Úterý 2. října 1990

Poslanec SN P. Burian: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, vážení hosté, omlouvám se, že vás na pár vteřin zdržím, ale nedá mi to. Jak již bylo řečeno, nad tímto návrhem zákona jsme strávili neadekvátně mnoho času. Myslím, že zde nebylo řečeno, že oscilujeme okolo meritu věci než je. Abych se vyjádřil přesně, byl jsem jeden z iniciátorů, kteří nesouhlasí s uvedením nových řádů a vyznamenání. Mám pro to několik důvodů.

Pokud nás historie poučila, pak státní vyznamenání, řády a medaile byly vždycky zneužity a zneužívány. Pokud vím, většina jejich nositelů byli lidé spíš nehodní, Není žádný předpoklad a jistota, že tomu nebude ani v budoucnu. Pokud se zde někdo dovolává kulturnosti a symbolů, myslím, že kulturnost národa spočívá v zcela něčem jiném. A pokud bychom byli tou kuriozitou, my jediní měli státní vyznamenání a řády, myslím, že by to vůbec nikomu nechybělo. Neznamená to, že když se například ve světě budou lidé tlouci po hlavě, že se musíme tlouci také. A navíc si myslím, abych to ukončil - spolu s jedním z velkých duchů moderní doby Albertem Einsteinem budu parafrázovat velice lapidárně v obdobném smyslu toto: Kdo s potěšením paráduje v uniformě se všemi těmito náležitostmi, tomu by stačila prodloužená mícha místo mozku.

Nejen tedy, že to nedoporučuji, ale považuji to za zcela zcestné a směšné a naprosto neadekvátní dnešní době, abychom se tak dlouho zabývali tím, čím se nyní zabýváme. Věřím, že jednou to bude v muzeu stejně tak jako zbraně. Děkuji za pozornost a promiňte mi tento trochu nesouvislý, improvizovaný, ale upřímný projev. (Potlesk.)

Předsedající místopředseda FS J. Stank: Ďakujem poslancovi Burianovi, s faktickou poznámkou sa prihlásil poslanec Kanis. Udežujem mu slovo.

Poslanec SN P. Kanis: Zaznelo tu niekožko nálepok, ja sám som ich dostal niekožko. Keď sa vyhrotil spor o názov republiky, vtedy som jednu nálepku dostal od pána podpredsedu Jičínského. To, čo som povedal vtedy, sa potvrdilo, pretože za dva alebo tri týždne bolo treba prijímať nový názov. Preto považujem za morálnu povinnosť povedať, aby sa nedávali nové nálepky na žudí, ktorých v podstate nepoznáme. Môžem zodpovedne prehlásiť, že dávno pred novembrom bol Vlado Mináč proti inflácii vyznamenaní. (Potlesk.)

Předsedající místopředseda FS J. Stank: Ďakujem poslancovi Kanisovi. Pýtam sa, či chce ešte niekto z poslancov vystúpiť v rozprave?

Poslanec SL J. Pospíšil: Bylo zde hodně řečí, ale málo konkrétních návrhů. Navrhoval bych úpravu § 15 odstavec c) a upravit § 16, který zní: "Ode dne účinnosti tohoto zákona nemohou být přiznávány, vypláceny nebo poskytovány žádné materiální požitky nebo jiné výhody související s udělováním, nebo propůjčením vyznamenání, čestných titulů, nebo jiných obdobných ocenění a připojit větu: "právo nosit insignie těchto vyznamenání zaniká."

Předsedající místopředseda FS J. Stank: Ďakujem poslancovi Pospíšilovi. Sú ešte ďalšie pripomienky alebo návrhy?

Poslanec SN A. Blažek: Jde pouze o technickou záležitost. V článku stanov M. R. Štefánika zřejmě něco chybí. Je zde věta "prezidentu České a Slovenské Federativní Republiky přísluší řádová insignie první třídy, která mu po skončení - asi jeho úřadu, nemýlím-li se, může být propůjčena usnesením Federálního shromáždění ČSFR. U insignie, která se vztahuje k Řádu T. G. Masaryka, je napsáno doživotně. Ptám se navrhovatelů, zda-li to platí i u tohoto řádu a jestli ano, tak by to tam mělo být uvedeno.

Předsedající místopředseda FS J. Stank: Sú ďalšie pripomienky? (Nikdo se nehlásil.) Vyhlasujem rozpravu za skončenú. Praje si záverečné slovo podpredseda vlády pán Mikloško?

O záverečné slovo požiadal podpredseda vlády pán Mikloško.

Místopředseda vlády ČSFR J. Mikloško: Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vážený pán predseda, mal by som niekožko poznámok k vystúpeniu jednotlivých pánov poslancov. Mali sme teraz 30 tisíc vyznamenaní a radov ročne a tak ísť k druhému mantinelu, že nechceme nič, by asi nebolo správne., V návrhu je aj podstatná zmena štátnej ceny Klementa Gottwalda na tzv. štátnu cenu - môžem vás už predbežne informovať, že napriek 99 pripomenkovacím miestam, v ktorých bola táto štátna cena odsúhlasená, táto cena sa zastavila, čiže tým pádom by sme naozaj nemali nič, čím by sme mohli tvorivých pracovníkov našej republiky nejakým spôsobom oceniť. Pán poslanec Macek povedal, že staré zrušiť a nové neudežovať a počkať až na dlhodobé výsledky - to sa mi zdá momentálne nevhodné. Myslím si, že naša spoločnosť nezačína na zelenej lúke, za posledných 40 rokov sa dosiahlo dosť výsledkov, ktoré žudia urobili napriek oficiálnemu tlaku na nich, že vo vede, technike, umení a kultúre predsa tu napriek tlakom a opatreniam existujú výsledky. Máme veža talentov, ktoré musia teraz vydať desaťkrát viac energie, aby sa niečo dosiahlo. Máme veža disidentov, ktorí si zaslúžia byť teraz nejako ocenení, keď za posledných 20 alebo 40 rokov neboli nijakým spôsobom ocenení. Je treba podčiarknuť i to, že mnohí z nich sú už starí, majú 70, 75 rokov a odďalovať to je otázka, či to má zmysel.

Čo sa týka vystúpenia pána poslanca Mináča, mám pripomienku, že by bolo treba vystúpiť trochu skôr, ale zase na druhej strane pripraviť nejaký nový návrh by bolo tiež možné. Čiže keby tu bol kontranávrh, samozrejme sa mohlo o ňom hlasovať. Neberiem pani poslankyni Pavúkovej jej názor, ani Slovenskej národnej strane. V podstate sa mi zdá, že je za tento zákon, čo sa týka tých mien, že nesúhlasia s menami, tieto mohli viac presadzovať vo výboroch.

Osobne si Štefánika tiež cením ako vedca a diplomata, keď dosiahol skutočne vynikajúce výslekdy na tú dobu. Je to rad vojenský. To, aby bol oceňovaný ako vedec, technik a diplomat, sa neodsúhlasilo. Čo sa týka práv nosiť insígnie - vychádzalo sa z toho, že keď sa chce niekto pýšiť Radom K. Gottwalda alebo Víťazného februára, nikto mu to nezakazuje (i keď si nemyslím, že by sa tým teraz niekto pýšil...) Musí sa hlasovať o pozmeňovacím návrhu. Ešte raz apelujem na to, aby sme nešli od mantinelu k mantinelu.

Nedávno mi jeden vysoko postavený sovietsky politik povedal vtip, či viem, prečo ešte donedávna v noci, ešte o dvoch hodinách je vždy svetlo. Keď som povedal, že neviem, povedal mi, že si Leonid Iljič zo saka všetky medaile dáva na pyžamo... Prepáčte, že som nevhodne zakončil, ale toto je jeden mantinel. Druhý by bol, keby sme zákon neschválili.

Předsedající místopředseda FS J. Stank: Ďakujem podpredsedovi vlády. Žiadajú o slovo spravodajcovia?

Společný zpravodaj výborů ústavně právních SN poslanec Š. Bačinský: Chcel by som k návrhu na zrušenie práva nosiť insígnie povedať tožko, že sa to netýka len komunistických vyznamenaní, ktoré boli sprofanované u verejnosti, Týka sa to i vyznamenaní, ktoré boli udelené druhému odboru (Čs. vojnový kríž a pod.). Odobrali by sme právo nosiť insígnie týchto vyznamenaní, ktoré, myslím, uznávame, občanom, ktorým boli udelené. Pri hlasovaní by sme toto mali takisto zvažovať.

Předsedající místopředseda FS J. Stank: S technickou poznámkou sa hlási pán poslanec Pohanka.

Poslanec SL M. Pohanka: Po dohodě s poslancem Pospíšilem předkládám návrh v upraveném znění. Vztahoval by se k § 18.

Paragraf 18 by končil slovem "právních předpisů". Další text by byl upraven takto: "Právo nosit insignie řádů, medailí nebo jiných obdobných ocenění zřízených právními předpisy ustanovením § 17 zrušených, zaniká." Děkuji.

Předsedající místopředseda FS J. Stank: Ďakujem. Chce sa vyjadriť poslanec Mandler?

Společný zpravodaj výborů ústavně právních SL poslanec E. Mandler: Velmi stručně právě k tomuto. Je celkem jasné, že vznikly tři skupiny ve vztahu k těmto vyznamenáním. Jedna taková radikální skupina - ta bývá vždy po velkých společenských otřesech. Prostě to, co se v minulosti neosvědčilo, tak se zevšeobecňuje, chce odstranit i věci podobné, které ve skutečnosti společnost potřebuje. Opravdu kdyby jen potřebovala, demokratické režimy všude na světě by přece vyznamenání neměly.

Druhá skupina je skupina slovenských poslanců. Chtěl bych dodat jednu nezanedbatelnou procedurální záležitost. Navazuji na to, co jsem řekl ve své osobní připomínce. Myslím, že bychom tyto spory neměli v takové intenzitě, pokud by se zákon projednal regulérně, tzn., kdyby výbory, kterým byl přikázán, se jimi zabývaly teprve tehdy, až by dostaly připomínky z obou národních rad, vlád apod., to se nestalo.

Na Slovensku nebyl tento návrh zákona řádně projednán. To je chyba, které bychom se měli napříště vyvarovat. Jinak si myslím, že to, co bylo řečeno o Masarykovi a Štefánikovi, že opravdu stojí za zamyšlení, zda kolegové ze Slovenska, kteří Masaryka tolik kritizují, o něm toho opravdu dost vědí. Myslím, že je to dost nespravedlivé.

Třetí záležitost, týkající se pozměňovacího návrhu, o které se hodně debatovalo - v podstatě jde o to, zda se má připustit taková věc,jako nošení Řádu Vítězného února apod. Analogie se západním Německem není podle mého názoru zrovna nejlepší. Toto zákonodárství se zavádělo po druhé světové válce. V Německu byl více než desetiletí nacismus, z toho bylo pět let války. Je pochopitelné, že výsledek zákonodárství byl takový jaký byl.

U nás je po 40 letech trochu jiná situace. Je mnoho lidí, řekněme na nižších úrovních, které bude asi trochu mrzet, že nemůže např. to nejnižší čestné uznání nosit. Je otázka, zda jsou to vždy jen komunisté nebo jejich přisluhovači. Hlavně si myslím, že by se neměla brát možnost, aby si někdo připnul Řád Vitězného února a běžel s ním do ulic...

Předsedající místopředseda FS J.Stank: Ďakujem, chápem to tak, že to nie je doplnenie spravodajské správy. Prosím poslanec Rašev.

Poslanec SN P. Rašev: Osobne si myslím, že § 18 by bolo treba zachovať, pokiaž nie dokonca nariadiť, aby sa medaile nosili. Pri spoločenských udalostiach je nám na prvý pohlaď jasné, s kým vlastne hovoríme. Ďakujem.

Předsedající místopředseda FS J. Stank: Ďakujem. Prihlásil sa pán poslanec Mikule s faktickou poznámkou.

Poslanec SN V. Mikule: Pouze k novému přesnění pozměňovacího návrhu. Pokud by se tím sledovalo, že se má zakázat veřejná manifestace, skutečnost, že byl někomu řád, vyznamenání a čestný titul udělen, tak se to tím návrhem nedosáhne, protože ten se týká pouze zákazu nosit insignie. Jestliže někdo dostal čestný titul zasloužilý pracovník Slovenské filharmonie, národní umělec atd., dokonce pokud dostal řád února může, pokud se mu to nezakáže přímo výslovně toto ustanovení, psát si na vizitky nositel toho a toho řádu, nositel toho a toho titulu. Myslím, že je to nedůsledné.

V ústavně právních výborech jsme vyšli z principu nabytých práv. Respektovali jsme to i v zákoně vysokoškolském. Nechali jsme nabyté tituly Vysoké školy politické, Vysoké školy SNB, protože jsme to považovali za nutné zachovat z hlediska principu nabytých práv.

Předsedající místopředseda FS J. Stank:Trvá pán poslanec Pospíšil na pozmeňujúcom návrhu? (Posl. Pospíšil: beru návrh zpět. Rovněž tak pan posl. Pohanka.)

Môžeme pristúpiť k hlasovaniu o štátnych vyznameniach.

Najprv prosím poslancov Snemovne národov. Kto je za prijatie uvedeného návrhu zákona, nech zdvihne ruku a stlačí tlačítko. (Hlasuje se.) (Šedesát tři.) Ďakujem.

Kto je proti? (Dvacet dva.) Ďakujem.

Kto sa zdržal hlasovania? (Dvacet.) Ďakujem.

Teraz budú hlasovať poslanci Snemovne žudu. Kto je za prijatie uvedeného návrhu zákona, nech zdvihne ruku a stlačí tlačítko. (Hlasuje se.) (Osmdesát.) Ďakujem.

Kto je proti? (Patnáct.) Ďakujem.

Kto sa zdržal hlasovania? (Devatenáct.) Ďakujem.

Návrh zákona schválili aj poslanci Snemovne národov aj poslanci Snemovne žudu. Vzhžadom na súhlasné uznesenie obidvoch snemovní konštatujem, že Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky schválilo zákon o štátnych vyznamenaniach Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky. (Potlesk.) Ďakujem spravodajcom.

(Poznámka redakce: usnesení FS č. 26, SL č. 52, SN č. 53)

Budeme pokračovať ďalším schváleným bodom nášho programu, a to je

25

Odpovede na interpelácie, podnety, otázky a pripomienky poslancov.

Za vládu ČSFR je prítomný pán podpredseda vlády Mikloško a pani ministerka Kořínková, ktorých vítam na našom zasadnutí. V zmysle rokovacieho poriadku budeme prerokúvať jednotlivé texty, jednotlivé odpovede, ktoré ste dostali. Budeme postupovať tak, že príslušná snemovňa, pokiaž pôjde o poslanca, alebo skupinu poslancov jednej snemovne, zoberie túto interpeláciu na vedomie s tým, že pokiaž by k nej nebola nijaká rozporuplná alebo obsiahla rozprava, nebudeme o tomto uznesení hlasovať, zoberieme to na vedomie bez hlasovania. Sú námietky? (Nebyly). Nie sú, takže budeme prerokúvať odpoveď na interpeláciu poslanca Jána Kačera (tlač 32), odpoveď (tlač 90). Pýtam sa pána Kačera, či je s odpoveďou spokojný? (Poslanec Kačer nebyl přítomen.) Pretože tu nie je, nemôžeme o jeho interpelácii rokovať.

Ďalej je tu interpelácia pána poslanca Jiřího Svobodu, tlač 39, odpoveď tlač 73. Je pán poslanec Svoboda spokojný s odpoveďou? (Nebyl). Nie je spokojný. Prosím, pán poslanec, o bližšie vysvetlenie nesúhlasu s odpoveďou.

Poslanec SN J. Svoboda: Pane předsedající, paní kolegyně, páni kolegové, moji interpelaci tisk 39 je třeba brát v kontextu interpelace poslankyně Sněmovny lidu dr. Novákové tisk 61, ve které byl dále rozšířen okruh argumentů. Odpověď na interpelaci paní poslankyně Novákové tisk 124 ukazuje, že toto vážné cenové opatření ke zdražení hromadné dopravy nebylo řádně projednáno na úrovni národních vlád, tj. v místech kompetentních pro posouzení dalších dopadů na zdravotnictví, školství, mládežnické organizace atd., což pokládám za postup neuvážený, který nebere v úvahu záporné dopady do sociální a kulturní sféry.

V této souvislosti mne neuspokojila ani odpověď na mou interpelaci, a to zejména z těchto důvodů:

  1. Již před zdražením jízdného se ve sdělovacích prostředcích objevily obavy z komplikací, které pocítí podniky, do kterých dojíždějí pracující vlakem. Lze předpokládat, že se tento problém dále prohloubí v souvislosti se zatížením regionů strukturální nezaměstnanosti a nezbytností hledat pracovní příležitosti mimo místo bydliště.

  1. Trvá i problém naznačený v interpelaci paní poslankyně Novákové, týkající se slev pro školní kolektivy i mimoškolní akce mládeže. Tyto organizace jsou dnes i v jiných ohledech v úzkých ekonomicky. V tomto směru se na mne obrátili členové Zeleného kruhu ČSFR, je to ekologická organizace. Měl bych i některé dílčí poznámky, které mne neuspokojily. Ve třetím odstavci odpovědi je kupř. nepřesnost v údaji ztrátovosti, i když to není tak podstatné. Ztrátovost železnice v roce 1988 činila 4,184 mld. nikoli 4,6 mld. jak je v materiálu uváděno.

V oblasti slev a kompenzací v současně době jsou problémy se stavem slev pro organizovanou turistiku dětí a mládeže. Jejich struktura ani před zdražením nebyla ideální. Kupř. preferovala některé organizace proti jiným, logicky vůbec nepamatovala na Junáka a další nově vzniklé organizace. Ale poskytovala alespoň nějaké možnosti.

Zásadního omylu se autoři materiálu dopustili v odstavci 8 odpovědi, ve kterém uvádějí, že přiložený graf, kterým jsem doprovodil interpelaci, nemá argumentační průkaznost, neboť je uveden dle vyhlášky č. 2/1984 Sb., jež byla novelizována vyhláškou č. 90/1989 Sb.

Pokud by autoři přistoupili ke zpracování odpovědi seriozně, pravděpodobně by si povšimli, že novelizace z roku 1989 byla provedena v důsledku zdražení motorové nafty a týkala se také pouze tarifů náhrad za provoz vozidel na motorovou naftu. Sazby náhrad za provoz vozidel na automobilový benzín zůstaly v novele vyhlášky nezměněny, proto i zpracovaný graf, který je přiložen k interpelaci, k 21. 6. plně odpovídal situaci.

S názory autorů odpovědi na nutnost zavádění katalyzátorů a používání bezolovnatého benzinu se plně ztotožňuji. K tomu ale asi těžko dojde, pokud nebudou řidiči k pořízení drahého katalyzátoru ekonomicky účinně nuceni a pokud bude cena bezolovnatého benzinu vyšší než cena benzinu s olovem. Je bohužel paradoxní, že na opatřeních jednoznačně ekologických se stále pouze pracuje, zatímco opatření ekologicky sporná se rychle zavádějí do života.

To je asi vše, co mám k odpovědi na interpelaci a proč mě odpověď ne zcela uspokojila.

Předsedající místopředseda FS J. Stank: Ďakujem. Chce sa vyjadriť podpredseda vlády Mikloško? (Ne.) Nechce.

Pýtam sa, kto chce ešte zo Snemovne národov vystúpiť k tejto problematike? Nikto nechce vystúpiť. Poslanec nie je s interpeláciou spokojný. Nemôžem sa ani spýtať, či to berieme na vedomie, pretože nie sme uznášania schopní. Naši kolegovia a kolegyne sa rozhodli, že chcú mať prestávku.

Takže vyhlasujem 15 minútovú prestávku.

(Jednání přerušeno v 16.12 hodin.)

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP