Úterý 2. října 1990

(Jednání opět zahájeno v 16.40 hodin.)

Předsedající místopředseda FS J. Stank: Vážené poslankyne, vážení poslanci, budeme pokračovať s odpoveďami na interpelácie. Musím už po druhýkrát za tieto dva dni s požutovaním konštatovať, že členovia vlády ČSFR sa nedostavili k tomu to bodu, takže my vlastne tento bod nemôžeme plnohodnotne prerokovať, pretože nemôžeme získať reakcie jednotlivých ministrov na event. nespokojnosť poslancov s odpoveďou na interpeláciu. Z toho dôvodu si myslím, že rokovanie v tom rozsahu, ktoré je v našom programe, nie je možné. Prejdeme len niekožko interpelácií, ktoré sa týkajú podpredsedu vlády Miklošku, príp. pani ministerky Kořínkovej a ostatné presunieme na 7. spoločnú schôdzu.

Prosím, aby ste si vzali tlač 161, t.j. interpelácia, ktorú podala skupina poslancov a na ktorú v rozhodujúcej časti reagoval podpredseda vlády Mikloško. Pýtam sa prítomných, či sú s odpoveďou na túto interpeláciu spokojní?

Poslankyně SL R. Šormová: Vážený pane předsedající, kolegové a kolegyně poslanci, nejen já, ale i několik dalších poslanců jsme se v po- slední době obrátili na vládu, nebo její členy s interpelacemi, které se týkaly problematiky uprchlíků, přípravy azylového zákona a také specifického případu příslušníka Sovětské armády Masljajeva, kterého československé úřady za podivných okolností vydaly sovětské straně.

Pokud jde o tu část interpelace, která se týkala problematiky poskytování azylu, přípravy azylového zákona a vztahu našeho státu k uprchlíkům vůbec, prosila bych pana Mikloška, aby toto shromáždění informoval a doplnil odpověď v tom smyslu, abychom věděli, jaké kroky byly do dnešního dne učiněny a aby nám podal informaci o současné situaci a postavení uprchlíků v Československu.

Pokud jde o případ Masljajeva, nezbývá než se s odpovědí vlády spokojit vzhledem k informacím, které v tuto chvíli máme. Pokud by v budoucnosti byly informace o tom, že pan Masljajev je v pořádku, jakkoliv zpochybněny, obrátíme se samozřejmě na vládu znovu.

Přesto bych ráda požádala nepřítomného pana ministra Langoše, aby nás při nejbližší možné příležitosti informoval, jak pokračuje vyšetřování okolností, za nichž došlo k tomu, že v případě pana Masljajeva nebylo vůbec započato řízení o poskytnutí azylu.

Ještě mám jednu otázku na doplnění odpovědí. Vzhledem k informacím, které přinesl časopis Respekt z minulého týdne bych ráda požádala pana Mikloška, aby nám sdělil, zda se zakládají na pravdě informace o tom, že v uprchlickém táboře v Jablonečku požádali o poskytnutí azylu další čtyři vojáci Sovětské armády, kteří údajně podle informací časopisu Respekt byli předáni táborovou správou Sovětské armádě. Pokud tomu tak je, prosím o vysvětlení a pokud o tom pan Mikloško informace nemá, žádám, aby to bylo prošetřeno a abychom byli informováni o výsledku.

Předsedající místopředseda FS J. Stank: Ďakujem pani poslankyni Šormovej. Pýtam sa ďalších poslancov z tejto skupiny, ktorí interpelovali členov vlády, či majú nejaké pripomienky, alebo sú spokojní s odpoveďou? Ďalšie pripomienky nie sú. Prosím podpredsedu vlády Miklošku, aby zaujal stanovisko.

Místopředseda vlády ČSFR J. Mikloško: Vážené poslankyne, vážení poslanci, niekožko slov k tlači 161. Boli 4 interpelácie, asi 10 poslancov podalo interpeláciu na 4 členov vlády, jednotliví členovia vlády dali svoje odpovede v rôznych časových úsekoch. Bol som požiadaný pánom premiérom, aby som zostavil odpoveď, ktorú potom podpísali všetci interpelovaní, to je premiér Čalfa, ja, minister zahraničných vecí Dienstbier a minister vnútra. Odpoveď sme odovzdali a bola vám včera rozdaná. Nebudem ju opakovať. Chcem len konštatovať, že je tam napísané, čo doteraz vláda urobila. Ešte pred interpeláciami o tom rokovala a navrhla spracovať právne riešenie pobytu, menovala splnomocnencov a požiadala ministra národnej obrany, aby uvožnil objekty. Dnes máme 3 objekty: Mimoň v okrese Česká Lípa (patril obrane), jeden v Zastávke pri Brne (patril FMV), jeden v Krásnej Lipe pri Rumburku (patril FMV). O uprchlíkov sa starajú pracovníci Federálneho ministerstva vnútra, Československý Červený kríž a ďalšie organizácie.

Bol nadviazaný kontakt s úradom vysokého komisára OSN, aby bolo možné využiť zdrojov OSN pre pomoc utečencom.

Z vládnej rozpočtovej rezervy boli vyčlenené prostriedky na krytie nákladov, ktoré vynaložil Československý Červený kríž v tomto roku a ktoré vynaloží v ďalšom období.

V ďalšej časti odpovede je stručne definované, že utečenecký štatút sa v budúcnosti bude dávať, len politickým emigrantom, ktorí boli prenasledovaní v krajine posledného pobytu. Vysvetžuje sa, prečo tomu tak bude.

Ďalej je tam obsiahnutý medzinárodný ohlas našich krokov a rôzne kontakty, ktoré vláda nadviazala v poslednom období s vysokým komisárom OSN pre uprchlíkov v Ženeve, i s vysokým komisárom OSN pre uprchlíkov vo Viedni. K niekožkým návštevám došlo tam aj tu.

Návrh zákona o utečencoch, ktorý mal byť vypracovaný do konca septembra, bol 28. septembra odovzdaný na Úrad predsedníctva vlády a bude prerokovaný na najbližšom zasadnutí vlády. Mám ho tu pri sebe, má 31 strán a je podrobne rozpracovaný.

Čo sa týka vojaka Masljajeva, je tam konštatovaná celá jeho história a odpoveď sovietskej strany, ktorú sme oficiálne dostali. Odpoveď je pozitívna v tom, že sa mu momentálne dobre darí. Myslím, že ste to všetci včera dostali. Výsledky vyšetrovania som včera konzultoval na FMV. Uvádza sa, že sa našiel vinník, ktorý spôsobil, že vojak Maslajajev bol vrátený k sovietskej posádke napriek tomu, že požiadal o azyl. Tento vinník bol obvinený. Ide o bývalého podplukovníka MV. Začalo proti nemu trestné stíhanie.

Momentálne sú u nás Albánci, dosť Rumunov, niektorí Kubánci, Vietnamci, Afganci, niekožko sovietskych občanov, ktorí sú v utečeneckých táboroch. Boli tu aj Kurdovia, ale tí tu momentálne nie sú. Situácia sa stále dynamicky mení.

Informácia, že 4 sovietski vojaci požiadali o azyl, sa nezakladá na pravde, aspoň FMV o ničom takom nevie. To je informácia z dneška.

Stal sa jeden prípad pred niekožkými dňami, že vojak sovietskej posádky chcel odísť domov zo svojej posádky, ale splietol si svetové strany, odišiel do NDR, tam ho chytili, vrátili ho našim orgánom a pýtali sa, či chce požiadať o azyl. Nechcel, vysvetlil motív svojho činu a vrátil sa k sovietskej posádke: O tomto prípade ma dnes Federálne ministerstvo vnútra informovalo.

Prebiehajú ešte dve ďalšie akcie. Jedna je reemigrácia asi tisíc volyňských Čechov z černobyžskej oblasti, to sú dve dedinky - Malá Zobovčina a Malinovka, 60 km od Černobyžu. Sú ožiarení a táto oblasť sa likviduje, žudia sa rozptyžujú po Sovietskom zväze a títo Česi, ktorí si zachovali svoju českosť 50 až 100 rokov - nedávno tu boli ich deti, bol som ich navštíviť na juhu Čiech, - a väčšina vie dobre po česky - tak im hrozí, že budú rozptýlení po celom Sovietskom Zväze. Mali by stratiť, o čo sa snažili 100 rokov. Sú vážne rozhovory medzi Ministerstvom zahraničných vecí, rôznymi výbormi a diplomatickými orgánmi, aby sa týchto asi 1000 volyňských Čechov mohlo vrátiť do Čiech. Upozorňovali sme na to i slovenskú vládu, všetky materiály som osobne poslal, aby prípadne tiež pátrala cez naše ukrajinské vežvyslanectvo, či nie sú aj nejakí Slováci v ožiarených oblastiach.

Ďalej ide o reemigráciu Slovákov a Čechov žijúcich v Rumunsku. Bol nadviazaný kontakt s vežvyslanectvom Rumunska v Prahe a písomný styk s týmito žuďmi. Tu ide o legálnu reemigráciu späť do vlasti. Momentálne sa hžadajú dediny predovšetkým pre volyňských Čechov. Sú rôzne ponuky, obišli sme ich, ale sú vo vežmi zlom stave. Ale rad žudí písal, že rôzne dediny sú v dobrom stave, takže možno, že sa takáto dedina, v ktorej by ich bolo možné prijať, nájde.

Záverom chcem ubezpečiť všetkých poslancov, že federálna vláda vynakladá primerané úsilie, aby sa tieto dôležité otázky riešili z pozície humanity, v duchu odkazu našej nežnej revolúcie. Ďakujem.

Předsedající místopředseda FS J. Stank: Ďakujem. Pýtam sa poslankyne Šormovej, či je spokojná s vysvetlením? (V tuto chvíli ano.) Navrhujem, aby sme vzali - prvá i druhá snemovňa, pretože išlo o skupinu poslancov - túto odpoveď na vedomie. Má niekto iný názor? (Nemá.) Nebudeme o tom hlasovať, vezmeme to bez hlasovania na vedomie.

Pristúpime k ďalšej interpelácii, a tou je interpelácia posl. Michala Prokopa (tlač 84) na pani ministerku Kořínkovú, tlač 143. Pýtam sa pána poslanca, či súhlasí s odpoveďou?

Poslanec SN M. Prokop: V podstatě bych souhlasil, ale vzhledem k tomu, že v odpovědi na interpelaci, kterou kolegové dostali do lavic, je odkaz na další dopis paní ministryně, který jsem dostal včera teprve do ruky, prosím, aby byla tak laskavá a mohla nám meritorně obsah dopisu sdělit, protože kolegové se ptali, zda toto považuji za vyřešení celého případu. Jen pro připomenutí, jedná se o případ, kdy OV KSČ v Chrudimi porušil zákonné opatření předsednictva FS, které blokuje majetek politických stran a organizací. Prosím pani ministryni, aby byla tak laskavá a doplnila odpověď ještě o znění dopisu, který jsem včera dostal.

Ministryně kontroly ČSFR K. Kořínková: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, chtěla bych říci, že materiál, o kterém hovořil pan poslanec Prokop, v dohledné době dostanete. Teprve dnes jsme ho předávali sem, do FS, aby z něj mohl vzniknout tisk. Včera jsem odevzdala originál tohoto dopisu přímo panu poslanci Prokopovi.

Oč jde? V tisku 143 je v posledním odstavci uvedeno, že při řešení sankcionování příslušných pracovníků OV KSČ Chrudim za porušení tohoto zákonného opatření došlo k pochybnostem, zda z hlediska právních názorů je možné tyto sankce uplatnit v souladu s platností zákonného opatření a dobou, kdy byl tento převod proveden. Po delších jednáních, která jsme měli s prokuraturou, jsme došli k závěru, že lze provést výklad, že tento krok odpovídá potřebě sankcionování a v materiálu, o kterém jsem hovořila je informace o sankcích, které jsme provedli 28. září. Jde o dva měsíční platy pro příslušné pracovníky OV KSČ zhruba ve výši 10 000 Kčs pro každého. Písemně to budete mít v tisku v nejbližších dnech. Děkuji za pozornost.

Předsedající místopředseda FS J. Stank: Ďakujem. Interpelácia sa týka poslancov SN. Chce niekto zo Snemovne národov vystúpiť v rozprave k tejto problematike? (Nechce.) Nechce. Navrhujem, aby Snemovňa národov vzala túto odpoveď na vedomie. Nie sú námietky? (Ne.) Berieme to na vedomie.

Ďalej prerokujeme tlač 69, t.j. interpeláciu poslankyne Kláry Samkovej a odpoveď na túto interpeláciu (tlač 165), t.j. odpoveď pána ministra Vacka.

Pani poslankyňa Samková nie je prítomná, takže odpoveď nemôžeme prerokovať.

Ďalej je tu interpelácia skupiny poslancov (tlač 46) a odpoveď na ňu (tlač 78). Skupina poslancov Skalický, Macek, Prokop, Kovaříková, Kroupa, Kudláček, Jurečka a Tarnovická na podpredsedu vlády pána Miklošku. Pýtam sa uvedených poslancov, či sú spokojní s odpoveďou alebo majú námietky?

Poslanec SN M. Macek: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi vyjádřit se k tisku 78, k odpovědi místopředsedy vlády ČSFR na interpelaci několika poslanců SL a SN. Odpověď na naši interpelaci, týkající se velmi nekvalitního referování Čs. televize o ekonomické reformě mě nadchla, neboť její autoři jí vtiskli nadčasovost hodnou světových autorů. Tato nadčasovost spočívá v tom, že nepoznáte, byla-li napsána v r. 1953, 1968 nebo 1990, má totiž klasickou formu. Třičtvrtiny textu zabírá výčet kritizovaných zásluh Čs. televize, zbytek sliby do blízké i daleké budoucnosti, samozřejmě pokud možno nekonkrétní a z těch konkrétních se většina dosud nesplnila. Jsem rád, že v době všeobecných nejistot se aspoň něco nezměnilo, nicméně s odpovědí místopředsedy vlády pana Mikloška jsem velmi nespokojen.

Předsedající místopředseda FS J. Stank: Ďakujem. Prosím stanovisko pána podpredsedu k tejto interpelácii, rešp. k nespokojnosti.

Místopředseda vlády ČSFR J. Mikloško: Pokiaž sa pamätám, už je to staršia interpelácia. Išlo o to, že televízia dáva vežmi málo priestoru rôznym členom vlády, ale aj poslancom FZ. Zvolal som poradu s pracovníkmi televízie, priamo s jedným i druhým riaditežom, a na základe ich vyjadrenia a potom aj písomného vyjadrenia som spracoval interpeláciu, ktorá sa skladá z časti, ktorá hovorí, čo všetko sa v ekonomickej oblasti v televízii urobilo a čo sa mieni ešte urobiť.

Aspoň polovica mojej odpovede sa dotýka budúcnosti, v ktorej pán riaditež Kantůrek, aj bývalý pán riaditež Kaliský načrtli, čo všetko by sa v ekonomickej reforme malo urobiť. Mne osobne sa zdá, že toho nebolo málo. Nejde len o ekonomickú reformu. Vláda bude mať za chvížu za sebou 100 dní práce, okrem ekonomickej reformy mnohí ministri i podpredsedovia vlády urobili kus práce. Naviac nie je žahké sa dostať do médií a vysvetliť niektoré stanoviská, takže i keď som odpovedal na túto interpeláciu námietkou voči ekonomickej reforme a jej "reprezentácii", myslím, že námietka by sa mala týkať prezentácie vlády a členov FZ vo federálnej televízii, prípadne v národných televíziách. Robia sa opatrenia, aby tomu skutočne tak bolo. Teraz, keď dôjde k určitému rozdeleniu medzi českou a slovenskou televíziou, naviac na 1. programe bude program federálny, myslím, že situácia sa zlepší.

Předsedající místopředseda FS J. Stank: Ďakujem, Prosím poslanca Prokopa, ktorý sa hlási a ktorý chce zrejme vyjadriť svoje stanovisko k tomuto vysvetleniu.

Poslanec SN M. Prokop: Vážení kolegové, je to už podruhé, co se z úst představitele federální vlády dovídáme, že její představitelé - ministři a do- konce někteří místopředsedové - mají problémy dostat se na obrazovku. Pokud vím, Československá televize je rozpočtovou organizací a je přímo řízena vládou. Potom ovšem nechápu, jak je možné, že jsou s tím takové problémy. S něčím podobným tady před nedávnem vystupoval pan místopředseda Rychetský. Domnívám se, že je "asi cosi shnilého ve státě dánském".

Naše výhrady vůči televiznímu vysílám jsou obecně známy. Už několikrát jsme byli kvůli tomu propíráni jak v televizi, tak v jiných sdělovacích prostředcích. Já jsem byl přítomen minulý pátek na Staroměstském náměstí, kde ex-ústřední ředitel televize pan Fajrajzl natáčí Hovory u mistra Jana - tento díl byl věnován tentokrát práci Federálního shromáždění. Ponechme stranou, zda mám pocit, že to, co včera večer česká televize odvysílala, bylo nebo nebylo skutečně objektivním obrazem toho, co se na Staroměstském náměstí dělo. Ale překvapilo mě, že názory voličů a veřejnosti, která byla na Staroměstské náměstí pozvána, vyznívaly jednoznačně v tom smyslu, že jsou velmi nespokojeni se způsobem, jak televize informuje o práci FS. Nikoli tedy jen, že my, poslanci, jsme nespokojeni. Opravdu je asi cosi shnilého ve státě dánském. Domnívám se, že se situací v ČST bude třeba něco udělat.

Konečně třetím bodem mého vystoupení je pocit, že odpověď na naši kritiku: propagace ekonomické reformy v tom smyslu, že ji považujeme za nedostatečnou, nespočívá v tom, že by třeba bylo jen málo pořadů, které se touto problematikou zabývají. Jde především o to, z jaké pozice, jak a kým byla tato reforma propagována, že nebylo dáno dostatečného prostoru některým klíčovým postavám, které ekonomickou reformu koncipovaly a že zároveň nebyl dán prostor nám poslancům, abychom se k ní eventuálně vyjadřovali. Vůbec prostor nám poslancům v televizi je zatím dáván pofidérním způsobem.

Předsedající místopředseda FS J. Stank: Znamená to, že nie ste spokojný s odpoveďou ako jeden z interpelujúcich? Pokiaž čítam, z vašej interpelácie, žiadate aby bol konkrétny postup ČST v tejto veci oznámený. Zrejme odpoveď na interpeláciu tento konkrétny postup neobsahuje. Navrhujete, aby Snemovňa národov túto odpoveď neprijala, s požiadavkou, aby bol oznámený konkrétny postup. Je to tak? (Poslanec Prokop souhlasí.) Chce ešte niekto vystúpiť v rozprave?

Poslanec SN M. Prokop: Jen technicky bych chtěl upřesnit, že se nejedná pouze o Sněmovnu národů. V interpelaci jsme byli jako skupina poslanců obou sněmoven - mělo by se to týkat tudíž obou sněmoven.

Předsedající místopředseda FS J. Stank: Áno, pripomienka je správna. O každej odpovedi, o každom uznesení je, samozrejme, možné viesť rozpravu. Pýtam sa, či sa chcete vyjadriť k tomuto návrhu uznesenia tak, ako som ho formuloval z vystúpenia pána poslanca Macka a Prokopa, alebo je možné pristúpiť k hlasovaniu? Chce sa vyjadriť pán podpredseda vlády Mikloško?

Místopředseda vlády ČSFR J. Mikloško: Vážení poslanci, poslankyne, konštatujem ešte raz, že i federálna vláda má málo priestoru na obrazovke. Rôzne rozhovory sa natáčajú, ale neodvysielajú sa. Napríklad sme prijali jednu pracovníčku televízie, ktorá je momentálne na federálnej vláde a ktorá by mala sprostredkúvať tento kontakt. Dúfajme, že sa to zlepší.

Pred pár dňami som mal schôdzku s 28 stranami, ktoré nemajú zastúpenie vo Federálnom zhromaždení. Jednou z hlavných požiadaviek bolo, že sa nemôžu dostať do médií. Sžúbil som im v tomto smere pomoc.

Myslím, že interpelácia bola asi taká, prečo sa na obrazovke hovorí málo o ekonomickej reforme, prečo sa tam nesystematicky táto problematika podáva?

Osobne nie som momentálne schopný viac napísať. To, čo sa tam odpovedá, sa týka toho, čo sa dosiaž o ekonomickej reforme hovorilo v televízii a čo sa v budúcnosti mieni hovoriť. Myslím, že čo sa týka ekonomickej reformy, je tam toho dosť, ale mne osobne sa zdá, že všetky ostatné aspekty života nám utekajú a že ministri, ktorí sú zodpovední za iné veci, sa na obrazovku nedostanú.

Předsedající místopředseda FS J. Stank: Ešte pán poslanec Prokop sa hlási.

Poslanec SN M. Prokop: Měl bych dva návrhy. Za prvé bych navrhoval, abychom hlasovali o tom, že bude zkrácen termín odpovědi, abychom se dostali trochu z místa, protože 30 dnů, to se dá natahovat neustále dál; čili bych navrhovat asi tak na 10 dní.

Dále bych měl návrh, zda by nebylo možné, aby pan místopředseda eventuálně situaci pomohl tím, že by třeba ústředního ředitele televize, pana Kantůrka, eventuálně ředitele Slovenské televize a České televize zprostředkoval nám na parlamentní půdu, abychom mohli o problematice pohovořit, ať na plenárce, ale možná spíše do výborů sociálních a kulturních, kde problematika sdělovacích prostředků je asi nejblíže. Myslím, že by to věci velmi prospělo.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP