Úterý 2. října 1990

Společný zpravodaj výborů SL poslanec J. Kovář: Nyní to byl pozměňovací návrh ustanovení § 10 kolegy poslance pana Blažka, který navrhuje, aby se § 10 doplnil o odstavec 5, který by zněl:

"Jde-li o objekt, který prokazatelně slouží humanitárním účelům a oprávněná osoba v takové činnosti nemůže nebo nechce pokračovat, bude oprávněné osobě za takový objekt nabídnuta finanční náhrada zvýšená o 100 % původního odhadu, nebo jí bude v rámci tzv. malé privatizace nabídnut k bezplatnému převzetí objekt podobného charakteru a hodnoty."

Chtěl bych k tomu říci několik věcí: nájemní poměr se zachovává a nelze jej vypovědět, jak vyplývá z § 15 odst. 2 zákona č. 116/1990 Sb. a ten bych si dovolil ocitovat:

"Pokud se jedná o nájem, který vznikl z práva užívání nebytových prostor podle předpisů platných před účinností tohoto zákona k poskytování služeb zdravotnických, sociálních, spojů, k zabezpečení činnosti politických stran, pracovišť základního výzkumu, umělecké tvůrčí činnosti, k vykonávání divadelní, koncertní a osvětové činnosti, je možné jej vypovědět jen po předchozím souhlasu národního výboru."

Národní výbory mohou určit, že v tomto objektu nebude z důvodů atraktivity místa zvyšováno nájemné nad stanovenou nejvyšší cenu.

Návrh pana poslance Blažka de fakto předjímá právní úpravu, která bude předmětem jiného zákona. To znamená, nedoporučoval bych tento jeho pozměňovací nebo doplňovací návrh akceptovat vzhledem k tomu, co jsem uvedl.

Předsedající místopředseda FS J. Stank: Pán poslanec Blažek, trváte na vašom návrhu alebo ho beriete späť? Pán poslanec berie späť svoj pozmeňovací návrh.

Společný zpravodaj výborů SN poslanec R. Senjuk: Další pozměňovací návrh není, ale je tady žádost zpravodajů, protože jsme objevili jednu technickou závadu ve znění dodatku ke společné zprávě výborů Sněmovny lidu...Týká se to § 15, tam jsme chtěli požádat, aby bylo možno zapracovat formální správnost do této zprávy, o 5ti minutovou přestávku.

Předsedající místopředseda FS J. Stank: Prosil by som, keby ste sa nerozchádzali, umožníme spravodajcom 5 minútovú prestávku. Očakávame ich o 14.10 hodín a budeme pokračovať. Ešte máme dva pozmeňovacie návrhy a potom budeme hlasovať o celom zákone, ako celku.

(Jednání přerušeno ve 14.06 hodin.)

(Jednání opět zahájeno ve 14.16 hodin.)

Předsedající místopředseda FS J. Stank: Prosím pana spravodajcu, poslanca Senjuka, aby predniesol pozmeňovací návrh, ktorý sa týka § 15 uvedeného zákona.

Společný zpravodaj výborů SN poslanec R. Senjuk: Změna se týká dodatku, který máte před sebou, § 15 nového odstavce 2. Vypadla slova - přečtu celý odstavec 2:

"Zachováno zůstává i vlastnické právo podniku se zahraniční majetkovou účastí a obchodní společnosti, jejímiž společníky jsou výhradně fyzické osoby, bylo-li na ně převedeno v době před 1. říjnem 1990.

Další znění odstavce 2 zůstává jak je předloženo v dodatku. To je změna v textu § 15.

Předsedající místopředseda FS J. Stank: Ďakujem, budeme hlasovať o tejto zmene, ktorú navrhuje pán poslanec Senjuk.

Budú hlasovať poslanci Snemovne národov.

Kto je pre tento návrh, nech zdvihne ruku! (Hlasuje se.) (Osmdesát sedm.)

Kto je proti? (Čtyři.)

Kto sa zdržal hlasovania? (Devatenáct.)

Snemovňa národov tento pozmeňovací návrh prijala.

Budú hlasovať poslanci Snemovne žudu.

Kto je pre tento návrh, nech zdvihne ruku. (Hlasuje se.) (Devadesát čtyři.)

Kto je proti? (Jeden.)

Kto sa zdržal hlasovania? (Sedmnáct.)

Snemovňa žudu tento pozmeňovací návrh prijala.

Prosím, pán poslanec, abyste pozmeňovací návrh ešte raz prečítali.

Společný zpravodaj výborů SN poslanec R. Senjuk: Přečtu celý odstavec. Zachováno zůstává i vlastnické právo podniku se zahraniční majetkovou účastí a obchodní společnosti, jejímiž společníky jsou výhradně fyzické osoby, bylo-li na ně převedeno v době před 1. říjnem 1990. Oprávněné osobě vzniká nárok na vydání náhrady od příslušného ministerstva pro správu národního majetku a jeho privatizaci.

Předsedající místopředseda FS J. Stank: Ďakujem. Ďalej musíme rozhodnúť o variantoch, ktoré máte v doplnku alebo v dodatku k spoločnej správe. Tam sú uvedené dva varianty. Prvý variant je návrh ústavno právnych výborov, ktoré boli gestorskými výbormi a spracovatežmi spoločnej správy, a druhý variant je návrh výborov pre plán a rozpočet. Navrhujem, aby sme hlasovali o druhom variante ako o pozmeňovacím návrhu.

Predpokladám, že je to jasné - hlasujeme o druhom variante. Chcú sa k tomu páni spravodajcovia vyjadriť? Hlási sa spravodajca pán Kovář.

Společný zpravodaj výborů SL poslanec J. Kovář: Jak jsem v dopoledních hodinách hovořil o tom, že přijetím varianty 2 by došlo k vrácení velmi hodnotných staveb bez jakýchkoliv jiných majetkových vyrovnání - výbory ústavně právní si byly vědomy, že osobám, kterým bylo vlastnické právo přerušeno, byla způsobena velká újma - a proto navrhují odstavec 3 tak, jak jej máte předložen ve variantě 1, protože to považují za nejspravedlivější.

Předsedající místopředseda FS J. Stank: Pán poslanec Kovář odôvodnil stanovisko ústavno právnych výborov. Hlasujeme teda o variante č. 2, to je o návrhoch výborov pre plán a rozpočet ako o pozmeňovacím návrhu.

Prosím poslancov Snemovne národov, kto je pre tento pozmeňovací návrh, ktorý je uvedený vo variante číslo 2 dodatku, nech zdvihne ruku a stlačí tlačítko! (Čtrnáct.) Ďakujem.

Kto je proti? (Sedmdesát dva.)

Kto sa zdržal hlasovania? (Dvacet devět.). Ďakujem.

Konštatujem, že Snemovňa národov variant číslo 2, teda návrh výborov pre plán a rozpočet neprijala.

Budú hlasovať poslanci Snemovne žudu. Kto je pre tento návrh, teda pre variant číslo 2, nech zdvihne ruku a stlačí tlačítko! (Hlasuje se.) - (Devatenáct.) Ďakujem.

Kto je proti? (Sedmdesát šest.) Ďakujem.

Kto sa zdržal? (Dvacet devět.) Ďakujem.

Ani Snemovňa žudu tento návrh neprijala. Platí teda variant číslo 1, tak, ako je uvedený v spravodajskej správe. Samozrejme, platí vtedy, keď odsúhlasíme zákon ako celok. Čiže teraz chápeme variant číslo 1 ako súčasť spravodajskej správy, resp. spoločnej správy výborov, ktorú ste dostali predloženú aj s dodatkom obsahujúcim variant číslo 1.

Ďalšie pozmeňovacie návrhy neboli.

Poslanec SN J. Lédl: Mám dotaz na oba zpravodaje, případně na předsedajícího společné schůze. Vzhledem k tomu, že v proceduře až dosud byla přijata celá řada pozměňujících návrhů, které podle mého názoru nerespektují rovnoprávnost vlastnických forem podle novelizace Ústavy ČSFR z května letošního roku a lze očekávat celou řadu ústavních sporů o náhradu majetkové újmy, nedomníváte se, že je nutné, aby pro přijetí tohoto zákona hlasovala kvalifikovaná třípětinová většina a platí zákaz majorizace? To je můj dotaz. Děkuji.

Předsedající místopředseda SN J. Stank: Ďakujem. Chce sa k tomu vyjadriť niekto zo spravodajcov?

Společný zpravodaj výborů SL poslanec J. Kovář: Když minulý komunistický režim tyto majetky protiústavně bral, nikoho se neptal, jestli tato vládní nařízení jsou v souladu s ústavou. To za prvé.

Za druhé. Jedná se o normální obyčejný zákon, který nevyžaduje tuto proceduru. (Potlesk.)

Poslanec SL Z. Masopust: Dámy a pánové, skutečně nechci věc prodlužovat. Mně nejde o to, zda budeme hlasovat s kvalifikovanou většinou se zákazem majorizace, nebo ne. Ale odpověď, že majorizační princip zde nemá místa, protože se jedná o běžný zákon, je absolutně neuspokojivá, protože ústavní zákon o československé federaci předepisuje aplikaci majorizačního principu samozřejmě i celé řady běžných zákonů, a to podle tématické oblasti, kterou pokrývají. Děkuji.

Místopředseda SL E. Valko: Ovšem upozorňujem, že z ustanovenia článku 42 ústavného zákona nevyplýva skutočnosť, že by malo dôjsť k zákazu majorizácie.

Předsedající místopředseda FS J. Stank: Ďakujem. Čiže k prijatiu tohto zákona stačí iba nadpolovičná väčšina prítomných.

Poslanec SN J. Mečl: Kolegové a kolegyně, chtěl bych jen doplnit dotaz kolegy Lédla, který zdaleka nebyl nekvalifikovaný. Ono se to týká především článku čtyři, který jsme zde upravovali. V tomto zákoně poskytujeme výjimky pro obchodní společnosti a poskytujeme výjimky pro společnosti se zahraniční účastí. Na druhé straně - na zcela jiné místo - dáváme družstevní organizace, to znamená družstevní majetek. Z tohoto hlediska bych chtěl upozornit, že vůbec nelze vyloučit, že po nabytí účinnosti tohoto zákona dojde k řadě soudních sporů, které se budou přímo opírat o ústavu, kde v dodatku sedm je zakotvena rovnost, rovná ochrana všech forem vlastnictví, a v článku devět je zakotveno, že vyvlastnit lze pouze za náhradu.

V tomto případě tímto zákonem se dotkneme majetkových práv družstev. To znamená, že to není tak zcela jednoduché, článek čtyři není zcela v souladu se zmíněnými dodatky k ústavě, to znamená článku sedm a devět. To je třeba si uvědomit.

Předsedající místopředseda FS J. Stank: Ďakujem. Rozprava bola ukončená, zobrali sme túto poznámku na vedomie. Pristúpime teda k hlasovaniu. Konštatujem, že obe snemovne sú uznášania schopné.

Budú hlasovať poslanci Snemovne národov. Kto z poslancov Snemovne národov je pre prijatie uvedeného zákona s doplnkami a zmenami, ktoré sme si schválili, nech zdvihne ruku a stlačí tlačítko! (Hlasuje se.) (Devadesát osm.) Ďakujem.

Kto je proti? (Šest.) Ďakujem.

Kto sa zdržal hlasovania? (Čtrnáct.) Ďakujem.

Budú hlasovať poslanci Snemovne žudu. Kto je za prijatie uvedeného zákona? (Hlasuje se.) (Jednosto čtyři.) Ďakujem.

Kto je proti? Ďakujem. Nikto.

Kto sa zdržal hlasovania? (Dvacet tři.) Ďakujem.

Aj Snemovňa žudu tento zákona prijala. (Potlesk.)

Vzhžadom na súhlasné uznesenie obidvoch snemovní konštatujem, že Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky schválilo zákon o zmiernení následkov niektorých majetkových krívd. Ďakujem spravodajcom. (Potlesk).

(Poznámka redakce: Usnesení FS č. 42, SL č. 73, SN č. 73)

Môžeme pristúpiť k prerokovaniu

13

Návrhu zákona o štátnych vyznamenaniach Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky (tisk (tisk 114) a spoločná správa výborov Sź a výborov SN (tisk 144).

Upozorňujem, že predmetom rokovania nie je tlač 86, uvedená na pozvánke, pretože bola navrhovatežom v medzidobí prepracovaná. Tento nový návrh, tlač 114, bol prerokovaný výbormi ústavnoprávnymi a výbormi sociálnymi a kultúrnymi, ale bol i predmetom mnohých ďalších konzultácií.

Ústavnoprávne výbory po prerokovaní predkladajú správu ústavnoprávnych výborov Snemovne žudu a Snemovne národov k návrhu zákona o štátnych vyznamenaniach Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, tlač 144, ktorú ste dostali do poslaneckých lavíc, a ktorá je predmetom rokovania snemovní.

Predtým, než budeme pokračovať v rokovaní, prihlásil sa s technickou poznámkou poslanec Černý.

Poslanec SL J. Černý: Vzhledem k důležitosti zákona, který jsme právě schválili, chtěl bych poprosit, zda by bylo možné, aby poslanci dostali v brzké době úplné znění tohoto zákona. Myslím, že by to mohla být stálá praxe i u ostatních zákonů, které jsou důležité pro ostatní činnost.

Předsedající místopředseda FS J. Stank: Pokúsime sa veci zariadiť. S nikým som nekonzultoval, aby ste na zasadnutiach výborov, ktoré sú na budúci týždeň, mali kompletný text tohto zákona. O slovo sa prihlásil poslanec Wagner.

Poslanec SL J. Wagner: Mám pouze procedurální prosbu. Před časem jsme předložili návrh na doplnění bodu pořadu tohoto plenárního zasedání Federálního shromáždění s tím, že upozorňuji za navrhovatele tohoto, že ústavní zákon o československé federaci čl. 56 v odstavci 4 říká:

"Členové předsednictva Federálního shromáždění jsou odpovědni sněmovně, která je zvolila a sněmovna je může kdykoliv odvolat."

Prosím, aby byla připravena technicky v Kanceláři Federálního shromáždění možnost toto odvolání provést ještě na této 6. společné schůzi obou sněmoven. Děkuji.

Předsedající místopředseda FS J. Stank: Chcel by som k tejto veci konštatovať, že to je záležitosť, ktorá sa týka len Snemovne žudu, nie je to predmetom spoločného zasadnutia oboch snemovní. Samozrejme, že po skončení môže Snemovňa žudu zasadať a rokovať ďalej, podža dispozícií predsedníctva danej snemovne.

Poslanec SL J. Wagner: Je samozřejmě možné to takto přijmout, ovšem s tou výhradou, že na zahájení 6. společné schůze jsme volili jednoho člena předsednictva. V každé věci postupujeme poněkud odlišně. Považujeme-li první případ za chybu, nestane se nic, pokud Sněmovna lidu zůstane déle, a provede to samostatně.

Předsedající místopředseda FS J. Stank: Budeme pokračovať v programe. Z poverenia prezidenta Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky podá výklad podpredseda federálne vlády pán Jozef Mikloško.

Místopředseda vlády ČSFR J. Mikloško: Vážení prítomní, ide o zákon o štátnych vyznamenaniach, ktorý sa prerokúval v niekožkých výborov i v Slovenskej národnej rade a v Českej národnej rade. Myslím, že ste s ním dostatočne oboznámení, preto budem stručný.

Konštatoval by som, že v minulosti necitlivou aplikáciou sovietskeho vzoru sme sa v oblasti radov a vyznamenaní dostali tam, kde momentálne sme. Výsledkom bola vežká inflácia medailí a vyznamenaní, ktorá došla tak ďaleko, že počet vyznamenaní v minulosti, ktoré prepožičiaval len prezident republiky, činil ročne 20 - 30 tisíc kusov.

Spôsob a mechanizmus výberu vyznamenaní tiež plne zodpovedal bývalej totalite. Všetky návrhy na vyznamenania prechádzali aparátom KSČ a nakoniec boli schvažované v ústredných orgánoch strany - podža dôležitosti buď v predsedníctve, alebo v niektorých sekretariátoch. Dobre vieme, že i výber osôb bol subjektívny a že mnohí, najmä špičkoví funkcionári, doslova súťažili v počte vyznamenaní a keď niektorým nestačili mnohé z nich, tak často dostávali niektoré vyznamenania opakovane. Tým došlo k silnej diskreditácii, formálnosti a k strate dôvery u našich občanov k takej forme ocenenia.

Treba konštatovať, že každý kultúrny štát Európy má svoje vyznamenania, svoje rady, svoje medaile a tým oceňuje zásluhy špičkových kultúrnych, vedeckých a humanistických hodnôt. Jedným z tradičných prejavov vyspelosti štátu je i vzťah k tvorivým činom svojich občanov.

Ciežom predkladaného zákona je vrátiť vážnosť a dôstojnosť tejto sfére, ktorá bola dosiaž tak silno poznamenaná. V zákone, ktorý máte pred sebou, by som zdôraznil niektoré fakty. Vyznamenania sa udežujú iba jednotlivcom, výnimku tvoria vojenské útvary, ktoré majú svoj prápor - zástavu. Vyznamenaní a radov je celkove 5. Prvý je Rad bieleho leva, ktorý sa udežuje občanom iných štátov. Je to starý, tradičný rad, ktorý sa dosiaž väčšinou udežovali len špičkovým politikom bývalých socialistických štátov. Ďalej sú tam dva rovnocenné rady, Rad T. G. Masaryka, ktorý sa udežuje za boj o demokraciu a žudské práva. Je to rad civilný. Ďalej je to Rad M. R. Štefánika, to je rad vojenský, ktorý sa udežuje za obranu a bezpečnosť. Národné rady si môžu ďalšie rady a vyznamenania určiť.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP