Středa 19. září 1990

Dalším falešným stanoviskem je benevolence k růstu pornografie a úpadku mravů. Ve společnosti chybí především pro mládež mravní vzory. Nahlédl jsem o víkendu do časopisu Vokno a Voknoviny, tolik oslavovaného undergroundu. Po přečtení jsem pochopil, proč asi má jeden člen redakční rady, podle svého vlastního vyznání notorický alkoholik a vyznavač přírodních drog, přezdívku "magor". A také jsem pochopil, proč asi má vydavatel přezdívku "čuňas". Tím vydavatelem je náměstek ředitele Úřadu na ochranu ústavy a demokracie. To je asi světová rarita. (Potlesk.)

Třetím falešným uspokojením je asi relativně vysoké procento objasněných trestních činů. Myslím, že to není důkazem výkonnosti policie, ale zatím nízké kvalifikace zločinců, ale oni se od světa rychle přiučí a žádný restriktivní rozpočet je nebude omezovat. Skutečnou výkonnost a efektivnost Veřejné bezpečnosti totiž lze hodnotit četností trestných činů. Obrovský nárůst ukazuje, že Veřejná bezpečnost je stále ještě paralyzována a neplní svou preventivní a odstrašující funkci. Domnívám se, že pro zlepšení stavu bezpečnosti občanů je zapotřebí kromě těch zpráv, které tady byly, i zpráv a usnesení branných a bezpečnostních výborů a vyjasnění kompetencí mezi ministerstvem vnitra a Úřadem na ochranu ústavy a demokracie. Stálo by za to se podívat, zda-li skutečně všichni pracovníci Úřadu na ochranu ústavy a demokracie jsou prověřeni, kolik je mezi nimi příslušníků StB. Vedoucím Úřadu na ochranu ústavy a demokracie v Ostravě je bývalý tlumočník poradců KGB. Měla by být provedena delimitace ve prospěch Veřejné bezpečnosti. Úřadovny StB ztratily zhruba 60 % svých stavů, ale nárokují si stále požadavek na 100 % prostoru a 100 % techniky, kterou měly do loňského listopadu.

Mělo by dojít k posílení stavu Veřejné bezpečnosti ve výkonné službě. V Ostravě je na 35 km2 jeden příslušník, pět nádraží má na starosti jeden příslušník, 12 km hranice má na starosti jeden příslušník. Jakpak asi mohou zabezpečit skutečně efektivní práci a službu?

Současně s tím by měla stále ještě pokračovat výměna a odvolávání příslušníků, kteří jsou laxní. Mnohým vyhovuje, že takový stav bezpečnosti je, protože jsou spjati s érou, která byla předtím. Přesto si myslím, že dalším zdrojem by měla být racionalizace zprávy. Všechna tři ministerstva vnitra mají možná 3000, možná 4000 pracovníků. Mám za to, že tam by šlo mnoho lidí ušetřit a poslat je do výkonné služby.

Myslím, že bude nezbytné zvýšit dotace pro Veřejnou bezpečnost, zvýšit platy těm, kteří jsou ve výkonné službě. Chtěl bych upozornit ministra vnitra, že na krajské zprávě SNB v Ostravě vznikl návrh na úpravu současných uniforem výměnou knoflíků, nárameníků a drobných nášivek. Náklady by činily pouze 80 mil. Kč. Ušetřenou částku by bylo možné použít na nákup techniky.

Pracovníci bezpečnosti na nižších článcích si stále stěžují na byrokraticko- direktivní metody řízení. Jsou stále svazováni různými předpisy, které je omezují v možnosti operativně řešit svoji službu. Je třeba zajistit operativně pružné nasazení Pohotovostního pluku, zvláště schvalovacího řízení. Myslím, že je také třeba umožnit vznik regionálních útvarů rychlého nasazení. Řešit situaci v České republice jedním útvarem se mi zdá jako centralismus.

Chtěl bych závěrem vyjádřit naději, že v situaci Veřejné bezpečnosti nastane konečně rychlý obrat, abychom měli tak potřebný klid a pořádek k řešení zásadních ekonomických záležitostí ve společnosti. Pan ministr Langoš při nástupu slíbil, že bude vůči zločinu postupovat s tvrdou rukou. Česká a Slovenská Federativní Republika na to stále ještě čeká. (Potlesk.)

Předsedající místopředseda FS K. Viktorín: Ďakujem poslancovi Valtrovi. Prihlásil sa poslanec Dostál, pripraví se poslanec Kříž.

Poslanec SN P. Dostál: Pane předsedo, pane předsedající, chci říci jen pár poznámek k projevu pana ministra. Budou možná dost nepopulární, ale já si myslím, že by to tu někdo říci měl.

Jestliže chceme budovat právní stát, tak k tomu potřebujeme - i když to zní absurdně - silnou policii. Pro silnou policii však parlament nevytváří žádné podmínky. My kritizujeme ministerstvo vnitra, ale musíme si přitom uvědomit, že v každém státě, jestliže chce občan být bezpečný, něco ho to stojí. Myslím, že poslanci by měli v terénu přesvědčovat lidi - přes nepopulární klima, které je vůči policii - že poplatníka bude existence nové policie a zlepšení bezpečnosti něco stát. Měli bychom přesvědčovat své voliče, že musíme vybudovat silnou a dobře placenou policii, abychom se nemuseli bát projít parčíkem u Hlavního nádraží. Pak se nebude moci stát, že bude poslanec na Václavském náměstí okraden, jak se to stalo kolegovi Brodskému.

Přimlouval bych se za to, abychom tlačili ministerstvo financí k tomu, aby uvolnilo, jak říkal kolega Vrchovský, nějakou dotaci.

Na laxní policie bych se také chtěl podívat z té druhé, nepopulární stránky. Myslím, že vyplývá z nepopulárního klimatu, které se v naší společnosti vůči policii vytvořilo. Na jeho změně bychom se měli také podílet. Vidíme případy, že příslušníci nezasahují, ale vidíme i případy, že příslušníci zasahují proti kriminálním živlům, a co dělá československý občan? Píská. Noviny to rozmažou, je z toho bulvární senzace. S tím také nesouhlasím, myslím, že bychom se měli pokusit toto klima změnit.

V roce 1968 v divadle Rokoko v Praze hráli hru. Šlo o muzikál a jmenoval se podle Jiráska Filozofská historie. Jedna z postav té hry říkala větu "Ať žije česká policie". Na to se ozval obrovský potlesk. Tutéž hru jsem viděl v lednu v Ostravě. Tam se na větu "Ať žije česká policie" ozval pískot. Tato alegorie o něčem svědčí. Svědčí o nepříznivém klimatu, proti kterému bychom měli něco dělat.

Příslušníci Veřejné bezpečnosti si stěžují na jednu věc, která je také pravdivá. Klimatu společenského se totiž bojí také prokuratura a tak se stává, že někdo uděl vloupačku, není vzat do vazby, protože se prokurátor bojí ho do vazby vzít (jak říkají náčelníci okresu), a ten člověk udělá další dvě vloupačky a teprve pak jde do vazby.

Když jsem byl v Olomouci, chodil jsem po věznicích a zjistil jsem, že obvinění si v podstatě nestěžují na příslušníky bezpečnosti. Stížnosti jsou na to, že nejsou odsouzeni a že jim není ukončena vazba, že zadržení je uměle prodlužováno. Čili naprosto rozporné informace, veliký chaos. Já bych se u kolegů poslanců přimlouval, abychom tlačili předsednictvo FS k tomu, aby byl v co nejbližší době odsouhlasen zákon o zřízení Úřadu na ochranu ústavy. Protože se dějí neskutečné věci. Ten úřad, pane ministře, pracuje v takovém vzduchoprázdnu, ve vakuu. Oni mají třeba v Olomouci jeden telefon, tuším že černou volhu, aby všichni viděli, kdo v tom jezdí, neznají své pravomoce. V Olomouci jsou arabští studenti, dovedete si jistě představit, co to s sebou nese. Myslím, že bychom měli dbát na to, aby ten zákon přesně vymezoval jejich pravomoce, ale, aby to nebyl úřad na ozdobu ústavy, aby to byl opravdu úřad na ochranu ústavy. Chtěl bych vám říci závěrem věc, která je nyní na Moravě velice aktuální. Na Moravě se zřídilo jakési moravské centrum Ku-klux-klanu.To jsou prosím fašizující tendence. Proti těmto lidem nikdo nezakročuje. Tito lidé vydávají seznamy, kde jsou uvedeni lidé k likvidaci a mezi těmi, kdo tam je uveden, je pan ministr Hradílek. Děkuji. (Potlesk.)

Předsedající místopředseda FS K. Viktorín: Ďakujem, slovo má poslanec Kříž.

Poslanec SL E. Kříž: Vážený pane předsedo, vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, chceme-li vytvářet zákony pro budoucnost musíme se jednoznačně vypořádat s minulostí. V případě bezpečnostní situace představuje v minulosti temnou skvrnu jednoznačně StB. StB, která využívala řady zkušeností podobných institucí z minulosti, které například byly již v říši lnků, ale zejména to potom byla inkvizice, gestapo, následně tedy StB a její spřeženecké organizace ostatních tzv. socialistických zemích. Z toho hlediska je pro mne StB zcela jasně zločinecká organizace. V podobném duchu k tomu přistupovali v řadě míst a okresů naší republiky, když byla posuzována práce jejich příslušníků. Pokud je mi známo, tak v naší republice se jasně s StB vypořádaly pouze 4 okresy, mezi nimi je také Sokolovsko, odkud pocházím, kde neprošel prověrkami jediný příslušník StB. Mělo to svůj důvod a ten byl v tom, že každý člověk rozumně uvažující, věděl zcela jasně, co StB je za organizaci. Zejména to věděli ti příslušníci, kteří do StB vstupovali. Z toho hlediska jsme uznali za vhodné, abychom přistupovali i k otázce prověrek. Proto neprošel ani jeden příslušník StB. Shodly se na tom všechny demokratické síly. Z určitého hlediska se dnes ukazuje poněkud podivné to, že Konfederace politických vězňů pro nás představuje menšího partnera a menší problém, kterým bychom se měli zabývat, než StB. Nejsme schopni přiznat Konfederaci politických vězňů, to jsou lidé, kteří byli nejvíce postiženi právě touto organizací, ani statut třetího odboje. (Potlesk.) A na druhé straně se až dojemně staráme o budoucnost příslušníků StB, co s nimi bude a jestli jim náhodou není ublíženo. Příslušníci StB, kteří odešli do civilu, nebo byli nuceni odejít do civilu, podle mého soudu, mají plné právo na to, aby získali zaměstnání. Ale nemají právo na to, aby získali zaměstnání ve státních službách a už vůbec nemají morální právo, a mělo by se to i fakticky zakotvit, aby působili jako právníci v jakýchkoliv podnikových institucích a už vůbec je podivné, že například náčelník StB, který neprošel občanskou ani prověrkovou komisí v Sokolově, byl uveden do funkce v pasové službě v Karlových Varech.

Další otázkou, kterou bych se chtěl zabývat je SNB, to je budoucí policie. Na jedné straně jsou zde například napadení příslušníků, kde například v okrese Sokolov byla v roce 1989 tři napadení, v roce 1990 šestnáct, kdy to není patřičně řešeno prokuraturou, jejíž vztah a její přístup k současné trestní činnosti je, dá se říci, katastrofální; a do jisté míry ani soudy. Na druhé straně je to však přístup příslušníků v případech, můžeme to uvést, napadení našich občanů, jako to bylo v případě razie tady v Praze, nebo napadení našich lyžařů - skokanů v Žilině. Bohužel musím uvést, že přes interpelaci, kterou jsme podali s kolegou Konečným v tisku číslo 49 na ministra vnitra, v odpovědi na tuto interpelaci nebyla uvedena konkrétní opatření. Mezi našimi požadavky bylo i oznámení, kdy se předpokládá přijetí bezpečnostního zákona, nebo-li zákona o policii, lépe řečeno. Jestliže se budu zabývat určitou představou o východisku, tak to vidím ve třech bodech. První bod: jasně se vypořádat s minulostí, tedy s StB, konečně dát odpověď na to, co to StB bylo a jak dnes bude postupováno v případě příslušníků StB, kteří dnes jdou do normálního občanského života. Za druhé: urychleně vyřešit akutní bezpečnostní situaci, o které mluvili velice obšírně mí předřečníci. A za třetí: urychleně vyřešit a veřejnosti prezentovat Úřad na ochranu ústavy. Není nic horšího, než různé fámy, které se dnes kolem tohoto Úřadu mezi veřejností vyskytují. Děkuji vám za pozornost.

Předsedající místopředseda FS K. Viktorín: Ďakujem, slovo má poslanec Stome.

Poslanec SN K. Stome: Pane předsedo, pane předsedající, dámy a pánové poslanci. Já bych chtěl uvést svou poznámku k diskusi dvěma slovy. Očista a prestiž. Na očistu naříkáme všichni a v mnohých případech právem. Ale musíme se zeptat také na podmínky, které jsme bezpečnostním sborům vůbec poskytli. Především, kdo se dnes hlásí k policii? Kdo z vašich synů se přihlásí k policii s tím, že by v tom viděl své životní naplnění, své poslání, své povolání. Kolik takových lidí se u nás nachází? A od toho se odvíjí možnost i nemožnost, co si můžeme, nebo nemůžeme dovolit. My voláme právem po bezpečnostní doktríně, která nám má říci, co chceme, co můžeme chtít a jak má vypadat systém bezpečnosti v tomto státě tak, aby složky bezpečnosti nemohly zneužívat své moci, kterou v každém státě mají. Ale ptejme se, kdo to má udělat, a jak jsme se o to zatím postarali. Jsme asi jediným státem na světě, který v současné době nemá žádné policejní učiliště, kromě institutu, který v jednotlivých kursech nahrazuje potřebné vzdělání, které by policisté měli dostávat na policejní akademii, nebo jiné škole. Jestli v této věci se budeme vymlouvat na to, že nemáme peníze a spoustu jiných věcí a nejsme schopni udělat osnovy, způsobíme další odklad toho, abychom měli korektní, vzdělanou a zásahuschopnou policii.

My jsme policii nezabezpečili hmotně a máme pro to své důvody. Nemáme-li tam lidi, kterým můžeme věřit, tak proč je máme ještě navíc platit? Ale ptám se, když policistům, které chceme, nedáváme ani vzdělání ani plat, ani nevědí v jakých souvislostech budou žít, jak chceme "kádrově", nebo personálně obsadit novou policii a jak dlouho chceme nad ní ještě naříkat. Domnívám se, že bychom minimální výhody, dosáhnout vzdělání, které je potřeba, dosáhnout hodnosti a také platu, naší nové policii měli dát. Představuji si, že neúspěch policie by měl znamenat nekompetentnost tohoto příslušníka se všemi možnými následky, to znamená odstranění z funkce až k úplnému propuštění na straně jedné - a v tom souhlasím s řadou předřečníků - ale na druhé straně se domnívám, že úspěch při zásahu by měl vést k tomu, aby takový člověk dostal zelenou, a aby věděl, že v naší policii může najít životní uplatnění, aby měl výhodu, která plyne z toho, že v kritické době nějak zasáhl.

Rád bych se vrátil k očistám. Ty neznamenají jen zjištění nekompetentnosti při nějakém zákroku, který měl dotyčný příslušník provést, ale také funkci občanských komisí, o nichž zde byla řeč. Chtěl bych, aby parlament působil i v této vypjaté finanční situaci na to, abychom si mohli vybudovat sbor, který má lepší techniku a auta, než mají kriminální živly. Připomeňme si, že na této práci můžeme pracovat i my samotní. Spousta věcí se oznámí pozdě, protože nefungují spoje, spousta věcí se neoznámí proto, že lidé s oznámením na policii ani nejdou. Domnívám se, že bychom měli přijímat opatření, aby byl umožněn rychlejší postup těm policistům, kteří se nyní osvědčí. Děkuji. (Potlesk.)

Předsedající místopředseda FS K. Viktorín: Ďakujem. Slovo má poslanec Šilhán.

Poslanec SL V. Šilhán: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, nechtěl jsem hovořit k tomuto tématu, není to moje téma, ale přesto mě cosi ve vystoupení pana ministra a mých kolegů k tomu nutí. Nepostihl jsem všechna čísla, která uváděl pan ministr o kriminalitě a všechno co s tím souvisí. Mám jen dojem, že to jsou čísla hrůzná a varující. Pozorně jsem poslouchal své kolegy k tomuto tématu a chci říci toto. Bezpečnost státu a občana je podle mého názoru vysokou společenskou hodnotou, jednou z nejvyšších. Bez dosažení určité úrovně bezpečnosti státu a občana se mohou zhroutit všechna naše předsevzetí a všechny naše ostatní plány. Pokud nebude občan v naší republice bezpečný, pokud nebude žít v normálních vztazích s ostatními občany, pokud bude mít pocit ohrožení ať ze strany kohokoli, nepodaří se nám nic ani v pedagogice, ani v morálce, ani v ekonomice.

Musím říci, že mne neuspokojují dílčí stanoviska k tomuto tématu, ani od ministra, ani od příslušných výborů, které se problémy bezpečnosti zabývají. Na mimořádnou situaci, jak pravděpodobně krystalizuje, je nutné reagovat mimořádnými prostředky. Osobně se domnívám, že bezpečnost státu a občana v něm je velmi komplexním problémem. Nemohou ho úspěšně řešit některé dílčí náměty, které zde zazněly. Tímto problémem se musíme jako komplexním zabývat, počínaje pedagogikou a konče možná i některými mimořádnými občanskými institucemi, které vezmou do svých rukou bezpečnost svého teritória, nebo budou na pomoc těm profesionálním bezpečnostním sborům, které jsou tím pověřeny. Už jsem slyšel, že obyvatelé některých čtvrtí v Praze si chtějí ze svého platit bezpečnostní složky, chtějí si najmout lidi, kteří budou chránit jejich děti a majetek. Jakým způsobem to chtějí dělat, nevím, ale taková iniciativa mezi občany vzniká. Občanům musíme velmi otevřeně říci, že za bezpečnost se také platí, že bezpečnost má určitou cenu. Musíme se s nimi umět otevřeně dohodnout, jakou cenu budou ochotni zaplatit, za všestranně fungující bezpečnostní systém. To je nejlepší a nejdemokratičtější způsob. Občany musíme oslovit, že jejich bezpečnost i bezpečnost státu něco stojí, ať to má podobu daně nebo čehokoli jiného. Musíme se s nimi dohodnout. Chceme-li ovšem řešit principiálně a komplexně všechny tyto věci, pak myslím, že je musíme znát. Nedávno jsme projednávali ekonomický scénář. Byla k němu organizována řada seminářů. Bylo to velmi poučné. Téma bezpečnosti je neméně vážné a bylo by velmi užitečné, aby na půdě zákonodárného sboru zazněl podobný seminář na téma bezpečnost a vše, co s tím souvisí.

Přimlouvám se proto za to, aby vláda, která je za tuto věc odpovědna, předložila parlamentu zprávu o stavu bezpečnosti ve státu, o stavu bezpečnosti občana a navrhla program a koncepci opatření, včetně legislativních podmínek, abychom dostali plnohodnotný obraz o fenoménu bezpečnosti tak, jak o něm mluvíme, a také o způsobech, jak ho chceme řešit. Je to samozřejmě problém budování právního státu. Přimlouvám se za to, aby v parlamentu byla těmto otázkám věnována mimořádná pozornost, abychom se jimi nezabývali jen na základě interpelací jednotlivých poslanců, ale aby se to stalo důležitým a vážným tématem našeho konání. Děkuji. (Potlesk.)

Předsedající místopředseda FS K. Viktorín: Ďakujem poslancovi Šilhánovi. Teraz urobíme 15 minúť prestávku.

(Jednání přerušeno v 10.39 hodin.)

(Jednání opět zahájeno v 11.00 hodin.)

Předsedající místopředseda FS K. Viktorín: Vážené poslankyne a poslanci, budeme pokračovať v rokování. Slovo má poslanec Šolc.

Poslanec SN J. Šolc: Pane předsedající, kolegyně a kolegové, jsem rád, že několik mých předřečníků opustilo tzv. "velké téma". Mám tím na mysli otázku policie, nebo, jak se říkalo státní bezpečnosti, která spadá do příslušné kompetence.

Chtěl bych pohovořit o tématu zdánlivě malém, které nám do kompetence nepatří, ale které je velkou můrou nad námi všemi. Týká se to otázky běžných občanských jistot. To je problematika policie veřejné, o které se chci krátce zmínit, v té souvislosti, že chci upozornit na to, že v našich okresech pracuje řada občanských komisí, řada okrskových velitelství nebo okresních správ, kde jsou lidé, kteří, ač nemají zatím naši důvěru, potřebují pro výkon svých funkcí naši podporu.

Dovolte mi jen stručnou zmínku. Do roku 1948-1950 (proces začal v letech 1951-53), existovala za tzv. první republiky vypracovaná síť služeben přizpůsobená městu i venkovu (známé policejní a četnické stanice). Sovětským vlivem se rázem tato síť rozbila a objevily se rady nové instituce okresního zmocněnce.

Kriminalistická služba, která vyrostla z tradic minulého století, byla k hořkosti našich kriminalistů a výborných specialistů rozbita a byla nahrazena tzv. operativními skupinami.

V centru naší pozornosti by měl nyní stát jeden pojem, ve kterém vidím spolu se svými poradci z okresu nápravu. Pojem se jmenuje místní znalost.

Nahradili jsme v terénu tuto důležitou instituci projíždějícími hlídkovými vozy, které se nezastaví, nevjedou do průjezdů, nezkontrolují zájmy, že pachatelům nebo potencionálním pachatelům stačí, aby se vmáčkli do průjezdu, vyčkali a potom šli za svým. . . Aby tato instituce byla beze zbytku splněna, je třeba obrátit tzv. pyramidu, a to je to, co po nás chtějí specialisté, kriminalisté, aby mamutí krajské správy neexistovaly, aby řízení policie bylo dvoustupňové. Nemůžeme požadovat, aby se restringovalo centrum. Za tento dvoustupňový řídící systém se přimlouvám jménem všech kriminalistů všech okresů a krajů, aby fungoval. Krajské správy je třeba zrušit a to s tím efektem, jak spočítal náčelník naší okresní správy dr. Klokočník, že každý okres tím získá 35 specialistů, které okresům tolik chybí.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP