Čtvrtek 20. září 1990

Také toto zákonné opatření bude posuzováno volbou obou sněmoven jako celek. Před hlasováním znovu žádám, aby se všichni poslanci, kteří nejsou v zasedací síni, dostavili a umožnili nám hladkou práci.

Hlasovat budou nejprve poslanci Sněmovny národů. Kdo souhlasí s tímto zákonným opatřením předsednictva FS o nakládání s majetkem svěřeným státnímu podniku. (Hlasuje se.) (Devadesát dva.)

Je někdo proti? (Nikdo.) Nikdo.

Kdo se zdržel hlasování? (Patnáct.) Patnáct.

Konstatuji, že Sněmovna národů toto zákonné opatření předsednictva FS schválila.

Hlasovat nyní bude Sněmovna lidu. Táži se poslanců Sněmovny lidu. Kdo souhlasí s uvedeným zákonným opatřením, nechť zvedne ruku a stlačí knoflík! (Hlasuje se.) (Devadesát tři.)

Kdo je proti? (Jeden.) Jeden.

Kdo se zdržel hlasování? (Třináct.) Třináct.

Konstatuji, že také poslanci Sněmovny lidu toto zákonné opatření schválili. Dovolte, abych přečetl následující usnesení. Vzhledem k souhlasnému usnesení obou dvou sněmoven konstatuji, že Federální shromáždění ČSFR schvaluje podle článků 58 odst. 4 ústavního zákona č.143/68 Sb. o československé federaci zákonné opatření předsednictva FS z 30. srpna 1990 č. 364 Sb., o nakládání s majetkem svěřeným státnímu podniku. Děkuji.

(Poznámka redakce: usnesení FS č. 31, SL č. 57, SN č. 58)

Dovolte tedy, abychom pokračovali v našem programu.

Nyní bychom se měli vyjádřit ke

19

Zprávě předsednictva FS o zákonném opatření předsednictva FS o prodloužení účinnosti zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 177/1990 Sb., o některých opatřeních, týkajících se majetku politických stran, politických stran, politických hnutí a společenských organizací. Je to tisk 92.

V parlamentním tisku 92 se navrhuje schvalovací usnesení k citovanému zákonnému opatření. Také toto zákonné opatření vyžaduje souhlas většiny přítomných poslanců ve Sněmovně národů a ve Sněmovně lidu. Obě poslanecké sněmovny jsou usnášeníschopné. Hlasovat tedy bude Sněmovna národů jako celek.

Táži se poslanců ve Sněmovně národů, zda souhlasí s uvedeným zákonným opatřením. Kdo souhlasí, nechť zvedne ruku a stiskne knoflík! (Hlasuje se.) Sto jeden hlas.

Kdo je proti? (Nikdo.) Nikdo.

Kdo se zdržel hlasování? (Sedm.) Sedm.

Konstatuji, že Sněmovna národů toto zákonné opatření schválila.

Hlasovat budou nyní poslanci ve Sněmovně lidu. Táži se poslanců ve Sněmovně lidu, kdo souhlasí s tímto zákonným opatřením, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko! (Hlasuje se.) Sto jeden.

Kdo je proti? (Pět.) Pět.

Kdo se zdržel hlasování? (Jeden.) Jeden.

Také poslanci Sněmovny lidu toto zákonné opatření schválili. Dovolte mi tedy, abych do třetice vyjádřil formuli.

Vzhledem k souhlasnému usnesení obou sněmoven, konstatuji, že Federální shromáždění ČSFR schvaluje podle článku 58 odst. 4 ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci zákonné opatření předsednictva FS o prodloužení účinnosti zákonného opatření FS č. 178/1990 Sb., o některých opatřeních, týkajících se majetku politických stran, politických hnutí a společenských organizací. Děkuji. (Potlesk.)

(Poznámka redakce: usnesení FS č. 32, SL č. 58, SN č. 59)

Budeme nyní projednávat bod programu č. 21. a pak bude následovat bod č. 22. Jde tedy o

21

Návrh výborů branných a bezpečnostních na zřízení parlamentní komise pro dohled nad vyšetřováním událostí ze 17. listopadu v Praze.

Materiál je předložen písemně v tisku č. 29. Návrh na zřízení této parlamentní komise odůvodní předseda branného a bezpečnostního výboru Sněmovny národů pan poslanec Ladislav Lis. Prosím ho o slovo.

Poslanec SN L. Lis: Pane předsedající, přátelé, z technických důvodů se nepodařilo ještě jmenně sestavit celou komisi, protože nyní dostávám ještě návrhy; došlo k určitým změnám. Proto bych prosil o přesunutí bodu. Jakmile to dám dohromady, hned se k tomu vyjádřím a předložím zprávu.

Předsedající předseda SL R. Battěk: Takže, vážené sněmovny, máme nyní šanci udělat přestávku. Hlasovali jsme 3X rychle za sebou. Chápu, že jsme vyčerpaní.

Páni poslanci, přerušíme nyní schůzi do 11.15 hodin. Děkuji vám za porozumění.

(Jednání přerušeno v 10.48 hodin.)

(Jednání opět zahájeno v 11.20 hodin.)

Předsedající předseda SL R. Battěk: Budeme pokračovat v jednání. Nyní projednáme

23

Návrh hospodářského výboru na zřízení stálé zemědělské komise SL a SN, tisk 40.

Návrh byste měli mít v lavicích a požádal bych poslance Humpála aby návrh odůvodnil.

Poslanec SN V. Humpál: Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, o významu zemědělství, jeho specifik a důležitosti pro nás pro všechny, jistě nikdo nepochybuje. Na základě rozhodnutí ustavující schůze SL a SN ze dne 27. 6. letošního roku a navazujícího opatření č. 27 předsedy Sněmovny národů projednaly a schválily výbory hospodářské na své společné schůzi dne 6. září návrh na zřízení stálé zemědělské komise. Tento návrh, tisk 40, je předkládán dnešní společné schůzi SL A SN ke schválení.

K předloženém návrhu chci doplnit, že poslanci, kteří projevili zájem o práci v zemědělské komisi, se sešli 13. září na přípravné schůzi, kde byla navržená komise doplněna o další zájemce než máte ve vašem tisku. Jmenovitě to jsou poslanci Jaromír Šlápota, Oszkár Világi, Pavel Zahrádka, všichni ze Sněmovny lidu. Dále se přihlásil poslanec Batta ze Sněmovny národů. Tím se komise rozšířila na 34 stálých členů, z toho je 14 poslanců SL a 20 poslanců SN. Navrhujeme, aby komise pracovala jako společná komise obou sněmoven a aby její vedení tvořili předseda a dva místopředsedové.

Do orgánu komise byli po obsáhlé diskusi navrženi poslanci ing. V.Humpál, předseda komise, místopředsedové komise ing. J. Morovič a ing. M. Tyl. V diskusi na přípravné schůzi bylo také navrženo, aby se komise zabývala nejen zemědělstvím, ale i lesnictvím, potravinářstvím a problematikou venkova.

Významnou metodou práce komise bude činnost v odborných sekcích, spolupráce s experty a zejména součinnost s obdobnými komisemi ČNR a SNR. V tomto smyslu bude urychleně dopracován návrh statutu a jednacího řádu tak, aby je zemědělská komise mohla na nejbližší schůzi přijmout.

Doporučuji dnešní společné schůzi schválit uvedené návrhy, aby komise mohla neprodleně zahájit svou činnost. Složitost a aktuálnost otázek současné zemědělské politiky si to naléhavě vyžaduje. Děkuji za pozornost.

Předsedající předseda SL R. Battěk: Ptám se poslanců obou sněmoven, zda jsou připomínky k tomuto návrhu, jímž se v podstatě realizuje rozhodnutí ustavujících schůzí sněmoven. Prosím o přihlášky. Hlásí se někdo? Poslanec Magyar.

Poslanec SL F. Magyar: Prosil bych jména zopakovat.

Poslanec SN V. Humpál: Jedná se o tyto poslance: Jaromír Šlápota, Oszkár Világi, Pavel Zahrádka a Ištván Batta.

Předsedající předseda SL R. Battěk: Táži se ještě jednou poslanců, zda se hlásí někdo do rozpravy. (Ne.) Není tomu tak. Přistoupíme k hlasování. hlasovat budou obě sněmovny jako celky svojí nadpoloviční většinou.

K technické poznámce se přihlásil poslanec Malý.

Poslanec SL M. Malý: Vzhledem k tomu, že jsem již v komisi pro odsun spojeneckých vojsk, chtěl jsem požádat abych byl ze zemědělské komise vyškrtnut.

Předsedající předseda SL R. Battěk: Má k tomu někdo nějakou poznámku? (Ne.) Není tomu tak. V tisku č. 40 je uveden poslanec Malý jako druhý, takže pokud nejsou k tomu žádné připomínky, škrtneme si poslance Malého.

Přistoupíme tedy k hlasování. Nejprve budou hlasovat poslanci ve Sněmovně národů. Je přítomna nadpoloviční většina poslanců. Táži se tedy poslanců SN jako celku, kdo souhlasí s návrhem uvedeným v parlamentním tisku č. 40 s uvedenými doplňky, nechť zvedne ruku! (Hlasuje se.) Děkuji. Jedno sto sedm.

Kdo je proti? (Nikdo.) Děkuji.

Kdo se zdržel hlasování? (Nikdo.) Děkuji.

Konstatuji, že Sněmovna národů návrh schválila. Hlasovat budou poslanci Sněmovny lidu. Táži se poslanců Sněmovny lidu, kdo souhlasí s návrhem parlamentního tisku č. 40? (Hlasuje. se.) Děkuji. Devadesát osm.

Kdo je proti? (Nikdo.) Děkuji.

Kdo se zdržel hlasování? (Jeden.) Děkuji.

Konstatuji, že poslanci Sněmovny lidu také schválili návrh této komise.

Mohu tedy konstatovat, že poslanci Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky s návrhem na zřízení zemědělské komise SL a SN vyslovili souhlas.

(Poznámka redakce: usnesení FS č. 36, SL č. 62, SN č. 63)

(Hlas z pléna: Pane předsedající, před chvílí jsem vám předal první parlamentní Samizdat, jak to bylo nazváno, kde nám byla předložena průměrná měsíční mzda. Nevíme, kdo nám to předložil, není to podepsáno, není tam ani autor. Považuji to jako provokaci. Myslím, že bychom měli zjistit, kdo nám to předložil a za jakým účelem. Důrazně se ohrazuji proti takovémuto způsobu předkládání materiálů.)

Předsedající předseda SL R. Battěk: Děkuji za vaše sdělení. Zjistím, kdo to připravil. Neměli bychom to samozřejmě dramatizovat, možná,že je to užitečná informace, mně z nějakých neznámých důvodů. Nenechme se tímto sdělením a textem deprimovat, samozřejmě zjistíme, kdo je původcem tohoto textu.

Poslanec SL R. Zukal: Původcem jsem já. Dostal jsem velmi mnoho dopisů na platy poslanců, protože jsem o nich napsal do Lidových novin. Obrátil jsem se na Statistický úřad a toto je oficiální souhrn, aby bylo vidět, jak to je. Kdyby páni poslanci měli zájem, byly by to další stránky o příjmech jednotlivých profesí. Jestliže se to někoho dotýká, omlouvám se. Jsou to ale cifry, které jsou oficiální.

Předsedající předseda SL R. Battěk: Nechtěl bych na toto téma vést rozpravu. Mohla by být dlouhá a také hodně zbytečná. Pokud někdo z nás tímto způsobem chce informovat poslance obou sněmoven, měl by k tomu možná uvést nějaký text, ale především by tam měl být autor, klub nebo jedinec, který to poslancům dává k dispozici, aby zbytečně nevznikaly averze, případně rozhořčení nad textem, který samozřejmě má svoji vypovídací hodnotu. Já k tomu nebudu už nic dodávat.

Právě jsem se dozvěděl, že dr. Lis je na místě. Měli bychom tedy jednat o

21

návrhu výborů branných a bezpečnostních na zřízení parlamentní komise pro dohled nad vyšetřováním událostí ze 17. listopadu 1989 v Praze.

Materiál máte předložen. Návrh na zřízení této parlamentní komise odůvodní poslanec Lis.

Poslanec SN L. Lis: Pane předsedající, vážené poslankyně a poslanci. Dovolte mi, abych se omluvil za zdržení. Ještě v tomto okamžiku nemáme návrh ministerstva obrany, takže vidíte, že práce se sestavením komise je velmi složitá.

Dovolte mi, abych uvedl nejen jeden návrh v této úvodní zprávě, mám uvádět dva návrhy, a sice návrh na zřízení komise 17. listopadu i komise pro odsun sovětských vojsk od nás. Proto, pane předsedající, když dovolíte, přednesu úvodní zprávu k oběma návrhům, ale budeme jednat odděleně. Jde o tisky č. 28 a 29.

Jsou to tedy dva body programu, kterými jsou znovuzřízení parlamentní komise pro dohled nad vyšetřováním událostí 17. listopadu 1989 v Praze a parlamentní komise pro dohled nad odsunem sovětských vojsk z České a Slovenské Federativní Republiky.

Předložený návrh projednaly výbory branné a bezpečnostní s tím, že navrhly některé doplňky, týkající se personálního složení. Nyní mluvím k návrhu - tisk 28. Stavovská unie studentů požádala o zrušení navrhované účasti zástupce v této komisi - jedná se o pana Šnajdara a Hanu Smolíkovou. To bude třeba vzít na vědomí.

O participaci na práci komise projevila zájem Slovenská národní rada, která navrhla tyto zástupce: Štefan Krušliak, František Javorský a Michal Géci. Skupina poslanců, která jednání o znovuustavení komise iniciovala, poslanec Kocáb, Brodský, Sychra a Soldát, doporučuje, aby komise pro dohled nad odsunem sovětských vojsk byla rozšířena o poslance Petra Brodského, Miroslava Bartoše, člena předcházející komise, který se zabývá otázkami ekologie, a je tady návrh na ing. Mouchu Bohuslava, který je zástupcem ředitele odboru ekologické technologie a výrobků Federálního výboru pro životní prostředí. Oba jmenovaní se už vlastně podíleli na zmíněné práci komise. O zrušení návrhu na účast v obou komisích požádali poslanci Lux, Devátý a Novosád, protože se předpokládá - a domnívám se, že už byli zvoleni do parlamentní zemědělské komise. O zproštění účasti na práci v komisi požádal z pracovních důvodů i zástupce federálního ministerstva obrany Viliam Pultykovič. Místo něho má ministerstvo obrany dodat nový návrh, který nám dosud chybí. Počkáme, jestli v průběhu jednání se dostaví pan poslanec Kocáb, který v té věci jednal.

A teď k vlastnímu bodu. Podívejte se teď na návrh, tisk 29, to je komise pro vyšetřování událostí ze dne 17. listopadu v Praze. K návrhu branných a bezpečnostních výborů iniciovaných skupinou poslanců Ruml, Molnár, Pospíšil, Prokop a Lux vznikla řada připomínek a námětů ze strany navrhovaných členů komise i ostatních poslanců. Návrh vzalo na vědomí předsednictvo Federálního shromáždění s některými doporučeními, s cílem koordinovat jednotlivé náměty se pak sešla 18. 9. porada představitelů jednotlivých klubů.

Nyní bych vám chtěl sdělit vznesené připomínky.

První připomínkou je požadavek na změnu obsahu práce komise. Konkrétně se jedná o to, aby komise byla vytvořena jako vyšetřovací, nikoli pouze jako komise pro dohled nad vyšetřováním tak, jak máte v úvodu textu. Zvýšení pravomoci komise je motivováno snahou, aby pro práci komisí byly zaručeny účinné nástroje k rychlému a úplnému dobrání se pravd o 17. listopadu. V tom smyslu také si dovolím upozornit, je navržena změna bodu dva, písmeno b) v návrhu usnesení. Kdybyste to laskavě prohlédli. Bod by zněl: "Zpracovat a navrhnout zákon o zřízení institutu parlamentní vyšetřovací komise, včetně stanovení jejích pravomocí a kompetence jak vrcholného vyšetřovacího orgánu pro mimořádné případy. Předložit tento návrh sněmovnám k ústavnímu projednání v nejkratším možném termínu.

Takže tento návrh k bodu usnesení by vlastně dával pravomoc k tomu aby komise plnila zvýšenou funkci.

Právě některé trpké zkušenosti z práce předešlé komise, kdy docházelo ke zbytečným průtahům a komplikacím, zejména z důvodů, že předvolané osoby vědomě nevypovídaly pravdu, aniž mohly být za to postiženy, odvolávaly se na povinnost mlčenlivosti, ztrácely se důležité dokumenty, a nebo se odepíralo či neúnosně prodlužovalo jejich vydávání, vedly k přesvědčení, že je nezbytně nutné vytvořit parlamentní vyšetřovací komisi vybavenou rozsáhlými pravomocemi jako nejvyššího vyšetřovacího orgánu pro mimořádné celospolečensky závažné případy tak, jak je to obvyklé v jiných státech. V tom smyslu je třeba upravit návrh usnesení.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP