Úterý 2. října 1990

Předsedající místopředseda FS J. Stank: Ďakujem. Budeme hlasovať. Najprv v Snemovni národov budeme hlasovať o tomto doplnení § 24.

Kto je pre tento návrh, nech zdvihne ruku a stlačí tlačítko. (Osmdesát sedm.)

Ďakujem. Kto je proti? (Dva.)

Ďakujem. Kto sa zdržal hlasovania? (Devatenáct.)

Snemovňa národov prijala tento doplňujúci návrh.

Teraz budú hlasovať poslanci Snemovne žudu.

Kto je pre tento návrh, nech zdvihne ruku a stlačí tlačíko!

(Padesát osm.)

Ďakujem. Kto je proti? (Jeden.)

Kto sa zdržal hlasovania? (Dvacet jedna.)

Ďakujem. Aj Snemovňa žudu tento doplnok prijala.

Prosím ďalej. Technická poznámka.

Místopředseda SL E. Valko: Prosil by som, aby sa každý pozmeňovací návrh, ktorý bol schválený, ešte raz prečítal, aby sme si mohli zapísať, pretože v Zbierke to víde o miesiac, v tlači o dva mesiace a my jediní máme informovať verejnosť ako prví.

Předsedající místopředseda FS J. Stank: Ja by som prosil, keby ste sa pokúsili ho zachytiť - z časových dôvodov len samozrejme - aby ste sa pokúsili pozmeňovacie návrhy zachytávať vtedy, keď sú predkladané. (Hlasy z pléna: "To nejde".) No prosím, môžeme potom, samozrejme aj takto postupovať.

Společný zpravodaj výborů SL poslanec J. Kovář: Takže k § 24 doplní se bod 3 a bude následovat text "Ustanovení § 9 odst. 2 zákona číslo 116/1990 Sb., o pronájmu a podnájmu nebytových prostor", do něhož se vkládá nové ustanovení, které zní: h)" jde o nebytový prostor v nemovitosti vydané oprávněné osobě podle zákona číslo .../1990Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd."

Předsedající místopředseda FS J. Stank: Áno, pokračujeme ďalej. Pán poslanec Senjuk.

Společný zpravodaj výborů SN poslanec R. Senjuk: Další pozměňovací návrh předložil poslanec, a to k § 13, aby byla v § 13 ve znění dodatku ke společné zprávě výborů doplněna věta ve znění: "V případě zájmu oprávněné osoby o koupi těchto movitých věcí musí být kupní smlouva uzavřena současně dohodou podle § 19 odst.2." Po konzultaci s legislativními odborníky bych se chtěl zeptat pana poslance Kudláčka, zda by byla možná doplněná modifikovaná věta, a to za znění, které je uvedeno v dodatku ke společné zprávě, doplnit za slova "zůstatkovou cenu" další slova: "a to nejpozději ve lhůtě uvedené v § 19 odst. 1".

Předsedající místopředseda FS J. Stank: Súhlasí pán poslanec s takýmto doplnkom pozmeňovacieho návrhu? (Poslanec Kudláček? "Ano".)

Ďakujem.

Společný zpravodaj výborů SN poslanec R. Senjuk: V tom případě pozměňující návrh pana poslance Kudláčka se týkal doplnění § 13 ve smyslu dodatku ve společné zprávě ve znění za slova "za zůstatkovou cenu" doplnit: "a to nejpozději ve lhůtě uvedené v § 19 odst. 1".

Předsedající místopředseda FS J. Stank: Ďakujem. Technická poznámka, prosím, pán poslanec Toman.

Poslanec SN P. Toman: Pokud jsem pochopil správně ten dodatek pana poslance Kudláčka, tak jemu šlo o to, aby nejen v té lhůtě to bylo nabídnuto, ale aby i v té lhůtě byla uzavřena přímo ta kupní smlouva. Tato změna, kterou přednesl zpravodaj, z té vyplývá, že oni mu to pouze nabídnou ke koupi, on pak řekne ano, že si to koupí, ale není už tam vázáno to, o co panu Kudláčkovi šlo, aby skutečně s ním tu smlouvu uzavřeli, a to hned a ne třeba za půl roku.

Předsedající místopředseda FS J. Stank: Čiže navrhujete, pán poslanec, ako by sa to malo upraviť?

Poslanec SN P. Toman: Mně se zdá takto. Návrh zpravodaje neodpovídá smyslu toho, co tady navrhoval pan poslanec Kudláček. Je to jiný návrh.

Předsedající místopředseda FS J. Stank: Pán poslanec Kudláček, prosím, keby ste sa k tomu vyjadrili.

Poslanec SL L. Kudláček: V podstatě má poslanec Toman pravdu v tom, že mně šlo o to, dostat tam nějaký termín. Tzn. jestliže kupní smlouva nebude vyhotovená, je otázka, zda vznikne prostor pro protahování tohoto procesu nebo ne. Ovšem mně se nezdá tak zavádějící, tak jak byla navržena zpravodaji, protože předpokládám, že nedojde k licitacím o tom, co to je nabídnutí, a co to je kupní smlouva.

Předsedající místopředseda FS J. Stank: Čiže pán poslanec Kudláček súhlasí s upresnením tak, ako navrhuje pán spravodajca Senjuk a pán spravodajca Kovář?

Poslanec SL L. Kudláček: Upozorňuji na jednu věc. Myslím, že se to týká ustanovení § 19 odst. 2, ne 1. Ta citace v tom doplňku k § 13, tam má být § 19 odst. 2, nikoliv 1.

Předsedající místopředseda FS J. Stank: Súhlasíte pán poslanec Senjuk?

Společný zpravodaj výborů SN poslanec R. Senjuk: Ano, omlouvám se.

Předsedající místopředseda FS J. Stank: Takže môžeme pristúpiť k hlasovaniu. Po zmene § o13 návrhu pána poslanca Kudláčka s upresnením spravodajcov.

Bude hlasovať Snemovňa národov.

Kto je pre tento návrh, nech zdvihne ruku a stlačí tlačítko. (Osmdesát šest.)

Ďakujem. Kto je proti? (Jeden.)

Ďakujem. Kto sa zdržal hlasovania? (Dvacet jedna.)

Snemovňa národov tento pozmeňovací návrh prijala.

Teraz budú hlasovať poslanci Snemovne žudu. Kto z nich je pre tento návrh, nech zdvihne ruku! (Hlasuje sa). (Devadesát jedna.)

Kto je proti? (Dva.)

Kto sa zdržal hlasovania? (Dvacet tři.)

Tiež Snemovňa národov tento návrh prijala.

Prosím spravodajcu Senjuka, aby návrh prečítal ešte raz.

Společný zpravodaj výborů SN poslanec R. Senjuk: Jedná se o doplnění § 13 slovy: "a to nejpozději ve lhůtě uvedené v § 19 odst. 2".

Poslanec SN O. Huml: Je tam dvakrát ,,a to,,.

Společný zpravodaj výborů SN poslanec R. Senjuk: Škrtne se první "a to", a je to vyřešené. Jde o verbální gramatickou úpravu.

Předsedající místopředseda FS J. Stank: Môžeme pristúpiť k ďalšiemu pozmeňovaciemu návrhu. Prosím spravodajcu poslanca Senjuka, aby ho prečítal.

Společný zpravodaj výborů SN poslanec R. Senjuk: další pozměňovací návrh podával poslanec Kontra k § 12, a to v tomto znění: "Jestliže oprávněná osoba projeví zájem také o užívací právo na bytový nebo nebytový prostor a má k tomu přiměřenou náhradu, získává přednostní právo k jejich užívání."

Chtěl bych upozornit pana poslance Kontru, že tento problém byl vyřešen připomínkou poslance Soldáta. Změnou zákona č. 116/90 Sb., je vyřešeno právo původního majitele vystěhovat původního uživatele v případě nebytových prostor. Pokud jde o bytové prostory, mělo by to být řešeno v právě zpracovávané komplexní přípravě zákona o užívání bytových prostor a bytů. Chtěl bych navrhnout, zda by v tomto smyslu mohl poslanec Kontra svůj pozměňovací návrh vzít zpět.

Předsedající místopředseda FS J. Stank: Súhlasí pán poslanec Kontra? (Souhlasí.) Je to obsiahnuté v § 4, o ktorom sme už hlasovali. Prosím o prednesenie ďalšieho pozmeňovacieho návrhu.

Společný zpravodaj výborů SN poslanec R. Senjuk: Další pozměňovací návrh byl také od pana poslance Kontry a týkal se § 13. Šlo o návrh, aby k § 13 byl přičleněn další odstavec v tomto znění: "Jestliže movitý majetek byl při převedení do socialistického vlastnictví nástupní organizací zničen nebo znehodnocen, oprávněná osoba má nárok na peněžní náhradu".

K tomuto návrhu bych chtěl dodat, že ani já, ani kolega zpravodaj Kovář jej nedoporučujeme, protože jde o zásah do filozofie celého zákona.

Předsedající místopředseda FS J. Stank: Trvá pán poslanec Kontra na tom, aby sa hlasovalo o tomto pozmeňovacom návrhu? (Trvá.) Budeme hlasovať.

Najprv hlasujú poslanci Snemovne národov. Kto je pre tento pozmeňovací návrh, nech zdvihne ruku! (Hlasuje se.) (Jeden je pro.)

Kto je proti? (Sedmdesát tři.)

Kto sa zdržal hlasovania? (Třicet sedm.)

Snemovňa národov neprijala tento pozmeňovací návrh.

Prosím o hlasovanie poslancov Snemovne žudu. Kto je pre tento pozmeňovací návrh, nech zdvihne ruku! (Hlasuje se.) (Jeden je pro.)

Kto je proti? (Sedmdesát čtyři.)

Kto sa zdržal hlasovania? (Třicet devět.)

Ani Snemovňa žudu tento pozmeňovací návrh neprijala.

Prosím o ďalší pozmeňovací návrh.

Společný zpravodaj výborů SN poslanec R. Senjuk: Další pozměňovací návrh jsem předkládal já. Týkal se § 4. Smysl mého pozměňovacího návrhu byl v tom, aby se eliminovala možnost některých majetkových převodů na právnické osoby z důvodů machinací či obohacování se. Navrhuji změnu § 4 v tomto znění: "Vydání podle § 2 a 3 se týká věcí, které držely ke dni účinnosti tohoto zákona právnické osoby s vyjímkou podniků se zahraniční majetkovou účastí a obchodních společností, jejichž společníky jsou výhradně fyzické osoby. Tato výjimka však neplatí, jde-li o věci nabyté od právnických osob po 1. říjnu 1990."

Společný zpravodaj výborů SL poslanec J. Kovář: Projednávali jsme to za účasti poslance Mikule a pracovníků legislativního odboru. Přišli jsme na to, že v tisku 152, jak byl předložen, by původní znění § 4 mohlo znamenat, že by do výjimky spadla i družstva. Dikce, kterou přednesl kolega poslanec Senjuk, zachovává filozofii zákona, jak jsme se na ní v rozpravě dohodli, ale zároveň precizuje, že se to bude vztahovat i na majetek družstev. To znamená, že je to skutečně velmi schůdné řešení. Doporučuji jeho přijetí.

Technická poznámka poslance SL M. Soldáta: § 4 je ve vztahu k § 15. Muselo by se tedy měnit i znění 15.

Předsedající místopředseda FS J. Stank: Domnievajú sa spravodajcovia, že je treba meniť § 15? (Oba zpravodajové si myslí, že ne.)

Hlasujeme o zmene § 4 ako ju predniesol poslanec Senjuk. Hlasujú poslanci Snemovne národov. Kto je pre tento návrh? (Hlasuje se.) 74 je pro.

Kto je proti? (Dvanáct.)

Kto sa zdržal hlasovania? (Dvacet.)

Snemovňa národov pozmeňovací návrh prijala.

Hlasovať budú poslanci Snemovne žudu. Kto je pre tento návrh? (Hlasuje se.) 91 je pro.

Kto je proti? (Čtyři.)

Kto sa zdržal hlasovania? (Dvacet pět.)

Aj Snemovňa žudu pozmeňovací návrh prijala. Prosím, abyste ho prečítali ešte raz.

(Zpravodaj posl. Senjuk znovu přečetl nové znění § 4.)

Předsedající místopředseda FS J. Stank: Pristúpime k ďalšiemu návrhu.

Společný zpravodaj výborů SN poslanec R. Senjuk: Další pozměňující návrh, který se týká textů § 1, podal pan poslanec Mikule. Navrhuje text doplnit větou: "Za odnětí vlastnického práva ve smyslu tohoto zákona se považuje i přechod vlastnického práva na základě smlouvy podle ustanovení § 4 odst. 1 a 2 vl. nař. č. 15/1959 Sb. "Vzhledem k tomu, že se jedná o precizaci § 1, není to v žádném případě v rozporu se zněním § 1, doporučujeme tuto precizaci přijmout.

Předsedající místopředseda FS J. Stank: Ďakujem. Budeme hlasovať o zmene § 1 podža návrhu poslanca Mikuleho. Kto je z poslancov Snemovne národov pre tento návrh? (Devadesát šest.)

Kto je proti? (Nikto.) Nikdo.

Kto sa zdržal hlasovania? (Čtrnáct.)

Snemovňa národov tento návrh prijala. Teraz prosím poslancov Snemovne žudu. Kto je pre? (Jedno sto osm.)

Kto je proti? (jeden.)

Kto sa zdržal hlasovania? (Jedenáct.)

Aj Snemovňa žudu tento pozmeňovací návrh prijala.

(Poslanec SN R. Senjuk opakuje navržené znění.)

Předsedající místopředseda FS J. Stank: Môžeme pristúpiť k ďalšiemu pozmeňovaciemu návrhu.

Společný zpravodaj výborů SL poslanec R. Senjuk: Další pozměňovací návrh podal opět poslanec Mikule. Týká se § 14 odstavec 1. Z věty "s připočtením 3 % úroku..." vypustit slovo "úroku" a dát tam: "s připočtením 3 % z této částky...".

Předsedající místopředseda FS J. Stank: Kto je z poslancov Snemovne národov pre tento návrh? (Sedmdesát devět.)

Kto je proti? (Jeden.)

Kto sa zdržal hlasovania? (Třináct.)

Snemovňa národov tento návrh prijala. Bude hlasovať Snemovňa žudu. Kto je za? (Devadesát osm.)

Kto je proti? (Tři.) Traja.

Kto sa zdržal hlasovania? (Devatenáct.)

Aj Snemovňa žudu tento pozmeňovací návrh prijala.

(Poslanec Senjuk opakuje navržené znění.)

Prosím o predloženie ďalšieho návrhu.

Společný zpravodaj výborů SN poslanec R. Senjuk: Další pozměňovací návrh se týká § 25. Poslanec navrhuje doplnit § 25 3. odstavcem následujícího znění: "Uzavřením dohody podle § 5 odstavec 2 a nebo právní mocí rozsudku (§ 22 odstavec 3) pozbývá platnosti rozhodnutí o odnětí věci vydané podle právních předpisů uvedených v § 1, stejně pozbývá platnosti i kupní smlouva podle ustanovení § 4 odstavec 1, 2 vl. nař. č. 15/1959 Sb.". Tento návrh pana poslance Mikule opět precizuje legislativní čistotu, aby nebyla možná právní existence dvou podkladů, které by opravňovaly vlastnictví téže věci. Doporučujeme tento návrh přijmout.

Předsedající místopředseda FS J. Stank: Budeme hlasovať o doplnenie § 25 o 3. odstavec.

Bude hlasovať Snemovňa národov. Kto je za? (Jednosto šest.)

Kto je proti? (Nikdo.) Nikto.

Kto sa zdržal hlasovania? (Deset.)

Snemovňa národov doplnok prijala. Teraz prosím poslancov Snemovne žudu. Kto je za? (Jedenosto patnáct.)

Kto je proti? (Jeden.) Jeden.

Kto sa zdržal hlasovania? (Sedm.)

Aj Snemovňa žudu tento pozmeňovací návrh prijala.

(Poslanec Senjuk opakuje navržené znění.)

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP