Úterý 18. září 1990

Předsedající předseda SL R. Battěk: Chtěl bych konstatovat, že pan ministr Miller to vydržel, ale ministr financí odešel. Dále je zde další technická poznámka.

(Hlas z pléna: Vážený pane předsedající, kolegové a kolegyně, nechci zvedat pro svoji politickou stranu hlasy a sumu rodičovského příspěvku. Souhlasím plně s tím, co řekl kolega přede mnou. Ale na druhé straně bych vás chtěl jako dětský lékař s dlouholetou praxí, ubezpečit o tom, že všechny pozměňovací návrhy nebo diskusní příspěvky, počínaje příspěvkem pana kolegy Šolce, jsou zcela pravdivé, jsou na místě z medicínského hlediska i z mnoha dalších hledisek. Myslím, že by se měla vytvořit skupina poslanců, která by projednala i s finančními experty možnost zvýšení nebo prodloužení doby rodičovského příspěvku u našich těžce handicapovaných spoluobčanů. (Potlesk.))

Předsedající předseda SL R. Battěk: Děkuji. Rád bych sdělil poslancům určitý procedurální postup, který s největší pravděpodobností budeme moci zvolit. Hodláme svolat o polední přestávce ústavně právní výbor a současně alespoň předsedy sociálních a kulturních výborů a výborů pro plán a rozpočet a současně se všemi navrhovateli změn a doplňků do místnosti č. 274 ve druhém patře, aby projednali všechny tyto připomínky a doplňující návrhy. Zdá se, že jiný postup není možný - a samozřejmě za účasti pana ministra.

(Hlas z pléna: Chcem požiadať kolegu Raševa, aby ma nepodozrieval z môjho zdôvodnenia, pretože to nevzniklo na mítingoch s komunistami, ale moje zdôvodnenie vzniklo po konzultácii s odborníkmi. Ďakujem. (Potlesk.)

Předsedající předseda SL R. Battěk: Také děkuji. Další technická poznámka.

Poslanec SN P. Kulan: Ja mám pocit, že tento zákon bol pomerne podrobne prebraný vo výbore pre sociálnu politiku a kultúru a výchovu, bol prebraný i vo výbore pre plán a rozpočet. Obidva tieto výbory k tomu dali svoje stanovisko a tak trochu s údivom sa pozerám na to, čo sa tu deje, pretože väčšina poslancov, ktorá doteraz vystúpila, v týchto výboroch aktívne pracuje, alebo mala možnosť aktívne pracovať. Z toho dôvodu ma prekvapuje, že tieto pripomienky nie sú zahrnuté v stanoviskách týchto výborov. Mám pocit, že obidva výbory svoje stanoviská dali. Ďakujem za pozornosť.

(Hlas z pléna: Malou poznámku. Pane předsedající, dámy a pánové, myslím, že poznámka pana poslance Raševa nebyla na místě, protože tady nikdo nelicituje a nikdo si určitě nehoní body. Pakliže někdo, já o něm nevím a považuji to za urážlivé pro ty, kteří tady vystupovali. Navíc má každý právo, aby vystoupil a řekl k závažnému problému k navrhovanému zákonu své. Považuji naprosto na místě, že se o tom takto rokuje a že se konečně s tím něco udělá. Děkuji. (Potlesk.)

Předsedající předseda SL R. Battěk: Také děkuji. Ještě další poslanec s technickou připomínkou, pan poslanec Prokop.

Poslanec SN M. Prokop: Tady už to zaznělo, znova bych chtěl upozornit: návrh byl projednán v některých výborech. Tam, kde projednán byl, většina poslanců pochopila princip a filozofii toho zákona a z některých připomínek, které tady odezněly, mám pocit, že bylo škoda, že tento zákon nebyl patrně projednáván ve více výborech. Budiž nám to mementem pro příště. Jedná se tady o to, že se směšují sociální dávky státní, jako je tento rodičovský příspěvek, s problémy sociálního zabezpečení, které podle filozofie sociálního zabezpečení vycházejí z principu fondu. Čili ty věci nelze směšovat. Domnívám se, že bylo opravdu chybou, že tento zákon nebyl probírán v jiných výborech než v sociálních a kulturních a v těch, ve kterých byl. (Potlesk.)

Předsedající předseda SL R. Battěk: Děkuji za případnou poznámku. Nicméně do rozpravy se přihlásil poslanec Jiří Černý.

Poslanec SL J. Černý: Já chci podpořit návrh na změnu § 7, kterou přednesl, tuším, pan poslanec Molnár. Jestli zaměňuji jméno, tak se omlouvám. Byl tady okřiknut, že tady směšuje problematiku přídavku na děti s tímto zákonem. Chci upozornit, že to je špatně pochopeno, že měl plnou pravdu, a to z toho důvodu, že žena, která zůstane doma, nemá příjem ze své výdělečné činnosti. Má-li doma místo jednoho dítěte trojčata, tak samozřejmě potřebuje na jejich ošacení, výživu atd. daleko více. Domnívám se, že potom příspěvek 900,- Kčs není adekvátní. Žena nebude dostatečně motivována k tomu, aby zůstala doma. Bude muset jít pracovat.

Proto bych doporučil navrhnout tuto změnu v § 7 odst. 1: Příspěvek činí 900,- Kčs za každý kalendářní měsíc a jedná-li se o péči o dvě a více zároveň narozených dětí, zvyšuje se příspěvek - akceptuji již vyřčenou částku - o 300,- Kčs na druhé a každé další dítě. Děkuji za pozornost.

Předsedající předseda SL R. Battěk: Děkuji také. Ještě s technickou připomínkou poslanec Bárta.

Poslanec SL B. Bárta: Pane předsedající, vážení kolegové, nehovořím tu pod praporem našeho hnutí, hovořím tu jen za matky, od kterých jsem dostal v pátek několik dopisů a také i včera, jenže mi bylo o nich jen telefonováno. Tyto dopisy mají společného jmenovatele. Těch 900,- Kčs se zdá matkám málo z toho prostého důvodu, že argumentují tímto způsobem: těchto 900,- Kčs má reálnou hodnotu sotva 600,- Kčs, někdy zpočátku 70. let.

Za druhé: jestliže se starají o děti a tím je vezmou z kolektivní péče, tak vlastně ušetří náklady 1 100,- Kčs, které údajně tvoří náklady na dítě v jeslích do 3 roků. Takže v tomto směru spočítáno, by neměla společnost vlastně ztrácet. Když by proplatila těmto matkám 1 100,- Kčs, zůstalo by to v podstatě asi v té úrovni, jako když se vynakládají peníze na děti v kolektivní výchově.

Já bych k tomu řekl něco z hlediska své profese. Skutečnost je taková, že sebelepší kolektivní výchova - svědčí o tom nejen mé vlastní výzkumy, ale i výzkumy jiných - nedokáže nahradit alespoň průměrnou rodinnou výchovu; právě do tří let se vytvářejí základní faktory osobnosti dítěte, jestliže dojde k chybám v tomto období. (Vidíte to i dnes a celou řadu let, co nám rozmnožuje kolektivní výchova). Promítají se v rostoucích obtížích s vývojem mládeže směrem k delikvenci, k různým hrubostem, agresivitám atd.

Někdo tu přede mnou řekl, že rodinná výchova tvoří základ celé budoucnosti národa. Je to skutečně pravda. V této souvislosti bych chtěl jen dát k úvaze kolegyním a kolegům ještě jednu skutečnost - že rovněž na základě mého vlastního výzkumu a potvrzeno později i jinými, optimální například pro přípravu na školní výuku, optimální pro zralost ve školním věku, je pět roků rodinné výchovy a poslední rok mateřská škola. Tato kombinace je lepší než celých 6 let rodinné výchovy. Má to samozřejmě ten význam, že u dítěte, které se nepříznivě vpravuje do školních podmínek, má to za následek vývoj celé řady nevhodných osobnostních rysů, které můžeme označit jako neuroticismus, které můžeme označit jako psychickou nedostačivost atd. a vyrůstají nám potom zase generace, které se realizují o třídu, někdy i o dvě níž, než by se mohly realizovat při zachování optimálních podmínek, jak jsem je naznačil. Děkuji za pozornost.

Předsedající předseda SL R. Battěk: Děkuji. Prosím, ještě technická připomínka.

(Hlas z pléna: Já bych chtěla upozornit, jak tady jsou vícečetné děti, to je v § 16 bod 2, že poskytuje-li se ke dni účinnosti tohoto zákona mateřský příspěvek ve výši 1 300,- Kčs měsíčně, náleží v této částce mateřský příspěvek i po tomto dni, a to podle předpisů platných přede dnem účinnosti. - To je zákon, který dříve platil a který pamatuje na vícečetná těhotenství a porody. Je to 1 300,- Kčs u trojčat. Takže i předchozí zákon na to pamatuje a neruší se to tímto zákonem.)

Dále jsem chtěla připomenout, že minulý zákon byl takový, že matky, které měly jedno dítě jenom do roka, braly 600, - Kčs, braly 800,- Kčs, jestliže pečovaly kromě jednoho malého dítěte ještě o další děti, a to braly do tří let

800,- Kčs. V těchto třech případech tento zákon i když se vám zdá částka 900,-Kčs malá nebo směšná, rodiny zvýhodňuje.

Předsedající předseda SL R. Battěk: Děkuji. S technickou poznámkou se hlásí poslanec Černý.

Poslanec SL J. Černý: Nesouhlasím výrazně s tímto výkladem, protože to je akceptace dosavadního ustanovení a neřeší to případy vzniklé poučeností tohoto zákona.

Předsedající předseda SL R. Battěk: Děkuji. Hlásí se ještě poslanec M. Čič.

Poslanec SL M. Čič: Vážený pán predsedajúci, na váš návrh, aby sa zišli ústavnoprávne výbory, by som chcel povedať iba tožko, že to nie je záležitosť legislatívne technická. Je to záležitosť, ktorú je potrebné vyriešiť v merite veci, to znamená, že by sa mali zísť výbory, ktoré majú k tomu bližšie, teda sociálne a kultúrne a predovšetkým výbory pre plán a rozpočet. Event. by sa k tomu mal vyjadriť pán minister, či vôbec má význam, aby sme o týchto otázkach hovorili, príp. aby upozornil na vzťahy tohoto vládneho návrhu zákona k ostatným zákonom, ktoré riešia. Stretnutie ústavnoprávnych výborov by bolo formálne. Ak bude potrebné naformulovať niektoré otázky, prípadne sa k nim vyjadriť, som k dispozícii..

Předsedající předseda SL R. Battěk: Děkuji panu poslanci, nicméně se domnívám, že tím, že VÚP byli garančním výborem, že budou zástupci dalších dvou výborů přítomni a především budou přítomni všichni navrhovatelé, že by sociální spektrum mohlo být dostatečné, abychom dospěli k nějakému závěru. Pokud s tím souhlasíte, trval bych na tom, aby se ústavně právní výbor sešel za účasti ministra v místnosti 272 ve II. patře a pokusil se tento bod dovést do nějaké podoby, ve které by poslanci mohli odpovědně hlasovat.

Dále chci požádat zástupce politických klubů, aby zde teď po vyhlášení přestávky zůstali, abychom mohli projednat některé důležité body.

Vyhlašuji polední přestávku a přeji dobrou chuť! Sejdeme se ve 13.30 hodin.

(Jednání přerušeno ve 12.00 hodin.)

(Jednání opět zahájeno ve 13.37 hodin.)

Předsedající předseda SL R. Battěk: Zahajuji odpolední jednání. Prosím, aby se řízení naší odpolední schůze ujal místopředseda Stank.

(Řízení schůze převzal místopředseda FS J. Stank)

Předsedající místopředseda FS J. Stank: Vážené poslankyně, vážení poslanci, musíme počkat na zpravodaje obou sněmoven, kteří dotvářejí zpravodajskou zprávu na základě výsledků jednání ústavně právních výborů za účasti zástupců ostatních výborů a ministra Petra Millera. Nebudeme už pokračovat v rozpravě, která byla ukončena. Budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích, na kterých poslanci budou trvat a pak o celém zákoně.

Dávám slovo poslanci Sokolovi.

Místopředseda SN J. Sokol: Vážený pane předsedající, vážení kolegové a kolegyně, využiji této chvíle k obecné poznámce. Jako poslanci chceme zde požívat plné svobody při svém vystupování. Jak známo, svoboda je vždy přímo úměrná odpovědnosti těch, kteří ji požívají. Není možné ve svobodné společnosti apelovat na nic jiného než na odpovědnost těch, kteří svobody používají, protože jinak se naše svoboda dostává do konfliktu s časem. Znovu bych chtěl připomenout známou skutečnost, že parlamentní demokracie jsou nejvíce ohrožovány nevýkonností svých orgánů. Pokud se v nedávné historii někde ve světě parlamentní demokracie zvrhla v diktaturu, bylo to vždy na základě toho, že jako parlamentní demokracie nebyla schopna dělat to, co bylo třeba. Nejen dělat, ale také udělat.

Apeloval bych na všechny, kterým záleží na osudu demokracie v této zemi, aby se přičinili o to, aby naše jednání bylo účinné a vedlo k nějakým cílům. (Potlesk.)

Předsedající místopředseda FS J. Stank: Dovožte mi niekožko organizačných poznámok. Dnešné rokovanie by sme mali ukončiť skôr, ako sme sa dohodli na minulom zasadnutí. Chceme skončiť skôr z toho dôvodu, že ústavno-právne výbory i ďalšie výbory budú prerokúvať návrh zákona o štátnych vyznamenaniach. V prerokúvaní toho návrhu zákona budú pokračovať dnes večer po ukončení spoločnej schôdze snemovní.

Predpokladám, že dnes dojednáme ešte vládny návrh zákona o dani z príjmu obyvatežstva, ktorý predkladá minister Klaus, ktorý zajtra odchádza do zahraničia.

Na zajtrajšom rokovaní budeme mať na programe správu o bezpečnostnej situácii štátu, zákony, ktoré predkladá federálny minister vnútra Langoš a potom by sme pokračovali v ďalších bodoch programu, ktoré sa týkajú členov vlády, alebo ktoré predkladá vláda.

Vo štvrtok by sme pokračovali v programe tými bodmi programu, ktoré sa netýkajú členov vlády, pretože federálna vláda má svoje pravidelné zasadnutie. Predpokladám, že vo štvrtok by sme zasadnutie prerušili. Zostáva potom na prerokovanie ešte jeden bod, to je tlač 88, to znamená malá privatizácia. Tento zákon by prerokovali všetky výbory, ktorým je to prikázané, okrem ústavno-právnych výborov, v piatok. Výbory ústavnoprávne by ho potom mali prerokovať v pondelok.

V zasadnutí by Federálne zhromaždenie pokračovalo vo štvrtok a v piatok na budúci týždeň za predpokladu, že výbory odporučia i tento návrh zákona na prerokovanie. My sme si to v programe schválili, takže zatiaž podža toho postupujeme.

Parlament musí primerane reagovať na mimoriadnu situáciu, ktorá vznikla. Chceli by sme dosiahnuť toho, aby ste v priebehu budúceho týždňa obdržali rozhodujúcu časť materiálov, ktoré majú byť prerokúvané na októbrovej schôdzi, ktorá bude prebiehať 22. - 26. októbra, aby ste s nimi mohli pracovať vo svojich volebných obvodoch, v mieste bydliska a potom vo výboroch, ktoré na to budú zvolané.

Ešte mi dovožte niekožko poznámok k sčítaciemu zariadeniu. Stále tu vzniká dosť vežký počet poslancov, ktorí akoby nehlasovali. Hžadali sme aj technické príčiny tohto javu. Môže to byť, okrem iného, aj v tom, že stláčate gombík skôr než začne blikať príslušný stĺpec. Keď sa predsedajúci spýta, kto je za, začne blikať príslušný stĺpec a až vtedy treba stlačiť gombík a držať ho jednu sekundu. My si to môžeme samozrejme teraz vyskúšať.

Ďalej by som vás chcel informovať, že sa v programe počítača pripravuje možnosť, aby sa vedelo v každom prípade menovite, kto ako hlasoval, samozrejme, rozdelenie podža snemovní, politických strán a pod. Keď tento program bude úplne dopracovaný a vyskúšaný, budeme môcť v ktorejkožvek chvíli, alebo v ktoromkožvek klube, alebo aj snemovni oznámiť, ktorí poslanci nehlasujú, alebo ako sa pri hlasovaní chovajú, pretože stále ide o verejné hlasovanie. To by som chcel, aby ste vedeli, že výpočtový systém to umožňuje a, samozrejme, my to budeme do pamäti počítača zaznamenávať ihneď, ako sa plnohodnotne osvedčí.

Dostal som informáciu, že spravodajcovia potrebujú ešte zhruba 15 minút, takže prosím pána poslanca Šolca, keby vystúpil so svojou pripomienkou.

Poslanec SN J. Šolc: Pane předsedo, pane předsedající, kolegyně, kolegové, jistě jste včera shlédli sestřih záběrů ze Staroměstského náměstí. Jak víte, 28. 9. se má akce opakovat, tématika bude parlamentní. Má se hovořit o nás. Je v našem zájmu, chceme-li podat důkaz, že revoluce neskončila, i když hlasy byly různé - a ozvaly se hlasy plebejské, nekvalifikované, psychopatické - měli bychom tam být. Já vás tímto chci vyzvat - ne samozřejmě všechny, jenom ty, kteří mají potřeby spíkra a horké srdce - abyste se dostavili. Měli bychom tam být. Bylo by vhodné, abychom tam byli alespoň po dvou. Je to hlas našeho lidu. Měli bychom se té diskuse tedy zúčastnit. 28. 9. - na sv. Václava - vás zvu k Mistru Janovi v 15 hodin. Děkuji.

Poslanec SN P. Kulan: Vážené dámy, vážení páni, mám iba jednu technickú poznámku. Vy ste rozprával o programe na budúci týždeň, pred nedávnom sme dostali materiál s názvom Program legislatívnych prác Federálneho zhromaždenia, kde je jasne budúci týždeň celý určený na prerokovanie problematiky a návrhov všetkých zákonov s našimi voličmi. To znamená, že by sme mali pôsobiť v miestach bydliska. Trošku sa to bije. Fakt je, že na budúci týždeň máme niečo prerokúvať, ale podža programu by sme mali byť doma. Ďakujem.

Předsedající místopředseda FS J. Stank: Mám k tomu poznámku. Nie niečo máme prerokovať, ale máme prerokovať to, čo sme si schválili do programu. Ide o reštitučný zákon, o ktorom sme hovorili, poslanec Tahy to tu navrhoval. Prijali sme, že musí byť daný čas výborom, musí byť daný čas ústavnoprávnym výborom, aby sme tento zákon mohli napriek tomu, že bol predložený narýchlo, na tomto zasadnutí ešte prerokovať.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP