Středa 19. září 1990

Okrem iného i na mňa sa vzťahuje to, že sa urobili niektoré ústupky. Urobili. Stojím si za nimi. Keby som dnes mal rozhodovať tak, aké som mal vtedy znalosti a možnosti, určite by som takisto rozhodoval. O svojom živote som si rozhodol vtedy, keď sme vo väčšine odsúdili vojenský vstup. Druhý krok, o ktorom sa vravelo, že sa žiadal vtedy, keď národ bol zjednotený, aby sme sa postavili na tento odpor. Padol tu ešte hlas, že sa nevyužilo Palachiády. Čo všetko bolo predtým…? Áno, nevyužilo. Nechcel som to. Prečo? Pretože som tiež videl veža krvi. Prešiel som tiež touto vojnou. Nie som zbabelý, ale keď ja rozhodnem o svojom živote, je to niečo iné. Keď v nejakom zápase dám podnet k tomu, aby do toho vstúpili tisíce a státisíce žudí, nechcel by som vidieť… A poviem vám úprimne to, čo už dnes poznám. Bolo by to zvalcované za 24 hodín. Či to bolo pred alebo po palachiáde. Nemohol som si toto zobrať na zodpovednosť. Aj vtedy, aj dnes som to považoval za správne. Bol to ústupok z tohoto hžadiska. My sme mohli vyhrať jednu jedinú bitku, a to bitku morálnu, nie vojenskú, a preto sme tu. (Bouřlivý potlesk.)

Spomenul som to len preto, aby bol cítiť aj motív, ktorým sa človek rozhodol. Ak ešte raz budete v takej situácii, neprajem vám to, určite už ale nebudete, pretože vývoj pôjde iným smerom,… Verte mi, žahko sa rozhodne o svojom vlastnom živote, keď nemáte obavu, že oň prídete. Nemohol som z tohto cúvnuť do tej doby, dokiaž nás nezradila silná vojenská moc viac ako šesťstotisícovej armády.

Zakončím tým, že je faktom, že je treba obrátiť našu mysež dopredu. Neverte tomu, že všetci tí, ktorí boli v milícii, že to všetko boli zradcovia tejto republiky. Aj strážili XIV. zjazd. Bolo všeličo. Ak tu siahli títo interventi k tomu, že museli zasiahnúť vojska a nepodarilo sa podnietiť naše národy ani po varšavskom liste, ani po iných zásahoch, aby vyvolali vnútorný rozpor taký, bolo možné postaviť tento národ k tomu, aby zvrátil pokus o demokratický vývoj u nás v republike, buďte si istí, že mali dobre zmapovanú situáciu v armáde, bezpečnosti, v našej spoločnosti.

Terajšia cesta, pochopitežne, nemohla zodpovedať tej šírke, ktorá je tu k demokratickej ceste dnes, ale predsa len to bol jeden vežký pokus o to, aby sa dnes mohlo na niečo nadviazať.

Preto nie náhodou jednotlivci, ale tisíce takých ako ja tu dnes stojím pred vami, takých bolo zhruba 468 tisíc. Samozrejme, opätovne sa včlenili do tohto nového demokratického procesu, do tohto demokratického prúdu. Jedni viac, druhí menej. Predsa len sa v opozícii pre to vožačo robilo.

Keby vývoj mal ísť ešte tým smerom, že by sa išlo ďalej za túto hranicu, a nesnažili by sme sa zjednocovať sily pre to, aby táto demokratická cesta vyhrala, myslím si, že by sa z toho mohli tešiť iba tí, ktorí ešte donedávna mali tú jednotu; zdanlivo navonok tu bol poriadok, bola disciplína a ešte neboli ani tie ťažkosti, ktoré sú tu.

Nepostupujme tak, aby sme dávali týmto prúdom a týmto silám argumenty. (Potlesk.)

Verím tomu, že sa nám podarí zjednotiť sily v záujme demokracie v tejto spoločnosti. Ďakujem vám. (Bouřlivý potlesk.)

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Ďakujem pánu predsedovi Dubčekovi. Predtým než udelím slovo, chcel by som konštatovať, že do diskusie sa prihlásili ešte ďalší poslanci. Pripomínam prípadným ďalším uchádzačom o diskusné príspevky, že v prítomnosti pána ministra Langoša musíme prebrať ešte tri dôležité zákony a že pán minister zajtra nebude môcť byť prítomný na našom rokovaní, pretože zasadá federálna vláda. Vec bola dohodnutá tak, že tieto zákony budú prerokúvané, event. schválené ešte dnes. Preto prosím všetkých, ktorí majú v úmysle zúčastniť sa rozpravy, aby uvážili, či ich zamýšžané diskusné vystúpenie je skutočne na tému, ktorá je dnes na programe.

Dávam slovo pánu poslancovi Hubálkovi, ktorý sa prihlásil s technickou poznámkou.

Poslanec SL B. Hubálek: Chtěl bych požádat předsednictvo FS, aby v bodu "Různé", který bude v rámci našeho 6. společného zasedání, mi bylo uděleno slovo, aby můj diskusní příspěvek nebyl zasunut tak, jako na předchozím zasedání. Velice rád bych maximálně čtvrthodinovým výkladem odpověděl na názory pana Dubčeka.

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Ďakujem aj ja. Hlási sa poslanec Kulan.

Poslanec SN P. Kulan: Pán predseda, keďže som sa prihlásil do diskusie po vašom prejave, považujem za nutné stiahnuť svoj diskusný príspevok. Chcel by som povedať, že tak robím aj z toho dôvodu, že toto naše zasadanie je verejné, ide o zasadnutie o bezpečnostnej situácii a fakty, ktoré tu mali byť prednesené, podám formou písomnej interpelácie pánu ministrovi.

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Ďakujem vám za váš postoj. Ďalej sa prihlásil poslanec Valtr s krátkou poznámkou.

Poslanec SN V. Valtr: Chtěl bych se omluvit, předtím jsem hovořil o práci bezpečnosti jako o málo akceschopné. Když jsem po obědě volal domů, přátelům z Občanského fóra, ptali se mne: "Co se, prosím tě, v tom parlamentě děje, že si tady náměstek ředitele Úřadu ochrany ústavy a demokracie o tobě zjišťuje informace?" Vidím tedy, že někdy bezpečnost pracuje velice dobře… (Potlesk.)

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Ďakujem. Diskutovať bude poslanec Batta.

Poslanec SN J. Batta: Vážený pán predseda, vážený pán predsedajúci, vážení kolegovia, na dokreslenie situácie mi dovožte zoznámiť vás s udalosťou, ktorá sa mi prihodila minulý týždeň, keď som sa vracal z Prahy domov.

Vo Zvolene na ceste, osobne zo stanice ČSD, ma zastavil jeden mládenec a vyhrážal sa mi, že ma zbije atď. A to, pokiaž mu okamžite "nenavalím" nejaké peniaze. Myslím, že to nie je presne citované, ale bolo to v takomto emocionálnom vzťahu. Ja som sa od neho potom odobral, nedošlo ku konfliktu. Približne 200 metrov odtiaž stáli dvaja policajti. Oni nevideli celú udalosť… Ukázal som svoj preukaz, hovorím im, že približne 200-300 metrov môže byť vzdialený jeden mládenec, ktorý ma prepadol a žiadal odo mňa peniaze. Oni povedali, môžeme zakročiť, ale budeme musieť vašu svedeckú výpoveď tiež brať do úvahy. Bude trvať viac hodín. Ja som mal čas 45 minút v tomto meste. Celý deň som bol na ceste, takže som nemal vežkú chuť sa tam zdržovať. Ďakujem za pozornosť.

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Ďakujem za túto ilustráciu a prosím pána poslanca Kvasničku.

Poslanec SN L. Kvasnička: Vážený pán predseda, vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne poslankyne a poslanci, od začiatku nášho zasadnutia tu boli ventilované príčiny stúpajúcej kriminality zo sociálnych, morálnych i politických hžadísk. Doteraz tu nepadlo slovo o biologických príčinách kriminality.

Ako lekár by som chcel upriamiť vašu pozornosť i na hžadisko biologické, ktoré nie je zanedbatežné. Dnes poznáme vežmi podrobne katalógy sociálnych, emocionálnych a biologických rizikových faktorov, ktoré majú vzťah ku kriminalite. Z hžadiska kriminality sú rizikové hlavne deti s minimálnymi mozgovými disfunkciami, deti so špecifickými poruchami učenia a deti so zníženým intelektuálom, ktorých je v celkovej populácii asi 15 %. Všetky tieto deti obyčajne prepadávajú v školách, nenachádzajú tam primeranú sebarealizáciu, sebarealizujú sa v rôznych pochybných partách a majú podiel na stúpajúcej kriminalite.

V záujme zníženia kriminality je potrebné venovať takto postihnutým deťom špeciálnu výchovnú opateru. Tieto deti vyžadujú špeciálne didaktické prístupy, v rámci špecializovaných tried. Doteraz sa o týchto problémoch diskutuje len na odborných fórach, ale prakticky sa požiadavky odborníkov v praxi neakceptujú. Keď chceme u nás znížiť kriminalitu, nie je možné obchádzať ani uvedené biologické faktory, ktoré sa na kriminalite v značnej miere podiežajú. Z uvedeného vyplýva, že otázky kriminality sa nedá riešiť len v rámci jedného rezortu, ale je potrebná spolupráca i s ostatnými rezortami. Riešenie kriminality vyžaduje multi disciplinárny prístup.

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Ďakujem. Konštatujem, že pán poslanec Kvasnička bol posledným z tých, ktorí sa písomne prihlásili do rozpravy. Z technickou poznámkou sa hlásil o slovo poslanec Mandler.

Poslanec SL E. Mandler: Chtěl jsem jenom pár slov k tomu, co říkal pan předseda Dubček. Pan předseda tady určitým způsobem, velice osobním, hodnotil rok 1968, politiku komunistické strany, státní i svou. Vzhledem k osobnímu citovému tónu řeči by nebylo vhodné ani teď s tím věčně polemizovat. Chtěl bych dodat, a věřím, že to je také jeho názor, že příznakem demokracie je i to, máme-li k tak závažným věcem, jako bylo dění roku 1968, rozdílné názory, jestliže je prosazujeme. Budeme proto prosazovat mnohem kritičtější vztah k roku 1968, než jaký má pan předseda Dubček.

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Nedostal som žiadne písomné prihlášky do diskusie. Chce ešte niekto vystúpiť v diskusii? Myslím, že tomu tak nie je. Diskusiu uzatváram. Z technickou poznámkou sa prihlásil poslanec Sochor.

Poslanec SN V. Sochor: Měl bych kratičkou poznámku, protože jsem obdržel návrh na usnesení. Je tady jeden bod, který řeší systém vzdělávání a výcviku policie. Měl bych pro pana ministra námět, jestli by neměli urychleně uvažovat o tom, protože máme plno vojenských škol, ze kterých jsou absolventi s maturitou, že by se to mohlo přeorganizovat na školy policejní.

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Žiada ešte niekto o slovo v rozprave? Nie je tomu tak, uzatváram rozpravu. Pýtam sa pána ministra Langoša, či chce vystúpiť?

Ministr vnitra ČSFR J. Langoš: Vážený pán predsedajúci, vážený pán predseda, neviem, čo si mám počať s tou záplavou otázok. Na mnohé z nich som už odpovedal poslancom v branných a bezpečnostných výboroch.

Približne dve tretiny pripomienok a otázok, ktoré boli vznesené k mojej správe a mojej osobe, sa v súčasnosti, ale už i niekožko mesiacov, týkajú kompetencie republikových ministerstiev. Štruktúra po právnom a fyzickom zrušení Štátnej bezpečnosti, vlastne celý výkon Verejnej bezpečnosti zostal republikám.

Ide o útvary kriminálne, poriadkové a dopravné.

Na úrovni Federálneho ministerstva vnútra zostal jeden útvar, ktorý sa na federálnej úrovni zostali tieto zložky. Spomínaná Federálna správa VB, ktorej budeme musieť - po schválení zákona o otázkach pôsobnosti Federálneho ministerstva vnútra vo veci vnútornej bezpečnosti - vybudovať Federálnu kriminálnu políciu v duchu tohto zákona, ktorá by pracovala v oblasti organizovaného zločinu na ploche, ktorá presahuje územie jednej republiky, alebo na ploche, ktorá presahuje hranice nášho štátu.

Druhá dôležitá zložka je vnútorné spravodajstvo, ten nechválne známy Úrad na ochranu Ústavy a demokracie, ktorý bol predmetom mnohých otázok, a spravodajská služba, čo znamená vonkajšie spravodajstvo. Okrem týchto útvarov už napríklad z vyšetrovania ostal len malý útvar na vyšetrovanie protiústavnej činnosti, v ktorom pracuje niekožko vyšetrovatežov a celá táto skupina sa venuje len jednej úlohe - vyšetruje okolnosti súvisiace s pozvaním vojsk Varšavskej zmluvy do Československa v auguste 1968.

To znamená, že na federálnej úrovni už nezostalo ani vyšetrovanie. Vyšetrovanie trestnej činnosti je v správe a v kompetencii republík.

Okrem týchto troch útvarov, alebo orgánov na federálnej úrovni vznikol reorganizáciou Úrad na ochranu ústavných činitežov, vznikol Útvar rýchleho nasadenia a orgány pre tylové zabezpečenie. Takže Federálne ministerstvo vnútra nemá vežký vplyv na otázky, ktoré súvisia s Verejnou bezpečnosťou a s poriadkom.

K všeobecným poznámkam o príčinách a dôvodoch zvýšenej kriminality by som chcel pripomenúť, že, okrem iného, - možno ste si nevšimli - vzrástla dopravná nehodovosť na cestách od začiatku roku do septembra 22 %, čiže z toho sa dá usudzovať, že celkové uvožnenie, priestor slobody, v ktorom žije polícia i občania, si niektorí zapĺňajú podža vlastných predstáv. Preto som uviedol zvýšenie dopravnej nehodovosti, ktoré s kriminálnou trestnou činnosťou až tak nesúvisí.

Zrejme najväčší problém Federálneho ministerstva vnútra je obava z ohrozenia príslušníkov bývalej Štátnej bezpečnosti. Padlo tu niekožko konkrétnych otázok k počtom a ku kádrovým zmenám, teda k riešeniu tohto problému.

V ŠTB pracovalo na území celej republiky približne 8 500 príslušníkov. Mám tu presné čísla z pražskej a bratislavskej centrály. 2. správa: správa do roku 87, správa od roku 87, správa kontrarozviedky pre boj proti vnútornému nepriatežovi aj s nejakým svojím tylom mala 306 pracovníkov. 4. správa, správa sledovania od roku 1987 mala 807 pracovníkov, 6. správa, správa výkonnej spravodajskej techniky - 871 pracovníkov, 12. správa, správa kontrarozviedky v Bratislave, mala 365 pracovníkov, správa vyšetrovania ŠTB - 88.Tá bola členená na dva odbory vyšetrovania, jeden v Prahe - 31 príslušníkov, jeden v Bratislave - 16 príslušníkov. 14. správa, odbor zvláštneho určenia - 90 a oddelenie zásahových skupín - 72. Celkom v oboch centrálach - 2 427 príslušníkov ŠTB.

O doterajších výsledkoch previerok a prepúšťaní som hovoril v správe. Prepustených na g) bolo 1 853 príslušníkov, spolu s tými, ktorí odišli kvôli veku a z rôznych osobných dôvodov, odišlo z rezortu Federálneho ministerstva vnútra 2 764 príslušníkov, z toho 1853 bolo prepustených podža písmena g) novely Zákona č. 100. Boli to dôsledne všetci tí, ktorých občianske komisie označili ako príslušníkov ŠTB, pracujúcich po línii vnútorného nepriateža. Je vežmi pravdepodobné, že tí, ktorí boli označení, že pracovali po línii vnútorného nepriateža, boli prepustení.

Štátna bezpečnosť pracovala aj po línii ekonomiky a iných líniách. Dopis, o ktorom sa tu hovorilo, som poslal 1181 príslušníkom. Ďalších 600 zo Slovenska je v zálohách pre prechodne nezaradených príslušníkov, pretože sa komisie nevedeli dohodnúť, či ich majú klasifikovať písmenom a) alebo písmenom g). Čiže týchto 1181 príslušníkov ŠTB nemienim prijať späť, ale doterajšia komisia, ktorá je zložená zo špičkových odborníkov z Úradu už pracuje asi mesiac na tom, ako právne vyriešiť tento problém. Preto v tejto súvislosti mám prosbu, aby sa ústavno právne výbory pozreli na ďalšiu možnosť nejakej novely zákona č. 100, Zákona o služobnom pomere príslušníkov ZNB. Spôsobom využitia rezortných predpisov a smerníc to nejde.

Boli také návrhy, aby malá novela znela takto: "Každý bývalý príslušník ŠTB môže byť prepustený" - je niekožko konkrétnych návrhov mnohých strán.

K otázkam, ktoré sa priamo týkali výkonu vo Verejnej bezpečnosti, k jednej konkrétnej otázke - ako môžu postupovať príslušníci VB v otázkach bytových krádeží. Podža § 30 Zákona o ZNB sú príslušníci oprávnení otvoriť byt, vstúpiť doň a vykonať potrebné úkony v prípadoch, v ktorých ide o ohrozenie života, zdravia alebo spôsobenie škody väčšieho rozsahu na majetku.

Podža § 76 Trestného zákona môže príslušník ZNB zadržať osobu podozrivú z páchania trestného činu, takže príslušníci ZNB majú v týchto veciach právomoc.

K interpelácii pána poslanca Zemana - môžem to rozviesť. Ono je to skutočne len technický problém, ako priradiť ku kryciemu menu, ktoré je v evidencii Federálneho ministerstva vnútra pravé, mená bývalých spolupracovníkov, alebo spolupracovníkov ŠTB a agentov. Ovšem pravé mená sú v evidenciách miestnych, v evidencii krajských a v minulosti okresných správ. Evidencie okresných správ boli stiahnuté do evidencie krajských správ a teraz sú spravované Úradom na ochranu Ústavy a demokracie. O výsledkoch úlohy, ktorú rieši časť Úradu, budem určite informovať poslancov branných a bezpečnostných výborov. Táto úloha ešte nie je ukončená.

Pokiaž ide o možné postihy bývalých agentov a riadiacich orgánov ŠTB, vy ste poslanci najvyššieho zákonodarného zboru, navrhnite zákonné riešenie, alebo právny pohžad na túto vec. Ja momentálne nevidím žiadny právny základ pre stíhanie agentov zo Štátnej bezpečnosti. Taktiež nevidím právny základ pre postih riadiacich orgánov týchto agentov ŠTB.

Ako ilustráciu problémov s postihom bývalých vysokých funkcionárov ŠTB popíšem postup prokuratúry vo veci generála Lorenca. Generál Lorenc vydal šifru v decembri, ktorá mala tri časti. V prvej nariadil skartáciu materiálov - na to mal právo. V druhej časti vymenoval oblasti, v ktorých materiály skartované nemajú byť - na to mal právo. V tretej ovšem dal pokyn krajským náčelníkom, aby skartovali všetky tie písomnosti, ktoré by mohli diskreditovať ŠTB. Prokuratúra sa zamerala na generála Lorenca a samozrejme, nenašla tam právny základ pre jeho stíhanie. Prokuratúra si však neuvedomila, že má právny základ pre stíhanie krajských náčelníkov ZNB, ktorí skartovali všetko, i tie materiály, ktoré podža generála Lorenca skartované byť nemali. Krajskí náčelníci (okrem košického náčelníka) sa riadili treťou časťou, že majú skartovať všetky písomnosti, ktoré by diskreditovali ŠTB. Skartovali tie veci, ktoré generál Lorenc zo skartácie vyňal.

Mal by som jednu prosbu. Konkrétne otázky by som od vás rád dostal písomne, aby som si mohol pripraviť odpovede a pri najbližšej príležitosti by som vám na ne ústne, alebo písomne odpovedal. (Potlesk.)

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Ďakujem ministrovi vnútra Langošovi. O slovo požiadal prvý námestník generálneho prokurátora ČSFR dr. Lubomír Veleta. Ja som na základe § 16 Rokovacieho poriadku FZ povinný nechať o jeho žiadosti hlasovať.

Zisťujem, že obidve snemovne sú uznášania schopné. Dávam o tejto záležitosti hlasovať najprv Snemovňu národov vcelku.

Kto z poslancov Snemovne národov súhlasí s tým, aby doktor Veleta, prvý námestník generálneho prokurátora ČSFR, vystúpil, nech zdvihne ruku a stisne tlačidlo. (Hlasuje se.) 98 je za.

Kto je proti? (Jeden.)

Kto sa zdržal hlasovania? (Jeden)

Žiadam o hlasovanie poslancov Snemovne žudu. Kto z nich súhlasí s vystúpením námestníka generálneho prokurátora, nech zdvihne ruku. (Hlasuje se.) 84 je za.

Kto je proti? (Dva.)

Kto sa zdržal hlasovania? (Jeden.)

Prosím prvého námestníka generálneho prokurátora dr. Veletu, aby sa ujal slova.

První náměstek generálního prokurátora ČSFR L. Veleta: Pane předsedo, pane předsedající, vážení poslanci, vážené poslankyně, děkuji za slovo, které jste mi udělili. Omlouvám, že toto slovo si nemohl vyžádat můj představený, generální prokurátor ČSFR doc. dr. Gašparovič, a to proto, že je právě v této době s generálním prokurátorem Rakouské republiky, který je u nás na třídenní návštěvě, v Bratislavě. Proto ho zastupuji v plném rozsahu jeho funkce i zde před vámi.

Slovo jsem si vyžádal pouze proto, že z úst některých poslanců zazněly některé připomínky i k prokuratuře. Jsem si plně vědom toho, že nemohu předcházet eventuelní zprávu o činnosti prokuratury, kterou si Federální shromáždění má právo vyžádat. My ji rádi podle vašeho programu a přání k určenému termínu zpracujeme. Nechci tedy předbíhat, a proto jen několik slov k tomu, co zde bylo řečeno. Dvacátého srpna, téměř k výročí okupace naší republiky sovětskými vojsky, jsme vydali prostřednictvím ČTK zprávu o tom, že u nás není ukončeno zahájené řízení a vyšetřování vstupu vojsk proti těm osobám, které tato vojska do naší republiky pozvaly. Mohli jste všichni tuto zprávu číst v denním tisku. Toto řízení není skutečně skončeno. Nebylo zastaveno. Je intenzívně prováděno. Dokonce jsme požádali nového ministra Langoše prostřednictvím jeho náměstků o rozšíření týmu vyšetřovatelů, neboť na tom pracovalo několik lidí, kteří nestačili provést všechny potřebné úkony.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP