Čtvrtek 20. září 1990

Táži se poslanců Sněmovny lidu, kdo je pro to, aby o členech komise bylo hlasováno podle jednotlivců, nechť zvedne ruku! (Hlasuje se.) Třicet devět.

Kdo je proti? Děkuji. (Dvacet osm.) Dvacet osm.

Kdo se zdržel hlasování? Děkuji. (Dvacet dva.) Dvacet dva. Také Sněmovna lidu tento návrh neschválila.

Budeme hlasovat o členech komise jako celku.

Poslanec SN V. Mikule: Mám dotaz. My jsme před chvílí schválili, že členem komise může být jen ten, kdo podepsal, atd. Ptám se, zda tito členové již podepsali toto prohlášení. Jinak o nich nemůžeme hlasovat.

Poslanec SN L. Lis: Ano, je třeba, aby členové komise podepsali toto prohlášení. Je možné technicky přerušit schůzi na 5 minut, aby tento text podepsali.

(Technická poznámka: Navrhoval bych hlasovat o složení komise, ovšem tím se ještě poslanci členy komise nestanou. Stanou se členy komise až poté, co podepíší tento doklad. Tím to bude vyřešeno.)

Poslanec SN L. Lis: Zdá se, že podle mínění mnoha poslanců je snažší, aby předem podepsali, tím by se věc vyřešila mnohem jednodušeji.

Předsedající předseda SL R. Battěk: Bohužel, pane kolego, neodpovídalo by to základním regulím postupu v tomto případě.

Poslanec SN P. Bratinka: Mám protinávrh, o kterém se musí hlasovat. To je základní problém, zdali tam má být, nebo nemá být člen komunistické strany. Jinak jsme postaveni před nutnost buď komisi zamítnout, nebo ji schválit. Když ji schválíme, potvrdíme, že tam má být člen komunistické strany.

Předsedající předseda SL R. Battěk: Ano, tento protinávrh je třeba vzít na vědomí a před konečným hlasováním o něm hlasovat.

Poslanec SL Z. Masopust: Dámy a pánové, nechci zdržovat vaše jednání, které je samozřejmě velice závažné. Ale já tomu protinávrhu nerozumím. Mají se na mysli současní členové nebo bývalí členové komunistické strany? (Potlesk.)

Předsedající předseda SL R. Battěk: Poslanec Bratinka měl na mysli poslance komunistické strany zde přítomné, resp. nejde o členy komunistické strany, ale o členy Klubu poslanců-komunistů.

(Technická poznámka: Návrh byl formulován tak, kdo je pro, aby v komisi nebyl zástupce komunistické strany.)

Předsedající předseda SL R. Battěk: Hlasujeme tedy o takto formulované otázce.

Poslanec SL J. Černý: Ač právník, připadám si laikem. Poprosil bych, aby byla zodpovězena otázka, jestli je možné vážně hlasovat o tom, že některá politická strana, která je zastoupena v parlamentě má být vyloučena z nějaké činnosti, kterou parlament zajišťuje. (Potlesk.)

Předsedající předseda SL R. Battěk: Domnívám se, že to možné je. O tom právě rozhodnou poslanci.

Ptáme se poslanců Sněmovny národů, kdo je pro to, aby členem vyšetřovací komise nebyl příslušník Klubu poslanců komunistické strany, nechť zvedne ruku! (Hlasuje se.) Děkuji. (Čtyřicet.) Čtyřicet.

Kdo je proti? (Třicet.) Třicet. Děkuji.

Kdo se zdržel hlasování? (Dvacet osm.) Dvacet osm. Děkuji. Návrh nebyl Sněmovnou národů přijat.

Žádám poslance Sněmovny lidu, kdo je pro, aby členem vyšetřovací komise nebyl člen Klubu poslanců komunistické strany. Hlasuje se. Děkuji. (Dvacet tři.) Dvacet tři.

Kdo je proti? Děkuji. (Třicet šest.) Třicet šest.

Kdo se zdržel hlasování? (Třicet čtyři.) Třicet čtyři. Děkuji. Také Sněmovna lidu návrh nepřijala.

Mám pocit, že jsme se dostali ke konečnému hlasování o složení komise. Budeme hlasovat o členech komise jako celku. Listina k podpisu je připravena?

Poslanec SN L. Lis: Listina je připravena. Prosím pány poslance, aby se podepsali.

(Probíhá podepisování prohlášení.)

Předsedající předseda SL R. Battěk: Děkuji.

Prosím, budeme hlasovat o navržené komisi. Prosím pana zpravodaje Lise, aby přečetl znovu navržené členy komise. Jde o tyto členy: Petr Burian, Jiří Pospíšil, Jiří Ruml, Stanislav Devátý, Petr Toman, Štefan Glezgo, Štefan Bačinský, Július Bobovnický, Jaroslav Cuhra, Miloš Krejcar, Bohuslav Hubálek, Eduard Baštigal, Jan Vidím, Jiří Dienstbier, Jozef Šepetka a Miroslav Jansta. Někteří členové v důsledku nepřítomnosti prohlášení zatím nepodepsali.

Předsedající: Někteří členové, kteří nepodepsali, nemohou být formálně, procedurálně zvoleni. Kdo nepodepsal, bude zvolen dodatečně. Co tomu říkají členové ústavně právních výborů?

Poslanec SN V. Mikule: Navrhuji, aby se hlasovalo o bloku navržených členů, kteří podepsali prohlášení s tím, že o bloku zbylých členů, aby nebyla oprávněná námitka, že se bude hlasovat o každém individuálně, bude se hlasovat dodatečně, až všichni podepíší. Myslím, že je to návrh zcela logický.

Předsedající předseda SL R. Battěk: Děkuji.

Budeme hlasovat o poslancích jako celku navržených do komise, kteří podepsali toto prohlášení.

Poslanec SN L. Lis: Přečtu členy komise, kteří podepsali. Podepsali: Petr Burian, Jiří Pospišil, Stanislav Devátý, Petr Toman, Štefan Glezgo, Štefan Bačinský, Július Bobovnický, Jaroslav Cuhra, Miloš Krejcar, Bohuslav Hubálek, Jan Vidím, Jiří Dienstbier a Miroslav Jansta.

Předsedající předseda SL R. Battěk: Děkuji. Hlasujeme tedy o přečtených navržených členech vyšetřovací komise.

Nejdříve hlasují poslanci Sněmovny národů jako celek. Ptám se poslanců ve Sněmovně národů, kdo je pro takto navrženou komisi, nechť zvedne ruku! Děkuji. Osmdesát dva.

Kdo je proti? (Devět.) Devět.

Zdržel se hlasování? (Devět.) Devět.

Děkuji.

Sněmovna národů takto navrženou komisi schválila.

Nyní bude volit Sněmovna lidu. Táži se, kdo z poslanců je pro navrženou komisi? Děkuji. Sedmdesát sedm.

Kdo je proti? (Dva.) Dva.

Zdržel se hlasování? (Osm.) Osm.

Také poslanci Sněmovny lidu navrženou komisi schválili.

Děkuji vám.

Mohu konstatovat, že Federální shromáždění ČSFR zřizuje parlamentní komisi pro vyšetřování událostí 17. listopadu 1989 v Praze.

(Podle návrhu uvedeného v tisku 29 se schválenými doplňky.)

Děkuji vám.

(Poznámka redakce: usnesení FS č. 34, SL č. 60, SN č. 61)

Značně unaven, dovolím si požádat pana místopředsedu Stanka, aby se ujal dalšího řízení schůze.

(Řízení schůze převzal místopředseda FS J. Stank)

Předsedající místopředseda FS J. Stank: Vážené poslankyne, vážení poslanci, snemovniam sa predkladá ďalší návrh na zriadenie komisie podža § 94 odsek 1 zákona o rokovacom poriadku FZ.

22

Návrh výborov branných a bezpečnostných a zahraničných na zriadenie parlamentnej komísie pre dohžad na odsun sovietských vojsk z ČSFR (tlač 28).

Táto tlač bola doplnená o návrh, ktorý ste dnes dostali. Týka sa to prvej strany tohto návrhu. Návrh už bol všeobecne odôvodnený. Prosím, aby korekcie v zostavení tejto komisie odôvodnil, prípadne predniesol poslanec Lis, predseda branného a bezpečnostného výboru Snemovne národov.

Poslanec SN L. Lis: Pane předsedající, paní poslankyně, páni poslanci, jak už bylo řečeno, návrh komise jsem odůvodnil. Dostali jste nový návrh složený do lavic? (Nedostali.) Vezměte si starý návrh a napište si změny. Budu číst seznam členů komise.

Poslanci: Michael Kocáb, Miroslav Sychra, Miloslav Soldát, Pavol Kanis, Jan Fričar, Karol Stome, František Pernica, Michal Malý, Vlasta Parkánová, Alojz Rajnič, Josef Špaček, Ondřej Huml, Peter Kulan, Ján Slota, Alfréd Haško, Michal Kováč, Stanislav Jílek, Petr Brodský.

Ostatní členové, kteří nejsou poslanci a práce komise se již zúčastňovali v minulosti jako přestavitelé různých institucí:

Za ČNR: Martin Bursík, Oldřich Kužílek, Vladimír Kolmistr

Za SNR: Štefan Kružliak, František Javorský, Michal Géci

Další členové: Božena Fuková, Josef Macek, Miroslav Bartoš, Vojtěch Vágner, Luděk Stodůlka, Zdeněk Řepka, Bohuslav Moucha, Svetozár Nadovič.

Předsedající místopředseda FS J. Stank: Ďakujem. Sú k návrhu pripomienky?

Poslanec SN A. Blažek: Já mám návrh na doplnění. My jsme poslanci z Olomouce a několik nás je ze severní Moravy. Domnívám se, že spojení s krajem, kde je problémů nejvíce, by se mělo odrazit v zastoupení. Navrhuji, aby tam byl někdo z nás, konkrétně navrhuji poslance Dostála.

Předsedající místopředseda FS J. Stank: Sú ďalšie návrhy alebo pripomienky? (Ne.) Nie sú. Môžeme pristúpiť k hlasovaniu, ak budeme uznášania schopní.

(Sněmovny v tuto chvíli nejsou usnášení schopné.)

Prosím pracovníkov Kancelárie, aby upozornili poslancov, zdržujúcich sa mimo zasadacej siene, aby sa vrátili do sály.

Môžeme pristúpiť k hlasovaniu. V obidvoch snemovniach je teraz prítomná nadpolovičná väčšina poslancov. Najskôr bude hlasovať Snemovňa národov. Kto z poslancov tejto snemovne súhlasí s návrhom na zriadenie tejto parlamentnej komisie, nech zdvihne ruku a stlačí tlačítko! (Hlasuje sa.) Stojeden poslanec je za.

Kto je proti? (Dva.) Dvaja.

Kto sa zdržal hlasovania? (Jeden.) Jeden. Snemovňa národov tento návrh schválila.

Teraz prosím o hlasovanie poslancov Snemovne žudu. Kto z nich súhlasí so zriadením navrhovanej komisie, nech zdvihne ruku! (Hlasuje se.) 87 je za.

Kto je proti? (Nikdo.) Nikto.

Kto sa zdržal hlasovania? (Nikdo.) Nikto.

Konštatujem, že Federálne zhromaždenie ČSFR zriadilo parlamentnú komisiu pre dohžad nad odsunom sovietskych vojsk z ČSFR.

(Poznámka redakce: usnesení FS č. 35, SL č. 61, SN č. 62)

Vážené poslankyne, vážení poslanci, neboli námietky proti návrhu, aby v komisii pracoval poslanec Dostál. Schválil to i pán poslanec Lis, len pre poriadok pripomínam, že riadnym členom tejto komisie bude i poslanec Dostál.

Pri schvažovaní programu našej spoločnej schôdze bolo rozhodnuté zaradiť do programu bod

24

Interpeiácie, podnety a pripomienky

S technickou poznámkou sa hlási poslanec Černý. Dávam mu slovo.

Poslanec SL J. Černý: Dámy a pánové, promiňte mi, že zdržuji, ale myslím si, že věc, kterou chci říci, je závažná. Situace, kterou jsme zažili při hlasování o komisi 17. listopadu, podle mého názoru ohrožuje parlamentní demokracii v samém základu. Já se domnívám, že je naprosto nepřípustné, abychom zde hlasovali o tom, zda ta nebo ona strana, jejíž poslanci byli řádně zvoleni do tohoto shromáždění, byla jakýmkoliv způsobem vylučována z konkrétní činnosti parlamentu. Domnívám se, že o této věci hlasováno být vůbec nemělo. To, že bylo hlasováno tímto způsobem, považuji za nebezpečný precedens, neboť zítra můžeme hlasovat o KDH, KDU a dalších stranách (Potlesk.)

Navrhuji, aby se k jednání o této závažné otázce, o skutečnosti, která se tu odehrála, sešly kluby jednotlivých stran a vyjádřily svá stanoviska.

Předsedající místopředseda FS J. Stank: Ďakujem poslancovi Černému. S technickou poznámkou sa hlási poslanec Blažek. Dávam mu slovo.

Poslanec SN A. Blažek: Pane předsedající, dámy a pánové, patetický tón pana kolegy Černého mě nutí, abych vystoupil. Já se domnívám, že to v jistém smyslu precedens je. Je samozřejmě krajním opatřením sněmovny rozhodne-li se vyloučit skupinu jakkoliv formovanou, nebo politicky orientovanou z nějakého orgánu, který parlament zřizuje ke své činnosti, avšak všechny tyto komise, které jsme se rozhodli ustavit, jsou výsledkem politických dohod a pokud vím, ústavní zákon ani žádný jiný ústavní předpis nehovoří o tom, že všichni členové parlamentu mají pracovat ve vše orgánech nebo komisích. Máme všichni stejná práva. Rozhodne-li se jedna část sněmovny zřídit nějakou komisi, která má vyšetřit aktivitu, na které se velmi výrazným způsobem podílela politická strana, která je zde přítomna, myslím si, že máme právo vyjádřit svůj názor na to, má-li být tato strana o jejíž vině na situaci není pochyb, přítomna v tomto orgánu.

Domnívám se, že politická dohoda je něco jiného než ústavní princip. Náš parlament zatím funguje na principech politických dohod. Tak bylo složeno předsednictvo, tak byly složeny parlamentní orgány. Domnívám se však, že to nemusí platit pro všechny případy.

Předsedající místopředseda FS J. Stank: Ďakujem. Slovo má pán Černý.

Poslanec SL J. Černý: O patetický tón vůbec nešlo. Já jsem poslancem krátce a byl jsem touto skutečností šokován. Pokud to znělo pateticky, omlouvám se. Nejde mi o to, jestli budeme rozhodovat o tom kterém poslanci, že tam nebo onde má být, to je naše právo. Jde mi o to, že bylo rozhodováno o politické straně. Tady nejde vůbec o nějaké politické dohody. S tím samozřejmě souhlasím. Jedná se mi o to, že toto těleso, Federální shromáždění, by mělo hlasovat o vyloučení té nebo oné politické strany z konkrétní činnosti, kterou se parlament zabývá. A to je něco jiného.

Předsedající místopředseda FS J. Stank: Ďakujem. Hlási sa poslanec Mlynárik.

Poslanec SN J. Mlynárik: Keď sme túto vec prerokovávali v branných a bezpečnostných výboroch, uvádzalo sa, že pán poslanec Stank odmietol prevziať funkciu v tejto komisii. Usudzovalo sa, že tomu tak bolo z etických dôvodov. Vtedy sme niekde chceli zohnať pána poslanca Stanka, aby nám vysvetlil svoje stanovisko, čo by nám užahčilo riešenie tejto otázky. Prosím ho, aby nám vysvetlil, či šlo o etické, alebo iné dôvody.

Předsedající místopředseda FS J. Stank: Ja myslím, že to je už uzavretá záležitosť, ale ak si to poslanci prajú, samozrejme môžem vysvetliť svoje stanovisko i pôsobenie v tejto komisii. Neurobil som to naschvál, alebo preto, aby to vyznelo tak, že chcem nejako vyzdvihovať činnosť predchádzajúcej komisie a pod. Faktom je, že táto komisia bude komisiou vyšetrovacou, ako sme to schválili. Ja som proti takému štatútu komisie mal výhrady, a to z toho dôvodu, že som sa predovšetkým ja sám osobne necítil kompetentný to to, aby som viedol vyšetrovanie alebo vyšetroval. Po druhé mi to nedoporučovali žudia, ktorí v komisii pracovali, to znamená obidvaja právnici z Občianskeho fóra, ani ďalší žudia, s ktorými som sa o tom radil. Hovorili dokonca, že ide o zmenu Ústavy a pod.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP