Úterý 2. října 1990

Soudím, že takové řešení by uspokojilo očekávání naší společnosti po obnovení práva a spravedlnosti a zároveň by umožnilo pokračovat v aktivitách, které si svou nezištností a ušlechtilostí svých cílů zaslouží všestrannou podporu veřejnosti i všech institucí státu. Děkuji vám za pozornost.

Předsedající předseda SL R. Battěk: Děkuji poslanci Blažkovi. Do rozpravy se dále přihlásil člen předsednictva poslanec Kučera.

Poslanec SL P. Kučera: Pane předsedající, paní poslankyně, páni poslanci, velice krátce bych chtěl reagovat na návrh pana poslance Bendy. Při včerejším jednání klubu Občanského fóra - jak už zde řekl kolega Rynda - jsme o tom jednali podrobně. Chtěl bych vyjádřit své stanovisko, které nakonec podpořil i klub.

Domnívám se, že přijetím tohoto návrhu bychom skutečně mohli vytvořit precedens - hovořilo se zde o tom několikrát - a vidím to jako precedens nebezpečný v tom smyslu, že vlastnické právo fyzických osob, které získaly majetek bona fide, by bylo naším rozhodnutím zvráceno, porušeno. Případů, kdy došlo k přesunu vlastnického práva od organizací, které ho získaly po znárodnění nebo odebrání původním vlastníkům, fyzickým osobám a dalším, je málo. Nicméně měli bychom při svém rozhodování brát ohled na to, že by nemělo docházet k novým křivdám. Domnívám se, že návrhem poslance Bendy by k těmto novým křivdám došlo, protože osoby, které jsou vlastníky a jednaly v dobré víře, by vlastně po poměrně dlouhé době - držbě tohoto majetku, tohoto vlastnictví, o něj přišly, musely by ho vrátit. Děkuji.

Předsedající předseda SL R. Battěk: Děkuji. Přihlášen je dále poslanec Kulan.

Poslanec SN P. Kulan: Vážený pán predsedajúci, milé dámy, vážení páni, rád by som upozornil na jeden fakt, o ktorom sme sa doteraz nerozprávali a ktorý obzvlášť pre slovenskú verejnosť môže byť pomerne zaujímavý. Na Slovensku totiž do r. 1955 existovala pomerne široká vrstva občanov, ktorí nadobudli majetok úplne bezprávnym spôsobom počas druhej svetovej vojny, a to tzv. aktom arizácie. Doteraz sa mi nepodarilo zistiť, či nejaká právna norma aj tieto majetkovo právne vzťahy po druhej svetovej vojne vyriešila alebo anulovala. Obávam sa, že nie. Obávam sa aj toho, že práve títo žudia, ktorým bol nelegitímne nadobudnutý majetok počas druhej svetovej vojny, po r. 1955, potom zoštátnený alebo potom prípadne odobratý ináč, sa budú teraz tak isto uchádzať o jeho navrátenie. Tu sa obávam jednej skutočnosti, či práve týmto aktom my nepotvrdíme nadobudnutie práve tohoto nelegitímneho majetku. Na to by som chcel vážne upozorniť a prosil by som, aby sa toto vážne riešilo buď výnimkou v § 6 alebo iným legislatívne vhodným spôsobom. Ďakujem.

Předsedající předseda SL R. Battěk: Děkuji, pane poslanče. Táži se vás, paní poslankyně a páni poslanci, chce ještě někdo vystoupit v rozpravě?

/Technická poznámka: Pretože návrh pána poslanca Bendu je protiústavný, prosím, aby k nemu zaujal ústavno právny výbor stanovisko z hžadiska ústavnosti.)

Předsedající předseda SL R. Battěk: Páni zpravodajové tuto připomínku jistě zaznamenali. Táži se tedy ještě jednou - chce někdo vystoupit v rozpravě?

Poslanec SL F. Michálek: Vážení kolegové, vážené kolegyně, v předcházejícím vystoupení jsem upozornil na to, že je nutno, abychom se sjednotili na určitém způsobou myšlení. Z toho, co zde vyplynulo v preambuli, bylo poukázáno na to, že musíme vycházet z určité filozofie, mám dojem, že tato filozofie je velmi variabilní. Buďto to bude filozofie přirozeně právní, nebo to bude filozofie pragmatická nebo filozofie socialistická. Děkuji. (Potlesk.)

Předsedající předseda SL R. Battěk: Děkuji poslanci Michálkovi. Všimněte si, jak často - patrně s ohledem na zvyšování politické kultury - frekventujeme slovo filozofie. Mně to nevadí. Občas si připadám jako ve filozofické jednotě. Nicméně zůstaneme u filozofie ekonomie.

Vzhledem k tomu, že se už nikdo nehlásí - a já vás nechci iniciovat k dalším vystoupením - prohlašuji tuto rozpravu k navrženému zákonu za ukončenou. Vzhledem k tomu, že připomínek ve formě pozměňovacích nebo doplňovacích návrhů bylo velmi mnoho, zřejmě zpravodajové budou vyžadovat určitý čas - ve spolupráci s členy ústavně právního výboru - aby zpracovali připomínky. Naznačují mi, že by mohla stačit půlhodina. Vyhlašuji půlhodinovou přestávku.

(Jednání přerušeno v 10. 57 hodin.)

Po půlhodinové přestávce bylo jednání přerušeno do 13. 00 hodin.

(Jednání opět zahájeno ve 13. 10 hodin.)

Předsedající předseda SL R. Battěk: Zahajuji odpolední jednání Federálního shromáždění. Další jednání povede místopředseda Federálního shromáždění J. Stank. Předávám slovo místopředsedovi Sněmovny lidu Dr. Valkovi, aby upozornil na procedurální postup při hlasování.

(Řízení schůze převzal místopředseda FS J. Stank.)

Poslanec SL E. Valko: Vážený pán predsedajúci, vážené Federálne zhromaždenie, dovožte mi, aby som v zaujme urýchlenia hlasovania o tomto návrhu vládneho zákona upozornil na niektoré skutočnosti, ktoré pri tomto hlasovaní môžu vzniknúť. Podža ustanovenia § 26 zákona o rokovacom poriadku je to zákon 31 z r. 1989, je jedným z variantov dohodovacie konanie, ak sa obidve snemovne nedohodnú na spoločnom uznesení. Toto ustanovenie má ovšem priamu väzbu na ustanovenie 44 odsek 3 ústavného zákona 143/1968 v znení neskorších predpisov, kde sa jednoznačne hovorí, že ide o uznesenie týkajúce sa návrhu zákona. Ja by som vežmi rád zdôvodnil toto ustanovenie a túto citáciu návrhov zákona. Znamená to, že v prípade, keď nedôjde - pretože tu bol predložený celý rad pozmeňovacích návrhov - k zhodnému prijatiu určitého protinávrhu v jednej alebo druhej snemovni, nenastáva tzv. dohodovacie konanie. Dohodovacie konanie totiž nastáva len v prípade návrhu zákona, nie pozmeňovacích návrhov. O pozmeňovacích návrhoch sa potom rokuje tak, ako je to uvedené v príslušných ustanoveniach rokovacieho poriadku, konkrétne v § 18 odsek 2. Tzn. hlasuje sa tak, ako je to uvedené v § 21, tzn. v poradí, v akom prišli.

Předsedající místopředseda FS J. Stank: Ďakujem poslancovi Valkovi. Vážené poslankyne, vážení poslanci, budeme pokračovať v prerokovávaní návrhu skupiny poslancov FZ na vydanie zákona o zmiernení niektorých majetkových krívd. Rozprava k tejto veci už bola skončená. Počas prestávky spracovali spravodajcovia vaše pripomienky, takže budeme postupovať tak, že sa bude hlasovať o jednotlivých pozmeňovacích návrhoch a potom o zákone ako celku.

Pán poslanec Kostya sa hlási s technickou poznámkou.

Poslanec SN L. Kostya: Pane předsedající, dámy a pánové, naprosto souhlasím s vystoupením pana poslance Valka, pouze bych prosil, aby se těmito zásadami toto Federální shromáždění řídilo vždycky a při projednávání každého zákona. Připomínám dohodovací řízení u připomínky poslance Stomeho před několika dny v souvislosti s jiným zákonem.

Předsedající místopředseda FS J. Stank: Chápeme to ako výklad rokovacieho poriadku. Opakujem znovu, že v prípade, že nedôjde ku zhode o pozmeňovacím návrhu medzi jednotlivými snemovňami, tak sa bude tento pozmeňovací návrh považovať za neprijatý Federálnym zhromaždením ako celku.

Prosím pána poslanca Senjuka, aby predniesol jednotlivé návrhy tak, ako boli predložené. Budeme o nich hlasovať.

Společný zpravodaj výborů SN poslanec R. Senjuk: Vážený pane předsedající, dámy a pánové na základě pozměňovacích návrhů, které tady padly v předchozí diskusi, bych si dovolil navrhnout tento postup, abychom jednali o každém paragrafu, kterého se týkal pozměňovací návrh, je-i s tím souhlas.

K § 1 se přihlásil s pozměňovacím návrhem poslanec Mikule.

Předsedající místopředseda FS J. Stank: Pán poslanec Benda má faktickú pripomienku.

Poslanec SL V. Benda: Já si dovoluji protestovat proti tomuto konstatování zpravodaje, protože za prvé nám tu bylo vyloženo a souhlasně jsme přijali, že pozměňovací návrhy se budou projednávat v tom pořadí, v jakém byly podány. Pokud jde o můj pozměňovací návrh, týká se několika paragrafů, ale musí o něm být rozhodnuto na § 15, nemůže se hlasovat o drobné změně § 4 bez příslušné návaznosti. Pozměňovací návrhy musí být projednány jako celky.

Společný zpravodaj výborů SN poslanec R. Senjuk: To je přesně ten důvod, proč jsem navrhoval, abychom jednali po paragrafu. Chtěl jsem, aby sněmovny tuto změnu přijaly, protože to poněkud urychlí naše jednání. Jestliže pan poslanec Benda trvá na tom, aby pozměňovací návrhy v tomto zákoně byly projednávány v takovém pořadí, v jakém se podaly, tak budeme skákat z jednoho paragrafu na druhý. Znovu bych navrhoval, zda by byla možná technicky varianta postupovat podle paragrafů. Jsem si vědom toho, že návrh pana poslance Bendy úzce souvisí s modifikací § 15, vypuštění § 16 a modifikací § 10. I v tomto případě při postupu po paragrafu by to bylo zhodnoceno.

Předsedající místopředseda FS J. Stank: Musím konštatovať, že návrh pána poslanca Bendu vychádza z rokovacieho poriadku a pokiaž máte zoradenie tieto pozmeňovacie návrhy tak, ako boli povedané, mali by sme postupovať podža toho.

Společný zpravodaj výborů SN poslanec R. Senjuk: V tom případě první pozměňovací návrh podal poslanec Benda. Týká se § 4, § 15, vypuštění § 16 a modifikace § 10. Pan poslanec Benda svůj pozměňovací návrh formuloval tak, že veškeré tyto změny jsou na sobě návazné a jestliže by se nepřijal jeden z těchto paragrafů, ostatní pozbývají významu. K tomu by se vyjádřil s komentářem kolega Kovář.

Společný zpravodaj výborů SL poslanec J. Kovář: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, důvod, který mne vedl k odmítnutí a nedoporučení schválit návrhy pana poslance Bendy, jsem tu říkal v dopoledních hodinách. Zopakuji hlavní myšlenky.

Předsedající místopředseda FS J. Stank: Rozprava o tom už byla skončena.

Společný zpravodaj výborů SN poslanec R. Senjuk: V tom případě

jsme při projednávání dospěli k takovémuto názoru, aby v § 4, který považujeme v podstatě jako výchozí paragraf ke všem dalším, kterých by se to mělo dotknout, to znamená paragraf 10, 15 a vypuštění § 16, aby bylo přijato toto pozměňující znění:

Vydání podle § 2 a 3 se týká věcí, které držely ke dni účinnosti tohoto zákona právnické osoby, s výjimkou podniků se zahraniční majetkovou účastí a obchodních společností, jejichž společníky jsou výhradně fyzické osoby. Tato výjimka však neplatí, jde-li o věci nabyté od právnických osob po 1. říjnu 1990.

Původní znění, které je v tisku 152, jak správně bylo namítnuto, nepostihuje majetek, respektive ty věci, které jsou momentálně v užívání, nebo kvazi vlastnictví družstev.

Tato dikce by měla postihnout i majetek družstev. Ve vazbě na to nedoporučuji samozřejmě přijetí protinávrhu pana poslance Bendy.

Předsedající místopředseda FS J. Stank: Teraz musíme hlasovať o pozmeňujúcom návrhu poslance Bendy. Prosím, abyste ho formulovali.

Společný zpravodaj výborů SL poslanec J. Kovář: Pan poslanec Benda, znovu chci upozornit, jestliže přijmeme toto znění § 4 ve smyslu podaného návrhu, předurčujeme přijetí v témže znění, v jakém ho podával pan posl. Benda. Vypouštíme § 16 a upravujeme § 10 ve stejném smyslu.

Paragraf 4, jak ho předpokládá poslanec Benda zní: "Vydání podle § 2 a 3 se týká věcí, které ke dni účinnosti tohoto zákona držely fyzické nebo právnické osoby s výjimkou podniků se zahraniční majetkovou účastí." (Předsedající: Súhlas, pán posl. Benda? Je to interpretácia vášho pozmeňujúceho návrhu ?)

Poslanec SL V. Benda: Znovu opakuji, že prosím, aby se o návrhu hlasovalo jako o celku, resp. aby byl odcitován návrh týkající se § 15. Tam je klíčová změna. Toto je pouze logický důsledek toho, co provádíme v § 15.

Žádám, aby se o návrhu hlasovalo jako o celku. (Předsedající: Prosím, abyste predčítali pozměňujúci návrh. Dám o ňom hlasovať.)

Začnu § 15. Podle mého navrhovaného znění by měl tento paragraf dva odstavce. 1. - Pokud byly nemovitosti v době před účinností tohoto zákona převedeny do vlastnictví jiných fyzických osob než jsou osoby oprávněné, zůstává vlastnické právo oprávněných osob zachováno a uvedeným fyzickým osobám vzniká nárok na vydání kupní ceny od organizace, která nemovitost prodala nebo od jejího právního nástupce. Zanikla-li organizace bez právního nástupce, má oprávněná osoba tento nárok proti příslušnému ministerstvu pro správu národního majetku a jeho privatizaci. To je odstavec 1.

Odstavec 2 zní: "Nárok na vrácení kupní ceny má i oprávněná osoba, která nemovitost odkoupila před účinností tohoto zákona."

V případě, že byste kladně posoudili tento návrh, vyplývá z něho logických důsledek - vypuštění § 16, který postrádá smysl. Úprava § 4, který byl čten - tj. vydání podle § 2 a 3 se týká věcí, které ke dni účinnosti tohoto zákona držely fyzické nebo právnické osoby s výjimkou podniků se zahraniční majetkovou účastí.

Dále by se to týkalo § 10, kam by se vkládal nový odstavec 4, ve smyslu číslování původního návrhu, který by zněl: "Vydá-li stavbu uvedenou v odst. 3 fyzická osoba nebo právnická osoba, jejímiž účastníky jsou pouze fyzické osoby, je oprávněná osoba povinna vyplatit rozdíl uvedený v odst. 3" (Tj. ochrana nových nabyvatelů, aby event. zhodnocení nepřipadlo státu, ale majiteli, který tam prostředky vloží).

Předsedající místopředseda FS J. Stank: S technickou poznámkou sa prihlásil poslanec Tyl.

Poslanec SL M. Tyl: Protože se zde v první části § 15 uvádí oprávněné fyzické osoby a ve druhé části... má oprávněná osoba - podle mého názoru by tam měla být uvedena fyzická osoba, protože to navazuje na dikci první části toho paragrafu. (Poslanec V. Benda: Souhlasím s tímto upřesněním.)

Předsedající místopředseda FS J. Stank: Budeme hlasovať o návrhu pána poslanca Bendu. Opakujem, že ide o zmenu § 15, vypustenie § 16, zmeny v § 10 a 4, tak, ako to uvádzal poslanec Benda.

Konštatujem, že obe snemovne sú uznášania schopné. Na prijatie stačí prostá nadpolovičná väčšina prítomných. Budú hlasovať poslanci Snemovne národov. Pýtam sa, kto je za túto zmenu, nech zdvihne ruku!

Za je 40 poslancov.

Proti 60.

Zdržal sa? (13)

Na prijatie je potrebných 58 hlasov. Snemovňa národov neprijala tento návrh.

Prosím poslancov v Snemovni žudu, aby hlasovali o tomto návrhu. Kto je za, nech zdvihne ruku! (42)

Proti? (53)

Zdržal sa? (25)

Ani Snemovňa žudu tento návrh neprijala.

Prosím pána poslanca Senjuka, aby prečítal ďalší pozmeňovací návrh.

Společný zpravodaj výborů SN poslanec R. Senjuk: Další pozměňující návrh, který přednesl poslanec Soldát, je v následujícím znění: Platnost smluv o užívání nebytových prostor na dobu určitou přesahující den 31. 12. 1992, citovaných právnickými osobami, uvedenými v § 4, končí dnem 31. 12. 1992, pokud nebude dohodnuto jinak.

Chtěl jsem se zeptat poslance Soldáta, zda by nebylo možné jeho pozměňovací návrh zapracovat do § 24, kde by se rozšířila ustanovení zákona č. 116/1990 Sb. Celé vyřešení by bylo asi takové, že do § 24 by se doplnil další důvod, pro který lze smlouvu uzavřenou na dobu určitou vypovědět. Doporučil se tam vložit bod 3 do § 24, kde by bylo řečeno: "Ustanovení § 9 odst. 2 zákona číslo 116 z roku 1990 o pronájmu a podnájmu nebytových prostor", do něho by se vložilo nové ustanovení pod písmenem h), které by znělo "jde o nebytový prostor v nemovitosti vydané oprávněné osobě podle zákona číslo - tedy podle tohoto zákona, který schválíme - o zmírnění následků některých majetkových křivd. A to celé bych řešil připomínkou pana poslance Soldáta k § 12.

Předsedající místopředseda FS J. Stank: Súhlasí pán poslanec Soldát so začlenením pripomienky do § 24? (Poslanec Soldát: "Ano".) Budeme o tom hlasovať. Ešte raz znenie k § 24 aby to bolo úplne jasné. Prosím pán poslanec Kovář.

Společný zpravodaj výhorů SL poslanec J. Kovář: Takže k § 24, jak jsou uvedeny...doplňující se..., teď je tam bod 1, bod 2, by byl bod 3 "Ustanovení § 9 odst. 2 zákona číslo 116/1990 Sb. o pronájmu a podnájmu nebytových prostor", do něhož se vkládá nové ustanovení, které zní: h) "jde o nebytový prostor v nemovitosti vydané oprávněné osobě podle zákona číslo - což bude tady tento zákon - 1990 Sb. o zmírnění následků některých majetkových křivd.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP