Středa 19. září 1990

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Ďakujem poslancovi Tomisovi. S technickou poznámkou sa hlási poslanec Devátý: (Nebylo hovořeno do mikrofonu, nebylo rozumět.)

Hlási sa ešte niekto do diskusie?

Poslanec SL J. Mornár: Len jedna poznámka k odberu. Krv je tiež tkanivo ako ostatné tkanivá v tele, ako oblička a jiné orgány. Odber môže byť urobený len so súhlasom.

Dovožte mi teraz uprieť vašu pozornosť na jeden detail a pána ministra prosím, aby zbystril pozornosť. Za mojej praxe sa stala taká vec: kolega, ktorý, bohužiaž, už nie je medzi nami, mi po jednej nočnej smene oznámil, že prišli príslušníci VB s jedným delikventom a žiadali odber krvi a, samozrejme i vyšetrenie, ako bolo popísané, vrátane správy. Kolega tvrdil, že postihnutý nejavil žiadne známky opilosti a skúška na prítomnosť alkoholu vyšla pozitívne vyše tri promile, čo by prakticky znamenalo u určitých osôb smrtežnú dávku. Kolega povedal príslušníkom VB: vy ste to tam naliali. Čo tým chcem povedať? Chcem upriamiť vašu pozornosť na túto technickú zležitosť, na transport krvi na súdne lekárstvo. Dostáva sa to do rúk laikom. V tomto ohžade sú príslušníci VB laici a možnosť zmanipulovania z ich strany je ťažko vylúčiť. Aby sa nestalo, že by ich niekto obvinil z manipulácie. Zvážte i túto otázku. Pri príprave nového zákona v tejto oblasti by bolo treba tento možno malý technický detail vyriešiť.

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Ďakujem pánovi poslancovi Mornárovi. Chcem konštatovať, že jeho žiadosť, aby pán minister Langoš zbystril pozornosť, bola zbytočná, pretože pán minister vežmi pozorne sleduje celú rozpravu. Hlási sa ešte niekto do rozpravy? Pán poslanec Stome.

Poslanec SN K. Stome: Dámy a pánové, chtěl bych upozornit na to, že vedle dikce, kdy příslušníci jsou oprávněni vyžadovat odběr krve, existuje směrnice ministerstva zdravotnictví, která říká asi tolik, že když dotyčný nechce krev odebrat, tak mohou být vyzvány k asistenci další osoby, aby umožnily odběr krve. To se dostáváme do situace, kdy já ze své zkušenosti vím, že jsem hájil případ, kdy při takovém odběru krve byly přetrhány šlachy v koleně a nalomena holenní kost. Domnívám se, že bychom měli velmi vážit výraz "vyžadovat", co to ve svém obsahu znamená. Jestliže je někdo oprávněn vyžadovat s těmi sankcemi, to znamená, že může a on odmítne, anebo nikoliv, protože chci upozornit, že směrnice obsahuje takové výrazy, jako když někdo se vzpírá, že mu lékař podá utišující injekci. Ptal jsem se, jak mu ji podá. Podá mu ji takovým zpúsobem, že ji aplikuje proti vůli toho člověka. Měli bychom se zabývat myšlenkou, jaký je obsahový význam slova "vyžadovat" a pak bychom mohli řešit to další. Děkuji.

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Ďakujem pánovi poslancovi Stome. Prosím pán poslanca Soboňu.

Poslanec SL V. Soboňa: Vyžadovať odber krvi u pacienta nech javí alebo nejaví známky požitia alkoholického nápoja, je zásah do integrity organizmu. Je nemožné to presadzovať násilím. Rovnako tak považujem za násilie, keby chcel niekto nútiť pacienta, aby si dal prehliadnuť telo. To je nemožné prijať.

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Ďakujem. Hlási sa ešte niekto do rozpravy? Pán poslanec Stome.

Poslanec SN K. Stome: Chci upozornit ještě na jednu záležitost. Nepleťme si delikventa, nebo domnělého delikventa s pacientem. To je trochu něco jiného. Toto je v podstatě důkazní řízení. Je to obdobné, jako když lékař - znalec má podat znalecký posudek, kdy není vázán lékařským tajemstvím, ale je povinen vyjevit vše, co se dozví o věci, na kterou je dotazován. Procesní postavení občana na druhé straně je zase jiné. V tomto případě, není pacient, je osoba, která je ohledávána za pomoci technického aparátu medicínské vědy. Dostali bychom se do trochu jiné pozice. Nemůžeme na to jít z hlediska zdravotnických, etických předpisů a z hlediska zákona o zdraví lidu. Tato věc stojí takto: máme-li jiný mechanismus, jak zjistit alkohol, bylo by třeba nedávat přednost jen jedné metodě, to je odběr krve. Jestli nemáme jiný mechanismus, musíme si položit otázku, zda můžeme riskovat, že nám případný delikventi, nikoli pacienti, uniknou z okruhu trestního postihu vůbec. Tak stojí otázka.

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Ďakujem. Pán poslanec Soboňa chce zrejme odpovedať.

Poslanec SL V. Soboňa: Lekár v ambulancii nemôže rozlíšiť, súdiť a posudzovať, či je niekto delikvent alebo pacient. Lieči v skutočnosti pacienta. Iná vec je, ak je vyzvaný a musí vystupovať ako znalec. To sú už zvláštne predpisy. Ale lekár na ambulancii je viazaný lekárskym tajomstvom.

Poslanec SL V. Filip: Chtěl bych podpořit dr. Stome s tím, že přece nemůžeme žádat, třeba při autonehodě, kdy jsou čtyři mrtví, jestli je to dobře nebo není, abychom zjistili alkohol v krvi. Toto důkazní řízení nebude a tam bude člověk, který způsobil dopravní nehodu. Co s tím budeme dál dělat. Jaké bude důkazní řízení, když budou třeba čtyři mrtví?

Místopředseda SN J. Sokol: Chtěl jsem upozornit, že v návrhu paní doktorky, který tu byl přednesen jako první, byla tato otázka vyřešena, abychom ji tedy neřešili znovu. Navrhla, že v takovém případě tíha důkazu spočívá na vyšetřovaném.

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Myslím, že toto narazí na odpor právnikov. Pán poslanec Čič sa hlási.

Poslanec SL M. Čič: K tomu, čo uviedla pani poslankyňa chcem povedať, že nie je možné v trestnom konaní a už vôbec nie v priestupkovom konaní zvažovať dôkazové bremeno na páchateža priestupku. To je možné v občiansko-právnom konaní, ale nie v trestnom a už vôbec nie v priestupkovom. To by bolo proti akýmkožvek normálnym zásadám konania.

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Ďakujem. Z tohoto príspevku a právneho názoru vyplýva, že pani poslankyňa bude pravdepodobne musieť preformulovať svoj pozmeňovací návrh tak, aby bol prijatežný z právneho hžadiska.

Poslankyně SN I. Šimečková: Vypustí se poslední věta, která z právního hlediska není možná, ale jinak možnost předvedené osoby odmítnout odběr musí být zachována.

Společný zpravodaj výborů SN poslanec V. Ševčík: Máte na mysli poslední odstavec. Přečtu, co byste chtěla upravit: "Prokáže-li lékařské vyšetření, že osoba podezřelá ze spáchání přestupku, jeví známky požití alkoholu nebo jiné návykové látky a odběr krve a moče odmítne, spočívá břemeno důkazu na její vině." Chcete škrtnout celý odstavec?

Poslankyně SN I. Šimečková: Pokud ústavně právní výbor míní, že to není možné, pak celý ten odstavec nemá smysl.

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Ďakujem. Myslím, že spravodajcovia porozumeli. Prosím pána poslanca Kvasničku.

Poslanec SN L. Kvasnička: Prihováram sa za to, aby formulácia, ktorá je v uznesení, na ktorom sa dohodli VBB bola prijatá. Vežmi podrobne a z každého hžadiska sme ventilovali túto problematiku a keď to beriem z lekárskeho hžadiska, hladina alkoholu v krvi sa klinickým vyšetrením nedá stanoviť, ale dá sa stanoviť, či niekto javí ťažké, stredné alebo mierne príznaky opilosti. Máme k tomu aj iné technické možnosti už dnes, ako kvantitatívne stanoviť hladinu alkoholu v krvi, mimo odber krvi. Ide o to, aby bezpečnostné hliadky alebo nemocnice boli týmto zariadením vybavené.

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Pán poslanec, musím Vás upozorniť na druhú stranu spoločnej správy, bod 4, kde sa jasne hovorí, z akých dôvodov VÚP doporučujú takúto formuláciu, ktorú aj doporučujú. Doporučujem Vám, aby ste si to prečítal, neviem, či by ste mohol trvať na svojom návrhu i za cenu, že by sme porušili zákon.

Hlási sa ešte niekto do rozpravy? Nehlási. Uzatváram teda rozpravu. Prosím navrhovateža pána ministra Langoša, či chce k problematike ešte niečo povedať? (Nie). Nie, ďakujem. Prosím pánov spravodajcov, aby sa ujali slova.

Společný zpravodaj výborů SL poslanec M. Pohanka: Většinou se jedná o úvahy a připomínky. Obsah slova "vyžadovat" může být sporný, ovšem v civilizovaných zemích, kde je demokracie, je naprostý zákaz, aby úřední osoba vykonávala na někom fyzické násilí. Vyžadovat znamená skutečně jen užít tohoto slova. Žádám vás o vysvětlení právních důsledků. Nic víc se nesmí dít. Pokud komise ministerstva zdravotnictví stanoví jiný postup, je otázka jestli je v souladu s ostatními ustanoveními právního řádu.

Pokud pan poslanec upozorňoval na dramatickou situaci např. viníka dopravní nehody se čtyřmi mrtvými, nebude to předmětem přestupkového řízení, ale řízení podle trestního řádu, kde jsou důkazní prostředky a jejich provádění upraveny samostatně.

Jsou zde tedy jen dva návrhy, přitom návrh pana poslance Tomise vycházel asi z omylu, protože my jsme doporučili vypustit odstavec 1 d. Navrhovaný text se nám jevil jako určený spíš pro poškozeného než pro pachatele přestupku a podle úvodní věty se jedná o povinnost ukládanou právě pachateli přestupku. Proto jsme tam také zahrnuli eventuální prohlídku těla lékařem, samozřejmě však nesmí být prováděna násilím, ale neznamená to, že by byla zcela dobrovolná.

Nelze proto akceptovat také první návrh, abychom výslovně stanovili, že odběr krve a moči může být udělán pouze se souhlasem osoby podezřelé ze spáchání přestupku. To by se mohlo vykládat tak, že povinnost tam není a záleží jen na něm, zda se k tomuto důkazu nabídne. Tak tomu není. Když nesouhlasí - a může nesouhlasit - dopouští se jednání, které je trestné právě podle přestupkového zákona.

Doporučuji, abyste schválili předlohu tak, jak vám byla předložena s připomínkami, jak byly shrnuty ve VBB a VÚP a jak je máte před sebou.

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Ďakujem. Chcem sa spýtať pána poslanca Ševčíka, či chce ako spravodajca niečo podotknúť.

Společný zpravodaj výborů SN poslanec V. Ševčík: Argumentace, která byla předložena paní kolegyní, která činí ten pozměňovací návrh, neobstojí už proto, že je třeba zde rozlišit pozice občana podezřelého a pacienta, jak o tom byla řeč. Na druhé straně nemůžeme přehlédnout zájem společnosti na to, aby celospolečenský zájem - a to zpravidla tady přichází v úvahu - v oboru dopravy byl chráněn. Opřít to výslovně o souhlas by znamenalo zbavit viny člověka, který je třeba důvodně podezřelý ze spáchání přestupku a dávat mu zprošťující důvod. Povinnost je tady zabezpečována proto, že vyvolává sankce v podstatě, a to je třeba zdůraznit, stejného rozsahu, jako by alkohol byl zjištěn. Totiž může být postižen pokutou nikoliv proto, že má alkohol v krvi, ale protože spáchal přestupek, anebo v silniční dopravě také odnětím řidičského průkazu na určitou dobu. Takový přestupce stojí před volbou: buď krev dát a pak se ukáže, zda vůbec a nakolik je ovlivněn alkoholem, anebo ji nedat a pak se vystavuje sankci odepřením právní povinnosti, která ze zákona vyplývá. Nevidím důvod, proč bychom měli od původní zprávy ustupovat. Opět navrhuji, aby byla schválena tak, jak je uvedena v tisku.

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Ďakujem. Ešte s technickou poznámkou sa hlási poslanec Pohanka.

Společný zpravodaj výborů SL poslanec M. Pohanka: Kolega Ševčík upřesnil, co jsem dost správně neřekl. Nelze zcela zavrhovat a nejsme k tomu oprávněni, instrukce ministerstva zdravotnictví. Ty se vztahují na nakládání s pacientem, ale přestupce byl přiveden ve zcela jiné situaci a tyto předpisy nelze aplikovat na odběr krve.

Společný zpravodaj výborů SN poslanec V. Ševčík: Pokud taková směrnice skutečně existuje, je to jednak norma nevím kterého řádu, ale je také otřesná. Jestliže ministr zdravotnictví si dovolí lékařům - a připomínám zde rozsah lékařské přísahy - toto říci, zasluhuje to jen žádat o zrušení.

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Ďakujem. Diskusia už ale vlastne skončila, môžem pripustiť len technické poznámky.

Poslanec SL V. Soboňa: Taký spis ministerstva zdravotníctva nepoznám.

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Ďakujem. S technickou poznámkou sa hlási autorka pozmeňovacieho návrhu poslankyňa Šimečková.

Poslankyně SN I. Šimečková: Možná si pan zpravodaj vykládá upozornění osoby podezřelé z přestupku na jeho právo za nějaké nabádání k tomu, aby krev odmítl. Považuji za naprosto samozřejmé, aby byli upozorněni na svá práva a trvám na tom, aby se o mém návrhu hlasovalo.

Předsedající předseda SN M. Šútovec: To je samozrejmé. Pýtam sa teraz poslanca Tomisa, či trvá na svojom návrhu po vysvetlení? (Ne.) Zrejme nie, to bolo prehliadnutie. Ďakujem. Situácia je taká, že spravodajcovia doporučujú prijať zákon v znení spoločnej správy výborov. Je tu jeden pozmeňovací návrh pani poslankyne Šimečkovej. O tomto pozmeňovacom návrhu budeme hlasovať, ale prosím o jeho presné znenie.

(Hlas z pléna: Návrh zní tak, že § 31 a) odstavec 1 by měl znít takto: "Lékařské vyšetření včetně odběru krve a moči ke zjištění množství alkoholu nebo jiné návykové látky. Odběr krve a moče může být proveden jen se souhlasem osoby podezřelé ze spáchání přestupku." Další odstavec by se škrtl.)

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Ďakujem. Ak spravodajcovia nemajú hlasovacie strojky pri sebe, nech si sadnú do svojej lavice.

Ako prví budú hlasovať poslanci SN, a síce spoločne v obidvoch častiach. Kto je za pozmeňovací návrh paní poslankyne Šimečkovej, nech zdvihne ruku! (Hlasuje se.) Trinásť. Ďakujem.

Kto je proti tomuto návrhu? Ďakujem.

Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem.

Konštatujem, že pozmeňovací návrh v SN neprešiel.

Bude hlasovať Snemovňa žudu, kto z poslancov Sź je za pozmeňovací návrh, nech zdvihne ruku! (Hlasuje sa.) Ďakujem.

Kto je proti tomuto návrhu? Ďakujem.

Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem.

Konštatujem, že ani Sź pozmeňovací návrh neprijala.

Pretože nemáme iné pozmeňovacie návrhy, môžeme hlasovať o zákone ako celku. Zišťujem, že obidve snemovne sú schopné uznášania.

Znovu budú hlasovať obidve časti Snemovne národov ako prvé. Pýtam sa teda, kto je za zákon o niektorých opatreniach na zabezpečenie vybavovania priestupkov v odbore pôsobnosti ČSFR, v znení spoločnej správy tlač 109? (Hlasuje sa.) Ďakujem.

Kto je proti? Ďakujem.

Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem.

Hlasovať budú poslanci Snemovne žudu. Kto je za zákon, ako bol predložený v znení spoločnej správy, nech zdvihne ruku! (Hlasuje se.) Ďakujem.

Kto je proti? Ďakujem.

Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem.

Konštatujem, že zákon bol prijatý v obidvoch snemovniach a bol teda prijatý Federálnym zhromaždením. Ďakujem Vám. (Potlesk.)

(Poznámka redakce: usnesení FS č. 24, SL č. 50, SN č. 51)

Tým končím dnešné rokovanie 6. spoločnej schôdze.

Zajtra začíname o 8.30 hodine.

(Schůze přerušena ve 20.15 hodin.)

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP