Středa 19. září 1990

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Prosím predstavitežov ústavno právnych výborov, pána poslanca Mikuleho, či má k tomu nejaký komentár? Nemá. Budeme hlasovať o tomto návrhu. Prosím, aby ešte raz bol prečítaný.

Poslanec SL M. Soldát: § 1, písmeno c): "odhalovat závažnou trestnou činnost, která zasahuje na území obou republik." Následující písmena by se přečíslovala.

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Dávam hlasovať o tomto pozmeňovacom návrhu. Tak ako predtým, ide o zákaz majorizácie. Sme uznášania schopní. Hlasovať budú najskôr poslanci Snemovne národov zvolení v Českej republike.

Kto súhlasí s pozmeňovacím návrhom pán poslanca Soldáta, nech zdvihne ruku. (Hlasuje se.) Ďakujem.

Je niekto proti? Ďakujem.

Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem.

V tejto časti snemovne doplnok nebol prijatý.

Teraz bude hlasovať časť poslancov Snemovne národov, zvolená v Slovenskej republike. Kto je za tento návrh, nech zdvihne ruku! Ďakujem.

Prepáčte, urobil som technickú chybu. Musíme vynulovať predošlý výsledok, ale konštatujem, že v Snemovni národov v českej časti tento návrh neprešiel.

Prosím poslancov slovenskej časti Snemovne národov, aby hlasovali. Kto je za tento pozmeňovací návrh? Ďakujem.

Je niekto proti? Ďakujem.

Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem.

Konštatujem, že ani v tejto časti pozmeňovací návrh neprešiel.

Teraz budú hlasovať poslanci Snemovne žudu. Kto je za predložený pozmeňovací návrh, nech zdvihne ruku! Ďakujem.

Je niekto proti? Ďakujem.

Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem.

Konštatujem, že ani v tejto snemovni pozmeňovací návrh neprešiel.

Prosím spravodajcov, aby oznámili ďalšie pozmeňovacie návrhy.

Společný zpravodaj výborů SL poslanec J. Pospíšil: Další pozměňovací návrhy nebyly.

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Znamená to, že môžeme pristúpiť k hlasovaniu o celku navrhnutého zákona o vymedzení pôsobnosti Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky vo veciach vnútorného poriadku a bezpečnosti, tlač č. 14, v znení spoločnej správy, ako je obsianutá v tlači 116.

V zasadacej sieni je prítomných 43 poslancov Snemovne národov zvolených v Českej republike, 56 poslancov zvolených v Slovenskej republike a 103 poslancov Snemovne žudu.

Najskôr bude hlasovať Snemovňa žudu. Kto súhlasí s predloženým návrhom zákona v znení spoločnej zprávy, nech zdvihne ruku! Ďakujem.

Hlasovať bude časť poslancov, zvolených v Českej republike za Snemovňu národov. Konštatujem, že v Snemovni národov sme uznášania schopní.

Kto je za návrh zákona v znení spoločnej správy, nech zdvihne ruku! Ďakujem.

Je niekto proti? Ďakujem.

Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem.

Pýtam sa poslancov Snemovne národov zvolených v Slovenskej republike, kto súhlasí s predloženým návrhom zákona v znení spoločnej správy, nech zdvihne ruku! Ďakujem.

Je niekto proti? Ďakujem.

Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem.

Konštatujem absenciu pri hlasovaní. Napriek tomu konštatujem, že zákon o vymedzení vnútornej pôsobnosti Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky vo veciach vnútorného poriadku a bezpečnosti v znení spoločnej správy bol Federálnym zhromaždením schválený.

(Poznámka redakce: usnesení FS č. 23, SL č. 49, SN č. 50)

Teraz by som navrhoval krátku prestávku. Máme prerokovať a schváliť ešte jeden vládny návrh zákona a síce o Zbore národnej bezpečnosti. Chcem sa spýtať, či súhlasíte s tým, aby sme pokračovali bez prestávky, do tej doby, kým nevybavíme túto agendu. Medzitým na odžahčenie situácie by som vám prečítal dopis, ktorý dostal predseda Federálneho zhromaždenia Dubček z predsedníctva vlády. Týka sa jedného programového bodu, o ktorom sme mali tiež rokovať.

Vážený pán predseda, vláda Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa na svojej schôdzi dňa 13. septembra 1990 uzniesla, aby sa upustilo od ďalšieho ústavného prerokovávania vládneho návrhu zákona o cestovaní do zahraničia. S prihliadnutím na to, že sa predpokladá predloženie koncepčne novej právnej úpravy v najbližšej dobe, žiadam vás, vážený pán predseda, aby ste uvedený návrh zákona vo výboroch snemovní Federálneho zhromaždenia ďalej neprerokovávali.

Na základe tohoto listu navrhujem, aby sme zrušili príslušný programový bod. Myslím, že nemusíme o tomto mojom návrhu hlasovať. S pripomienkou sa hlási poslanec Sź V. Deyl.

Poslanec SL V. Deyl: Vážení kolegové, dostal jsem nyní naléhavou výzvu, abych se dostavil na Pražský hrad, a přitom jsem současně pověřen úkolem zpravodaje k nadcházejícímu zákonu. Je to připravené a napsané. Požádal bych pana předsedajícího i pana předsedu, aby mne povolili odejít a svěřit tuto zpravodajskou zprávu kolegovi poslanci Pohankovi.

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Ďakujem. Myslím, že môžeme pristúpiť na tento návrh.

Na programe teraz máme

10

Vládny návrh zákona, ktorým sa doplňuje zákon č. 40/1974 Zb., o Zbore národnej bezpečnosti, v znení zákona č. 74/1990 Zb., o niektorých opatreniach na zabezpečenie vybavovania priestupkov v odbore pôsobnosti Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky (tlač 26) a spoločnú správu výborov Snemovne žudu a Snemoven národov, ako je obsiahnutá v tlači 109.

Prosím teraz ministra vnútra Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky pána Jána Langoša, aby odôvodnil návrh zákona.

Ministr vnitra ČSFR J. Langoš: Vážený pán predseda, vážený pán predsedajúci, dámy a páni. Rozširovanie priestoru demokracii vyžaduje nielen rozširovanie práva občanov a zabezpečenie podmienok pre ich uplatňovanie, ale tiež plnenie občianských povinností. Väčšina občanov rešpektuje právne predpisy a dodržuje pravidlá občianskeho spolužitia. Vyskytujú sa však žudia, ktorí tieto predpisy a normy nedodržujú, sťažujú výkon štátnej správy, narušujú verejný poriadok a zásady spoločenského spolužitia, alebo poškodzujú majetok. V týchto prípadoch často ide o protiprávne konanie, ktoré nedosahuje skutkovú závažnosť zakladajúcu súdny postih a nie je to postihované ako priestupok. Vzhladom na to je potreba vybaviť príslušné orgány, ktoré objasňujú a prerokovávajú priestupky účinnými a zodpovedajúcimi prostriedkami. Jedným z týchto orgánov je Zbor národnej bezpečnosti alebo Verejná bezpečnosť. Z tohoto dôvodu sa navrhuje doplnenie zákona do Zboru národnej bezpečnosti oprávnene pri objasňovaní priestupkov.

Tento návrh úzko nadväzuje na novelu Trestného zákona a zákony národných rád o priestupkoch. Túto nadväznosť je treba vidieť jednak v koncepcii právnej úpravy v postihu niektorých trestných činov a prečinov, a jednak v celkovej novej komplexnej úprave priestupkového práva.

Navrhovaný okruh oprávnení príslušného Zboru národnej bezpečnosti pri objasňovaní priestupkov vychádza zo skutočnosti, že o trestných činoch a prečinoch prevedených do priestupkového práva sa konalo prípravné konanie podža Trestného poriadku, ktorý umožňoval vykonávať potrebné procesné úkony, nutné k zisteniu skutkovej podstaty veci.

Napriek tomu, že zákon o Zbore národnej bezpečnosti umožňuje príslušníkom využívať pri objasňovaní priestupkov ustanovené oprávnenie, napríklad vyžadovať vysvetlenie predvolať alebo predviesť osobu, zabezpečit osobu narušujúcu verejný poriadok, nebudú tieto oprávnenia vždy postačujúce pre účinné objasnenie a zdokumentovanie priestupkov, utvorených z doterajších trestných činov a prečinov.

Ak majú príslušníci Zboru národnej bezpečnosti takéto priestupky účinne objasňovať, je potreba s ohžadom na ich zločin, zložitosť a v záujme zabezpečenia právnych istôt občanov vybaviť ich potrebnými oprávneniami.

Ak ide o druhú časť návrhu zákona, článok druhý, v ktorej sa stanovia niektoré opatrenia na vybavovanie priestupkov v pôsobnosti Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, bolo nutné s ohžadom na novú úpravu priestupkového práva reagovať i na niektoré otázky závažnej povahy, ktoré nie je možné vo vzťahu k vymedzenej pôsobnosti upraviť v zákonoch národných rád o priestupkoch. Ide o zamedzenie, respektíve predchádzanie kompetenčných sporov medzi orgánmi štátnej správy Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky na ukladanie a vyberanie pokút za priestupky o úpravu postupu pri odoberaní pokutových blokov a o vzťah k vseobecným predpisom o prerokovávaní priestupkov.

Doporučujeme preto z poverenia vlády Českej a Slovenskej Federálnej Republiky, aby ste predložený návrh zákona schválili.

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Ďakujem ministrovi Langošovi. Návrh prerokovali výbory branné a bezpečnostné a ústavnoprávne obidvoch snemovní. Prosím teraz spoločných spravodajcov výborov Snemovne národov pána poslanca V. Ševčíka, člena ústavnoprávnych výborov, aby predniesol spravodajskú správu.

Zároveň by som chcel požiadať českých poslancov - ako vidíte, sme už pod hranicou uznášania schopnosti v jednej časti Snemovne národov - aby neopúštali parlament. Iná vec je, keď si ide niekto zafajčiť alebo sa navečerať. Buďte tak dobrí, neopúšťajte parlament. Ďakujem. Slovo má poslanec Ševčík.

Společný zpravodaj výborů SN poslanec V. Ševčík: Vážené předsednictvo, dámy a pánové, domnívám se, že pro stručnost své zpravodajské zprávy, a s ohledem na to, že čas už pokročil, mohu odkázat na zcela vyčerpávající zprávu pana ministra, který vyložil jednak smysl zákonné úpravy i její rozsah.

Tisk, o který se zde jedná, má číslo 26, v lavicích máte k dispozici společnou zprávu k této předloze. Jde o tisk 109. Zejména ze společné zprávy je patrno, že v převážné části po zevrubném projednání této předlohy ve výborech včetně výborů ústavně právních došlo v podstatě k nepatrným stylistickým změnám s několika málo výjimkami, na které zvlášť poukáži.

V podstatě jde o to, že stanovisko ústavně právního výboru se liší od doporučení výboru branně bezpečnostního, a to pokud jde o ustanovení § 31 litara a odstavec 1, písmeno c), kde doporučované vypuštění slov zejména odběr a vyšetření krve, podle návrhu zmíněného výboru se ocitlo podle názoru ústavně právního výboru v rozporu s ustanovením zákona ČNR případně SNR o přestupcích, a proto se s touto připomínkou ústavně právní výbor neztotožnil. Za zmínku snad stojí ještě to, že bylo vloženo do původní předlohy a sice v ustanovení § 31 odstavec 1 písmeno a), odstavec 3 další text v té citaci, že vyšetření krve musí být provedeno, požádá-li o to osoba podezřelá ze spáchání přestupku. Toto ustanovení má čelit takovým situacím, kdy by bylo v zájmu boje samotného, aby nějakým způsobem si obstaral snadno exkubační důvod, k němuž by v pozdější době jen velice těžko docházel, nebo by mohl být také zmařen.

Za této situace, i když jsem si vědom, že projednávaná novela nepatří k velkým tématům, o kterých bylo v našem předchozím jednání debatováno a rozhodováno, mám za to, že je to přece jen důležitý krok k úpravě celého komplexu trestně právních otázek, a proto jako zpravodaj určený k podání této zprávy vám doporučuji, abyste tuto předlohu se změnami, jak jsem na ně poukázal, přijali.

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Ďakujem. Teraz prosím pána poslanca, ktorý zastupuje spravodajcu výborov Snemovne žudu, poslanca Deyla, aby podal spravodajskú správu.

Společný zpravodaj výborů SL poslanec M. Pohanka: Vystupuji za poslance Deyla, který měl připraven asi stránkový úvod, ten už byl tlumočen především v úvodu panem ministrem. Já bych snad ještě řekl, že k věci se vyjádřila také Slovenská národní rada svým branně bezpečnostním výborem, zatímco Česká národní rada se odmítla vyjádřit pravděpodobně pro nedostatek času.

My jsme se zabývali zákonem jako celkem také po jazykové stránce, malá úprava v legislativních mezích byla provedena v názvu zákona.

K tomu, co zde říkal kolega Ševčík, i když s tím souhlasím, je možné ještě poznamenat, že naše branně bezpečnostní výbory doporučily, aby byla vypuštěna zmínka o tom, že každý je povinen podrobit se lékařskému vyšetření, zejména vyšetření krve. Jak jsem byl informován, vyplývalo to z nechuti výslovně uvádět tuto povinnost. Ona je stejně dána už ustanovením zákona o přestupcích, a to jak českého, tak slovenského, které jsou zcela totožné, a to dokonce na dvou místech. Branně bezpečnostní výbor doporučil, abychom přidali k odstavci 2 § 31 písmeno a) větu: "Odběr krve je možný pouze po předchozím souhlasu osoby podezřelé z přestupku". My jsme nedoporučili, aby tam byla zařazena, protože se nám jevila jako nadbytečná. Tento odběr nelze stejně provést bez souhlasu osoby podezřelé ze spáchání přestupku. V praxi postup předpokládaný touto úpravou je takový, že osoba bude nejprve policistou upozorněna na povinnost podrobit se odběru krve a vyzvána, aby tak učinila, eventuelně upozorněna na důsledky, jestliže odběr odepře. Těmi důsledky může být pokuta 5000 korun, uvedená právě na dvou místech prestupkového zákona.

Osoba má dvě možnosti: buď řekne, že se podrobuje, pak vše proběhne hladce, a nebo řekne, že nesouhlasí a pak se tento úkon neprovede a bude se dál uvažovat o možnosti pokuty. Pokud bude touto osobou někdo, komu jeho náboženské přesvědčení brání v tom, aby daroval krev, respektive umožnil někomu manipulaci se svou krví, bude to otázka úvahy a patrně nebude dána společenská nebezpečnost pro přestupek a odbude se to pouze konstatováním, že byl přestupek spáchán. To je další problém, protože on se může dál bránit, a může se bránit úspěšně. Tolik k jedné změně, která byla navržena.

Jinak jsme všem návrhům vyhověli. Poněkud jsme zobecnili povinnosti v § 31, písmeno a) odstavec 1. Doporučuji, abyste přijali předlohu tak, jak je už také proto, že jde o provizorium. Zákon SNB bude platit do té doby než projednáme a připravíme nový zákon policejní.

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Ďakujem pánovi poslancovi Pohankovi. Do diskusie je prihlásená poslankyňa Šimečková, prosím, aby sa ujala slova.

Poslankyně SN l. Šimečková: Vážené předsednictvo, vážené dámy a pánové, o projednávaném zákonu § 31, odstavec 1 už zde bylo hovořeno. Bylo řečeno, že předvedená osoba může v podstatě odmítnout odběr krve atd. Já bych ovšem přímo žádala, aby toto právo odmítnutí odebrání krve a moče bylo v tomto paragrafu zakotveno z toho důvodu, že se jedná o lékařský zákrok, který nemůže být proveden bez svolení pacienta.

Jako lékařka s mnohaletou praxí, zvláště v lékařské pohotovostní službě, mám v této oblasti vyšetřování ke zjištění alkoholu bohaté zkušenosti. Většina z vás, kteří nejsou lékaři a kteří - jak předpokládám - nebyli ani v tomto směru vyšetřováni, možná ani neví, že protokol o vyšetřování ke zjištění množství alkoholu nebo jiné návykové látky má dvě samostatné části. Lékařské vyšetření a odběr krve nebo moče.

Lékařské vyšetření je podrobné a obsahuje celou řadu kritérií k určení, zda vyšetřovaná osoba požila alkohol nebo ne. Je to například celkový vzhled, chování, místní a časová orientace, vzhled kůže, charakter tepu, reakce zornic na příslušné podněty včetně zkoušky rovnováhy atd.

Ať už byl odběr proveden nebo ne, musí se lékař v závěru protokolu vyjádřit, zda vyšetřovaná osoba jeví známky požití alkoholu či nikoli. Množství se tím samozřejmě určit nedá, ale není možno ke zjištění tohoto množství zakotvit v zákoně na jedné straně možnost vyžadovat ze strany orgánů SNB odběr krve a moče, aniž by tam byla zároveň zakotvena možnost ze strany vyšetřované osoby odmítnout. Ani v zákonech České národní rady č. 200 z roku 1990 a v zákonu Slovenské národní rady č. 372 z roku 1990 tato skutečnost není zakotvena. Hovoří se tam o pokutách, případně odmítnutí atd.

Vím také, jak často je ze strany příslušníků SNB činěn na lékaře nátlak, aby krev a moč odebrali i proti vůli vyšetřované osoby. Proto považuji za nutné v tomto paragrafu navrhnout změnu ve smyslu § 31 odstavec a, písmeno c) takto: "Lékařské vyšetření včetně odběru krve a moče ke zjištění množství alkoholu nebo jiné návykové látky, odběr krve a moče může být proveden jen se souhlasem osoby, podezřelé ze spáchání přestupku. Prokáže-li lékařské vyšetření, že osoba podezřelá ze spáchaného přestupku, jeví známky požití alkoholu nebo jiné návykové látky a odběr krve a moče odmítne, spočívá břemeno důkazů na její straně". Děkuji.

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Ďakujem pani poslankyni. Kto sa ešte hlási do diskusie. Poslanec Tomis.

Poslanec SN V. Tomis: Pane předsedající, páni kolegové, s tím co tady řekla paní doktorka, plně souhlasím, protože jsem dělal dlouhá léta přestupkové řízení. Vím, že tato okolnost skutečně dělá problémy, ale navrhoval bych, aby k písmenu c) bylo ještě přidáno, že když o to požádá, že musí být vyplněn alespoň dotazník, jaký je pohled lékaře na něj. Lékaři to totiž na "záchytkách" odmítají vyplňovat. To je jedna věc.

U písmene d) za prvé kladu otázku k provedení jiného potřebného lékařského úkonu, včetně prohlídky těla lékařem. Té je povinen se podrobit, ale někdy u přestupkového řízení je třeba, aby vyšetřovatel věděl, zda jeho zdravotní stav tomu odpovídá. Například dojde k nějakému fyzickému napadení a on se brání tím, že nemůže, protože zvedne ruku do této výše. Takové případy jsou. To znamená, že by tam mělo být buď bez souhlasu, jinak všechno ostatní by musel být souhlas obviněného, pokud by to tu nebylo uvedeno. Jinak by šlo udělat jen to, včetně prohlídky těla lékařem, to znamená, jestli byl nějak pobitý, nebo měl nějaké zranění. Ale jestliže bychom potřebovali, jestli on mohl nebo byl schopen provést ten úkon, to je další věc a k tomu už by musel být souhlas obviněného, aby to mohl příslušník VB vyžádat. U písmene d) bych tedy chtěl, aby se k tomu lékař vyjádřil. Pro operativu a rychlost vyšetřování by bylo dobré, aby u písmene d) byla ještě poznámka, že je povinen strpět i nahlédnutí do jeho lékařského spisu. Děkuji.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP