Úterý 2. října 1990

Předsedající místopředseda FS J. Stank: K tomu len poznámku: samozrejme, že si ich tam môžete pozvať ako výbory iniciatívne.

Poslanec SL D. Kroupa: Chtěl bych jenom poznamenat, že došlo k určitému nedorozumění. My jako interpelující poslanci jsme se dostali do pozice, jako bychom obtěžovali vládu s něčím, do čeho se jí nechce, jako bychom chtěli nutit vládu, aby si opět podřídila televizi a opět ji řídila tím starým způsobem. Toto nebylo naším záměrem. Naším záměrem bylo, aby federální vláda mohla vládnout, tak musí mít daný prostor v televizi, o který nemusí zápasit jako jeden z mnoha logistů, ale prostě aby měla přístup do televize v případě, že je nutné národu oznámit nějakou důležitou informaci. Ta interpelace vzešla ze situace, kdy pan ministr Dlouhý s panem ministrem Klausem přišli do televize a chtěli oznámit národu zdražení benzínu. A v televizi jim nebyl dán dostatečný prostor k tomuto oznámení.

Nám nevadí, že se v televizi hovoří málo o reformě, možná, že se tam hovoří až moc o reformě, ale vadí nám, že vláda nemá jasně daný prostor, který jí zaručí, že má šanci tuto reformu obhájit. Na místo toho je dáván prostor různým protivníkům reformy. Proto se domníváme, že je potřeba zjednat nápravu, a tou nápravou by mohl být například určitý jasně vymezený prostor nebo určitý čas, kdy vláda by se mohla k různým záležitostem vyjadřovat. (Potlesk.)

Předsedající místopředseda FS J. Stank: Ďakujem a prosím poslanca Kríža.

Poslanec SL E. Kříž: My si tak trochu asi neuvědomujeme jednu věc, že je v pořádku, že v tržním hospodářství ve fungujícím sociálním tržním hospodářství je televize skutečně masmediem, do kterého by parlament ani vláda neměly zasahovat. Jenže tam existují konkurenční vztahy. My jsme dnes v přechodové fázi, kde konkurenční vztahy neexistují. Z tohoto hlediska mi připadá trochu podivné, že si hrajeme na něco, kdy někomu poskytujeme úplnou maximální svobodu, aniž ten "někdo" - tím myslím televizi - je schopen tuto svobodu využívat a nezneužívat. Protože to je ten případ. Myslím, že dnes je situace taková, že několik jedinců je prostřednictvím televize schopno natolik ovlivnit veřejné mínění, a dělají to tak nezodpovědně, že tím se pokřivuje celý pohled na to,co my tady vlastně děláme.

Chtěl bych potvrdit slova pana Prokopa, že veřejnost toho má skutečně dost, a že si žádá, aby informovanost byla skutečně objektivní.

Z tohoto hlediska, ať se na mne lidé z televize nezlobí, nemají dnes žádné právo ještě na úplný rozmach, jak je tomu např. v případě televize západoněmecké, ale dneska musí stejně jako my nést určitou tíži přechodného období i s tím, že se zde budou prosazovat některé státní zásahy, dokud zde nebude skutečně konkurenční prostředí; a to tady není.

Předsedající místopředseda FS J. Stank: Ďakujem poslancovi Křížovi.

Všetky vyjadrenia smerovali k tomu, že by snemovne nemali prijať túto odpoveď na interpeláciu. Takže keď nie sú ďalšie pripomienky, nechám hlasovať o takom uznesení, že odpoveď sa neprijíma a žiadame, aby boli oznámené konkrétne opatrenia - teda príslušná snemovňa žiada - ktoré vláda a čs. televízia chcú v tejto oblasti prijať, a to do 22.10. Do 22.10. preto, lebo vtedy začína 7. Plenárna schôdza obidvoch snemovní. Má niekto námietky voči takto formulovanému uzneseniu? Ak nie, dávam hlasovať. Hlasuje Snemovňa národov.

Kto je za takéto uznesenie, nech zdvihne ruku a stlačí tlačítko. (Hlasuje se.) 73 za.

Kto je proti? (Jeden.) Jeden.

Kto sa zdržal hlasovania? (Pět.) Päť.

Budú hlasovať poslanci Snemovne žudu. Kto je za tento návrh, nech zdvihne ruku a stlačí tlačítko.

(Hlasuje se.) Osmdesát devět.

Kto je proti? (Nikdo.) Nikto.

Kto sa zdržal hlasovania? (Nikdo.) Nikto.

Obidve snemovne toto uznesenie prijali.

Pokračujeme ďalšou interpeláciou, a to je interpelácia poslanca Kvasničku na pána ministra Vacka a pána ministra Millera. Prosím pána poslanca, keby sa vyjadril k tomu, či je spokojný s odpoveďou?

Poslanec SN L. Kvasnička: Vážený pán predsedajúci, vážené poslankyne, vážení poslanci. Spokojný som s odpoveďou pána ministra obrany a nie som úplne spokojný s odpoveďou pána ministra práce a sociálnych vecí. O čo v podstate ide?

Moji voliči - dôchodcovia - sa na mňa obracajú, hlavne tí, ktorí za tzv. Slovenského štátu slúžili v armáde ako vojaci z povolania, že sa im podža § 147 odsek 2 zákona 121 nezapočítavajú roky do dôchodku. Tento paragraf skutočne stanovuje, že tieto roky sa započítavať nemajú.

Interpeloval som pána ministra v tom zmysle, že riešiť tento problém z hžadiska kolektívnej viny nepokladám za správne, pretože medzi týmito žuďmi sú i takí, ktorí boli v odboji, sú tam i žudia, ktorí v odboji boli, ale o dvestopäťdesiatpäťku nepožiadali, zrejme z akejsi skromnosti. Proste považujem za vežmi nespravodlivé, že títo žudia sú vlastne sústavne okrádaní, veď mnohí medzi nimi boli takí, ktorí nijak nesúhlasili s fašizmom; bol to napríklad vojak z povolania, ktorý narukoval a pretože sa mu páčila uniforma, zostal v armáde, ale absolútne sa nijako neprevinil. Robil tam nejakého práporčíka, alebo niečo také.

Keď vychádzame z uznesenia, ktoré prijala Konferencia o bezpečnosti a spolupráci v Európe v bode 5 až 10, že každý bude považovaný za nevinného dovtedy, pokiaž jeho vina nebude dokázaná v súlade so zákonom. Je treba vychádzať z prezumpcie neviny. A zákon 147 vychádza z prezumpcie viny a znovu zdôrazňujem, že je nespravodlivé považovať všetkých týchto žudí za vinných.

Preto myslím, že tento zákon v súčasnosti je už zastaralý a rozhodne je ho treba zmeniť. Preto i pán minister obrany odporúča, aby sa táto vec naniesla pred plénom FZ, teda, aby sa hžadal spôsob riešenia, a to spravodlivejšieho riešenia.

Předsedající místopředseda FS J. Stank: Ďakujem pekne. Pretože pána ministra Millera tu nemáme, prosím pána podpredsedu vlády Miklošku, keby to mohol predniesť, túto pripomienku na pána ministra Millera s tým, že by sa k nej vyjadril na zasadaní, ktoré budeme mať na 7. spoločnej schôdzi, kedy budeme prerokúvať interpelácie za účasti jednotlivých členov vlády, ktorých sa tieto interpelácie týkajú.

S tým, že by sme vzali na vedomie len tú časť odpovede, ktorá sa týka ministra národnej obrany, pána ministra Vacka. Pán poslanec Kováč.

Poslanec SN M. Kováč: Mal by som technickú poznámku. Zdá sa mi, že tu strácame čas. Keď tu vláda nie je, načo veci opakovať? Mali by sme sa dohodnúť pre budúcnosť tak, že raz za štvrť roka by predsedníctvo FZ zabezpečilo plenárne zasadnutie tak, aby tu bola kompletná vláda a celý tento jeden deň vyhradiť na tieto záležitosti - prerokovanie interpelácií za celý štvrťrok. Takto je to rozsýpanie piesku, ktorý sa už nepozbiera. K čomu to je? To nemá žiadnu váhu. Prijmeme - neprijmeme? Keď sa nemôže vyjadriť člen vlády, je to nanič.

Předsedající místopředseda FS J. Stank: Pán poslanec, dúfam, že ste si všimli, že prerokúvame len tie interpelácie, ktoré sa týkajú tu dnes prítomných členov vlády...

Poslanec SN M. Kováč: Dávam ako protinávrh, a žiadam, aby sa o tom hlasovalo.

Předsedající místopředseda FS J. Stank: Tu nie je o čom hlasovať. Postupujeme presne podža rokovacieho poriadku. Podža neho sme si schválili do programu tejto spoločnej schôdze odpovede na interpelácie. Znovu opakujem, že vláda bola riadne pozvaná. Dokonca bolo upresnené, že sa príslušní členovia vlády, ktorých sa odpovede týkajú, zúčastnia na našom zasadaní už od 15.00 hodiny. Hlási sa ešte poslanec Šlápota.

Poslanec SL J. Šlápota: Připadá mi velmi často, že kdyby si někteří poslanci zašli na příslušná ministerstva, dostali by tam často uspokojivou odpověď i od úředníků, kteří nejsou ministři a nemuseli by obtěžovat ani pány ministry, ani nás. Pokud by dostali neuspokojivou odpověď na patřičných ministerstvech, využili by svého práva podat interpelaci. Takovýto postup si myslím, že by nás nezdržoval. (Potlesk.)

Předsedající místopředseda FS J. Stank: Osobne sa pripájam k tejto poznámke za viacerých členov predsedníctva, ktorých názory poznám z vedenia Federálneho zhromaždenia.

Teraz prosím pána poslanca Tomisa, aby sa vyjadril (nie je prítomný).

Týmto vlastne všetky pripravené odpovede na interpelácie týkajúce sa tu prítomných členov vlády sme prešli, pokiaž tu boli príslušní poslanci. Tým sme vlastne vyčerpali aj tento bod nášho programu, aj keď nie celkom úplne z dôvodov, ktoré som spomenul.

Pôvodne bol v pozvánke tiež vládny návrh zákona o cestovaní do zahraničia. Predseda vlády v tejto súvislosti poslal list na predsedu FZ, v ktorom oznamuje, že sa vláda 13. septembra uzniesla, aby sa upustilo od ďalšieho ústavného prerokúvania tohto zákona, a že sa predpokladá predloženie koncepčne novej právnej úpravy v najbližšom čase. Z tohoto dôvodu nás žiada predseda vlády, aby sme neprerokúvali v orgánoch FZ tento vládny návrh zákona.

Mám tu ešte niekožko organizačných poznámok. Schôdza predsedníctva FZ bude zahájená o 17.45 hodín v miestnosti 214.

Výbory branné a bezpečnostné majú schôdzu zajtra o 9.00 hod. (miestnosť 274)

Pán poslanec Ruml prosí, aby členovia komisie pre vyšetrovanie udalostí 17. novembra prišli do miestnosti pred knižnicou. Ďalej sa očakáva návšteva prezidenta Medzinárodného menového fondu v ČSFR. K tomu sa odporúča zvolať odborný seminár hospodárskych výborov a výborov pre plán a rozpočet s kratším odborným programom, na ktorom by vystúpil prezident Medzinárodného menového fondu. Navrhuje sa, aby sa tento seminár uskutočnil v miestnosti Snemovne národov (môžu prísť aj ostatní poslanci) v piatok 12. 10. o 9.00 hod.

O požnohospodárskej komisii tu už informácia bola podaná.

Hlási sa ešte poslanec Malý.

Poslanec SL M. Malý: Pokud bych mohl využít přítomnosti ministra pana Vacka a paní ministryně Kořínkové - před 10 dny jsem se dotázal před celým plénem pana ministra Vacka, co je pravdy na tom, že Lidové milice disponovaly určitým počtem zbraní, trhavin a dalšího vojenského arzenálu. Pan ministr mi ve velmi krátké době odpověděl písemně. Chtěl bych ho požádat, zda-li by mohl alespoň ve své podstatě seznámit celé plénum s odpovědí.

Paní ministryni Kořínkovou jsem žádal, zda by mohla sdělit, co o těchto skutečnostech ministerstvo ví, zda-li jsou ministerstvu známy přesné počty munice a vojenské techniky, kterými Lidové milice disponovaly před 17. listopadem. Pokud známy nejsou, žádám, aby v tomto směru ministerstvo podniklo neprodleně určité kroky, protože mám vážné podezření, že počty nesouhlasí s počty materiálů, jimiž Lidová milice disponovala.

Předsedající místopředseda FS. J. Stank: Chcel by som len pripomenúť, že tento bod podnety a interpelácie sme prerokovávali včera a skončili sme ho včera. Takže by sme otvárali znovu bod programu, ktorý sme už vlastne ukončili.

Pokiaž je odpoveď takého charakteru, že je treba, aby s ňou boli zoznámení všetci poslanci, navrhujem, aby bola rozmnožená pre všetkých poslancov.

O slovo sa ešte prihlásil predseda Snemovne žudu.

Předseda SL R. Battěk: Jedním z projednávaných navržených bodů, který měla projednávat ovšem pouze Sněmovna lidu - byl návrh na odvolání z funkce člena předsednictva Federálního shromáždění. Návrh podepsalo asi 76 poslanců. Vzhledem k tomu, že tuto záležitost by mělo projednat také předsednictvo sněmovny, navrhuji, aby tento bod (vzhledem k vaší vyčerpanosti), nechtěl bych tento závažný politický moment ponechávat jen ne k dosti zralé úvaze.

Pokud Sněmovna lidu souhlasí s tím, aby tento bod projednalo předsednictvo Sněmovny lidu a buď svolalo samostatné zasedání Sněmovny lidu, nebo u příležitosti příštího společného zasedání se tento bod projednal. Doporučoval bych vám, abyste tento můj návrh přijali, a nepovažovali to za manipulaci. Děkuji.

Předsedající místopředseda FS J. Stank: Ďakujem pánu poslancovi Battěkovi, predsedovi Snemovne žudu. S technickou poznámkou sa prihlásil ešte poslanec Kučera.

Poslanec SL P. Kučera: Pane předsedající, paní a pánové poslanci, chtěl bych poprosit - protože časový harmonogram, jak jsme předpokládali, se změnil - aby poslanci Občanského fóra zůstali po skončení této schůze na místě, abychom se mohli poradit, kdy uděláme klubové jednání, protože zítra už se konají některé výbory a bylo by dobře, aby nás bylo zítra na jednání co nejvíce. Děkuji.

Předsedající místopředseda FS J. Stank: Ďakujem. Opakujem znova, predsedníctvo Federálneho zhromaždenia sa zíde teraz, o 17,45 h.

Mne už nezostáva nič iné, než vám poďakovať za aktívnu účasť na 6. spoločnej schôdzi. Končím 6. spoločnú schôdzu Snemovne žudu a Snemovne

národov. Tento a budúci týždeň ešte rokovanie výborov s programom, ktorý by sme mali prerokovať na 7. Spoločnej schôdzi, ktorá bude v týždni od 22. 10. do konca týždňa. Materiály pre toto zasadnutie ste obdržali počas pondelka a utorka do lavíc.

Ďakujem vám a dovidenia.

(Schůze skončena v 17.32 hodin.)Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP