Čtvrtek 20. září 1990

Předsedající předseda SL R. Battěk: O stručnou poznámku požádal ještě poslanec Šolc.

Poslanec SN J. Šolc: Pane předsedající, dámy a pánové, tahle otázka vyvstala na výboru branném a bezpečnostním. Tam byl položen návrh, aby za komunistickou stranu byli v komisi dva poslanci - poslanec Kováč za slovenskou stranu a poslanec JUDr. Jansta za stranu českou. Tenkrát jsem vystoupil a argumentoval jsem něčím, co bych chtěl říci i teď. Právo bývá pokládáno za minimum morálky. Já bych to chtěl nyní zdůraznit, i když to není tvrzení zcela platné. V tuto chvíli bychom měli vycházet z mravního citu. Pokládám za taktní, aby komunisté v této komisi nekandidovali, aby svůj nárok neuplatnili. Myslím, že je to naprosto zřejmé. Chci k tomu znovu podotknout, že si poslance Kováče vážím a poslanec Jansta je mým kamarádem. Vycházím z principu. A k tomu, co mi řekl Pan Kroupa už po druhé, kdy mě nepřímo obvinil z moralizování, neměl jsem nic jiného na mysli, než to co řekl Masaryk, že demokracie je také zdvořilost. To je všechno. (Potlesk.)

Předsedající předseda SL R. Battěk: Písemně je zde přihlášen ještě poslanec Štern.

Poslanec SN J. Štern: Pane předsedající, dámy a pánové, já bych nabral trošku z jiného soudku. Mám pocit, že tato komise by měla být vybavena mimořádnými pravomocemi než obvyklými v našem právním řádu, asi takovými pravomocemi, jako mají komise amerického kongresu, kde výpověď před nimi podléhá trestní sankci o křivé výpovědi. Podobným statutem by měla být vybavena i tato komise, pokud její práce má být efektivní, protože jistě si všichni pamatujete, že v práci té minulé komise to bylo tak, že lidé, kterých se to týkalo, ti estébáci a lidé v těch výkonných mocenských složkách se často té komisi v podstatě vysmívali, protože si tam mohli říkat co chtěli a nemuseli se bát toho, že je třeba někdo jiný shodí atd. Já toto považuji za možná důležitější než účast toho či onoho člověka v této komisi, protože bez těchto pravomocí a bez možnosti sankcionovat trestním způsobem výpovědi před touto komisí, myslím, že práce této komise bude v podstatě formální. Co se týká vystoupení poslance Hubálka, já si myslím že on má skutečně mravní nárok v této komisi být, ale dal bych na uváženou jednu věc. Není vždy dobré, vyjdu-li z jiných skutečností, aby například člověk, který je na ulici napaden nějakým lupičem a dejme tomu zbit a okraden, aby tento člověk, který je přirozeně ovládnut emocemi se pomstít, vyšetřoval svůj případ. To je vždycky dobré, když to vyšetřuje někdo, kdo má chladnou hlavu a je schopen to řešit s odstupem a bez emocí. Je to jen ke zvážení, že by práce v komisi měla být dělána z odstupu. Možná někdy by bylo na úkor věci, kdyby tam pracovali lidé, kteří mají rozum možná trochu zaslepený emocemi, i když naprosto pochopitelně. Apeluji na poslance Hubálka, aby - pokud bude v komisi pracovat a já pro něj budu hlasovat - pracoval nepředpojatě a opravdu s chladnou hlavou. Je to v zájmu věci.

Předsedající předseda SL R. Battěk: Děkuji. Poslanec Hubálek žádal o dvě minuty.

Poslanec SL B. Hubálek: Prožívám těžce každou křivdu. Reagoval bych nejdřív na podnět kolegy Šolce. Sám ve VBB jsem příslušníkům KSČ doporučoval, aby založili komisi 17. listopadu v rámci své strany, že by měli k určitým dokumentům daleko blíž než my.

Co se týče možné zaujatosti a emotivnosti, která by mně zatemňovala rozum, v roce 1949 byl popraven tatínek, já jsem byl odsouzen na 5 let za vlastizradu, za schvalování tzv. kontrarevoluce v Maďarsku na 1,5 rok. To mi nebránilo, abych v roce 1968 v tisku nevystoupil proti skandalizování naší bezpečnosti, protože ve vazbě jsem poznal solidní příslušníky Státní bezpečnosti, to si tady dovolím tvrdit. Totéž jsem učinil v listopadu loňského roku, kdy se objevila zpráva, že představitelé komunistických orgánů ve sjezdovém paláci tvrdí, že děti nomenklaturních pracovníků jsou napadáni a zesměšňováni ve školách. Šel sem za náčelníkem policie na našem obvodě a nabídl jsem mu, že kde se to vyskytne, tak svým morálním právem proti tomu vystoupím, protože pamatuji, že v roce 1945 kolaboranti se snažili co nejdříve zlikvidovat právě některé příslušníky německého národa.

Omlouvám se za emotivní vystoupení, protože vím, že poslanci mají mluvit uvážlivě a decentně, ale prosím vás, chápejte, že i ta Čapkova matka v dramatu nakonec vzala pušku a řekla "Jdi". To byla také emoce. Když je třeba, musíme i tu pušku i emoce zdvihnout. (Potlesk.)

Předsedající předseda SL R. Battěk: Děkuji. Ještě se přihlásil pan poslanec Svoboda.

Poslanec SN J. Svoboda: Paní poslankyně, páni poslanci, chtěl jsem vám říci, že jsem jako komunista se přihlásil už 19. listopadu na ustavující schůzi OF k tomuto hnutí, že jsem celý minulý rok i v minulosti protestoval, byl jsem jedním z těch, kdo podepsal petici za propuštění Jána Čarnogurského a ostatních. Přesto si myslím, že na tom, co tady mnozí říkali - a vyjadřuji své osobní stanovisko - má reálné jádro. Chtěl bych požádat, abychom se během oběda sešli jako klub a o této otázce společně rozhodli. (Potlesk.)

Předsedající předseda SL R. Battěk: Děkuji. Ještě se přihlásil pan poslanec Valko.

Místopředseda SL E. Valko: Vážený pán predsedajúci, vážení kolegovia, vážené kolegyne, nadviazal by som na prejav pána poslanca Šterna. Jeho požiadavok, týkajúci sa komisie poslancov a jej vybavenie určitými právomocami je z hžadiska právneho možné riešiť dvomi spôsobmi, a bolo by vhodné, aby ste ich poznali. Buď dôjde k novele Trestného poriadku v tom smere, že bude komisia vybavená týmito právomocami, alebo príjmeme zvláštny zákon týkajúci sa tejto komisie, ktorý bude upravovať novelu Trestného poriadku. Obávam sa, že oba spôsoby môžu mať ten následok, že by došlo k určitému časovému odsunu, než táto komisia začne pracovať. Dávam to do úvahy při eventuálnom hlasovaní o vybavenie komisie zvláštnymi právomocami.

(Technická poznámka: Do komise je volen poslanec, který složil slib, slib byl přijat, byla mu dána rovnoprávná důvěra a nevolí se tady organizace. Nejsem člen KSČ. Přeženu tu argumentaci, toto bych považoval za zahájení politického rasismu v tomto parlamentě.)

Předsedající předseda SL R. Battěk: Proti takto vyslovené tezi ze svého místa předsedajícího ovšem protestuji. Budiž, ještě pan poslanec Pospíšil.

Poslanec SL J. Pospíšil: Technická poznámka k mimořádným pravomocem. Zkoumali jsme možnosti s právníkem Tomanem a Stome a dokonce i s některými komunistickými právníky a našli jsme možnost, jak to dostat do zákona rychleji, a to do ustanovení jednacího řádu FS dát několik paragrafů o zřízení vyšetřovací komise. Tím vymezit postavení lidí před- volaných na ni. Člověk vypovídající před touto komisí by měl postavení svědka v trestním řízení. Myslím si, že je to poněkud neobvyklé, ale nejrychlejší a právně čisté. Na tom pracujeme. Stejně tak, aby nám tam museli říkat pravdu, tak už ve včera schválené novele zákona č. 102 má předsednictvo možnost zbavit mlčenlivosti svědka, který bude vypovídat před touto komisí.

Předsedající předseda SL R. Battěk: Děkuji. Byl jsem upozorněn, že ve smyslu vašeho vystoupení je tady připraven návrh změny bodu 2b návrhu usnesení, kde se o pravomocech hovoří. Je zde ještě písemná přihláška poslance Michala Kováče.

Poslanec SN M. Kováč: Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne a kolegovia, v rozprave o tom, či člen KSČ má byť členom komisie, môžeme jen apelovať na morálny aspekt. Že pán Stank bol členom komisie, to bola úplne iná doba. Chcel by som ale apelovať, keď tu hovoríme o morálke, na KSČ, aby stiahla návrh na kandidáta. Ovšem keď sme pripustili, aby sa KSČ zúčastnila volieb pod týmto názvom, voliči jej dali hlasy sa majú tu právoplatne zastúpených poslancov, tak určitých prejavov, keď má komunistický poslanec nejakú reč, by sme sa mali zdržať. Majú rovnaké práva a povinnosti ako my všetci ostatní. (Potlesk.)

Předsedající předseda SL R. Battěk: Písemně je zde přihlášen s procedurálním návrhem poslanec Wagner.

Poslanec SL J. Wagner: Pane předsedající, dámy a pánové, předkládám podle § 10 jednacího řádu odst. 4, kdy si může poslanec navrhnout změnu nebo doplnění pořadu, návrh, který společně se mnou předkládá dalších 78 poslanců Sněmovny lidu a omlouvám se, že z procedurálních důvodů jsme nepožádali poslance Sněmovny národů, i když víme, že by se ve své většině k našemu návrhu připojili, abychom tak zbytečně nezdržovali.

Navrhujeme, aby program 6. plenární schůze FS byl doplněn o bod "Odvolání poslance V. Mohority z funkce člena předsednictva FS".

Předsedající předseda SL R. Battěk: Se svojí poznámkou se přihlásil Jan Sokol.

Místopředseda SN J. Sokol: Vážený pane předsedající, vážené Federální shromáždění, za svůj nepříliš dlouhý život jsem si navykl plavat proti proudu. Nekamenujte mne. Nechci ovlivňovat vaše stanoviska ke složení komise k 17. listopadu. Byl bych rád, kdyby každý, kdo o tom bude hlasovat, si dobře uvědomil, o čem vlastně hlasuje. Každý z lidí, kteří v komisi budou, budou mít trochu jinou pozici. Myslím, že důvod pro který by tam měl být poslanec Hubálek, je úplně jiný než důvod, pro který by tam měl být podle mého názoru zástupce komunistické strany.

Nechci říkat, jestli je ten důvod buď silnější, nebo slabší, ale uvědomte si, o co se jedná. Jedná se o to, jestli začneme v tomto parlamentě bourat možnost dohody, kterou budeme velice potřebovat v příštích daleko vážnějších a daleko dosažnějších otázkách. Budeme velice potřebovat, aby v tomto parlamentě nevznikaly kasty, aby nevznikaly přehrady, přes které se nesmí mluvit. To je jeden důvod.

Druhý důvod je ten, že i když komunistická strana zatím mnoho známek skutečného přerodu nepředvedla, přece jen si myslím, že je v zájmu každého z nás, aby k tomu dostávala příležitost.

Třetí důvod je ten, že u každé komise, která něco vyšetřuje, je velmi důležité, aby v ní byli oponenti. V církevním právu se tomu říká "advokát diaboli". Věrohodnost výroku každé komise velmi závisí na tom, jak dalece je složena ze všech zúčastněných stran. Neříkám to proto, abych vás přemlouval, jak máte hlasovat. Jenom bych byl rád, aby každý, kdo bude hlasovat, věděl, mezi čím a kým se rozhoduje. Děkuji.

Předsedající předseda SL R. Battěk: Děkuji poslanci Sokolovi. Hlásí se ještě někdo s nějakou připomínkou? Upozorňuji, že je 12.35 hodin a že bychom měli zvážit polední přestávku. S technickou poznámkou se hlásí poslanec, jehož jméno neznám.

(Hlas Z pléna: Pane předsedající, dámy a pánové, dovolil bych si doplnit připomínku poslance Wagnera. Jménem těch, kdo dvacet let marně sháněli práci bez své kvalilikace, jménem těch, kteří na tuto okolnost doplatili svým životem, zdravím a stali se na podkladě naprosté beznaděje invalidními, jménem těch nerovnocenných, neplnoprávných občanů husákovsko-bižakovské éry, tisíce topičů, dělníků a všech podobných, podporuji odvolání poslance Mohority z předsednictva FS a požaduji totéž pro poslance Jenerála. I v komunistické straně je jistě dost mladých a nezkompromitovaných poslanců, kteří tak věrně nesloužili režimu, stvořeného okupanty a opírající se o jeho tanky.)

Předsedající předseda SL R. Battěk: Děkuji. Ještě se s technickou poznámkou přihlásil poslanec Zeman.

Poslanec SN M. Zeman: Vážení kolegové, navázal bych na poslance Sokola a chtěl bych konstatovat, že jsem byl zvyklý a nucen plavat proti proudu. Proto tady nebudu vystupovat s dutě patetickými projevy. Nebudu konstatovat, že jsem byl 17. listopadu na Národní třídě, i když jsem tam byl, nebudu konstatovat všechno ostatní, ale nabídnu vám jiné kritérium. Kritérium posuzování konkrétních lidí, a to bez ohledu na jejich politickou příslušnost. Dám vám jenom jeden příklad.

Když se organizovala petice výzkumných pracovníků v únoru minulého roku, pak jeden z těch, kdo podepsal tuto petici, je dnešní komunistický poslanec Ransdorf. Považuji to za plus, velice tím riskoval, zatímco řada dnes oslavovaných lidí, které jsem o to žádal, tuto petici naopak odmítla podepsat. Moje jediné těžké kritérium, kritérium, při kterém se musí přemýšlet a znát, je kritérium konkrétního člověka. Budu hlasovat proti poslanci Mohoritovi, pokud by byl v komisi. Budu hlasovat pro poslance Ransdorfa, pokud by byl v komisi a ani v jednom, ani v druhém případě mě nebude zajímat, jaké strany je členem. Bude mě zajímat, co je to za člověka.

Předsedající předseda SL R. Battěk: Děkuji poslanci Zemanovi, s poznámkou se přihlásil poslanec Magyar.

Poslanec SL F. Magyar: Prosil by som kolegov a kolegyne, aby si uvedomili, že jedname o komisi na vyšetrenie 17. novembra a nie o mieste Mohoritu v parlamente. Prosím tento návrh odložiť do rôzneho.

Předsedající předseda SL R. Battěk: Pokud už nikdo nechce vystoupit, ukončíme rozpravu s tím, že návrhy na hlasování a odvolání poslance Mohority jsou v dosavadní praxi nezvyklé, ale nicméně návrh byl položen a přesuneme ho na pokračování tohoto jednání sněmoven, aby jsme také procedurálně vyhověli všem požadavkům tohoto návrhu. Možnosti může posoudit předsednictvo FS na své schůzi. Pokud souhlasíte s tím, odložíme tento bod do programu na další pokračování 6. schůze. Ještě se přihlásil o slovo poslanec Lux.

Poslanec SN L. Lux: Omlouvám se, udělal jsem jednu chybu, když jsem za mé jmenování nahlásil náhradníka, tak jsem přehodil jména. Do komise 17. listopadu si opravte místo poslance Fričara, poslance Cuhru a místo poslance Cuhry v komisi pro odsun sovětských vojsk bude poslanec Fričar.

(Hlas z pléna: Myslím, že jde o dvě věci. Jedna věc je komise 17. listopadu. Zde se o ní hovořilo hodně a myslím, že není diskuse o tom, že by tam zástupce KSČ měl být. Možná, že právě KSČ je více než kterákoli jiná strana zainteresovaná na tom, aby se dozvěděla, jak to bylo 17. listopadu. Domnívám se, že to má své opodstatnění.

Druhá věc je, nebyl podán návrh na odvolání pana poslance Mohority, byl podán návrh na rozšíření programu. Každý poslanec má samozřejmě právo požádat o rozšíření programu. V tomto směru se domnívám, že jste se dopustil určitých nepřesností. Aby nám bylo jasné o čem se hovoří, měl bych doporučení, pokud takový návrh bude schválen - bylo by zřejmě správné pozvat redaktory Dikobrazu a doporučit televizi, aby to natočila, protože to zřejmě bude velmi dobře placená rarita v evropském parlamentarizmu. Děkuji.

Předsedající předseda SL R. Battěk: Děkuji. Má se jednat o zařazení tohoto návrhu do programu. Nerad bych ovšem rozšiřoval bod, který bychom měli uzavřít.

Máme-li vyhovět poslancům komunistické strany, aby mohli posoudit svůj zájem na zařazení do poslanecké komise nebo naopak, měli bychom nyní vyhlásit polední přestávku, umožnit, aby se sešel Klub poslanců KSČS a projednáme bod až po obědě. Přerušuji nyní schůzi a zahájíme ve 14.00 hodin.

(Jednání přerušeno ve 12.43 hodin.)

(Jednání opět zahájeno ve 14.09 hodin.)

Předsedající předseda SL R. Battěk: Paní poslankyně, páni poslanci, Zahajuji odpolední jednání dnešní schůze. Rád bych vás upozornil na to, protože zde byl podán návrh poslance Vágnera na odvolání poslance z předsednictva FS a jde o poslance Sněmovny lidu, že bude nutno, aby předsednictvo Federálního shromáždění tento bod projednalo a pak ho předalo k projednání pouze Sněmovně Lidu. Zřejmě o tom bude jednat pouze Sněmovna lidu a toto zasedání nemůže v tomto složení o této věci jednat, i kdybychom se dohodli, že to budeme projednávat. Prosím, aby toto vysvětlení bylo vzato na vědomí.

Měli bychom pokračovat v bodu, jak je uvedeno v tisku 29. Jde o komisi pro dohled nad vyšetřováním událostí ze 17. listopadu 1989 v Praze. Předjednali jsme celou část, která se týkala rozprav, další písemné žádosti do rozpravy zde nejsou, jenom zde mám žádost poslankyně Gabriely Rothmayerové, která by vyjádřila stanovisko Klubu komunistických poslanců. Prosím aby se ujala slova.

Poslankyně SL G. Rothmayerová: Vážený pán predseda, vážený pán predsedajúci, vážené dámy, vážení páni, Klub komunistických poslancov sa vážne zaoberal názormi všetkých poslancov, ktoré odovzneli v diskusi k zloženiu komisie na vyšetrovanie udalostí 17. novembra. Osobitne sa zaoberal stanoviskami, ktoré z rôznych dôvodov spochybňovali oprávnenosť poslancov za KSČ pracovať v tejto komisii.

Uvedomujeme si, že tieto názory môžu vyplývať z úprimných osobných pocitov. V nijakom prípade nechceme, aby sa v parlamente zvyšovalo politické napätie a dochádzalo k nedorozumeniam. Práve preto sme však presvedčení, že rešpektovanie princípu pomerného zastúpenia vo všetkých orgánoch v parlamente je cestou, ako predchádzať konfliktným situáciám. Tento princíp Federálne zhromaždenie rešpektovaio už na začiatku svojej práce pri konštituovaní všetkých parlamentných orgánov. Myslíme si, že i naďalej by tento pricíp mal ovládať organizáciu práce parlamentu. Na jeho dôslednom dodržiavaní by mali mať záujem nielen poslanci Občianskeho fóra, ale zvlášť poslanci, ktorí boli zvolení za ostatné politické strany a hnutia do tohto Federálneho zhromaždenia. I keď chápeme negatívne poznámky našich kolegov k zastúpeniu nášho poslanca v tejto komisii, domnievame sa, že prax výnimiek zo všeobecne uznávaného politického princípu pomerného zastúpenia by mohla byť prvým krokom k dezintegrácii parlamentnej činnosti a sťažovala by dohody o závažných veciach v budúcnosti, napr. v zákonodarnej činnosti.

Prosíme proto aby ste pochopili naše stanovisko a podporili vožbu po- slanca JUDr. Miroslava Janstu za člena komisie. Ide o mladého poslanca, o morálnych kvalitách ktorého niet pochýb, čo zaznelo i v diskusii a ktorý sa, okrem iného, so študentami Právnickej fakulty celej demonštrácie zůčastuil. Ďakujem za pozornosť.

Předsedající předseda SL R. Battěk: Děkuji paní poslankyni. S technickou poznámkou se přihlásil poslanec Jansta.

Poslanec SL M. Jansta: Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, ocitl jsem se v návrhu do komise na vyšetřování událostí 17. listopadu, ocitl jsem se tam, aniž bych tušil, že tam budu navržen. Když jsem slyšel začátek rozpravy, měl jsem pocit, že argumenty stáhnout kandidaturu poslance za komunistickou stranu z morálních aspektů jsou správné, protože je neoddiskutovatelnou věcí, že komunistická strana, alespoň tento pojem, tady za několik desetiletí způsobila věci, které se budou těžko dávat zpět.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP