Čtvrtek 20. září 1990

Poslanec SL M. Čič: Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne a kolegovia, ja neodporúčam prijat tento termín pretože to do ústavného zákona nepatrí. Ja si myslím, že vlády federálna i republikové, urobia všetko preto, aby ústavný zákon, nedobudne účinnost, okamžite realizovali. (Potlesk.)

Předsedající předseda SL R. Battěk: Děkuji panu poslanci Čičovi a domnívám se, že můžeme přistoupit k hlasování, pokud ještě zpravodajové se nechtějí k něčemu vyjádřit.

Společný zpravodaj výborů SL poslanec V. Benda: Já tedy pro pořádek beru svůj návrh zpět a je na autorech pozměňovacího návrhu, jaký návrh dávají nebo nedávají.

Předsedající předseda SL R. Battěk: Poslanec Mikule.

Poslanec SN V. Mikule: Já jenom jednu větu. Plně podporuji to, co zde řekl pan Čič, protože se domnívám, že takovéto termínování úkolů do ústavního zákona skutečně nepatří a měli bychom si uvědomit, že tady jde o úkoly vlád, čili ne nějakých správních orgánů na úrovni obce nebo okresu, ale ústavních orgánů, které mají svoji politickou odpovědnost ve vztahu k parlamentu. Doporučoval bych tedy předkladateli pozměňovacího návrhu, aby je vzal zpátky, protože si myslím, že ta formulace, která je navržena, naprosto postačuje.

Předsedající předseda SL R. Battěk: Sám se přimlouvám za tuto explikaci. Ještě poslanec Sokol.

Místopředseda SN J. Sokol: Rád bych připomněl, že zákonné opatření předsednictva FS, o kterém budeme během dneška jednat, ukládá vládě, aby tuto věc vyřídila do 31. 3. příštího roku.

Poslanec SN S. Devátý: V tom případě to stahuji.

Předsedající předseda SL R. Battěk: Přistoupíme tedy k hlasování. Pro přijetí ústavního zákona je potřebný souhlas třípětinové většiny poslanců zvolených ve Slovenské republice. Současně je třeba souhlasu třípětinové většiny poslanců Sněmovny lidu.

Budeme hlasovat nejprve ve Sněmovně národů. Prosím, aby se dostavili k volbě všichni poslanci, kteří jsou mimo zasedací sál. Děkuji.

Budou volit poslanci SN zvolení v České republice. Opakuji, že číslo 45, které znamená přesně tři pětiny všech poslanců platí pro obě sněmovny. Táži se tedy poslanců SN, zvolených v České republice, zda jsou pro přijetí tohoto ústavního zákona? (Hlasuje se.) 53. Děkuji.

Je někdo proti? (Nikdo.)

Zdržel se někdo hlasování? (Devět.) Devět.

Děkuji. Konstatuji, že poslanci Sněmovny národů zvolení v České republice návrh ústavního zákona přijali. Nyní budou hlasovat poslanci Sněmovny národů zvolení v SR. Táži se, kdo z nich je pro přijetí tohoto ústavního zákona? (Hlasuje se.) Padesát čtyři.

Je někdo proti? (Nikdo.)

Zdržel se někdo hlasování? (Šest) Šest.

Děkuji. Také ve Slovenské části Sněmovny národů byl ústavní zákon schválen.

Ptám se nyní poslanců Sněmovny lidu, kdo z nich je pro přijetí tohoto ústavního zákona? (Hlasuje se.) Jednosto devět.

Je někdo proti? (Dva.) Dva.

Zdržel se někdo hlasování? (Devět.) Devět.

Konstatuji, že také poslanci Sněmovny lidu schválili návrh tohoto zákona. (Potlesk.)

Vážené Federální shromáždění, vzhledem k souhlasnému usnesení obou sněmoven, konstatuji, že FS schválilo ústavní zákon, kterým se mění ústavní zákon č. 100/1960 Sb. Ústava ČSFR ve znění ústavního zákona č. 135/1989 Sb.

(Poznámka redakce: Usnesení FS č. 21., SL č. 47, SN č. 48)

Dovolte, abych neprodleně přikročil k ukončení bodu, který jsme projednávali předtím. Jedná se o volbu člena předsednictva FS. Prosím předsedu komise poslance Bobovnického, aby se ujal slova.

Předseda komise pro Zjišťování výsledků voleb poslanec SL J. Bobovnický: Vážené Federálne zhromaždenie, za komisiu poslancov na zisťovanie výsledkov volieb v Snemovni žudu vám prečítam zápis o vožbe poslancov Sź za člena Predsedníctva FZ.

Komisia poslancov SL oznamuje, že na vožbu člena Predsedníctva FZ bolo poslancom vydané 122 hlasovacích lístkov. Po skončení hlasovania komisia zistila, že sa hlasovania zúčastnilo 87 poslancov, zdržalo sa 35 poslancov, odovzdaných bolo celkove 87 platných hlasovacích lístkov. neplatný nebol ani jeden. Za navrhnutného kandidáta posl. Ing. Jozefa Bakšaya bolo odovzdaných 62 hlasov, proti bolo 25 hlasov.

Komisia poslancov pre zisťovanie výsledkov volieb zistila, že navrhnutý kandidát bol zvolený nadpolovičnou väčšinou hlasov z počtu hlasujúcich poslancov v Sněmovni žudu.

Komisia si nemôže odpustiť poznámku, že 35 poslancov neuplatnilo svoje hlasovacie právo. Vožba je ovšem platná. V Prahe dňa 20. 9. 1990. Podpísaný predseda komisie MUDr. Bobovnický a 7 ďalších členov. (Potlesk.)

Předsedající předseda SL R. Battěk: Děkuji pane poslanče. Omlouvám se poslancům SL i panu poslanci Bakšayovi, že jsem ho před jednáním tohoto bodu nepředstavil. Prosím ho, aby se nyní představil poslancům.

(Poslanec Bakšay se představuje.)

Děkuji za oznámení výsledku voleb a mohu konstatovat, že poslanec Jozef Bakšay byl zvolen za člena předsednictva FS. Blahopřeji a současně vám prosím, abyste si sedl na předsednickou tribunu.

Než budeme pokračovat v programu, je zde požadavek, abych vyhlásil toto sdělení: VPR se sejdou zítra v 8.30 hodin v místnosti č.102.

Nyní máme na programu bod číslo

17

Zákonné opatření předsednictva FS, které bylo přijato 30. 8. 1990 a vyžaduje schválení FS.

Jako první zákonné opatření projednáme zprávu předsedy FS o zákonném opatření předsednictva FS a o rozšíření okruhu vedoucích funkcí obsazovaným jmenováním, tisk 91. Podle článku 58 odst. 4 ústavního zákona č. 143/68 Sb., o čs. federaci, musí být každé zákonné opatření schváleno na nejbližším zasedání FS, jinak ztrácí platnost. V parlamentním tisku č. 91 se navrhuje schvalovací usnesení, týkající se zákonného opatření o rozšíření okruhu vedoucích funkcí obsazovaných jmenováním. Jsou, prosím, nějaké dotazy k navrhovanému usnesení? Pan poslanec Jenerál.

Poslanec SL J. Jenerál: Pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, zákonné opatření předsednictva, které máme v souladu s ústavním zákonem o československé federaci nyní schválit, vyvolalo mimořádně širokou, a je třeba říci, že značně rozpornou reakci mezi našimi občany. Pomineme-li, že tak závažné otázky, které řeší toto i další zákonné opatření z 30. srpna, by bylo správné přijímat formou zákona na společných schůzích Federálního shromáždění a že naše zasedání nebylo svoláno dříve, což díky i nepřesným informacím některých sdělovacích prostředků nám, poslancům, na autoritě nepřidalo, je zejména upozorňováno na různost výkladu zákonného opatření, které při značném rozsahu blíže nespecifikovaných funkcí může vést k lavinovité kampani, k výměně řídících pracovníků bez ohledu na funkčnost tohoto procesu, potřebu posilování demokratických zásad při výběru a hodnocení řídících pracovníků a zvyšování jejich odpovědnosti. Obavy tohoto charakteru umocňují veřejná prohlášení některých politických představitelů, různé návrhy kritérií na posuzování způsobilosti k výkonu té či oné funkce, jejichž posláním v podstatě je dosáhnout urychlené a rozsáhlé výluky pracovníků, nebo jejich převedení na méně placená místa z důvodu politického přesvědčení. Znepokojuje otázka postavení odborů, jejich reálného vlivu při řešení sporných případů. Řada konkrétních příkladů dokazuje, že nebezpečí politického zneužití, vyřizování osobních sporů nebo sledování zájmů pouze politické linie je reálné. K odvolání z řídící funkce i nedávno zvolených či jmenovaných vedoucích pracovníků často postačuje, že jde o bývalé nebo současné členy KSČ, nebo jiných politických stran působících v minulém období. Klub komunistických poslanců je si plně vědom, k jakým deformacím v minulosti v personální práci při posuzování kádrových předpokladů z hlediska prosazování politické linie jedné strany docházelo. Máme-li se v naší společnosti s tímto dědictvím plně rozejít, pak je potřebné v souladu s úmluvou č. 111, kterou Československo ratifikovalo jako člen Mezinárodní organizace práce nepřipustit jakoukoli diskriminaci při výkonu zaměstnání, splňuje-li pracovník předpisy požadovanou kvalifikaci. Zvýhodnění mohou být jen ti, jejichž kvalifikace, zkušenosti a výkonnost jsou vyšší, než u ostatních pracovníků.

Vážené poslankyně, vážení poslanci, to jsou hlavní důvody, proč komunističtí poslanci nemohou podpořit schválení tohoto zákonného opatření. Děkuji. (Potlesk.)

Předsedající předseda SL R. Battěk: Děkuji panu poslanci. Chci jenom konstatovat, že rozprava k tomuto bodu, to je k zákonnému opatření schválenému předsednictvem, se nemůže konat. Zákonné opatření je možno buď schválit nebo odmítnout, jinak by to vyvolalo celou řadu komplikací a celý proces schvalování by se prostě převedl do legislativní podoby. Moment, přihlášený s poznámkou je pan Karel Stome. Ale znovu žádám - poslanci mohou mít jen dotazy, jinak nemůžeme žádnou rozpravu připustit. Má poslanec Stome příspěvek tohoto charakteru?

Poslanec SN K. Stome: Já samozřejmě, vážené shromáždění, jsem si vědom toho, jaké jsou procedurální uzance a předpisy ohledně schvalování takovéhoto druhu, které máme před sebou. Ovšem na druhé straně musím respektovat to, že v podstatě byla rozprava tady připuštěna, resp. příspěvek předřečníka nebyl přerušen s odkazem na příslušné procesní ustanovení. Nyní můžeme buďto respektovat to, že někdo tady něco pronesl, nebo to musíme považovat za nepronesené a pak není o čem diskutovat, pak samozřejmě svůj příspěvek stahuji.

Předsedající předseda SL R. Battěk: Jsem nucen dodržet základní procedurální pravidla jednacího řádu. Protože jsem připustil v podstatě příspěvek pana Jenerála, který měl sice pouze zdůvodňovací charakter za jeho poslaneckou skupinu, povoluji tedy ještě vystoupení poslance pana Sokola. Jde pouze o odpověď na otázku poslance Jenerála.

Místopředseda SN J. Sokol: Já bych se chtěl, vážené Federální shromáždění, omluvit za zdržování. Chtěl bych připomenout některé skutečnosti, které tu byly zpochybněny. Tento krok je jen malým rozšířením kroku, k němuž sáhl už předchozí režim na začátku roku 1989, kdy narazil na tentýž problém, se kterým se setkáváme dnes. Otázka by vůbec nevznikla, kdyby tu nebyl dlouhá léta zaveden systém tzv. komplexních hodnocení. Každý vedoucí pracovník je vybaven spoustou kladných hodnocení o tom, jak je vynikající, jak dobře pracuje a plní svěřené úkoly, tak by se výměna neschopných vedoucích odehrála bez zákonného opatření. Za stávajícího stavu každý předchozí vedoucí pracovník se zásobou komplexních hodnocení hladce vyhraje každý pracovně právní proces. S odbory byla záležitost projednána a některé z jejich připomínek byly dokonce do zákonného opatření vtěleny. Právě i ta věc, týkající se mezinárodních pracovně právních úmluv byla projednána s ženevským úřadem Mezinárodní organizace práce. Děkuji vám.

Předsedající předseda SL R. Battěk: Děkuji panu poslanci za zodpovězení dotazu. Technická? Dotaz. Prosím.

Poslanec SN L. Kostya: Mám dotaz na předsednictvo, jestli byl čas na projednávání obsahu tohoto zákonného opatření s odbory a s Mezinárodním úřadem práce, proč byla tato zásadní věc projednána jako zákonné opatření a proč my jako zákonodárný sbor této země, jsme nebyli svoláni v závěru srpna tak, jak nás na poslední schůzi před parlamentními prázdninami upozornil pan poslanec Battěk, když předsedal poslednímu zasedání, abychom počítali s tím, že budeme svoláni v posledním týdnu měsíce srpna?

Předsedající předseda SL R. Battěk: Děkuji. Je zde ještě další technická poznámka.

(Hlas z pléna: Keď som už bol pánom predsedajúcim poučený, že môžeme klást otázky, chcel by som sa pána Jenerála spýtať či v tejto situácii, kde sú masovo perzekvovaní žudia práve nomenklatúrnymi kádrami v jednotlivých podnikoch jeho príspevok nevyznieva ako trapný žart či toto nevyznieva ako trapná záležitosť v tejto situácii. Len tožko som sa chcel spýtať.)

Předsedající předseda SL R. Battěk: Děkuji. Uděluji slovo členu předsednictva panu poslanci Ernestu Valkovi.

Místopředseda SL E. Valko: Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, ja by som vežmi stručne poukázal na jednu, podža môjho názoru rozhodujúcu skutočnosť, týkajúcu sa tohto problému. Pán Sokol už jednoznačne naznačil, že už od 1. januára 1989 na základe novely Zákonníku práce a nariadenia vlády z roku 1988 existoval (to chcem zdôrazniť,) okruh pracovníkov, ktorí týmto spôsobom boli do funkcie menovaní. Tento okruh bol prijatý zákonodarným zhromaždením v roku 1988. Vtedy, pokiaž si vežmi dobre spomínam, nebola ani jedna takáto námietka zo strany Federálneho zhromaždenia, že by nejako tento okruh pracovníkov, ktorých sa tento problém dotýka, bol nejakým spôsobom diskriminovaný.

Na strane dve na prijatie tohoto zákonodarného opatrenia došlo k posunu len o jednu priečku vedúcich funkcií. Naraz sa dozvedáme o akejsi pofidernej diskriminácii týchto pracovníkov na ďaleko nižších funkciách, ako tých, ktorí boli už od 1. 1. 1989 predchádzajúcim zákonodarných sborom schválení. Neviem z akých príčin táto námietka zo strany poslancov príslušnej strany je vznášaná. Ďalej by som upozornil na jednu vec: Čo sa týka dohody 111, ktorá tu bola spomínaná, tam sa vôbec nehovorí o väzbe na toto zákonné opatrenie. Tam sa hovorí všeobecne o diskriminácii všetkých pracovníkov. Zrejme si mnohí žudia uvedomujú akí žudia na týchto funkciách fungovali a z akých dôvodov tam boli, a preto sa obávajú tzv. diskriminácie týchto pracovníkov, podža môjho názoru, často úplne neschopných príslušných funkciách. Ďakujem. (Potlesk.)

Předsedající předseda SL R. Battěk: Děkuji. Využívám svého práva i své povinnosti dodržet zásady jednacího řádu. Jakoukoliv další rozpravu nepřipustím. Přistoupíme ve smyslu jednacího řádu k hlasování. Upozorňuji, vážené poslankyně, vážení poslanci, že zákonné opatření bylo projednáno a schváleno v předsednictvu podle všech procedurálních zásad. Vaše rozhodnutí můžete vyjádřit pouze hlasováním - odsouhlasením nebo odmítnutím. (Z pléna se hlásí poslanec k technické poznámce.) Já na technické poznámky nevěřím. Rozhodl jsem, že budeme hlasovat o zákonném opatření, jak bylo předloženo.

Nejprve bude hlasovat Sněmovna národů. Ptám se poslanců ve Sněmovně národů, kdo je pro odsouhlasení tohoto zákonného opatření, nechť zvedne ruku! (Hlasuje se.) (Osmdesát devět.) Osmdesát devět.

Kdo je proti? (Devatenáct.) Devatenáct.

Zdržel se někdo hlasování? (Osm.) Osm.

Konstatuji, Že zákonné opatření Sněmovny národů schválila. Táži se nyní poslanců Sněmovny lidu. Kdo souhlasí s navrženým zákonným opatřením, nechť zvedne ruku! (Hlasuje se.) (Osmdesát.) Osmdesát.

Kdo je proti? (Šestnáct.) Šestnáct

.

Kdo se zdržel hlasování? (Sedm.) Sedm.

Konstatuji, že rovněž Sněmovna lidu předložené zákonné opatření schválila.

Vážené poslankyně, vážení poslanci, vzhledem na souhlasná opatření obou dvou sněmoven, konstatuji, Že Federální shromáždění ČSFR schvaluje podle článku 58 odstavec 4 ústavního zákona číslo 143/1968 Sb., o československé federaci zákonné opatření předsednictva FS z 30. srpna 1990 číslo 362 Sb. o rozšíření okruhu vedoucích funkcí obsazovaných jmenováním. (Potlesk.)

(Poznámka redakce: Usnesení FS č. 30, SL č. 56, SN č. 57)

Pan poslanec Tahy mě poprosil o oznámení. Hospodářské výbory se sejdou zítra 21. 9. v 8.30 hodin v místnosti č. 209.

Dovolte, abych pokračoval. Měli bychom projednat bod číslo 18. Než k tomu přistoupíme, hlásí se s poznámkou pan poslanec Doležal.

Poslanec SN S. Doležal: Mám technickou poznámku k předcházejícímu jednání. Chtěl bych konstatovat, že podle mého názoru se stala chyba v tom, že byl připuštěn projev poslance Jenerála. Byl bych nerad, jak to probíhalo, se zamezením technických poznámek, stal precedens pro další jednání FS.

Předsedající předseda SL R. Battěk: Děkuji pane poslanče za upozornění. Je to poučení pro nás pro všechny, bohužel prezidiální zpráva se dopustila určité chyby. Omlouvám se, ale budu již nyní postupovat přísně podle platného jednacího řádu a všichni dodržíme základní proceduru.

Nyní je na programu

18

Zpráva předsedy FS o Zákonném opatření předsednictva FS o nakládání s majetkem svěřeným státnímu podniku - tisk 93.

Podle ústavního zákona číslo 143/1968 Sb., o československé federaci, ztrácejí další platnost zákonná opatření, která nebyla schválena na nejbližším zasedání. Proto se sněmovnám předkládá k projednání parlamentní tisk číslo 93, kde se navrhuje schválit zákonné opatření o nakládání s majetkem svěřeným státnímu podniku. Předpokládám, že se poslanci s tiskem seznámili, že znají jeho obsah a proto můžeme přistoupit k hlasování.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP