Úterý 18. září 1990

V § 2 odsek 2 ponechať pôvodný text vládneho návrhu zákona, tlač 59, čím sa ruší návrh formulovaný k tomuto ustanoveniu v tlači 108. § 4 odsek 3 doplniť novo takto: i v zmysle tlače 108 za umiestnenie dieťaťa v jasliach, materskej škole, prípadne v obdobnom zariadení, sa nepovažuje pravidelná návšteva v liečebno-rehabilitačných zariadeniach, nepresahujúca 4 hodiny denne. V § 15 slová "môže nariadením zvýšiť" sa nahrádzajú slovami "nariadením primerane zvýšiť".

Předsedající místopředseda FS J. Stank: Prosím poslankyňu Čejkovú.

Společná zpravodajka výborů SL poslankyně M. Čejková: Tam to nebolo celkom presne, ja by som si dovolila kolegu máličko opraviť. My sme ponáhžali, tak sme sa zdržali. Slová "môže nariadením zvýšiť" sa nahrádzajú slovami "nariadením primerane zvýši", nie "zvýšiť".

Inak všetky ďalšie pripomienky boli v diskusii vysvetlené, a to po prvé: finančnými možnosťami štátu, po druhé: odkazom na iné zákony, ktoré problémy riešia inými dávkami, alebo službami.

Pokiaž ide o dvojčatá a trojčatá, majú dlhšiu dobu poskytovania peňažitej pomoci v materstve, to znamená 37 týždňov proti 28 týždňom. Na každé dieťa náleží podpora pri narodení dieťaťa, a prídavky na deti sú odstupňované podža počtu detí. Tieto rodiny s väčším počtom detí a s vyššími príjmami sú zabezpečené celou ďalšou sústavou dávok a sociálnej starostlivosti.

Po tretie: odkazom na iné, vhodnejšie predpisy, ktoré budú Federálnemu zhromaždeniu predložené vládou v súlade s harmonogramom sociálnej reformy. To sa týka napr. pripomienok k zápočtu starostlivosti o dieťa ako náhrady doby zamestnania v dôchodkovom zabezpečení, kde sa s týmto už ráta.

Předsedající místopředseda FS J. Stank: Ďakujem pani poslankyni Čejkovej. Chápem to tak, že odporúčate to, čo prečítal pán poslanec Farkaš, a to, čo ste prečítali vy Snemovni žudu, a zasa opačne, on sa stotožňuje aj s vašou časťou správy a odporúča ju Snemovni národov.

Pýtam sa, či sú týmto vybavené, resp. uspokojené návrhy, ktoré predniesli jednotliví poslanci? Hlási sa pán poslanec Černý.

Poslanec SL J. Černý: Nepostihl jsem, jak byl řešen problém § 2 odst. 2, t.j. problém s trvalým pobytem a státním občanstvím.

Předsedající místopředseda FS J. Stank: Prosím pána poslanca Farkaša, keby uviedol, ako bol riešený tento problém.

Společný zpravodaj výborů SN poslanec M. Farkaš: Pán kolega zrejme asi nerozumel tomuto textu. Tlač 108, ktorú máte pred sebou, sa ruší a § 2 ods. 2 zostáva v pôvodnom znení vládneho návrhu.

Předsedající místopředseda FS J. Stank: Ďakujem, v poriadku, áno?

Praje si ešte niekto vystúpiť? (Nikdo.) Nie.

Praje si záverečné slovo pán minister Miller? Nie. Bolo všetko vysvetlené vo výboroch, takže môžeme pristúpiť k hlasovaniu.

Pri schvažovaní tohto zákona platí podža čl. 42 ods. 2 písm. 1. zákona o čs. federácii zákaz majorizácie.

(Hlas z pléna): Dámy a páni, prepáčte, že vás okrádam o čas, ale tu neprišli vôbec do úvahy moje pripomienky. Ja neviem, ako sa TO ROBILO? Ja som predsa dala návrh na zvýšenie príspevku z 900,- na 1 000,- Kčs a potom som žiadala vyjadrenie, ako je to s trvalým pobytom. To ste zmietli zo stola. Neviem, prečo to robíte? Preto, že som zo SNS? Ja tomu nerozumiem.

Žiadam vysvetlenie, či sa jednalo o mojom protinávrhu, aby príspevok bol nie 900, ale 1 000 Kčs. Ďakujem).

Předsedající místopředseda FS J. Stank: Ja som predpokladal, že všetci predkladatelia návrhu boli na zasadaní oboch výborov spoločne s pánom ministrom, že sa tam všetky pripomienky vydiskutovali a že na základe tejto diskusie sa upravila spravodajská správa. Pýtal som sa, či boli uspokojené tieto požiadavky. Nikto sa nehlásil, takže som to chápal ako že je to v poriadku. Ale je tu návrh, aby sa hlasovalo o pripomienke pani poslankyne. Predtým sa ešte prihlásil o slovo pán minister Miller.

Ministr práce a sociálních věcí ČSFR P. Miller: Vážený pane předsedo, vážení poslanci, vážené poslankyně, pokud se týče návrhu na zvýšení tohoto příspěvku, resp. této sociální mzdy, dostavili se tam poslanci z výboru pro plán a rozpočet, kteří potvrdili tuto výši 900,- Kčs. Ministerstvo financí po konzultaci s ministrem financí potvrdilo tuto výši. V současné době opravdu není ze státního rozpočtu v možnostech naší ekonomiky nadále tento příspěvek zvyšovat.

Pokud se týče státního občanství, pokud jde o § 2, platí to, co bylo v původním návrhu. Já si myslím, že je to tak správné, protože pokud je tady někdo zaměstnán, má platné pracovní povolení, má tady pobytové právo, bez toho, že odhlédneme, že není zatím ještě řešen zákon o azylu, to znamená podílí se tady na vytváření nějakých hodnot, nevidím důvodu, proč by se neměl podílet na výhodách, které tento stát poskytuje. (Potlesk.)

Předsedající místopředseda FS J. Stank: Ďakujem. Pani poslankyňa, stačí vám toto vysvetlenie? Trváte na svojej pripomienke, aby sa zvýšil príspevok na 1 000 Kčs?

Poslankyňa...: Áno. (Nebylo rozumět, nebylo hovořeno na mikrofon).

Předseda místopředseda FS J. Stank: Prosím, aby ste návrh presne formulovali, aby sme vedeli, o čom budeme hlasovať. Musíme hlasovať oddelene v jednotlivých snemovniach o oboch návrhoch.

Poslankyňa SL E. Záležáková: Navrhujem tieto dve zmeny: Navrhujem zmeniť znenie v § 2 odsek 2 takto: Podmienkou nároku na príspevok je tiež, že rodič a dieťa sú občanmi ČSFR a majú trvalý pobyt na území ŠFR. Zdôvodním to tak, že kto je tu i na dva týždne, musí sa k trvalému pobytu prihlásiť. Nemôžeme si dovoliť kde-koho nabrať. Na druhej strane okradneme vlastných občanov, vlastné deti aj o stovku, o ktorú chceme hlasovať.

Předsedající místopředseda FS J. Stank: Ďakujem. Budeme hlasovať o tomto návrhu pani poslankyne. Najprv budú hlasovať poslanci Snemovne národov zvolení v Českej republike. Kto je pre tento návrh, nech zdvihne ruku a stiskne tlačítko! (Pět.) Kto je proti? (Čtyřicet dva.) Zdržal sa niekto hlasovania? (Sedm.)

Poslanci Snemovne národov zvolení v Českej republike tento návrh neschválili.

Teraz budú hlasovať poslanci Snemovne národov zvolení v Slovenskej republike. Kto je pre tento návrh? (Šest.) Kto je proti? (Třicet sedm.) Zdržal sa niekto hlasovania? (Sedmnáct.) Ani poslanci Snemovne národov zvolení v Slovenskej republike tento návrh neschválili. Teraz prosím poslancov Snemovne žudu. Kto je za tento návrh? Ďakujem. Kto je proti? (Osmdesát čtyři.) Zdržal sa niekto hlasovania? (Sedmnáct.)

Ani poslanci Snemovne žudu tento návrh neschválili.

Máte ešte ďalšie návrhy, pani poslankyňa?

Poslankyně SL E. Záležáková: Ďakujem vám. I vaše hlasovania o niečom svedčí. Mám druhý návrh. Navrhujem zvýšiť príspevok z 900 Kčs na 1000 Kčs mesačne.

Předsedající místopředseda FS J. Stank: Najprv budú hlasovať poslanci Snemovne národov zvolení v Českej republike. Kto je za tento návrh, nech zdvihne ruku a stiskne tlačítko. (Osm.) Kto je proti? (Čtyřicet čtyři.) Zdržal sa niekto hlasovania? (Sedm.)

Teraz budú hlasovať poslanci Snemovne národov zvolení v Slovenskej republike: Kto je za tento návrh? (Dvacet dva.) Kto je proti? (Dvacet.) Zdržal sa niekto hlasovania? (Devatenáct.) Ani tento návrh v Snemovni národov nebol schválený.

Teraz budú hlasovať poslanci Snemovne žudu. Kto je za tento návrh? (Osmnáct.) Kto je proti? (Sedmdesát.) Zdržal sa niekto hlasovania? (Dvacet šest.)

Ani v Snemovni žudu nebol návrh prijatý.

Sú ešte ďalšie protinávrhy, ktoré neboli spravodajskými správami uspokojené? Nie sú. Môžeme hlasovať o celom návrhu ako celku. Povedal som, že v tomto prípade platí zákaz majorizácie. Chcel by som súčasne povedať, že je tam nesprávny počet poslancov, ktorých je potrebné na hlasovanie. Nie 37, ale 38 musí hlasovať, pretože medzitým sa doplnil počet poslancov v oboch snemovniach a to nie je premietnuté v programe. 38 poslancov musí byť za tento zákon, aby bol prijatý.

Znovu prosím poslancov Snemovne národov zvolených v Českej republike. Kto je pre tento návrh zákona v znení spravodajskej správy? (Padesát šest.) Kto je proti? (Nula.) Zdržal sa niekto hlasovania? (Jedna.)

Teraz prosím poslancov Snemovne národov zvolených v Slovenskej republike. Kto je ta tento návrh? (Padesát pět.) Kto je proti? (Nula.) Zdržal sa niekto hlasovania? (Sedm.)

Môžem konštatovať, že Snemovňa národov tento zákon schválila.

(Poznámka redakce: usnesení FS č. 27, SL č. 53, SN č. 54)

Teraz budú hlasovať poslanci Snemovne žudu.

Kto je za tento návrh zákona v znení spravodajských správ, nech zdvihne ruku. (Hlasuje sa, sto šestnáct je za.)

Kto je proti? (Jeden.)

Kto sa zdržal hlasovania? (Tři.)

Poslanci Snemovne žudu zákon schválili. Vzhžadom na súhlasné uznesenie obidvoch snemovní konštatujem, že Federálne zhromaždenie ČSFR schválilo zákon o rodičovskom príspevku. (Potlesk.) Ďakujem obidvom spravodajcom.

Teraz prerokujeme

13

Vládny návrh Zákona o dani z príjmu obyvatežstva (tlač 66) a spoločnú správu výborov Snemovne žudu a Snemovne národov (tlač 119)

Prosím ministra financií ČSFR Václava Klausa, aby návrh odôvodnil.

Ministr financí ČSFR V. Klaus: Vážený pane předsedo, vážení poslanci, vážení hosté, Federálnímu shromáždění je předkládán k projednávání návrh zákona o dani z příjmu obyvatelstva. Tento zákon nově upravuje zdanění soukromých podnikatelů. Návrh zákona vychází z toho, že určité obtíže a náklady začínajících podnikatelů by měly být vyváženy vhodně zvolenými podmínkami zdanění a určitými úlevami ve zdanění tak, jak nabyl text návrhu konečné podoby po velmi plodném způsobu projednávání návrhu zákona v parlamentních výborech ČNR, SNR i FS.

Předkládaný návrh zákona je prvním postupným krokem k budování racionální daňové soustavy ve smyslu nové koncepce daní, která byla schválena nedávno federální vládou a která byla Federálnímu shromáždění avizována v rámci scénáře ekonomické reformy.

Navrženým zákonem se reaguje na zrychlující se rozvoj soukromého podnikání a tento zákon nahražuje již nevyhovující dosavadní právní úpravu. Nová úprava této daně je velmi potřebná a setkává se se základním souhlasem i u podnikatelské sféry. Na rozdíl od dosavadní úpravy se snižuje daňová sazba a přihlíží se i k investicím do rozvoje podniku. Dosavadní zdanění bylo příliš vysoké a ve svých důsledcích omezovalo zájem poslanců o tyto činnosti. Navíc jsme přesvědčení, že návrh obsahuje takovou daňovou sazbu, která by spolu s dalšími daňovými prvky byla použitelná i v delším časovém období a stala by se jedním z východisek pro předpokládanou jednotnou daň z příjmu.

V návrhu je celá řada změn ohledně placení pojistného, ohledně odpisů, zavedení nezdanitelného minima a úlev na děti a invaliditu, je zde řešeno i zdaňování fyzických osob, jejichž bydliště se nachází v cizině a které budou v naší republice vykonávat výdělečné činnosti atd.

Na první pohled je návrh tohoto zákona složitý. Složitost je však pouze relativní, neboť upravuje zdanění různých druhů příjmů z velmi různorodých okruhů činností. Dosud platný zákon byl velmi krátký a jednoduchý a byl doplňován velmi podrobnými podzákonnými normami. Od toho jsme nyní upustili a navrhovaná právní úprava je obsažena toliko v zákoně. I když jde o zákon nový, jde o zákon přechodný. Jeho nezbytnost je dána prudkým rozvojem individuálního podnikání. Předložený zákon bude do dvou let nahražen novým zákonem, který by se již vztahoval skutečně na všechny druhy příjmů obyvatelstva. Věříme, že postupuje ve stejné logice jak bude vypadat budoucí úprava. Chtěl bych závěrem reagovat na názory obsažené ve společné zprávě výborů SL a SN a přitom poděkovat vám všem za velmi aktivní přístup při projednávání tohoto zákona.

Změny obsažené ve společné zprávě výborů nepochybně přispěly ke kvalitě tohoto zákona a v principu s nimi mohu vyjádřit souhlas. Mám však několik poznámek a obav. Mám obavu, že doplnění paragrafu 10, odstavec 1. písmeno d) (v tom směru, že poplatníkům, kteří vyživují 2 a více dětí se základ sníží o 12 000 Kčs) vyvolá větší obtíže a problémy než výhody. Zakládá nám totiž velmi nežádoucí odchylku od celkově uplatňovaného principu, že se daně snižují u poplatníků s dětmi bez ohledu na jejich počet a že druhé dítě a další děti v přímé péči se berou v úvahu jiným způsobem, to znamená při stanovení výše rodinných přídavků. Například osoby v pracovním poměru a osoby, jejichž příjmy podléhají dani z příjmu z literární a umělecké činnosti by zřejmě oprávněně požadovaly, aby byl stejný princip uplatnění u nich. Jde o více než 1,4 mil. příjemců rodinných přídavků s více než 1 dítětem a zřejmě by nebylo možné za současné situace problém řešit. Navrhované doplnění by vyvolalo pochybnost o všeobecné sociální spravedlnosti. Nedoporučuji proto s doplňkem v § 10, odst. 1 písm. d) souhlasit.

Přes můj globální souhlas s úpravami obsaženými ve společné zprávě výborů bych chtěl upozornit, že navržená daňová zvýhodnění dávají poměrně širokou možnost dále rozvíjet podnikání daňových poplatníků, a proto je třeba zvážit dvě další věci, které jsou přidány vašimi návrhy. Je to na straně 9 vaší společné zprávy. Týká se to § 28, bod 7, kde se odkládá placení daně ve výši 60 % daně v prvním roce, ve výši 40 % daně ve druhém roce, 20% ve třetím roce atd., pokračuje-li poplatník v této činnosti, bude-li investovat své prostředky, daň se mu zruší úplně, daň se úplně osvobodí.

Totéž je dodatečné zařazení § 29 v rozporu s celkovou daňovou koncepcí vycházející z toho, aby byl systém maximálně jednotný. Pro velmi specifické, velmi dílčí okruhy činností se v jednom z vašich výborů doporučilo, aby se určité typy příjmů zdaňovaly odděleně. My bojujeme proti zindividualizování daní. Koncepce jednoty daní je nepochybně správná. My dnes bojujeme se zjednodušením daně z obratu, která má 1600 sazeb, snažíme se snížit na obvyklé 3 až 4 sazby. Pro nás je nepřijatelné zavádění zcela individualizovaných daní typu "příjmy získané z čištění plynů" atd. Jde o náhodné typy pracovní aktivity. Jejich význam nikdo z nás nesnižuje, jistě ani poslanci ne, ale nedomnívám se, že v paragrafu, který sem byl dodatečně vložen, bylo seriózně zváženo, jestli jsou to přesně tyto jediné aktivity, které by se zrovna měly z celkového pokusu o jednotnou logiku zákona vyjmout. Já mám velký strach, že přijde celá řada dalších činností, kde je možné nalézt nějaké argumenty proto, že bychom je chtěli podporovat více, než některé jiné. Ale princip naší daňové soustavy je zcela zřejmý a já bych vás ještě jednou prosil o zvážení nezbytnosti tohoto zařazení dodatečného paragrafu 29 do tohoto návrhu zákona. To jsou mé tři připomínky k této vaší společné zprávě. Jinak doporučuji jménem vlády, aby se s navrhovaným zákonem i po těchto úpravách a po zvážení těchto tří úprav vyslovili svůj souhlas. Děkuji za pozornost.

Předsedající místopředseda FS J. Stank: Pán minister, mám to chápať tak, že to predkladáte ako poslanec ? (Smích v sále.) Z hžadiska rokovacieho poriadku je to dosť dôležité. Takže ďakujem pánovi ministrovi Klausovi. Návrh prerokovali výbory pre plán a rozpočet, hospodárske, sociálne a kultúrne výbory, výbory ústavno právne a výbory pre životné prostredie oboch snemovien. Prosím spoločnú spravodajku výboru SN pani poslankyňu Soňu Matochovú, aby predniesla spravodajskú správu.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP