby mi bylo umožněno vystoupit, vzhledem k tomu, že nepochybuji o tom, že stejně jako v minulosti bude dána náležitá publicita v daném případě vystoupení poslance Hrušky. Žádám vás a žádám tímto prostřednictvím vážené kolegy, aby mi bylo umožněno vystoupit bez ohledu na to, zda schůze skončí nebo bude pokračovat, a to ještě v dnešním bloku diskuse.

Předsedající předseda SL R. Battěk: Pane poslanče, vy máte podanou přihlášku do rozpravy? (Ano.) Budiž. Kolegyně a kolegové, musíme se tedy rozhodnout. Ještě jednou se hlásí pan poslanec Malý.

Poslanec SL M. Malý: Žádám, aby bylo hlasováno o mém návrhu, to je o ukončení dnes ve 21 hodin a pokračování zítra.

(Hluk v sále.)

Předsedající předseda SL R. Battěk: Vidíte, že názory se různí. Pochopte jedno. Rozhodli jsme se ukončit schůzi dnes, protože víme, že zítra pokračují výbory. Prakticky ode dneška za 14 dní máme připravit legislativní program 21. schůze. Ještě se hlásí kolega Vild.

Poslanec SN J. Vild: Pane předsedající, já bych se přimlouval za to, abychom diskusi dnes táhli tak dlouho do večera, dokud bude mít někdo náladu diskutovat, protože zítra musíme projednávat zákona, musíme také pracovat a nejenom tady povídat. Doporučuji tady dnes sedět tak dlouho, dokud se všichni nevypovídají, pak skončit a zítra začít pracovat na zákonech.

Předsedající předseda SL R. Battěk: Váš návrh tedy je až do úplného vyčerpání. Budiž. Hlasovat o tom, že budeme pokračovat v jednání, nemusíme, protože to patří k věci. Formálně je stanovena lhůta jednání do 20. hodiny. Slovo má poslanec Soldát.

Poslanec SL M. Soldát: Pane předsedající, já bych si dovolil modifikovat návrh kolegy Malého tak, abychom dnes debatovali až do 23.00 hodiny a zítra pokračovali.

Předsedající předseda SL R. Battěk: Děkuji. Slovo má kolega Haško.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP