Čtvrtek 20. září 1990

Stal jsem se členem KSČ v listopadu 1985. V té době tato strana začala ztrácet to, co měla dělat po vzoru tehdejší Maďarské komunistické strany. Neměl jsem odvahu, abych vystoupil veřejně jako vystoupili ostatní, kteří šli manifestovat. Já jsem tu odvahu nabyl až 21. srpna loňského roku.

Připravovali jsme manifestaci, a chtěli jsme ji již na 28. října, protože jsme viděli, že se strukturami řízenými panem Jakešem nebylo možno diskutovat ani zevnitř, ani zvenčí.

Tato strana, která si stále říká komunistická strana, a která musí ještě projít zásadními změnami, měla a má svou odpovědnost. Ti, kteří tu konkrétní odpovědnost tehdy nesli, nyní sedí jinde, jsou schovaní a tiše si žijí, jsou bez problémů. Když slyším některé, kteří vystupují dnes tak, jak jsem je slyšel předtím vystupovat, které jsem slyšel na svazáckých schůzích i na konferencích, a říkal jsem to třeba i já, protože jsem byl svazáckým funkcionářem, a když se znovu vracíme do slovníku, nelíbí se mi to. Proto dále zůstávám na této kandidatuře, a je na vás, abyste zvolili, zda bude kandidát za komunistickou stranu v této komisi nebo nebude. (Potlesk.)

Předsedající předseda SL R. Battěk: Nemýlím-li se, mluvil poslanec Jansta. Prakticky jsme rozpravu ukončili. Měli bychom přistoupit k hlasování.

Byl zde ještě návrh poslance Pospíšila, pokud se týká podřízení se lustracím všech členů navržené komise.

Hlásí se ještě někdo s návrhem?

Poslanec SN L. Lis: Pane předsedající, byl podán návrh, aby v bodě 1, kde se schvaluje návrh na zřízení parlamentní komise pro dohled nad vyšetřováním událostí 17. listopadu 1989 v Praze byl dovětek, že členem této komise může být pouze poslanec, který podepíše čestné prohlášení, že nikdy nebyl spolupracovníkem StB a že souhlasí se šetřením o této věci. To by mohlo nahradit návrh na lustrování.

Předsedající předseda SL R. Battěk: Pokud s tím sněmovny souhlasí, brali bychom to jako součást hlasování o členech této komise. Je otázka, zda budeme o navržené komisi hlasovat jako o celku, a nebo o každém navrženém členu komise zvlášť.

Rád bych ještě dodal tyto některé změny. Myslím, že jsme s tím byli seznámeni, že za KDÚ došlo ke změně - za poslance Jana Fričara byl uveden poslanec Cuhra.

Dále jsem byl požádán, aby byl škrtnut poslanec Olivér Varga. Učinilo se tak v příslušném poslaneckém klubu s tím, že by toto místo postoupil poslanci Hubálkovi. Pokud nejsou námitky, měl by být navržen poslanec Hubálek. (Potlesk.)

Poslanec SN L. Lis: Domnívám se, že návrh je podán. Hlasováním parlament rozhodne.

(Hlas z pléna: Mám velice zásadní dotaz. Paní kolegyně zastupující komunistickou stranu uvedla, že komise byla vytvořena na základě poměrného zastoupení. Skupina poslanců se ptá: pokud je to pravda - budeme hlasovat o jménu a strana zůstane? Bude nahrazena jiným jménem? Toto bychom si měli vyjasnit.)

Poslanec SN L. Lis: Je to zajímavá otázka. Pravděpodobně, pokud se parlament vysloví proti zástupci komunistické strany panu Janstovi, který se zde představil a řekl o sobě pár slov, že stojí na pozicích jiných, než třeba stáli mnozí, a bude-li přesto parlament proti tomu, pochybuji, že by potom další kandidát komunistické strany prošel. Potom by se musela komunistická strana rozhodnout, koho bude kandidovat za poslance, a je to otevřený problém. V tom případě by pravděpodobně komise měla nižší počet než jaký byl stanoven. O tom je třeba rozhodnout, abych to upřesnil - v případě, že kandidát KSČ neprojde, měla by komise o jednoho člena méně.

Poslanec SN J. Štern: Mám dotaz na zpravodaje, jakým způsobem bude řešena kompetence zvláštní vyšetřovací komise, kde bude možný trestní postih.

Poslanec SN L. Lis: Vážený pane poslanče, dostali jste návrh, je navržena změna v bodu 2 b) - Návrh usnesení: "Zpracovat a navrhnout zákon o zřízení institutu parlamentní vyšetřovací komise, včetně stanovení jejích pravomocí a,kompetencí jako vrcholného vyšetřovacího orgánu pro mimořádné případy. Předložit tento návrh sněmovnám k ústavnímu projednání v nejkratším možném termínu." O tom bude také třeba rozhodnout hlasováním.

Poslanec SL J. Dienstbier: Mám připomínku k obsazení za Slovenskou národní stranu. Je tam navržen pan Ján Slota, který je navržen i do komise pro dohled nad odsunem sovětských vojsk. Jde mi o to, jestli on sám by popřípadě nemohl zvážit, jestli stačí na práci v obou těchto komisích. Mně se zdá, že každá z těchto komisí představuje sama o sobě dost práce.

Poslanec SN L. Lis: To je správná připomínka. U všech ostatních případů, když došlo k duplicitě, jsme doporučovali, aby se poslanec rozhodl, ve které z obou komisí chce pracovat. Poznámka pana Dienstbiera je správná.

Poslanec SN J. Molnár: V klubu SNS jsme se touto otázkou zabývali. Domníváme se, že není možné pracovat v obou komisích. Proto jsme navrhli změnu, aby v komisi 17. listopadu pracoval místo pana Sloty pan Baštigal.

Poslanec SN L. Lis: V tisku 26 si tady opravíme místo poslance Sloty poslance Baštigala.

(Technická poznámka: Pane předsedo, dovolte mi malou otázku. Jestliže se chystáme změnit charakter komise, z komise, která měla dohlížet na vyšetřování na komisi, která má vyšetřovat, pak by to podle mého názoru měla být komise vysloveně nestranná a vyrovnaná. Já nejsem právník, ale tak to cítím. Nevím, jak vy se na to díváte. Není to námitka proti panu Hubálkovi, ale upozornění všem, kdo budou členy komise, aby sami posoudili, zda mohou být nestranní a jsou-li těmi událostmi sami poškozeni, pak pochybuji, že nestranní být mohou.)

Předsedající předseda SL R. Battěk: Pane poslanče, znáte někoho, kdo dokáže sám o sobě rozhodnout, že je nestranný? Já tuto odvahu nemám. Zárukou nestrannosti je pluralita členů v komisi. To je jediný způsob, jak se pokusit zajistit objektivitu rozhodování.

Zdá se, že principiálním problémem je účast člena KSČ v komisi. Jsem si vědom toho, že je to otázka politického taktu, ale protože byla posouzena poslanci KSČ, nemáme jinou možnost, než pokusit se nejprve hlasovat o tom, zda členem komise má být poslanec za KSČ a pak hlasovat o všech členech najednou.

Poslanec SL J. Pospíšil: Upozorňuji, že jsem zde přednesl návrh, aby se o členech hlasovalo jednotlivě. Žádám, aby se o tomto mém návrhu hlasovalo.

Předsedající předseda SL R. Battěk: Tato možnost tu samozřejmě je, já jen mám nepříjemný pocit, že budeme hlasovat velmi dlouho, půjde o 32 hlasování. Bude to hlasovací kolotoč.

Poslanec SN L. Lis: Nebylo by lépe, abychom nejprve hlasovali o změně názvu komise, o doplnění hodu 1, doplnění bodu 2 a pak teprve o komisi? Doporučuji pane předsedo, abyste byl tak laskav a abychom se nejprve vyjádřili k tomu, že půjde o vyšetřovací komisi událostí ze 17. 11. 1989 v Praze.

Předsedající předseda SL R. Battěk: Budeme hlasovat o této změně názvu. Nejprve hlasují poslanci SN. Kdo z nich je pro tento dodatek usnesení? (Hlasuje se.) Jednosto tři.

Kdo je proti? (Nikdo.) Nikdo.

Kdo se zdržel hlasování? (Tři.) Tři.

Poslanci Sněmovny národů navrženou formulaci textu schválili.

Nyní budou hlasovat poslanci Sněmovny Lidu. Kdo z nich je pro navržený text? (Hlasuje se.) Devadesát pět.

Kdo je proti? (Nikdo.) Nikdo.

Kdo se zdržel hlasování? (Jeden.) Jeden.

Text byl schválen oběma sněmovnami tak, jak byl přednesen.

Poslanec SN L. Lis: Hlasujeme o doplnění bodu 1, který máte před sebou: "Schvaluje návrh na zřízení parlamentní komise pro dohled nad vyšetřováním událostí ze 17. 11. 1989 v Praze. Členem může být pouze poslanec, který podepíše čestné prohlášení, že nikdy nebyl spolupracovníkem StB a že souhlasí se šetřením o této věci."

Předsedající předseda SL R. Battěk: Prosím, budeme hlasovat. Prosím pana poslance, aby přečetl text pozměňovacího návrhu.

Poslanec SN L. Lis: Chcete číst i ten předložený návrh, nebo jenom dovětek?

(Hlasy z pléna: Dovětek.)

Dobře. Členem komise může být pouze poslanec, který podepíše čestné prohlášení, že nikdy nebyl spolupracovníkem StB a že souhlasí se šetřením o této věci.

(Hlas z pléna: Připomínka k textu. Omlouvám se, že zdržuji, ale myslím, že je to podstatné. Co se pánové stane, když on podepíše žádost o lustraci a výsledek bude kladný. To musí být výslovně stanoveno, co se stane.)

Předsedající předseda SL R. Battěk: Já se domnívám, že v takovém případě musí podat návrh komise jako celek. Bude muset o tom samozřejmě parlament rozhodnout. Je zde ještě jedna připomínka pana poslance.

Poslanec SL J. Špaček: K připomínce poslance Wagnera. Myslím si, že je to dostatečně vyjádřeno tím, že členem komise může být pouze ten. Já mám ještě připomínku k tomu co tady říkal před tím kolega poslanec, že mu šlo o to, že v bodě 1 v prvním odstavci, kde se říká "Schvaluje návrh na zřízení parlamentní komise" musí ten název komise znít stejně jako v nadpisu.

Poslanec SL J. Tomsa: Já se domnívám, že když chceme formulovat nějakou větu, že by měla být zformulována především gramaticky česky.

Předsedající předseda SL R. Battěk: Nikoliv prosím, ten text, jak byl schválen je v pořádku. (Hluk v sále.) Přerušuji tuto volnou diskusi a žádám, abychom hlasovali o textu, který byl přečten zpravodajem. Nejprve budou hlasovat poslanci SN jako celek. Kdo z poslanců SN je pro tento návrh v textu? (Hlasuje se.) Děkuji, je to většina.

Kdo je proti?

Kdo se zdržel hlasování?

Sněmovna národů vyjádřila s tímto textem souhlas.

Nyní prosím o hlasování Sněmovnu lidu.

Prosím, kdo z poslanců SL souhlasí s tímto textem? (Hlasuje se.)

Děkuji, je to většina.

Kdo je proti?

Kdo se zdržel hlasování?

Také SL vyjádřila souhlas se zněním textu. Takže obě sněmovny souhlasí se zněním textu.

"Zpracovat a navrhnout zákon o zřízení institutu parlamentní vyšetřovací komise, včetně stanovení jejich pravomocí a kompetence jako vrcholného vyšetřovacího orgánu pro mimořádné případy, předložit tento návrh sněmovnám k ústavnímu projednání v nejkratším možném termínu." To je dovětek, který dává komisi onu funkci a charakter.

Poslanec SL R. Sacher: Vzhledem k tomu, že byla komise změněna z komise dohledové na komisi přímo vyšetřovací, tak při vší úctě k jejím členům doporučuji, aby v ní byl nějaký vyšetřovatel. I právnické vzdělání nedělá z doktora práv vyšetřovatele. Aby komise mohla dojít velmi rychle k závěru, je nutné, aby tam byl kvalifikovaný vyšetřovatel, kterého by si komise mohla přizvat apod.

Poslanec SN L. Lis: Vysvětlím to. Je předem s členy komise, kteří přišli s vlastním návrhem, domluveno, že komise bude spolupracovat s řadou expertů. Tudíž bude úkolem komise, aby si odborníky pro kvalifikované jednání a zpracování určitých materiálů také navrhla a pracovala s nimi.

Předsedající předseda SL R. Battěk: Vychází se z toho, že to bude parlamentní vyšetřovací komise, tedy základními členy komise jsou členové parlamentu. Jinak má komise právo tzv. stálé přidružené členy komise, kteří s ní budou spolupracovat.

Přečetli jsme další text, který máme schválit. Dám o něm hlasovat.

Poslanec SN V. Mikule: Jsem tím návrhem trochu vyděšen. V novém jednacím řádu se počítá s tím, že by výbory, případně zvláštní komise měly právo vyslýchat svědky pod stejnou sankcí pravdivosti výpovědi jako soudy, prokurátor a policie.

Poslanec SN L. Lis: To je pravda, jenže tento návrh vychází z toho, že je nebezpečí, než bude schválen jednací řád, že uplyne nějaká doba, měsíc nebo dva. Tudíž se domníváme, že tento iniciativní návrh, který by byl mimořádně předložen a schválen, by urychlil možné zřízení a jednání komise. To nevylučuje, že by to bylo v jednacím řádu.

Poslanec SN V. Mikule: Abychom se nedostali na šikmou plochu v tom směru, že stále zůstáváme zákonodárným sborem. Nic jiného nejsme a nic jiného být nemůže. Nemůžeme být soudem, prokuraturou, vyšetřovatelem prokuratury, policie atd. Pokud se tam říká "vrcholným vyšetřovacím orgánem", tak to doporučuji nepoužít. Může jít jen o to, že výpověď svědků před touto komisí bude sankcionována v případě nepravdivosti. Jen bych vyškrtl slovo "vrcholného."

Předsedající předseda SL R. Battěk: Prosím, aby byl ještě jednou přečten text, o kterém budeme hlasovat.

Poslanec SN L. Lis: Škrtá se slovo "institutu" a slovo "vrcholného".

Předsedající předseda SL R. Battěk: Děkuji. Hlasuje Sněmovna národů jako celek.

Kdo je pro návrh textu, ať zvedne ruku ať stiskne tlačítko! (Hlasuje se.) (Devadesát pět.) Devadesát pět.

Je někdo proti? (Nikdo.) Nikdo.

Zdržel se někdo hlasování? (Deset.) Deset.

Sněmovna národů text schválila.

Bude hlasovat Sněmovna lidu. Táži se poslanců, kdo je pro navržený text? (Hlasuje se.) (Osmdesát tři.) Osmdesát tři.

Děkuji.

Je někdo proti? (Nikdo.) Nikdo.

Zdržel se někdo hlasování? (Pět.) Pět.

Také Sněmovna lidu navržený text schválila.

Pane zpravodaji, je ještě nějaký text?

Poslanec SN L. Lis: Co se týče doplnění textu usnesení, nemám nic dalšího. Měli bychom přejít k hlasování o návrhu na složení komise. Je tu návrh, aby se hlasovalo o každém navrženém zvlášť.

Předsedající předseda SL R. Battěk: Je zde procedurální problém, zda ti poslanci, kteří jsou ze SL nebo SN, by neměli být odsouhlasováni jen poslanci svých sněmoven. Byl jsem upozorněn, že jde o celoparlamentní komisi, mě to uspokojuje, budeme tedy hlasovat o všech poslancích, ovšem každá sněmovna zvlášť.

(Technická poznámka: Domnívám se, že je to určitá zvyklost. Že se o návrzích hlasuje vcelku. Byl tady protinávrh, aby se v tomto konkrétním případě hlasovalo o každém členu zvlášť. Mělo by se nejdříve hlasovat o tom, zda budeme hlasovat vcelku či zvlášť, pokud bude schváleno, že o každém zvlášť budeme tak hlasovat, pokud schváleno, že vcelku tak tak budeme hlasovat. Tak by to bylo správné procedurálně.)

Předsedající předseda SL R. Battěk: Připomínka je zcela na místě. Dávám hlasovat o tom, zda souhlasíte s tím, aby se o členech komise hlasovalo vcelku. I přes mručení zásadní odpor nevidím.

(Technická připomínka: Nejdříve se hlasuje o protinávrhu a ten je, aby se hlasovalo o každém zvlášť.)

Předsedající předseda SL R. Battěk: Dám se lehce přesvědčit, ale máte procedurálně pravdu, protože bylo řečeno, že o komisích se zásadně hlasuje jako o celku. Lze přijmout zásadu, že hlasování o jednotlivcích je protinávrh. Budeme nyní hlasovat o tom, zda o členech komise máme hlasovat po jednotlivcích. Hlasovat bude nejprve Sněmovna národů jako celek.

Kdo z poslanců SN je pro to, abychom hlasovali o členech komise jako o jednotlivcích, nechť zvedne ruku! (Hlasuje se.) Děkuji. Padesát.

Kdo je proti? Děkuji. (Dvacet šest.) Dvacet šest.

Kdo se zdržel hlasování? Děkuji. (Třicet.) Třicet. Návrh schválen nebyl.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP