Čtvrtek 20. září 1990

K dotazu pana poslance Černého o účinnosti zákonného opatření č. 177. Chtěla bych uvést, že ve smyslu tohoto zákonného opatření č. 177 o moratoriu na majetku nemovitém i movitém a majetku na běžných a finančních účtech byla provedena kontrola kontrolními orgány federace spolu s kontrolními orgány republik. Výsledný materiál nebude vám předložen do konce září, ale v důsledku problémů, které vznikly jednak na straně federálního ministerstva financí se statistickým zpracováním údajů, předložených v souvislosti s vyhláškou federálního ministerstva financí o přiznání tohoto majetku a v důsledku skutečnosti, že bylo nutno došetřit ještě některé okolnosti, týkající se zejména společenských organizací v působnosti republik, dostanete tento materiál na příští společné schůzi, to znamená 11. až 26. října. Tuto závěrečnou zprávu budeme projednávat pravděpodobně 11. října ve federální vládě s tím, že v období mezi jednáním federální vlády a jednáním obou sněmoven bude materiál poskytnut k projednání příslušným výborům, zejména parlamentnímu výboru pro majetek týkající se politických hnutí a společenských organizací.

Ve zprávě o stavu majetku a způsobu jeho nakládání v průběhu uvedeného moratoria bude uveden i názor na další postup s majetkem, který buď má být odejmut, a to např. Komunistické straně Československa, ÚV národních front, Socialistickému svazu mládeže, Svazarmu a ČSTV, v jakém asi poměru v rámci dotací, které do těchto organizací byly dávány v uplynulém období ze státního rozpočtu. To bude předmětem jedné zákonné úpravy. Způsob, jak dále s tímto majetkem nakládat, to znamená, jak s dalšími dotacemi podporovat činnost politických stran a společenských organizací, bude předmětem další zákonné úpravy. Vy byste tyto zákonné úpravy měli dostat podle legislativních pravidel zhruba do konce letošního roku.

Chtěla bych uvést, že u organizací - ať jde o politické strany, politická hnutí nebo společenské organizace - kde není obava s neoprávněným nakládáním majetku v těchto kategoriích, které jsem uváděla, navrhneme již právě ve zprávě, která bude projednávána ve vládě, aby bylo využito možností, které skýtá zákonné opatření číslo 177, to znamená, aby u těchto organizací byla povolena výjimka buď u movitého a finančního majetku prostřednictvím federálního ministerstva financí nebo u nemovitého majetku prostřednictvím příslušné vlády. Chtěli bychom to udělat jako generální pardon pro příslušné politické strany nebo společenské organizace, jejichž majetek nebude předmětem dalšího zkoumání a posuzování. Tím jsem chtěla odpovědět panu poslanci Černému na jeho dotaz. Lze tedy z toho vyvodit, že i Československá strana lidová v rámci této vyjímky bude řešena a bude možno ukončit moratorium, které by jinak podle toho již schváleného zákonného opatření platilo až do 31. 3.

Panu poslanci Malému bych chtěla pouze uvést skutečnost, že informace týkající se konfiskátů, které byly zpracovány Výborem lidové kontroly hl. m. Prahy, jsou pouze první ozvěnou na požadavky veřejnosti. Není to alibismus. Odpověď, jak dále s těmito výsledky chceme nakládat, uvedl pan místopředsedseda Rychetský. Já bych zde pouze chtěla uvést skutečnost, že kompetenčním zákonem - posledním zněním zákona - byla zrušena kontrolní soustava v rámci našeho státu. To znamená, že federální ministerstvo kontroly má svou působnost pouze z hlediska federace a obou republik v oblasti brannosti a bezpečnosti, potom v oblasti výchovy a vzdělávání kontrolních pracovníků. Ve všech ostatních činnostech může zasahovat pouze tam, kde bude nadále působit federace. Tam, kde nadále budou působit jako hospodářské orgány a řízení státní správy republiky, musí tuto činnost zabezpečovat i kontrolní orgány republik. To znamená, že záležitosti týkající se bytové politiky, včetně konfiskátů jsou záležitostí republik a republiky k tomu budou muset asi prostřednictvím svých národních rad potom přijmout své závěry.

Je to možná pro vás trochu zklamání, ale chtěla bych zdůraznit, že my nebudeme moci v kontrolní působnosti zasahovat do působnosti republik podle tohoto kompetenčního zákona, pouze ve výjimečných případech, jako je např. majetek politických stran, politických hnutí a společenských organizací, můžeme provádět společnou prověrku. Taková nová pravidla hry vzniknou posilováním působnosti republik. Na rozdíl od jiných resortů to takto máme zakotveno ve stávajících kompetenčních zákonech, to znamená federace z července letošního roku a republiky z konce srpna a začátku září letošního roku.

V souvislosti, jak s konfiskáty, tak s majetkem politických stran a společenských organizací, vznikly v poslední době ve sdělovacích prostředcích některé zkreslené informace o pracovnících, kteří na těchto kontrolních orgánech působí. Za svou působnost ve federálním ministerstvu kontroly bych chtěla říci, že jsem se písemně vyjádřila v Občanském deníku 14. září letošního roku po dlouhých jednáních, která jsem s Občanským deníkem měla na základě článků uvedených koncem srpna v tomto deníku. Vás bych chtěla informovat o tom, že ještě před schválením zákonného opatření o jmenování do funkcí, jsem provedla dost rozsáhlé personální změny na tomto ministerstvu. Zhruba je vyměněna více než jedna čtvrtina pracovníků a jsou vyměněny, nebo neobsazeny funkce vlastně všech hlavních řídících pracovníků od náměstků počínaje - po ředitele odborů. V podstatě v těchto funkcích zůstávají jen ti, kteří očekávají v rámci organizačních změn, které budou provedeny v souvislosti s kompetenčním zákonem, a které by měly být vládou schváleny z hlediska struktury a počtu pracovníků do konce září, ještě další výměny v oblasti personálních vztahů. Mohu vám říci, že materiály, které v říjnu obdržíte, jsou zpracovávány kvalifikovaně. Navíc je pravidelně konzultujeme s občanskými iniciativami v různých působištích, ať už jde o republiky nebo města, které nám svá sdělení o majetku politických stran a politických hnutí posílají a my s nimi iniciativně v tomto směru spolupracujeme.

To je vše, co jsem chtěla říci k dotazům, které uvedl pan poslanec Malý. Děkuji vám za pozornost. (Potlesk.)

Předsedající místopředseda FS J. Stank: Ďakujem pani ministerke Kořínkovej. Pýtam sa pána poslanca Černého, či je spokojný s odpoveďou? (Ano.)

Pán poslanec Malý tu nie je, ale myslím, že môžeme tůto otázku tiež považovať za zodpovedanů. Ak nikto zo Snemovue žudu nemá iný názor, mohli by sme toto uzavrieť.

Vážené poslankyne, vážení poslanci, ešte niekožko organizačných pokynov. Technickú komisiu v zložení poslanec Pospíšil, Bakšay, Soukup, Schneider, Malina, Richter, prosím, aby zostala v miestnosti tu asi na 10 minút na krátku poradu.

Dalej upozorňujeme poslancov, členov požnohospodárskej komisie, že schôdza tejto komisie sa uskutoční dnes 30 minút po skončení spoločnej schôdze, to znamená o 19.00 hodín v zasadacej miestnosti "X".

Dnes po skončení spoločnej schôdze sa bude asi za 15 minút v miestnosti číslo 214 konať schôdza Predsedníctva FZ.

Plán schôdzí výborov na zajtra: výbory sociálne a kultúrne o 8.00, v miestnosti 274, zahraničné výbory o 8.00 v miestnosti "X", hospodárske výbory o 8.30 v miestnosti 209, vybory pre plán a rozpočet o 8.30 v miestnosti číslo 102, výbory pre životné prostredie o 9.00 v miestnosti 214, výbory branné a bezpečnostné o 9.00 v miestnosti 105.

Dňa 25. a 26. septembra sa bude konať schôdza výborov ústavno právnych Snemovne žudu a Snemovne národov, otvorenie bude v utorok 25.9. o 10.00 hodine.

1. a 2. októbra bude pokračovať 6. spoločná schôdza SL a SN.

Otvorenie v pondelok 1. 10. o 10.00 hodine.

Ďakujem členom vlády za ich aktívnu účasť, ďakujem vám všetkým, prajem vám príjemný večer a prerušujem zasadanie do 1. 10. 1990.

Prezenčné listiny na podpis poslancov sú na obvyklých miestach, prosím, aby ste sa všetci podpísali.

(Schůze přerušena v 18.30 hodin.)


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP