Pondělí 1. října 1990

Budeme najprv hlasovať v Snemovni žudu. Pýtam sa, kto súhlasí s predloženým návrhom, aby komisia bola doplnená o týchto troch poslancov, nech zdvihne ruku!

Pre je 109 poslancov.

Proti žiaden poslanec.

Zdržal sa hlasovania? (Čtyři.) Štyria.

Snemovňa žudu súhlasí s doplnkom v členoch komisie.

Dám hlasovať v Snemovni národov.

Kto súhlasí aby sa títo traja poslanci stali členmi komisie, nech zdvihne ruku!

Pre je 116 poslancov.

Proti? (Nikdo.) Nikto.

Zdržal sa hlasovania? (Tři.) Traja.

Mžem konštatovať, že obidve snemovne svojím uznesením predložený návrh schválili.

Komisia pre dohžad nad vyšetrovaním udalostí 17. novembra bola doplnená o spomenutých troch poslancov.

S technickou poznámkou sa hlási pán poslanec Pospíšil.

Poslanec SL J. Pospíšil: Poprosil bych členy zvolené do komise pro vyšetřování událostí 17. listopadu, aby se sešli ihned po přerušení schůze.

Poslanec SL O. Világi: Iba k tomu, aby ústavno-právny výbor zasadal spolu s výborom kultúrnym a pre sociálnu politiku. Nakožko sme o tom rokovali najmenej 18 hodín. Pán poslanec Prokop, ktorý je členom druhého výboru, pozná naše stanoviská. Domnievam sa, že spravodajcovia by mohli tlmočiť naše stanoviská. (Předsedající: Postačí, keď tam pjdu funkcionári výborov, tzn. predsedovia, podpredsedovia, príp. tajomníci. Vyriešime to takto.)

Poslanec SL L. Lis: Prosím o vyslechnutí této informace. Skupina poslanců branných a bezpečnostních výborů, kteří byli jmenováni pro přípravu zákona na vytvoření Generálního inspektorátu, měly by se sejít po skončení schůze v kancelářích branných a bezpečnostních výborů.

Poslanec SL V. Benda: Prosím poslance KDÚ, aby se sešli ke společnému klubu v 15.45 hod. v místnosti 026.

Poslanec SN A. Ondrejkovič: Z poverenia poslancov VPN som sa prihlásil, aby som zaujal stanovisko k vystúpeniu pani poslankyne Samkovej.

Z vystúpenia poslankyne pani Samkovej som pochopil, že je treba na úrovni federálnej vlády robiť okamžité opatrenia na zabezpečenie osobnej ochrany občanov rómskej národnosti žijúcich na Slovensku. Podža nej sa na Slovensku organizujú pogromy na rómskych občanov a oni v snahe zachrániť si holé životy sa hromadne vysťahovávajú do českých zemí. Táto hysterická atmosféra je vraj ešte umocňovaná nebezpečím vyhlásenia samostatného Slovenského štátu, čo je spojené s obavami Rómov, že ich budú Slováci vyvážať do plynových komr.

Považujem toto vystúpenie za silne tendenčné, sledujúce postaviť proti sebe obyvatežov - občanov Rómov proti občanom iných národností, najm Slovákov. Žijem na Slovensku, v Stredoslovenskom kraji a podža vyjadrenia aj iných poslancov zo slovenských krajov, nič takého sa tam nedeje.

Z jednej tragickej udalosti, ktorá sa odohrala v nedávnej minulosti, nie je možné vyvodiť takéto závery, ktoré vyslovila poslankyňa pani Samková. Pokiaž viem z českých novín, dochádzalo k vežmi ostrým fyzickým napadnutiam v regiónoch Plzne, Chomutova, Ústí nad Labem a inde.

Preto nevnucujme sociálnej problematike rómskeho obyvatežstva podfarbenie rozpormi medzi Slovákmi a Rómmi. Je to problém celospoločenský a jeho riešenie musí vychádzať predovšetkým z rómskych iniciatív a zo skutočnosti, že každý občan si svoje postavenie - sociálne i hmotné - zabezpečuje v našom štáte svojou prácou. Ďakujem Vám. (Potlesk. )

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Ďakujem vám. Toto bol neplánovaný bod programu, ale myslím, že ho môžeme tolerovať, pretože skutočne ide o závažnú vec. Hlási sa s technickou poznámkou pán poslanec Adam. Prosím, zotrvajme chvížu pri tejto problematike, ale nerád by som to rozvádzal.

Poslanec SL G. Adam: Dámy a páni, plne súhlasím so stanoviskom skupiny poslancov VPN a na doplnenie mi dovožte konštatovať, že migrácia mnohých rómskych občanov do Českej republiky je motivovaná vidinou lepšieho pracovného uplatnenia a finančného zabezpečenia. Na koniec mi dovožte povedať nasledovné: bolo by vežmi dobré a žiadúce, aby sa tieto problémy riešili bez emócií. Rómski spoluobčania sú občanmi tohto štátu a platia pre nich rovnaké práva a povinnosti ako pre všetkých ostatných občanov v Československu. (Potlesk.)

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Na začiatku, pred tým, než som pristúpil k mikrofónu, ma oslovil pán poslanec Pánis, ktorý chcel s touto problematikou tiež vystúpiť. Ja som mu oznámil, že rozprava je skončená. Teraz sa však situácia vyvinula tak, že mi neostáva než aj jemu udeliť slovo.

Poslanec SN S. Pánis: Vážené Federálne zhromaždenie, porovnávať súčasnú situáciu na Slovensku so situáciou v druhej svetovej vojne je viac ako povážlivé. Predsa dobre vieme, že v minulosti cigáni kočovali z miesta na miesto či už za prácou alebo inými záujmami, čiže je to ich naturel. Preto žiadam pani poslankyňu Samkovú, aby podložila dôkazmi svoje tvrdenie, že Rómovia do všetkých miest v Čechách demonštratívne utekajú zo Slovenska v obave pred Slovenským štátom, ktorý by ich posielal do Osvietimi a do koncentračných táborov. Ďakujem. (Potlesk.)

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Týmto končím rozpravu k danej tematike. Ešte jedna technická poznámka pána poslanca Tahyho.

Poslanec SN M. Tahy: O 16.30 hod. sa majú stretnúť kluby tak ako pán predsedajúci povedal, na prerokovanie zákona a o zmiernení krívd. Žiadam informáciu, kedy dostaneme upravené znenie z ústavnoprávnych výborov?

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Do výborov majú prísť tí, ktorí budú odôvodňovať predložený zákon. Malo by to byť do 16.30 hod. hotové. Kvôli tomu bol termín zvolený takto.

Ďakujem vám pekne.

(Schůze přerušena v 15.44 hodin.)


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP