Čtvrtek 20. září 1990

Zákon o politických stranách umožňuje vytváření politických hnutí, ve kterých se mohou sdružovat politické strany podle svých zájmů a potřeb, právě tak zákon o sdružování občanů umožňuje, aby se vytvářely svazy občanských sdružení, a to zase podle demokratických principů svobodně a podle potřeb těchto sdružení. Konečně lze očekávat, že nový zákon národních rad místní samosprávě umožní, dokonce i obcím, aby si vytvářely svoje sdružení a jejich prostřednictvím hájily a prosazovaly své zájmy.

Dosavadní pojetí Národní fronty, jak je upraveno v dosavadním článku 6 Ústavy z roku 1960, je naprosto překonané politickým vývojem a podle našeho názoru nezbývá nic jiného, než je z ústavy vypustit, aby nevznikaly zbytečné pochybnosti o tom, zda a popřípadě nakolik Národní fronta dosud existuje, či neexistuje.

Doplněk k původnímu návrhu se týká soudců a jde o nezbytné promítnutí důsledků faktického i právního zániku Národní fronty, pokud jde o způsob navrhování volby a odvolávání soudců v zákonodárných sborech. Jinak ještě podotknu, že ústavně právní výbory obou sněmoven tento návrh podrobně projednaly a na základě návrhu, resp. doporučení federální vlády, v jistém smyslu doplnily a navrhovatelé se ztotožňují s tím, jak úpravu původního návrhu provedly ústavně právní výbory.

Předsedající předseda SL R. Battěk: Děkuji, pane poslanče. Iniciativní návrh poslanců Federálního shromáždění na vydání ústavního zákona projednaly ústavně právní výbory, a výbory sociální a kulturní obou sněmoven a navrhly společnými zpravodaji poslance Václava Bendu za Sněmovnu lidu a Petra Tomana za Sněmovnu národů. Dávám slovo panu poslanci Bendovi.

Společný Zpravodaj výborů SL poslanec V. Benda: Vážené Federální shromáždění, moje zpravodajská zpráva bude poněkud nekonvenční a možná poněkud nepřehledná. Není to z nějakého politického záměru, ale souvisí to s hmotně právními i procesními okolnostmi okolo tohoto zákona.

Jak bylo naznačeno zástupci navrhovatele, návrh prodělal poměrně složitý vývoj, to znamená, že vy byste měli mít k dispozici tisk 65, úpravu tisku 65 a tisk 115, který obsahuje stanovisko VÚP a modifikuje tisk 65. Problémy jsou dvojího charakteru. Jednak jsou tu spojovány jenom z formálně právních důvodů dvě věci dost odlišné povahy, to je otázka soudců a voleb soudců a otázka existence Národní fronty. Další a podstatnější potíže vyplynuly z toho, že kromě zmínky v ústavě nebylo postavení Národní fronty nikdy zákonně upraveno, že NF postrádá jakýkoliv právní statut.

Takže se velmi těžko zákonem ruší něco, co nikdy de jure neexistovalo. Z toho plynuly rozpaky a měnící se filozofie tohoto zákona.

Přednesu tedy stručnou zpravodajskou zprávu za výbory Sněmovny lidu. Původní návrh ústavního zákona - tisk 65 - byl na základě podnětu předsedy Nejvyššího soudu České a Slovenské Federativní Republiky Judr. Motejla, skupinou poslanců doplněn a dopracován. Byla tak řešena související otázka předkládání návrhu na volbu a odvolání soudců z povolání a nové znění soudcovského slibu. V podrobnostech se odvoláváme na důvodovou zprávu.

K původnímu návrhu se vyjádřil výbor ústavně právní Slovenské národní rady, který s ním souhlasí a doporučuje předsednictvu Slovenské národní rady, aby doporučil Federálnímu shromáždění uvedený návrh zákona schválit v předloženém znění.

Také výbor ústavně právní České národní rady vyslovil souhlas s předloženým návrhem. Tento výbor zároveň upozornil, že s touto navrhovanou právní úpravou je třeba dát do souladu všechny právní souvislosti, zejména urychleně novelizovat zákon o organizaci soudů a volbách soudců. Tato připomínka je v zásadě v souladu s provedenou změnou původního návrhu.

Návrh ústavního zákona, tedy jeho nové pozměněné znění, projednaly výbory sociální a kulturní, které s ním vyslovily souhlas a doporučily Sněmovně lidu a Sněmovně národů tento návrh projednat a schválit.

Nové, upravené znění návrhu bylo 6. září zasláno vládě České a Slovenské Federativní Republiky, České národní radě, Slovenské národní radě a Nejvyššímu soudu. Od Nejvyššího soudu přišlo jen ústně kladné vyjádření k návrhu zákona. Dále ještě přišlo stanovisko výboru Slovenské národní rady pro státní správu a územní samosprávu, kde byl také vyjádřen souhlas. Vláda České a Slovenské Federativní Republiky předložila stanovisko ze dne 13. září 1990. V tomto stanovisku doporučuje, aby v článku 2 byla formulace upravena a rozšířena v tom smyslu, že likvidace majetku, který spravovala bývalá Národní fronta, a vypořádání nároků z pracovně právních vztahů pracovníků bývalé Národní fronty zajistí vláda České a Slovenské Federativní Republiky a vlády České republiky a Slovenské republiky. Dále byly navrhovány některé drobné úpravy.

Prakticky všechny připomínky ze strany vlády byly akceptovány a zapracovány do návrhu, jehož konečnou podobu máte před sebou, tedy v definitivním znění tisku číslo 115.

Společná schůze výborů ústavně právních Sněmovny lidu a Sněmovny národů, která se konala 17. září, návrh projednala a svým usnesením číslo 28 vyslovila s konečným zněním souhlas.

Jako zpravodaj výborů Sněmovny lidu vám doporučuji vyslovit s tímto Zákonem souhlas v tom znění, jak je předkládán, to znamená ve znění tisku 115.

Přesto, ale pokládám za nutné, protože při projednávání padla řada patrně oprávněných a vážných připomínek k postupu při zrušení Národní fronty, výbory ústavně právní Sněmovny lidu a Sněmovny národů reflektovaly některé tyto připomínky ve svém usnesení. Proto bych vám rád body tohoto usnesení, které se týkají návrhu do budoucna ještě přečetl a požádal, aby je sněmovny mlčky vzaly na vědomí, protože jinak jsou adresovány předsednictvu Federálního shromáždění.

Výbory ústavně právní Sněmovny lidu a Sněmovny národů - kromě základního souhlasu se zákonem a dalšími formálními body - 3. považují za nezbytné, aby byl Federálnímu shromáždění v krátké době předložen návrh zákona, který by podrobněji upravoval postavení politických stran a hnutí a stanovil zásady financování jejich činností; 4. považují za potřebné, aby bylo posouzeno, která občanská sdružení nebo jejich orgány vykonávají činnost veřejně prospěšnou, a zda by neměl být Federálnímu shromáždění předložen návrh zákona umožňující poskytovat takovým sdružením a svazům dotace ze státních prostředků. Doporučují předsednictvu Federálního shromáždění provést v těchto směrech potřebná opatření. To je tedy na závěr na vědomí. Děkuji vám.

Předsedající předseda SL R. Battěk: Děkuji poslanci Bendovi a prosím zpravodaje Petra Tomana, aby se ujal slova.

Společný zpravodaj výborů SN poslanec P. Toman: Vážené Federální shromáždění, jako společný zpravodaj výborů Sněmovny národů Federálního shromáždění se připojuji ke zprávě navrhovatele a ke společné zprávě pana poslance Bendy. Rovněž já vám doporučuji ústavní zákon, jak byl předložen v tisku 65, ve znění společné zprávy tisku 115 schválit.

Předsedající předseda SL R. Battěk: Děkuji, pane poslanče.

Měli bychom zahájit rozpravu. Do diskuse se písemně nepřihlásil nikdo. Nicméně se ptám - chce někdo vystoupit? Do rozpravy se přihlásil pan poslanec Miroslav Grebeníček.

Poslanec SN M. Grebeníček: Vycházím z toho, že jsme to projednávali v obou výborech, mám na mysli výbor sociální a kulturní. Byl přítomen ze sestavy velmi kvalifikovaných navrhovatelů místopředseda Federálního shromáždění profesor Jičínský. My jsme o tom diskutovali a skutečně z úst profesora Jičínského zazněla věta, že to není zcela právně čisté. A proto bych byl rád, abychom si některé věci přece jen ujasnili a položili pak otázku zpravodaji. Zejména členové ústavně právních výborů velmi dobře vědí, že Federální shromáždění schválilo 29. 11. 1989 ústavní zákon číslo 135, kterým bylo mimo jiné upraveno znění článku 6 ústavy.

Nyní si dovolím citovat: "Národní fronta je politickým výrazem svazku národů a národností, sociálních vrstev a zájmových skupin. Mohou se v ní sdružovat politické strany, společenské a zájmové organizace."

V květnu letošního roku se rozhodla komise České národní rady a vlády České republiky pro ukončení činnosti Národní fronty v ČR pod vedením bývalého předsedy ČNR Jaroslava Šafaříka ukončit činnost pracovníků Národní fronty ČR k 30. 6. 1990 s tím, že od 1. 7. mohou být nejdéle do 31. 10. 1990 zaměstnáváni výlučně činnostmi, které jim určí příslušný národní výbor.

Vážení přátelé, možná lze pochopit, že za uvedených okolností považují pracovníci Národní fronty České republiky v likvidaci i jejich odborové orgány, včetně Odborového svazu pracovníků společenských organizací a hospodářských zařízení tento postup za protiústavní a protizákonný. To je realita. Domnívají se, že ve svých důsledcích zpochybňuje nejen existenci ČSFR jako právního státu, ale přináší řadu věcných, pracovněprávních a majetkoprávních problémů, jejichž řešení by mělo probíhat koordinovaně na úrovni federace i obou národních republik. Vzhledem k tomu, že předseda Nejvyššího soudu České republiky se k předmětné záležitosti ve své písemné odpovědi z 10.7. t.r. předsedkyni Odborového svazu pracovníků společenských organizací a hospodářských zařízení nevyjádřil a Ústavní soud zatím neexistuje, dovolím si položit otázku zpravodajům, zda postup a politické rozhodování komise ČNR a vlády ČR pro ukončení činnosti Národní fronty České republiky je z právního a ústavního hlediska správný.

Předsedající předseda SL R. Battěk: Děkuji. Hlásí se ještě někdo do diskuse?

(Technická připomínka: Nevím, pane kolego, zda by nebylo správné adresovat vaši otázku České národní radě. Tady jsme na půdě Federálního shromáždění, a to přece nerušilo Národní frontu v České republice.)

Předsedající předseda SL R. Battěk: Domnívám se, pane poslanče, že vaše poznámka byla velmi správná. Chci jen informovat poslance Federálního shromáždění, že zítra bude zasedat likvidační komise ČNR, která projednává konečnou likvidaci Národní fronty České republiky. S panem poslancem Grebeníčkem souhlasím, že likvidace Národní fronty na všech úrovních by měla probíhat opravdu koordinovaně. Hlásí se ještě někdo o slovo do diskuse? Dávám slovo poslanci Sokolovi.

Místopředseda SN J. Sokol: Vážený pane předsedající vážení kolegové, vážené kolegyně, chtěl bych připomenout, že v této souvislosti je důležité si uvědomit, že Národní fronta nebyla jen tak ledajakou organizací. Byl to pokus zglajchšaltovat všechna občanská sdružení a všechny organizace v této zemi. Už svou strukturou to bylo něco, co v demokratické pluralitní zemi nemůže a nesmí existovat. Je to schéma, které navazuje na pojetí tzv. korporativního státu. Už od třicátých let tohoto století vznikaly v takových zemích jakési střechové organizace, jejichž úlohou bylo vlastně zabránit pluralitě občanského sdružování. To je velmi důležité si uvědomit. Nejen bývalá Národní fronta, ale žádná organizace podobné struktury v pluralitní demokratické zemi v podstatě nemůže existovat.

Předsedající předseda SL R. Battěk: Děkuji. Dávám slovo zpravodaji Bendovi.

Společný zpravodaj výborů SL poslanec V. Benda: Vážené Federální shromáždění, necítím se kompetentní k odpovědi na dotaz poslance Grebeníčka, ale rád bych přece jen řekl několik slov na okraj.

Jak jsem již zdůraznil, je velmi obtížné právně čistým způsobem zrušit právně neexistující organizaci. Je nutné rozhodnout o tom, které datum, nebo který akt pokládáme za její faktický zánik. V tomto případě došlo tuším v únoru t.r. k vyhlášení zániku Národní fronty na federální úrovni. Na republikových úrovních to probíhalo poněkud odlišným způsobem. Na federální úrovni i na republikových úrovních byl proveden pokus o vytvoření jakýchsi nástupnických organizací. V tomto ohledu a z hlediska právní čistoty bych chtěl upozornit, že toto Federální shromáždění schválilo zákonné opatření předsednictva, podle kterého - a to s retrográdním účinkem - byl mimo jiné zablokován majetek Národní fronty a jejích event. nástupnických organizací k jinému než běžnému užívání. Současně toto Zákonné opatření konstatuje, že jakékoliv převody majetku těchto organizací, který byl zablokován, na jiný subjekt než na stát, jsou neplatné a ty částky majetkové podstaty, které pocházely ze státního rozpočtu (tj. v případě Národní fronty celá její majetková podstata, protože neměla jiné zdroje příjmů), pokud byly takto převedeny, propadají ve prospěch státu. To jsem jen chtěl říci na vysvětlení k event. dotazům nástupnických organizací, zda a v jakém rozsahu smělí či nesmělí disponovat s majetkem bývalé Národní fronty. Ať Národní fronta zanikla nebo nezanikla, její majetek byl Federálním shromážděním s účinností od listopadu loňského roku zablokován.

Předsedající předseda SL R. Battěk: Děkuji. Hlásí se ještě někdo do rozpravy? Dávám slovo poslanci Gürtlerovi.

Poslanec SL Š. Gürtler: Vážený pane předsedající, vážené Federální shromáždění, u článku 2, kde je zmínka o vypořádání se s Národní frontou a o tom, že toto vypořádání provede Česká a Slovenská Federativní Republika, bych se chtěl zeptat, jestli by bylo možné vsunout datum do kdy.

Dále bych chtěl říci - není divné, že Národní fronta byla, ale je ohromně divné,že stále ještě existuje. Pravděpodobně jste četli interpelaci jednoho našeho člena, který se podivoval nad tím, že někdo chce omezovat finanční zdroje, z nichž je hrazen funkcionářský aktiv Národní fronty. Nebyla zkoumána otázka, jaký je přínos Národní fronty pro současnost, ale bylo zkoumáno, že někdo by chtěl omezit zdroje, které jsou jí poskytovány, což je s podivem. Nedomnívám se, že by její přínos v současné době byl ještě potřebný. Sčítat brigády, sčítat akce Z - to už nebude potřebné. K čemu jinému by byla? (Potlesk.)

Předsedající předseda SL R. Battěk: Děkuji. Kdo se dále hlásí do rozpravy? Dávám slovo poslanci Šternovi.

Poslanec SN J. Štern: Pane předsedající, vážené dámy a pánové. Já nechci zdržovat, ale jenom bych konkretizoval to, co tady uvedl pan poslanec Benda, že v podstatě jsou tady činěny pokusy vytvořit jakýsi politický servis pro politické strany. Tímto způsobem se v podstatě zaštiťují ty organizace, které si činí nástupní nárok ne na Národní frontu jako politický orgán, ale zejména na její politický majetek, neboť řádově tam jde o desítky, možná stovky miliónů, možná několik miliard. Příjem z loterie Sazka jde na konto Národní fronty, čili to tzv. Shromáždění politických stran a hnutí, které také předložilo svoji alternativu ke scénáři ekonomické reformy a z čeho ji platilo, to nevím, ale mám obavy, že právě třeba z tohoto fondu a toto hnutí si činí nástupnický nárok na Národní frontu. Já bych chtěl v této souvislosti upozornit, že nejde jenom o otázku politickou, ale někdo se tu zaštiťuje jakýmisi servisními politickými důvody, ale v zásadě tady jde o obrovský majetek. Prosím, abyste toto vzali v potaz. (Potlesk.)

Předsedající předseda SL R. Battěk: Děkuji, pane poslanče. Hlásí se ještě někdo? Poslanec Stanislav Devátý.

Poslanec SN S. Devátý: Já bych se rád připojil k panu kolegovi Grtlerovi, který říká, že by to mělo být doplněno, ten zákon datem, které by vlastně upřesňovalo, do kdy musí být majetkové vypořádání dokončeno, protože jak o tom mluvil pan kolega Štern, ta nástupnická organizace, ten svaz, nebo ta společnost dobrovolných organizací existuje, funguje, vydává různé brožůrky, které zasílá různým spolkům. Samozřejmě, musí to hradit z určitých finančních prostředků, které, se domnívám, by mohly být použity třeba na financování vyrovnání s politickými vězni či financování vlastnických vztahů, které nás čekají. Čili tyto zdroje nám momentálně utíkají. Čili si myslím, že by to mělo být doplněno konkrétním datem, které by upřesňovalo dokončení tohoto aktu. (Potlesk.)

Předsedající předseda SL R. Battěk: Děkuji panu poslanci. Pokud se už nikdo z poslanců nehlásí do rozpravy mne by to krajně uspokojovalo, ale nemohu omezovat toto plénum. Prosím pane poslanče.

Poslanec SL V. Filip: Já bych jenom upřesnil, že to není organizace, která sčítá hodiny. Já to řeknu ze zcela jednoduchých důvodů, a je to technická připomínka. Ty peníze, které byly pro rok 1990 ještě z konta Národní fronty, jsou v rozpočtech národních výborů a Městský národní výbor v Českých Budějovicích, to je konkrétní věc, z toho uhradil pro jedno sídliště, na kterém bydlí cca 14000 obyvatel 20 000 Kčs pro akci Skauta a Junáka, abychom měli vůbec ty dvě organizace kam dát, abychom pronájem těch budov, pak z toho zaplatili 6 000 Kčs tělovýchovně jednotě tohoto sídliště, 2 000 Kčs pionýrské organizaci a 4 000 Kčs na činnost občanských výborů. Čili takto jsou čerpány tyto peníze. Není pravda, že by to byla organizace na sčítání hodin.

Předsedající předseda SL R. Battěk: Prosím, hlásí se ještě někdo do rozpravy? Jako předsedající nechci do této rozpravy zasahovat, i když bych mohl leccos zajímavého k tomuto tématu dodat. Nicméně tedy uzavírám rozpravu k tomuto bodu a žádám zpravodale, pokud chtějí, aby vystoupili.

Společný zpravodaj výborů SN poslanec P. Toman: Já mám pouze stručné vyjádření k tomu jednomu návrhu na doplnění článku 2 o datum. Podle mého názoru, nesmíme zapomenout v této souvislosti, že se jedná o ústavní zákon. Myslím si, že datum by do tohoto ústavního zákona nemělo přijít. Nehledě k tomu, že - obracím vaši pozornost k tomu zákonnému opatření, které jsme přijímali. Tuším v květnu tohoto roku - kde jsme pozastavovali nakládání s majetkem a stanovili jsme nutnost inventarizace majetku. Víte, že jsme nebyli schopni to v krátké době udělat a museli jsme platnost zákonného opatření zase prodlužovat. Myslím si, že v současné době nejsme schopni říci, jak obsáhlý je ten majetek Národní fronty a ne- jsme z tohoto důvodu schopni dát uspokojivé datum, takové, aby nebylo zas příliš dlouhé a takové, abychom zase tento ústavní zákon nemuseli po nějaké době měnit. Myslím si, že účel ke kterému směřovaly doplňovací návrhy lze splnit jiným způsobem.

Předsedající předseda SL R. Battěk: Děkuji, pán poslanec Benda.

Společný zpravodaj výborů SL poslanec V. Benda: Já se připojuji ke stanovisku kolegy zpravodaje s tím, že bych snad ještě podotkl, že vypořádání nároků pracovněprávních vztahů by nemělo být terminováno, protože odpovídá zákoníku práce a jiným, zákonem daným termínům s tím, že ať už platí 2 000 Kčs na Junáka nebo na jinou instituci, tam se pohybují obrovské peníze, v průběhu prvního pololetí tohoto roku vyšly nalevo nějaké dvě miliardy hotových peněz, které Národní fronta měla na jakýchsi zvláštních fondech, a ani do budoucna nejsou vyloučena ještě různá překvapení a jenom by si vláda svazovala ruce, kdybychom zkoumání majetku Národní fronty termínovali. Nicméně, pokud by předkladatel pozměňovacího návrhu souhlasil, tak bychom jako zpravodajové doporučili, aby tam bylo vloženo slůvko "neprodleně". Tím by se zdůraznila naléhavost tohoto úkolu. Táži se autora pozměňovacího návrhu, zda by mu stačilo to slůvko "neprodleně". (Hlas z pléna - Stačí.) Táži se navrhovatelů poslanců, jestli by souhlasili s doplněním operativním o toto slůvko. (Ano.)

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP