Středa 19. září 1990

Poslanec SL V. Benda: Vážený pane předsedo, vážený pane předsedající, paní poslankyně, páni poslanci, předem podotýkám, že souhlasím se zněním tohoto zákona, ale rád bych obrátil vaši pozornost k určitým problémům s celou jeho filozofií, poněvadž, jak víme, zvláště kompetenční zákony nebo kompetence jednou přidělené se už velmi těžko berou zpět.

Tento zákon se totiž jmenuje o vymezení působnosti České a Slovenské Federativní Republiky ve věcech vnitřního pořádku a bezpečnosti. Ale de facto je zákonem a je zamýšlen jako zákon, který vymezuje působnost federace v resortech dosavadních ministerstvech vnitra, ať federálního nebo republikových. Tím se potom stane, že na jedné straně jsou v zákoně věci, které velmi problematicky souvisejí s vnitřní bezpečností státu, jako výkon státní správy v oboru státních symbolů či v oboru organizací s mezinárodním prvkem podle zvláštních předpisů. To by tolik nevadilo. Tyto věci se tam dostaly proto, že spadají do resortu vnitra, ale na druhé straně nejsou upraveny federální kompetence nebo nejsou přiznány federaci žádné kompetence v oblastech, které se výsostně týkají vnitřní bezpečnosti státu, ale nespadají pod vnitro. Možná, že volím příklad příliš dramatický, nebo nepravděpodobný, ale například při vypuknutí nějakých lokálních ozbrojených nepokojů či povstání podle tohoto pravidla a v rozporu s branným zákonem, který jsme v tomto shromáždění před několika měsíci novelizovali, prakticky neexistuje možnost nasazení armády, protože armáda je federální a tady není možno zasáhnout. Když v Ružomberoku propukne ozbrojené povstání, tak bohužel slovenská policie vlastními slabými silami bude muset toto povstání potlačit, nebo budou složité kompetenční spory, jak zařídit federální zásah.

Tyto věci by se týkaly i řady jiných mnohem civilnějších záležitostí, například otázek řízení leteckého provozu, pokud je provozován ve spolupráci s armádou, otázek jiných mezinárodních organizací, které mají co společného s vnitřním pořádkem, ale nespadají do oblasti vnitra.

Domnívám se, že teď je samozřejmě nemožné měnit nebo doplňovat text tohoto zákona, ale dávám na uvážení, zdali by nebylo vhodné upravit jeho název.

Můj návrh - patrně nedokonalý, byl bych rád, kdyby někdo vymyslel dokonalejší - zní: O vymezení působnosti České a Slovenské Federativní Republiky v resortech dosavadních ministerstev vnitra. Návrh se mne samotnému nelíbí, ale myslím, že tento název nebezpečným způsobem zavádí.

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Ďakujem poslancovi Bendovi. Chcel by som len pripomenúť, že pokiaž sa dobre pamätám, novela branného zákona výslovne zakazuje také použitie, aké on mal na mysli.

S technickou poznámkou sa hlási poslanec Čič, dávam mu slovo.

Poslanec SL M. Čič: Vážený pán predseda, pán predsedajúci, pokiaž ide o kompetenciu, obrana republiky je jednoznačne v kompetencii federácie, takže tento problém tu nie je. Pokiaž by sme zmenili názov, nebylo by to výstižné. Nejde o kompetenciu národných republík a federácie. Ide o kompetenciu bezpečnosti a verejného poriadku na úrovni federácie. Myslím si, že tento názor zodpovedá obsahu a je v súlade s ústavným zákonom o československej federácii.

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Ďakujem pánovi Čičovi. Do diskusie je pripravený poslanec Chýlek.

Poslanec SL S. Chýlek: Dámy a pánové, možná, že vás budu zdržovat spíše dotazem než diskusním příspěvkem. Nepamatuji se, že by to bylo podrobně projednáváno v našem výboru a ani tady jsem vysvětlení nepostřehl. Možná jsem je přeslechl. Jedná se o § 2, který hovoří o tom, že federaci patří řídit ozbrojené bezpečnostní sbory v době vyhlášení výjimečného stavu pro celé území.

Ve společné zprávě výboru je tento paragraf zrušen. Není mi jasné, proč je zrušen. Zdá se mi, že původní znění je naprosto logické, věcné a správné a obávám se, že zrušení by mohlo vést k velice vážným situacím, kdyby skutečně k takovému ohrožení došlo. Domnívám se, že federace by měla být v těchto okamžicích velice jednotná. Prosím o objasnění.

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Ďakujem. Túto záležitosť osvetlí spravodajca poslanec Pospíšil.

Společný zpravodaj výborů SL poslanec J. Pospíšil: Tento paragraf se navrhuje zrušit vzhledem k tomu, že není právně upraven výjimečný stav na území ČSFR. Proto nemůžeme zavádět do tohoto zákona pojem, který neexistuje.

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Ďakujem. Hlási sa ešte niekto do diskusie k návrhu zákona? Dávam slovo poslancovi Chýlkovi.

Poslanec SL S. Chýlek: Mám jen dodatečný dotaz. Znamená to, že výjimečný stav za žádných okolností nemůže být vyhlášen? Jak budeme řešit mimořádné situace? Může mi to někdo objasnit?

Společný zpravodaj výborů SL poslanec J. Pospíšil: V současné době opravdu výjimečný stav nemůže být vyhlášen. Výjimečné situace musí řešit Federální shromáždění tím, že přijme zákon o výjimečném stavu nebo nějak podobně.

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Ďakujem. Hlási sa ešte niekto do diskusie? Nie je tomu tak. Vyhlasujem rozpravu za skončenú. Praje si ešte pán minister Langoš záverečné slovo? (Ne.) Nepraje. Žiadajú o záverečné slovo spravodajcovia? Boli tu nejaké návrhy; prosím aby ste ich objasnili.

Společný zpravodaj výborů SN M. Kurťák: Bol tu protinávrh poslanca Világiho - do paragrafu 1 zaradiť bod "odhažovať organizovanú zločinosť, ktorá presahuje hranice republiky".

Bolo by treba to zvážiť. V bode c) máme "odhažuje organizovanú trestnú činnosť súvisiacu s nedovolenou výrobou a rozširovaním drog" apod. Nejde o republiku, ale republiky - "odhažovať organizovanú zločinnosť, ktorá presahuje hranice republík."

Poslanec SL O. Világi: Ja som sa pýtal, či hranice smerom navonok, alebo vnútroštátne hranice. Vysvetlilo sa, že všetky hranice, vnútroštátne i vonkajšie.

Společný zpravodaj výborů SN M. Kurťák: Porozumel som tomu tak, že pán Világi myslel vnútroštátne hranice.

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Prosím, aby to vysvetlil poslanec Pospíšil.

Společný zpravodaj výborů SL poslanec J. Pospíšil: Myslím, že návrh tu byl odcitován zcela přesně - "odhalovat organizovanou zločinnost, která přesahuje hranice republik", aniž tomuto návrhu budeme podsouvat, co je tím myšleno.

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Ďakujem. Slovo má poslanec Čič.

Poslanec SL. M. Čič: Prosím o ospravedlnenie, že znova vystupujem. Medzi republikami hranice nemáme. Dúfam, že ich nechceme takto urobiť. Federálne ministerstvo vnútra by malo byť spôsobilé odhažovať túto trestnú činnosť vo vzťahu k zahraničiu a smerom do našej ČSFR. My sme o týchto otázkach vežmi podrobne diskutovali. Poslanec Világi bol v ústavnoprávnom výbore, bol tam prvý námestník federálneho ministra vnútra, ktorý tieto otázky vysvetlil. Ak by sme o tom teraz mali hlasovať, bolo by znovu treba, aby sa pán minister vyjadril, či je tento rezort, respektíve on sám, spôsobilý zabezpečiť takú náročnú činnosť s tými prostriedkami a personálnym vybavením, aké má k dispozícii. Bolo by nesprávne, aby sme to takto formulovali len preto, aby to bolo v zákone, pokiaž by to nebolo fakticky zabezpečené. Preto odporúčam, aby sa k tomu pán minister vyjadril.

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Ďakujem. Prosím pána ministra Langoša o vysvetlenie jeho stanoviska.

Ministr vnitra ČSFR J. Langoš: Po preformulovaní poslednej časti vety, ktorá sa týka regiónov republík, by som odporučil túto kompetenciu zveriť Federálnemu ministerstvu vnútra, pretože mienime vežmi rýchle zriadiť federálnu kriminálnu políciu, ktorá by sa i takouto trestnou činnosťou zaoberala. Republiky sú schopné odhažovať organizovanú trestnú činnosť väčšieho rozsahu na väčšom území, ale mohlo by dôjsť ku kompetenčným sporom medzi kriminálnou políciou českou a slovenskou, ak by sa organizácia rozkladala plošne na území celého štátu.

Poslanec SL M. Čič: Je potom otázka, či pôjde len o odhažovanie, alebo o vyšetrovanie, to znamená vstup týchto orgánov do celého prípravného konania. To je podstatný rozdiel.

Ministr vnitra ČSFR J. Langoš: Tieto veci nie sú vyjasnené.

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Ďakujem. Teraz prosím poslanca Világiho, aby zopakoval svôj problém.

Poslanec SL O. Világi: Po technickej poznámke pána Čiča preformulujem svoj pozmeňovací návrh - miesto hraníc územie. Myslím, že je to jasná vec. Vychádzal som z dikcie písmena c) "odhažovať závažnú trestnú činnosť". Podža pôvodného návrhu bola kompetencia vymedzená tam bolo "odhažovať závažnú trestnú činnosť". Preto som si myslel, že v tomto prípade už republikové a federálne orgány sa musia i dohodnúť, do akej miery bude kompetencia zverená do pôsobnosti Federálneho ministerstva vnútra. "Odhažovať" stačí.

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Ďakujem za upresnenie zmeny. Teraz prosím niektorého zo spravodajcov, aby prečítal konečnú dikciu tohoto návrhu a jej umiestnenie v zákone.

Společný zpravodaj výborů SL poslanec J. Pospíšil: Byl by to § 1 odst. d - "Odhalovat organizovanou zločinnost, která přesahuje území jednotlivých republik", nebo "území republik" nebo "území republiky".

Poslanec SN A. Blažek: Navrhuji, aby formulace zněla "mezinárodní organizovanou zločinnost".

Poslanec SN M. Kováč: Myslím, že by tam malo byť "národné republiky". Poviem príklad. Na Slovensku sa vytvorí zločinecká banda - to je čisto vízia - presiahne to do Čiech a bude mať kontakty v Čechách. Musí to prevziať nejaká inštitúcia, ktorá bude celoštátna.

Poslanec SL M. Malý: Bolo by zrozumitežnejšie použiť výraz Českej alebo Slovenskej republiky.

Společný zpravodaj výborů SL poslanec J. Pospíšil: V tom případě navrhuji "odhalovat organizovanou zločinnost, která přesahuje území České nebo Slovenské republiky".

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Je to znenie, s ktorým sa môže stotožniť i navrhovatež pán Világi?

Poslanec SL M. Čič: V písm. c) sa hovorí o odhažovaní závažnej trestnej činnosti, ktorá je organizovaná v spojení s cudzinou, ak súvisí hlavne s pašovaním, zavlečením do cudziny atd. Tam sú vymenované určité formy trestnej činnosti a je tam slovíčko "hlavne", tzv., že sú i ďalšie trestné činy. Teraz je otázka - je to zásah do kompetencie. Bolo by seriózne, aby sa k tomu vyjadrili i ministerstvá vnútra, prípadne vlády národných republík, pretože ide o kompetencie národných republík, a tým kompetenciu redukujeme. Znovu to bude odhalovanie, bude to určitý útvar. Tento útvar odhalí organizovaný trestný čin a musí postúpiť túto causu národným ministerstvám, resp. do rezortov národných republík, ktoré začnú vyšetrovanie. Jedine keby došlo k zadržaniu a urobili sa niektoré úkony a začalo by trestné stíhanie, začalo by v tomto momente odhažovanie. Všetky úkony bude musieť robiť národná republika, resp. rezorty ministerstva vnútra ČR a SR. Zužujeme to len na odhalenie. Samotné trestné stíhanie a odhažovanie budú vykonávať len republiky, tzn. tieto ministerstvá. (Předsedající: Aké je vaše doporučenie?) Som toho názoru, že by mala zostať tá dikcia, ktorá je v písm. c), pretože tak bola i požiadavka zo strany rezortu ministerstva vnútra, aby to bolo v spojení s cudzinou, ak tu súvisí s pašovaním a zavlečením do cudziny a závažnou trestnou činnostou. (Potlesk.)

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Pýtam sa poslanca Világiho, či po tomto stanovisku, ktoré tu zaznelo, trvá na svojom návrhu.

Poslanec SL O. Világi: Tam je možnosť vyvíjať aktívnu činnosť pre federálnu políciu a aparát, ktorý bude vytvorený k tomuto účelu. Mala by byť zabezpečená efektívnosť. Nevidím žiadný dôvod pre to, aby sme sa tomu bránili a hovorili, že to bude zásah do republík. To nie je pravda. Práve preto republiky môžu vyvíjať aktívnu činnosť v spolupráci s federálnymi orgánmi. Môžu vstúpiť do samotného odhalovania trestných činov. Vôbec nejde o zásah do kompetencie republík a vôbec nejde o to, že by sme chceli obmedziť pôsobnosť republikových ministerstiev vnútra. (Potlesk.)

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Prosím, aby bolo prečítané znenie pozmeňovacieho návrhu, o ktorom máme hlasovať.

Společný zpravodaj výboru SL poslanec J. Pospíšil: Odhalovat organizovanou zločinnost, která přesahuje území České nebo Slovenské republiky.

Poslanec SL M. Soldát: Myslím, že přesnější by byla formulace "která zasahuje území obou republik".

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Navrhujem hlasovať o znení, ktoré navrhol poslanec Világi a ak neprejde, môžete podávať ďalšie návrhy. Hlasujeme o formulácii, ktorú predniesol spravodajca Pospíšil. Podotýkam, že ide o pozmeňovací návrh. Pri tomto zákone platí zákaz majorizácie, takže musia hlasovať oddelene poslanci Snemovne národov zvolení v ČR a poslanci Snemovne národov zvolení v SR. Snemovňa národov je v obidvoch častiach v tejto chvíli uznášania schopná.

Hlasovať budú najskôr poslanci Snemovne národov zvolení v ČR. Kto z nich je za návrh, ako ho predniesol poslanec Világi a ako ho artikuloval spravodajca Pospíšil, nech zdvihne ruku! (Hlasuje se.)

Kto je proti?

Kto sa zdržal hlasovania?

Konštatujem, že v tejto časti Snemovne národov pozmeňovací návrh nebol prijatý.

Teraz budú hlasovať poslanci Snemovne národov zvolení v SR. Kto z nich je za pozmeňovací návrh poslanca Világiho, nech zdvihne ruku! (Hlasuje se.)

Kto je proti?

Kto sa zdržal hlasovania?

Konštatujem, že ani v tejto časti snemovne pozmeňovací návrh nebol prijatý. Snemovňa národov pozmeňovací návrh neprijala.

Teraz bude hlasovať Snemovňa žudu. Prosím poslancov Sź, ktorí súhlasia s predloženým pozmeňovacím návrhom, nech zdvihnú ruku! (Hlasuje sa.)

Kto je proti?

Kto sa zdržal hlasovania?

Konštatujem, že ani Snemovňa žudu pozmenovací návrh poslanca Világiho neprijala.

Prosím spravodajcu, aby predniesol prípadne ďalší pozmeňovací návrh.

(Hlas z pléna: Nebylo nám jasné, zda poslanec Prokop stáhl svůj pozmeňovací návrh. Domníváme se, že byl zmateční.)

Poslanec SN M. Prokop: Abych to upřesnil. Pokud by prošel návrh poslance Bendy, pokud by ho nestáhl, já bych na návrhu trval, protože jsme ho oba pochopili stejně. Pokud by návrh neprošel, nebo jej poslanec Benda stáhne, stáhnu i já svůj návrh.

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Sú ešte ďalšie pozmeňovacie návrhy?

Ako znie formulácia?

(Hlas z pléna: Formulace zněla: vydávání cestovních dokladů s výjimkou služebních a diplomatických pasů a dále to pokračovalo - stejně povolování vstupu na území České a Slovenské Federativní Republiky a povolování pobytu cizinců.

Musím k tomu dát objasnění, protože zatím je to zákon, který vymezuje působnost České a Slovenské Federativní Republiky ve věcech vnitřního pořádku a bezpečnosti, do které patří i pasy, takže vlastně tím bychom vyřadili pasy z referátu federace a pak je otázka, kdo by to dělal, jestli bychom neměli české a slovenské pasy. Nic jiného by nebylo možné. S výjimkou služebních a diplomatických pasú, které by musely být české a slovenské).

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Myslím, že toto vysvetlenie nám stačilo. Prosím ešte pán ministra Langoša, aby vec objasnil hlbšie. Hlási sa i poslanec Valko.

Ministr vnitra ČSFR J. Langoš: Dámy a páni, to, že je to vymedzenie pôsobnosti vo veciach vnútorného poriadku a bezpečnosti ešte neznamená, že sú to právomoci, ktoré spadnú pod federálne ministerstvo vnútra. Nikde v znení návrhu zákona to nie je stanovené. To sú čo najvšeobecnejšie formulované právomoci, ktoré spadajú do pôsobnosti rezortov federálnej vlády. Nikde to nie je fixované. Je to fixované snáď len v slove "bezpečnosť", ale už to nie je fixované v slove "vnútorný poriadok".

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Ďakujem. Chcel by som upozorniť poslanca Prokopa na § 2 na prvý riadok, formulácia je zrozumitežná. Hlási sa poslanec Valko. Po ňom bude hovoriť poslanec Benda.

Místopředseda SL E. Valko: Vážené dámy a páni, služobné a diplomatické pasy vydáva i tak federálne ministerstvo a toto je vymedzenie kompetencií pre federáciu ako takú. Tým by som nadviazal na výklad ministra Langoša.

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Ďakujem. S technickou poznámkou sa hlási poslanec Benda.

Poslanec SL V. Benda: Beru svůj návrh zpět a jestliže bere poslanec Prokop také svůj návrh zpět, myslím, že další diskuse je zbytečná. (Potlesk.)

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Obidvaja poslanci svoje pozmeňovacie návrhy stiahli. Pýtam sa spravodajcov, či ešte niečo zostalo, o čom je treba hlasovať pred hlasovaním o celom zákone? O slovo sa hlási poslanec Soldát.

Poslanec SL M. Soldát: Protože tento zákon neřeší to, když dojde ke zločinnosti na území obou republik, tak tu budou kompetenční spory, kdo bude činnost odhalovat. Žádám, aby bylo hlasováno o tom, jak jsem říkal, odhalovat závažnou trestnou činnost, která zasahuje území obou republík. Mělo by to být jako písmeno c) a dále by se to přečíslovalo.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP