Úterý 18. září 1990

Ministr financí ČSFR V. Klaus: Pro vysvětlení poslancům, než budou hlasovat. Tento bod je zařazen proto, že naznačuje možnost tolerance chyby. Když daňový úřad objeví, že babička tam a onde špatně sečetla, on jí to vrátí, nikoliv že za ní podle svého rozhodnutí či za kohokoli z vás vyměří na základě svých podkladů, které si sám vezme v úvahu. To je tolerance chyby. To je obrana daňového poplatníka.

Předsedající místopředseda FS J. Stank: Ďakujem. Prosím, je tu ešte faktická pripomienka.

Poslanec SL F. Magyar: Myslím si, že argumentácia pána poslanca Kováča neobstojí, pretože, keď predpokladáme, že daňový úrad sa dá uplatniť, tak sa dá uplatniť aj v takom smere, že zoženie také podklady, ktoré budú pre úplatkára výhodné.

Ďakujem.

Předsedající místopředseda FS J Stank: Pán poslanec Kováč, trváte na svojom návrhu?

Poslanec SN M. Kováč: Vzhžadom na to, že chceme byť stále lepší, sťahujem tento návrh.

Předsedající místopředseda FS J. Stank: Ďalšie pozmeňujúce návrhy neboli.

U tohto zákona, ako som už hovoril, platí podža článku 42 ods.A/ zákona o čs. federácii zákaz majorizácie. Teda budeme kompletne o celom zákone hlasovať s tými pozmeňovacími návrhmi, ktoré boli v spravodajských správach a ktoré sme si už teraz odhlasovali.

V Snemovni národov oddelene budú hlasovať poslanci zvolení v Českej republike a poslanci zvolení v Slovenskej republike.

Obidve snemovne sú schopné sa znášať.

Konštatujem, že môžeme pristúpiť k hlasovaniu o celom zákone.

Najskôr budú hlasovať poslanci Snemovne žudu. Kto je za prijatie tohto zákona, nech zdvihne ruku. Hlasuje sa. Je niekto proti? (Nikto.) Zdržal sa niekto hlasovania? (Šest.)

Snemovňa žudu zákona schválila.

Prosím teraz poslancov Snemovne národov. Najskôr budú hlasovať poslanci zvolení v Českej republike. Kto je za prijatie tohto zákona, nech zdvihne ruku. (Hlasuje se.) Je niekto proti? (Jeden.) Zdržal sa niekto hlasovania? (Nikdo.)

Ďalej budú hlasovať poslanci zvolení v Slovenskej republike. Kto je za tento zákon s uvedenými pozměňovacími návrhmi, nech zdvihne ruku. (Hlasuje se.) Je niekto proti? (Nikto.) Nikto. Zdržal sa niekto hlasovania? (Dva.) Aj poslanci Snemovne národov zákon schválili.

Vzhžadom na súhlasné uznesenie oboch snemovní konštatujem, že Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky schválilo zákon o dani z príjmov obyvatežstva.

Poznámka redakce: usnesení FS č. 25, SL č. 51, SN č. 52)

Ďalej využijem prítomnosť pána ministra Klausa, aby sme prerokovali

17

vládny návrh, ktorým sa predkladá Federálnemu zhromaždeniu ČSFR na súhlas Dohoda medzi Českou a Slovenskou Federatívnou republikou a Hospodárskou úniou belgicko-luxemburskou o vzájomnej podpore a ochrane investícií a Protokol, podpísaný v Bruseli dňa 24. apríla 1989. Je to tlač 56.

Vládny návrh odôvodní federálny minister financií pán Václav Klaus. Prosím, aby se ujal slova.

Ministr financí ČSFR V. Klaus: Vážení kolegové, budu velmi stručný. Dohoda mezi ČSFR a Hospodářskou unií belgicko-lucemburskou o vzájemné podpoře a ochraně investic, byla vůbec první dohodou tohoto druhu sjednaná mezi námi a jiným státem. Byla podepsána již v dubnu minulého roku. Podepsaná dohoda poskytuje investorům obou smluvních stran záruku, že jejich majetek nebude v druhém smluvním státě vyvlastněn nebo jinak majetkově dotčen. V tomto smyslu je to dohoda obdobná jiným dohodám, které jsem již zde schvalovali. Dohoda obsahuje také záruku volného převodu zisku a dalších platů souvisejících s investicí. Tato záruka volného převodu je však v této dohodě modifikována, respektive omezena sjednáním dodatkového protokolu. Podle něj se volné převody nemohou dotýkat převodů zisku a částek nezbytných ke splacení půjček pokud nebude moci být tento převod uskutečněn z vlastních devizových prostředků podniků se zahraniční majetkovou účastí. Toto omezení kopírovalo znění zákona o podniku se zahraniční majetkovou účastí. Na základě nového rozhodnutí vlády ČSFR a s ohledem na rozhodnutí o blízkém zavedení vnitřní směnitelnosti jsou již další dohody tohoto typu uzavírány bez omezujícího protokolu.

Z tohoto důvodu jsme navrhli belgické straně zrušení tohoto protokolu ještě předtím, než bude dohoda oběma parlamenty ratifikována. Belgická strana má však zájem na okamžité ratifikaci dohody tak, jak byla uzavřena, nechce obnovovat celý složitý proces vnitrostátního projednávání a navíc vychází ze znění článku 2 odst. 4 této dohody, který obsahuje tzv. doložku nejvyšších výhod. Podle ní bude belgická strana požívat stejného zacházení jako investoři států, s nimiž byla sjednána obdobná dohoda bez tohoto dodatkového protokolu.

Proto vám předkládáme dohodu v původním znění, i když nové uzavíráme již bez dodatkového protokolu.

Sděluji vám pro informaci, že již byly podepsány obdobné dohody s Velkou Británií, Itálií, minulý čtvrtek s Francií při návštěvě prezidenta Mitteranda, poslední dvě již bez tohoto omezujícího protokolu. K podpisu jsou připraveny další dohody s Rakouskem, se Spolkovou republikou Německo a se Švýcarskem, která bude podepsána 5. října v Bernu a připravuje se s dalšími zeměmi.

Vážené poslankyně, vážení poslanci, proto vás prosím, abyste vyjádřili svůj souhlas se sjednáním uvedené dohody. Tato dohoda byla projednána v posledních dvou týdnech ve výborech pro plán a rozpočet, zahraničních a hospodářských a ústavně právních. Ve všech výborech vyústilo projednání v doporučení a vyslovení souhlasu se sjednáním této dohody.

Předsedající místopředseda FS J. Stank: Ďakujem pánu ministrovi. Prosím poslance Pavla Hrivíka, aby predniesol spoločnú správu výborov Snemovne národov, ktoré menoval pan minister.

Společný zpravodaj výborů SN poslanec P. Hrivík: Vážený pán predseda, vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, boli sme oboznámení federálnym ministrom financií p. Klausom o vládnom návrhu dohody medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Hospodárskou úniou belgicko-luxemburskou o vzájomnej podpore a ochrane investícií a o protokole k tejto dohode, podpísaných v Bruseli dňa 24. apríla 1989 (tlač 56).

Spoločné podnikanie s firmami priemyslovo vyspelých štátov na území Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky je dané zákonom č. 173 zo dňa 8. novembra 1988, o podniku so zahraničnou účasťou. Tento zákon poskytuje investorom z druhých krajín významné záruky, napriek tomu majú priemyselne vyspelé štáty záujem na uzatvorení dvojstranných dohôd o vzájomnej podpore a ochrane investícií.

Vychádzajú z toho, že záruky poskytnuté medzinárodnou dohodou uzatvorenou minimálne na 10 rokov, sú pre investorov druhých krajín bezpečnejšie ako záruky poskytnuté zákonom, k doplneniu alebo zmene ktorého môže dôjsť v podstatne kratšom čase. Okrem tohto medzinárodná dohoda o ochrane investícií môže poskytnúť zaobchádzanie ako zákon. Uzatvorené dohody o vzájomnej podpore a ochrane investícií potvrdzujú obidve strany svoj záujem o rozvíjanie vzájomne výhodných vyšších foriem hospodárskych vzťahov. Česko-slovenská ekonomická reforma dáva dôraz na problematiku vonkajších ekonomických vzťahov a ukladá výrazne aktivizovať ich nástroje.

Predkladanú dohodu (tlač 56) prerokovali na svojich schôdzach výbory ústavnoprávne, zahraničné a hospodárske Snemovne žudu a Snemovne národov Federálneho zhromaždenia. V prijatých uzneseniach týchto výborov vyjadrili poslanci tomuto zmluvnému aktu podporu a odporúčali Snemovni žudu a Snemovni národov vysloviť s predloženým návrhom dohody a protokolom k nej súhlas. Podža článku 36 ods. 3 ústavného zákona č. 143/1968 Zb., o čs. federácii, je tento súhlas potrebný pred ratifikáciou tejto dohody prezidentom Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.

Vládny návrh, ktorým sa predkladá na vyslovenie súhlasu Federálnym zhromaždením Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky Dohoda medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Hospodárskou úniou belgicko-luxemburskou o vzájomnej podpore a ochrane investícií a protokole k nej podpísaných v Bruseli prerokovali tiež výbory Českej národnej rady a Slovenskej národnej rady. S predloženým návrhom Dohody vyslovili výbory obidvoch rád súhlas.

Předsedající místopředseda FS J. Stank: Ďakujem pánu poslancovi Hrívikovi. Slovo má poslanec František Magyar za výbory Snemovne žudu.

Společný zpravodaj výborů SL F. Magyar: Vážený pán predseda, vážený pán predsedajúci, dámy a páni, ústavnoprávne výbory obidvoch snemovní, tj. Snemovne žudu a Snemovne národov, na svojej spoločnej schôdzi dňa 10. septembra 1990 prerokovali predložený vládny návrh (tlač č. 56) a s jeho obsahom a protokolom bez pripomienok jednohlasne tento návrh schválili. Preto odporúčam obidvom snemovniam tento návrh prijať.

Ďakujem.

Předsedající místopředseda FS J. Stank: Ďakujem pánu poslancovi Magyarovi.

Písomné prihlášky do rozpravy nemám. Pýtam sa, chce niekto vystúpiť k tejto problematike?

Poslanec SN L. Lédl: Já mám spíš dotaz na pana ministra. Jestli jsem správně pochopil jeho výklad, tak to znamená, že po dnešku z hlediska ochrany investic budou podnikatelé nebo jakékoli subjekty z Belgie, Francie a ltálie, tedy ze zemí, kde bude podepsána taková obdobná dohoda bez protokolu, ve výhodnější pozici než jejich partneři ve všech ostatních zemích, kteří se budou muset řídit zákonem o podniku se zahraniční majetkovou účastí.

Jestli vláda předpokládá, že by se nějakým způsobem co nejrychleji řešilo, aby všechny subjekty byly na tom stejně, to znamená nějakou obecnou doložku nejvyšších výhod nebo něco podobného. Děkuji.

Předsedající místopředseda FS J. Stank: Ďakujem pánu poslancovi Lédlovi. Má ešte niekto pripomienku alebo otázku? (Nikdo se nehlásil.) Nie sú ďalšie.

Prosím pána ministra Klausa, keby reagoval.

Ministr financí ČSFR V. Klaus: To jsou dvě skupiny problémů. Jedna věc je platnost zákona o podnicích se společnou majetkovou účastí. Tento zákon platí tak, jak je, ve verzi, jak byl vámi schvalován začátkem května nebo koncem dubna letošního roku. Tento zákon samozřejmě bude zásadním způsobem pozměněn v okamžiku, až bude zde přijat zákon o velké privatizaci, který totálním způsobem změní vůbec fungování všech těchto ekonomických subjektů. Navíc všechny tyto zákony budou mít jiný význam v momentu zavedení omezené vnitřní směnitelnosti koruny československé. To je jedna rovina věci.

Druhá rovina věci jsou specifické dohody individuálně uzavírané s jednotlivými zeměmi, jejichž příkladem je dohoda tato. Tyto dohody se smluví, tyto dohody se potom podepíší a následně se ratifikují. Čili my jsme podepsali řadu těch dohod, ale to je první, která s vaším souhlasem vůbec vstupuje v platnost. Čili to má trochu jiné pořadí. Tato byla podepsána loni v březnu nebo v dubnu.Teprve teď dochází k ratifikaci, když byla podepsána, když všechny další věci se dodělaly. Mezitím jsme dospěli k určitému posunu a nejdříve jsme vnucovali do toho dodatkové protokoly, teď je přestáváme do toho zavádět. Čili to je zcela jiný problém než samostatný vývoj zákona o podniku se zahraniční majetkovou účastí. Čili v momentu zavedení naší vnitřní směnitelnosti a všech navazujících opatření samozřejmě všechny dodatkové protokoly a podobné věci tohoto typu pozbývají vlastně jakýkoli smysl, nemluvě o tom, že ty země je s námi v žádném případě stejně nechtějí uzavírat; to je spíš důsledek minulosti. Takže není v tom problém. Těmto zemím ale nestačí jednostranné vyhlášení naší vlády, ony si to ještě navíc - je to zvyk posledních let - vyjasňují těmito specifickými dohodami. Prostě nestačí naše jednostranné prohlášení zbytku světa, že jim budeme ochraňovat investice, že jim zajistíme repatriaci zisku. Musí být tyto individuální dohody, které jsou, bohužel, pro nás velmi zdlouhavé, a pokud se musí dohadovat s každou zemí a každá země trochu jinak, pro nás je to zdlouhavá podstatě neproduktivní práce. Ale není možné podle světových uzancí přijmout jednu tuto dohodu - Československo versus zbytek světa. Jestli to stačí.

Předsedající místopředseda FS J. Stank: Stačí to tak, pán poslanec? Ďakujem.

Myslím, že môžeme pristúpiť k hlasovaniu. Obidve snemovne sú uznášania schopné. Hlasovať budú poslanci Snemovne národov ako celok.

Kto z poslancov Snemovne národov súhlasí s uvedeným návrhom, nech zdvihne ruku a stlačí tlačidlo (Jednostodvacet.) Ďakujem.

Kto je proti? (Nikto.) Nikdo.

Kto sa zdržal hlasovania? (Nikto.) Nikdo.

Je to jednoznačné, že poslanci Snemovne národov zákon prijali.

Ja som zabudol hlasovať osobne za, aj keď som presvedčený, že je to dobre, tak som stlačil pri zdržaní a nezaregistrovalo to. Tak že to si viacerí poslanci všimli.

Budú hlasovať poslanci Snemovne žudu. Kto je za tento návrh, nech zdvihne ruku a stlačí tlačidlo. (Jednostočtrnáct.) Ďakujem.

Kto je proti? (Jeden.)

Kto sa zdržal hlasovania? (Jeden.) Ďakujem.

Taktiež poslanci Snemovne žudu návrh schválili.

Vzhžadom na súhlasné uznesenie obidvoch snemovní konštatujem, že Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky súhlasí s Dohodou medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Hospodárskou úniou belgicko-luxemburskou o vzájomnej podpore a ochrane investícii a Protokolom k nej, podpísanými v Bruseli dňa 24. mája 1989.

(Poznámka redakce: usnesení FS č. 29, SL č. 55, SN č. 56)

Tým sme, vážené poslankyne, vážení poslanci, vyčerpali dnešný program našej spoločnej schôdze. Prijmite, prosím ešte niekožko organizačních pokynov.

Hlasujeme o tom, že zasadnutie nekončí 20. 9. a že bude pokračovať 1. 10.

Pýtam sa poslancov Snemovne národov, kto súhlasí s týmto návrhom, nech zdvihne ruku a stlačí tlačidlo. (Jednostodvanáct.) Je niekto proti? (Jeden.) Zdržal sa niekto hlasovania? (Osm.)

Snemovňa národov návrh schválila.

Teraz budú hlasovať poslanci Snemovne žudu. Kto súhlasí s predloženým návrhom na organizáciu nášho zasadnutia. (Jednostošest.) Je niekto proti? (Jeden.) Zdržal sa niekto hlasovania? (Osm.)

Spoločná schôdza pokračuje zajtra o 8.30 a viesť je bude poslanec Viktorín.

(Schůze přerušena v 18.28 hodin.)


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP