Středa 19. září 1990

Ďakujem za pozornosť.

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Ďakujem pánovi ministrovi. Konštatujem, že návrh prerokovali výbory branné a bezpečnostné a ústavnoprávne výbory oboch snemovní.

Prosím spoločného spravodajcu výborov Snemovne žudu poslanca Alberta Černého, aby predniesol za snemovňu spravodajskú správu.

Společný zpravodaj výborů SL poslanec A. Černý. Vážený pane předsedo, pane předsedající, dámy a pánové, výbory branné a bezpečnostní projednaly na své 4. společné schůzi dne 4. 9. 1990 vládní návrh zákona, jímž se mění a doplňuje zákon č. 102/1971 Sb., o ochraně státního tajemství a zákon č. 47/1956 Sb., o civilním letectví (letecký zákon), ve znění zákona č. 43/1976 Sb. (tisk 25). Po vyslechnutí zástupců FMV, zaujaly vyýbory toto stanovisko:

Společenské změny, které proběhly a probíhají v ČSFR od 17. listopadu 1989 se odrážejí i v tom, že dosavadní znění uvedených zákonů už zcela neodpovídá nové situaci. Celá řada, státem dosud utajovaných skutečností, si už nevyžaduje zákoné ochrany. Celá filosofie toho, co by mělo být předmětem utajování, se mění. Proto jsou v novele navrženy změny, které by do doby, než bude vypracován návrh nového kompletního zákona o státním tajemství, nastolily soulad dosavadního zákona s reálnou společenskou situací.

Po projednání návrhu zákona ve výborech branných a bezpečnostních a ve výborech ústavně právních a po zvážení připomínek ČNR a SNR, doporučují tyto vybory oběma sněmovnám Federálního shromáždění ČSFR předložený návrh přijmout s doplňky tak, jak jsou uvedeny v tisku 112 společné zprávy vyborů branných a bezpečnostních a ústavně právních výborů SL a SN k tomuto návrhu zákona.

Předpokládám, že všichni poslanci mají tento tisk v lavicích a že tedy nemusím text této společné zprávy pro nedostatek času číst.

Doporučuji oběma sněmovnám, aby takto navržený zákon, s doplňky a změnami uvedenými v tisku 112, přijaly.

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Ďakujem spoločnému spravodajcovi. Spravodajskú správu za výbory SN prednesie poslanec L. Roman.

Společný zpravodaj výborů SN poslanec L. Roman: Vážený pán predseda, vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne poslankyne, kolegovia poslanci, návrh zákona (tlač 25), ktorým sa mení a doplňuje zákon č. 102/1971 Zb., o ochrane štátneho tajomstva, a zákon č. 47/1956 Zb., o civilnom letectve v znení zákona č. 43/1976 Zb., výbory ústavno-právne Sź a SN prerokovali dňa 12. 9. 1990.

Ako poverený spoločný spravodajca výborov ústavno-právnych Sź a SN na základe záverov tohto rokovania doporučujem správu, ktorú predniesol už spoločný spravodajca pán poslanec Černý schváliť.

V citovanej správe sú zohžadnené všetky pripomienky a návrhy zmien doplnkov pôvodného návrhu zákona (tlač 125), ktoré boli prerokované a schválené ústavno-právnymi výbormi Sź a SN. Výbory ústavno-právne SL a SN pri svojom rozhodnutí vychádzali zo spoločensko-politických zmien, ako i z legislatívnych zmien, ktoré sú ich odrazom.

Dovožte, prosím, aby som opäť ukázal na tie najdôležitejšie. Navrhovaný zákon ruší zvláštne odbory alebo oddelenia, mení sa režim osôb určených pre styk so štátnym tajomstvom, ruší sa inštitút zariadenia na obranu vlasti a upravuje sa zákaz fotografovania v záujme obrany a bezpečnosti ČSFR.

Výbory ústavno-právne Sź a SN odporúčajú snemovniam vyzvať vládu ČSFR, aby predložila návrh nového zákona o ochrane štátneho tajomstva do konca tohto roku.

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Ďakujem poslancovi Romanovi. Do diskusie sa písomne prihlásil pán poslanec Ježek. Prosím ho o slovo.

Poslanec SL K. Ježek: Vážený pane předsedo, pane předsedající, jistě všichni uvítáme, že zmizí z našeho okolí celá řada tabulek s příkazy, zákazy, celá řada nařízení, která omezují naši osobní svobodu.

Při čtení návrhu tohoto poměrně jednoduchého zákona mě zaujala jedna okolnost, o které se domnívám, že by bylo dobré, aby ji navrhovatel poněkud vysvětlil. V § 21 odst. 3 text zní: "… o zákazu fotografování v zájmu ochrany státního tajemství v prostorách organizace a o výjimkách z tohoto zákazu rozhoduje její vedoucí." Není mi zcela jasné, proč vedoucí má rozhodovat o tom, co je a co není státním tajemstvím a jakým způsobem má být ochráněno. Podle mého soudu by bylo třeba tento odstavec poněkud přeformulovat.

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Ďakujem. S technickou poznámkou sa ešte hlási pán poslanec. Prosím.

(Hlas z pléna: Nejde ani tak o technickú poznámku, ako o návrh na štylistickú úpravu. V texte sa uvádza federálne ministerstvo národnej obrany. Myslím, že sme to premenovali na ministerstvo obrany.)

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Správne. Slovo národní sa škrtá. Ďakujem.

Ministr vnitra ČSFR J. Langoš: Rád by som reagoval na vystúpenie pána poslanca Ježka. Odpoveď je vežmi jednoduchá. Ak boli zrušené orgány v organizáciách, ktoré sa zaoberajú zvláštnymi úlohami, potom logicky zodpovednosť preberá vedúca organizácia. Nikto iný neberie zodpovednosť za utajovanie skutočností.

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Pokiaž tomu rozumiem, zrejme vedúca organizácia je vlastníkom nejakého zoznamu utajovaných skutočností. Stačí vám, pán poslanec, toto vysvetlenie? (Áno.)

Pýtam sa spravodajcov, či chcú ešte niečo podotknúť k tomu, čo tu odznelo? Prosím, pán poslanec Černý.

Společný zpravodaj výborů SL poslanec A. Černý: Snad pouze poznámku, že se samozřejmě slovo "národní" škrtá.

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Ďakujem. Môžeme teda pristúpit k hlasovaniu o tomto zákone. Najskôr budú hlasovať poslanci Snemovne národov.

Kto z poslancov Snemovne národov súhlasí s návrhom zákona v znení spoločnej správy výborov SN a podža odporučenia spoločného spravodajcu vyýborov Snemovne národov, nech zdvihne ruku! (98) Ďakujem.

Je niekto proti? (Nikdo.)

Kto sa zdržal hlasovania? (Dva.)

Konštatujem, že v Snemovni národov bol návrh zákona schválený.

Bude hlasovať Snemovňa žudu. Pýtam sa, kto je za? (Devadesát pět.)

Kto je proti? (Nikdo.)

Kto sa zdržal hlasovania? (Jeden.)

Konštatujem, že Federálne zhromaždenie ČSFR prerokovaný zákon (tzv. letecký zákon) schválilo.

(Poznámka redakce: Usnesení FS č. 22, SL č. 48, SN č. 49)

Teraz prerokujeme

9

Vládny návrh zákona o vymedzení pôsobnosti Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky vo veciach vnútorného poriadku a bezpečnosti (tlač 14) a spoločná správa výborov Snemovne žudu a Snemovne národov (tlač 116).

Znovu požiadam pán ministra vnútra Jána Langoša, aby k návrhu zákona podal výklad.

Ministr vnitra ČSFR J. Langoš: Vážený pán predseda, vážený pán predsedajúci, dámy a páni, účelné a efektívne fungovanie bezpečnostného aparátu bezpodmienečne vyžaduje nové riešenie kompetenčných vzťahov medzi federáciou a republikami na tomto úseku.

Nutnosť nového riešenia vyplýva predovšetkým z toho, že v doterajšej právnej úprave obsiahnutej v zákone č. 128/1970 Zb., o vymedzení pôsobnosti ČSFR vo veciach vnútorného poriadku a bezpečnosti, boli premietnuté vežmi silné tlaky na centralizáciu bezpečnostného aparátu v snahe podriadiť ho jednému subjektu.

Navrhovaná právna úprava nového rozdelenia pôsobnosti medzi ČSFR a obe národné republiky vo veciach vnútorného poriadku a bezpečnosti vychádza z princípu zvrchovanosti národných republík o ochrane verejného poriadku a verejnej bezpečnosti na ich území, resp. z pôvodnej, tedy neodôvodnenej pôsobnosti národných republík pri zachovaní nehnutežnej miery integrujúcej funkcie federácie. Z tohto hžadiska sa navrhuje, aby tie činnosti bezpečnostného aparátu, ktoré nie je možné alebo vhodné z rôznych príčin zabezpečovať orgánmi republík, boli z dôvodov efektívnosti a účelnosti riadené a organizované z jedného centra, a to pre celé územie štátu.

Navrhované riešenie právnej úpravy vymedzenia pôsobnosti ČSFR vo veciach vnútorného poriadku a bezpečnosti vytvára predpoklady pre dôsledné oddelenie riadenia bezpečnostného aparátu v pôsobnosti republík a v pôsobnosti federácie a pre vylúčenie koncentrácie moci v jednom orgáne.

Vzhžadom na to, že doterajšia právna úprava na tomto úseku je prekonaná a už dnes nezodpovedá potrebám bezpečenostnej praxe a činnosti na úseku vnútorného poriadku a bezpečnosti, je navrhnuté ju zrušiť a navrhnúť týmto novým zákonom.

Preto odporúčam z poverenia vlády ČSFR, aby ste s predloženým vládnym návrhom zákona vyslovili súhlas. Ďakujem za pozornosť.

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Ďakujem pánu ministrovi. Návrhy prerokovali výbory branné a bezpečnostné a výbory ústavnoprávne oboch snemovní.

Prosím spoločného spravodajcu výborov Snemovne národov pán poslanca Michala Kurťáka, aby predniesol spravodajskú správu.

Společný zpravodaj výborů SN poslanec M. Kurťák: Vážený pán predseda, vážený pán predsedajúci, vážené Federálne zhromaždenie, z ústavného hžadiska sa vládny návrh zákona opiera o ustanovenie článku 27, odsek 2 ústavného zákona č. 143/1968 Zb., o čs. federácii, podža ktorého rozdelenie pôsobnosti medzi federáciou a obomi republikami na tomto úseku upravuje zákon Federálneho zhromaždenia. Je zrejmé, že vecná úprava rozdelenia pôsobnosti medzi federáciou a republikami vo veciach vnútorného poriadku a bezpečnosti bude ako časť všeobecnej problematiky rozdelenia pôsobnosti obsiahnutá v novopripravovaných ústavách republík a ústavy federálnej.

Z tohto hžadiska predstavuje vládny návrh zákona právnu úpravu za kratší časový úsek. Inak považujem prijatie novej právnej úpravy, vymedzenie pôsobnosti federácie a republík na úseku vnútorného poriadku a bezpečnosti za vežmi potrebné. Doterajšia platná úprava predstavovaná zákonom 128/1970 Zb., je totiž pre súčasnú dobu úplne nevyhovujúca.

Oblasť vnútorného poriadku a bezpečnosti je v súčasnej dobe predmetom tvrdej a väčšinou oprávnenej kritiky zo strany oznamovacích prostriedkov i občanov. Myslím si, že presnejšie a skutočným potrebám bližšie stanovenie pôsobnosti federácie a republík je jedným z predpokladov toho, aby se situácia postupne zlepšovala.

Výsledkom prerokovania návrhu zákona vo výboroch ústavnoprávnych a vo výboroch branných a bezpečnostných je spoločná správa týchto výborov. Výbory ústavnoprávne pri svojom rokovaní tiež vychádzali zo spoločných správ výborov ČNR a výborov SNR. Z 5 konkrétnych odporučení, ktoré k návrhu zákona mali výbory branné a bezpečnostné, sa výbory ústavnoprávne len s dvoma nestotožnili. Ako člen výboru ústavnoprávneho považujem za vhodné vysvetliť snemovniam, prečo sa tak stalo.

Po prvé. Bolo odporučené, aby v § 19 a) boli slová "bezpečnosti štátu" nahradené slovom "republík". Návrh výborov branných a bezpečnostných smeroval k tomu, aby sa vychádzalo zo znenia Trestného zákona - konkrétne názvu Hlavy 1 jeho zvláštnej časti. Výbory ústavnoprávní však prišli k záveru, že vhodnejšie bude vychádzať z dikcie ústavného zákona, konkrétne z čl. 38 odsek 2 ústavného zákona o čs. federácii, a to preto, že obsah vládneho návrhu zákona je skôr ústavnej povahy.

Druhým odporučením výborov branných a bezpečnostných bola úprava § 1 písm. f) tak, že by do pôsobenia federácie patrilo vykonávať špeciálne expertízne činnosti pre potreby orgánov ČSFR alebo na žiadosť príslušných orgánov republík.

Výbory ústavnoprávne toto odporučenie považovali za vyjadrenie určitého federálneho centralizmu. Nebude totiž možné, aby republikové orgány boli nútené podávať nejakú žiadosť tohto druhu adresovanú orgánom federácie.

Vládny návrh zákona vychádza zo zákonného oprávnenia a zároveň povinnosti federácie pri splnení stanovenej podmienky bez nutnosti dávať nejakú žiadosť. Toto riešenie považovali výbory ústavnoprávne za správne.

Na záver spravodajskej správy ako spoločný spravodajca výborov Snemovne národov odporúčam, aby snemovňa vládny návrh zákona (tlač 14) schválila, a to podža spoločnej správy výborov (tlač 16).

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Ďakujem poslancovi Kurťákovi, teraz požiadam o slovo spravodajcu výborov Snemovne žudu poslanca Jiřího Pospíšila.

Společný zpravodaj výborů SL poslanec J. Pospíšil: Před chvílí jsme zažili vzrušenou debatu o bezpečnostní situaci státu.

Jako společný zpravodaj VBB a VÚP SL se domnívám, že právě tento zákon je krok správným směrem. Vymezení působnosti ČSFR, které předává více pravomocí do rukou republik, může přinést více pořádku do našich ulic. Nezbývá mi, než se připojit k tomu, co zde řekl kolega předřečník a též doporučit, aby tisk č. 14, vládní návrh zákona o vymezení působnosti České a Slovenské Federativní Republiky ve věcech vnitřního pořádku a bezpečnosti ve smyslu změn přijatých v tisku č. 116 byl přijat.

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Ďakujem pánovi Pospíšilovi. Konštatujem, že písomne sa do diskusie prihlásil poslanec O. Világi. Prosím, aby se ujal slova. S technickou poznámkou sa ešte hlási poslankyňa Samková.

Poslankyně SN K. Samková: Nevidím zde nikoho, kdo by zapisoval slova zde hovořící.

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Skúsime to napraviť. Rokovanie sa nahrávaa a prepisuje sa z pásky. Samozrejme je vhodné, aby bolo zapisované. Čakáme na stenografa. Stenografovia pravdepodobne opustili Federálne zhromaždenie, musíme si to takto vysvetliť a musíme sa spožahnúť na nahrávku. I keď to nepokladám za vhodné a dobré, ale keď s tým bude predsedníctvo súhlasiť, predseda FZ pán Dubček s tým bude súhlasiť, môžeme pokračovať i touto formou.

Pán predseda, môžeme pokračovať?

Předseda FS A. Dubček: Súhlasím.

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Prosím, aby sa každý, kto bude diskutovať, predstavil celým menom, aby bol identifikovatežný z pásky.

Pán Stehlík nám ohlásil, že technické zariadenie je v poriadku, môžeme sa spožahnúť na to, že funguje.

Poslanec SL O. Világi: Vážený pán predsedajúci, vážené Fedederálne zhromaždenie. Predkladám pozmeňovací návrh s vedomím, že ho predpokladám možno v období, kedy si niektorí môžu myslieť, že za týmto pozmeňovacím návrhom nič nie je, než moja obava. Moja obava pramení z toho, že nie som presvedčený o tom, že organizované skupiny zločinov, vežké existujúce gangy, sú usporiadané a vybudované na základe federatívneho princípu. Nic som presvedčený o tom, že tieto skupiny, ktoré vyvíjajú činnosť na území obidvoch republík, budú rešpektovať závery porady vlád v Trenčianskych Tepliciach a Piešťanoch.

Na druhej strane tiež nie som presvedčený o tom, že medzi republikovými ministerstvami bude možno zabezpečiť efektívne prepojenie v týchto veciach. Nie som odborník na bezpečnosť. Viem, že i v ostatných štátoch sveta, ktoré majú s týmito společenskými javmi skúsenosti, existujú centrálne orgány, ktoré používajú práve iné metódy než pri objasňovaní i iných trestných činov. Podža môjho názoru vežké finančné prostriedky získavané týmito organizovanými skupinami, môžeme to nazvať i mafiou, do dvoch alebo troch rokov sa objaví na finančnej scéne podnikatežský kapitál. Spomínané skupiny nie sú zoskupenia amatérov ani recidivistov. Tieto skupiny začínajú používať skutočnú špičkovú techniku, majú vybudované dobre fungujúce siete a majú svojich úctyhodných žudí.

Skúsenosti iných štátov ukazují, že keď tomuto javu nevenujeme dostatočnú pozornosť, za jeden rok stratíme päť alebo viac rokov.

Môj pozmeňovací návrh smeruje k tomu, aby na federálnej úrovni bol vybudovaný skutočný technicky vybavený aparát odborníkov a špecialistov na tieto formy negatívnych javov. Viem, že náš trestný poriadok nedefinuje pojem organizovaný zločin, ale tento pojem je medzinárodne známy a vymedzený. Preto si myslím, že môj pozmeňovací návrh nemôže byť z tohoto dôvodu odmietnutý.

Môj pozmeňovací návrh znie takto: v § 1 do písmene c) bude písmeno d) tohoto znenia: odhažovať organizovanú zločinnosť, ktorá presahuje hranice republík. Písmeno d) návrhu sa označuje novým pímenom c).

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Ďakujem. Ďalej je prihlásený do diskusie poslanec Prokop.

Poslanec SN M. Prokop: Vážený pane předsedo, vážený pane předsedající, vážení kolegové, rád bych obrátil vaši pozornost na stranu 2 tisku 14, kde v § 1 písmeno j) je pod bodem 1, kde se svěřuje do kompetence federálního ministerstva vnitra vydávání cestovních dokladů, povolování vstupu na území České a Slovenské Federativní Republiky a povolování pobytu cizincům. Vzhledem k současné praxi a i vzhledem k návrhu zákona, který jste jistě dostali a který měl být na tomto zasedání Federálního shromáždění projednáván, a to sice tisk 24, zákon o cestování do zahraničí, bych chtěl upozornit na to, že federální ministerstvo vnitra je orgánem, který vydává cestovní doklady s výjimkou diplomatických a cestovních pasů, které vydává federální ministerstvo zahraničních věcí.

Domnívám se, že by bylo vhodné a navrhuji takovou změnu, že by v bodě j) § 1 pod bod 1 byl doplněk vydávání cestovních dokladů s výjimkou diplomatických a služebních pasů.

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Prijali sme to a pán minister se k tomu vysloví. Ďakujem za diskusný príspevok. Prosím pána poslanca Bendu.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP