Úterý 18. září 1990

Předsedající předseda SL R. Battěk: Děkuji paní poslankyni Záležákové. Máte pozměňovací návrh jasně formulovaný? Šlo jen o zvýšení příspěvku na 1 000 korun? Bylo by dobré, kdybyste formulaci přesně navrhla a dala zpravodajům.

Dále se do rozpravy přihlásil poslanec Vysloužil.

Poslanec SL Z. Vysloužil: Vážený pane předsedající, vážení kolegové, na základě podnětů pracovníků dětského rehabilitačního stacionáře v Ostravě-Porubě a rodičů postižených dětí, si dovoluji navrhnout některé úpravy v zákonu o rodičovském příspěvku.

Navrhuji § 2 odstavec 1 doplnit o bod 4, který by zněl: "Podmínku osobní celodenní a řádné péče by měli splňovat i rodiče dětí, které jsou podle posudku příslušného státního orgánu uznány jako dlouhodobě těžce zdravotně postižené a vyžadují mimořádnou péči zvlášť náročnou, a které za účelem pravidelné odborné péče navštěvují denní formou zařízení, kde jim tato odborná léčebná péče je poskytována."

Dále si dovoluji navrhnout doplnění § 4 odstavec 1 o písmeno c): "Dítě denně navštěvuje zařízení, v němž je mu poskytována léčebná péče, kterou si zdravotní stav dítěte vyžaduje." Mám zde i odůvodnění, ale v podstatě se vyjádřila k této otázce již paní poslankyně Šormová. Děkuji za pozornost.

Předsedající předseda SL R. Battěk: Děkuji poslanci Vysloužilovi. Dále je do rozpravy přihlášen dr. Peter Mornár.

Poslanec SL P. Mornár: Vážený pán predsedajúci, kolegyne a kolegovia poslanci, dámy a páni, dovožte mi, aby som vašu pozornosť namieril iným smerom. Volebný program KDH uvádza, že by bolo vhodné, aby sa tento príspevok poskytoval do 6 rokov všetkým rodičom, ktorí sa starajú o deti do šiestich rokov. V danej finančnej situácii nášho štátu by toto bolo trochu predčasné, ale chcem vašu pozornosť namieriť iným smerom v tom zmysle, že nie je v našej republike tak málo žien, ktoré sa rozhodli zostať doma pri svojich deťoch a venovať im rodičovskú starostlivosť i po uplynutí troch rokov, to znamená, svojím spôsobom v tomto smere bezplatne. Ak takéto ženy medzi nami sú a za cenu finančných obetí sa chcú starať o svoje deti, myslím si, že by sme to mali určitým spôsobom i zohžadniť. Pýtate sa, aký je kompromis medzi tým nedať príspevok a napriek tomu určitým spôsobom túto vec vyriešiť. Myslím si, že taký spôsob je, i keď je trochu v koincidencii so zákonom o sociálnom zabezpečení. Zmysel toho, čo hovorím, je ten, že týmto ženám, ktoré sa rozhodnú zostať doma, by sme dali aspoň tú výhodu, že roky strávené i bez príspevku pri výchove detí - myslím do šiestich prípadne siedmich rokov, lebo i zdravé deti zostávajú niekedy do siedmich rokov doma - by sa týmto ženám započítali do výpočtu dôchodku, resp. do dôchodkového zabezpečenia tak, ako by boli v normálnom pracovnom pomere. Má to výhodu v tom, že v danej situácii to nevyžaduje finančný príspevok od štátu a odmena ženám by sa zariadila v dobe, keď - ako predpokladáme - náš štát na tom bude hospodársky lepšie.

Čo to pre nás znamená? Keby sa to podarilo doplniť ako dodatok k tomuto zákonu, resp. keby bolo možné v tomto zmysle zmeniť zákon o sociálnom zabezpečení, bola by to aspoň nejaká odmena pre tieto ženy, ktoré by sa chceli touto formou o svoje deti starať, nehovoriac o tom, že to má ešte ďalší zmysel. Už raz som tu mal príspevok od tzv. trojgeneračných rodín. V našich ústavoch sociálnej starostlivosti je plno starých žudí, o ktorých by bolo možné sa starať, ak by tieto rodiny, z ktorých pochádzajú, o to mali záujem. Myslím si, že i toto by predstavovalo určité odbremenenie nášho štátu a trochu i zvýšenie záujmu o starých žudí.

Pokiaž ide o detské stacionáre, mám jednu poznámku. Som rehabilitačný lekár, prichádzam do styku i s týmito postihnutými deťmi. Mám poznámku k tomu, čo tu povedala kolegyňa Šormová. Žiadal by som v každom prípade, keby toto bolo odsúhlasené, aby tieto deti, o ktoré v stacionároch ide, boli pod trvalou a pravidelnou kontrolou rehabilitačného lekára. Uvádzala tam neurológa, psychológa. V každom prípade rehabilitačná pracovníčka, ktorá s dieťaťom priamo prichádza do styku v zmysle liečebnej telesnej výchovy či fyzikálnej liečby, musí byť usmerňovaná rehabilitačným lekárom. Ak by to tak nebolo, skôr či neskr by sa mohlo stať, že úroveň starostlivosti o tieto deti by sa znižovala. Bolo by dobré i toto zohžadniť. Ďakujem za pozornosť.

Předsedající předseda SL R. Battěk: Děkuji. Dále je do rozpravy přihlášen poslanec Pobežal.

Poslanec SL J. Pobežal: Vážený pane předsedající, vážené Federální shromáždění, mám k předloženému návrhu jeden pozměňovací návrh, jeden doplňovací návrh a jednu kuriozitu na závěr.

Za prvé - pozměňovací návrh. Navrhuji vypustit, nebo jinak upravit v § 4 odstavec 1 písmeno a) část začínající slovy "je zaměstnán po dobu sjednanou... nebo", protože je z praktického hlediska v mnoha případech prakticky neprokazatelné dvě hodiny úvazku. Jejich vykazování je navíc a domnívám se, že to zkomplikuje život. Stačilo by tam patrně ponechat část "jeho příjem z výdělečné činnosti bez odečtení daně, nepřesahuje 800 Kčs měsíčně". To je konec pozměňovacího návrhu.

Dále doplňovací návrh: V § 2 odstavce navrhuji doplnit "podmínit nárok na poskytování příspěvku pravidelnou prenatální péčí během těhotenství matky. Zdůvodňuji to tím, že z praxe je možné konstatovat, že tato podmínka byla žádoucí zejména u žen ze sociálně slabých rodin, neboť jenom tímto způsobem získávaly motivaci k ochraně svého zdraví i zdraví svých dětí.

Jsem poslancem za Západočeský kraj. Bydlím v Chebu. Tam žije značná část obyvatelstva ze sociálně slabých vrstev. Tato připomínka je důvodná.

Jako kuriozitu uvádím, že pokud vládnímu návrhu rozumím, znevýhodňuje matky, resp. rodiče, kterým se narodí dvojčata nebo trojčata atd. Tam to není uvedeno. Děkuji vám za pozornost.

Předsedající předseda SL R. Battěk: Děkuji. Dále je připraven do rozpravy poslanec Juraj Molnár.

Poslanec SN J. Molnár: Vážený pán predsedajúci, vážené Federálne zhromaždenie, obsah mojej témy načrtol už môj predrečník vo svojom závere. Chcem sa dotknúť otázok narodenia dvoch, troch alebo viacerých detí. Domnievam sa, a k tomu smeruje aj môj pozmeňujúci návrh k § 7, že 900 korún vo viacčlennej rodine je možný v prípade, keď sa deti rodia za sebou, keď po sebe môžu niečo zdediť a pod.

V prípade narodenia dvoch, troch alebo viacerých detí (konkrétne príklad ostravských štvorčiat), nie je jasný príspevok 900 korún, ktorý mesačne činí 225 korún na jedno dieťa. V tomto prípade sa nejedná o žiadny príspevok a táto rodina, ale domnievam sa, že nielen táto, nemá umožnené, aby zostali doma pri týchto deťoch. Domnievam sa, že práve tieto deti, ktorých sa narodilo viacero, potrebujú finančne väčšiu výpomoc, ako deti, ktoré sa rodia jedno po druhom.

Dovolil by som si predniesť pozmeňujúci návrh § 7 tým, že by sa za bod 2) ako bod 3) doplnilo: "V prípade narodenia dvoch a viac detí naraz sa príspevok zvyšuje o 300 korún za každé ďalšie narodené dieťa". Ďakujem za pozornosť.

Předsedající předseda SL R. Battěk: Rovněž děkuji. Dále je přihlášen poslanec Marián Kováč. Prosím, aby se ujal slova.

Ještě se hlásí poslanec s technickou poznámkou. Prosím.

Poslanec SL M. Richter: Chtěl bych upozornit pány poslance, že projednáváme rodičovský příspěvek, nikoli přídavky na děti. (Poslanec J. Molnár: Chcel by som kolegu doplniť, zrejme celkom nepochopil. Nejedná sa o prídavky na deti, ale rodičovského príspevku takisto pre rodičov, ktorí zostávajú a týmito deťmi doma a nepracujú...).

Děkuji. Prosím pana poslance Kováče, aby se nyní ujal slova.

Poslanec SN M. Kováč: Vážený pán predsedajúci, vážené Federálne zhromaždenie, chcel by som podporiť tie návrhy, ktoré smerujú k zvýšeniu rodičovského príspevku. Môj návrh je na 1 000 Kčs. Zdôvodnenie je nasledujúce:

V texte dôvodovej správy vôbec nie je uvedené zdôvodnenie takto stanovenej výšky rodičovského príspevku, ani spôsob, akým bola stanovená. Len v texte návrhu zákona sa na strane 11 uvádza, že navrhovaná suma - t.j. 900 Kčs zodpovedá 55% priemernej dávky peňažitej pomoci v materstve. Pri stanovení rodičovského príspevku, keďže popri inom ide aj o zrovnoprávnenie oboch rodičov, malo by sa vychádzať z priemernej mzdy pracovníka, t.j. muža a ženy do 30 rokov veku, prípadne vyššej tak, aby rodičovský príspevok tvoril minimálne 50%, prípadne 70% mzdy, ale u ženy tejto priemernej mzdy. Poznámka: navrhovaná výška rodičovského príspevku tvorí len asi 28% priemernej mzdy v národnom hospodárstve.

Záverom nadviažem ešte poznámkou na predchádzajúce vystúpenie. Som toho názoru, že pri stanovovaní výšky rodičovského príspevku treba vychádzať zo zistenia skutočných životných nákladov mladých rodín, resp. neúplných rodín. Je skutočne celkom pravdepodobná a nepriaznivá situácia napríklad rodín alebo osamelých žien s dvoma aj troma deťmi do 1 - 3 rokov veku dieťaťa; napríklad v rozptí 11 mesiacov sa narodí jedno dieťa plus dvojčatá. Keďže výška rodičovského príspevku nezávisí od počtu detí, budú v niektorých prípadoch nevyhnutné ďalšie dobrovožné sociálne dávky pre zabezpečenie minimálnych životných nákladov rodiny, čo bude značne administratívne komplikované, ako napr. pri poskytovaní vyrovnávacieho príspevku 140 Kčs v súčasnosti.

Záverom - stanoveniu výšky rodičovského príspevku by malo predchádzať stanovenie, resp. zvýšenie hranice životného a sociálneho minima, vrátane jeho legislatívnej úpravy. Ďakujem za pozornosť.

Předsedající předseda SL R. Battěk: I já děkuji. Dále se přihlásil do rozpravy poslanec Jiří Ruml.

Poslanec SL J. Ruml: Pane předsedající, paní kolegyně, kolegové, já nemám žádný pozměňovací návrh, jen připomínku, ke které mne inspiroval dopis jedné voličky, která se stará o chlapce, jemuž je už 11 let. Je trvale invalidní, ona se s ním učí, a protože těchto případů není mnoho, asi by se těžko hledala nějaká zákonná výjimka. Pouze chce, aby se o tomto vědělo, že takové případy existují a já si myslím, že by se v tomto případě, ale nejenom v tomto jednom, mělo zohlednit to, že by se mělo na tyto rodiče pohlížet jako na rodiče zaměstnané.

Předsedající předseda SL R. Battěk: Děkuji. Dále je do rozpravy přihlášená poslankyně Dana Drešerová. Prosím.

Poslankyně SL D. Drešerová: Vážené dámy a pánové, chtěla bych navázat na pana Rumla drobným doplňujícím návrhem k § 2. Jde o děti nebo rodiče, kteří se starají o těžce mentálně postižené děti, které nejsou ani zařaditelné do žádného vzdělávacího procesu.

Po 6 nebo 7 letech, podle toho, jak se Federální shromáždění rozhodne, měly by být tyto děti umístěny buď do ústavů sociální péče, anebo rodiče s nimi zůstanou doma zdarma - bez příspěvku. Někteří rodiče, ať už z titulu morálních, citových či náboženských důvodů, děti umístit do ústavu nebudou chtít. Navíc i z minulosti je známo, že umísťování dětí je někdy problematické. Dále, tyto děti získávají invaliditu až v 18 letech - tzn. invalidní příspěvek.

Navrhovala bych, aby § 2 byl doplněn bodem c), a to tak, že poskytovat příspěvek do 18 let, pokud není možno dítě zařadit do školského vzdělávacího procesu ani do ústavní péče. Děkuji za pozornost.

Předsedající předseda SL R. Battěk: Rovněž děkuji. Dále je přihlášen poslanec Ladislav Kvasnička.

Poslanec SN L. Kvasnička: Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, nadviazal by som na to, čo hovorila predo mnou pani poslankyňa a chcel by som povedať práve k týmto mentálne retardovaným deťom. Môj príspevok sa bude týkať i návrhu pána poslanca Šolca, ktorý navrhoval, aby sa príspevok poskytoval až do ukončenia prvej triedy. Mentálne retardované deti sú u nás umiesťované v ústave sociálnej starostlivosti. Je to hanba posledných štyridsiatich rokov, že máme tožko ústavov s trvalým pobytom. V celom svete je taký trend, že mentálne retardované deti, ktorých je z celkovej populácie 2-3 %, sú integrované do globálnej spoločnosti a je tendencia, aby tieto deti boli vychovávané v rodinách, a ak idú do ústavu, potom do ústavu s denným pobytom. Keby to teda bolo citované ukončením prvej triedy, potom by deti, ktoré nedochodia do školy, tento príspevok poberali len do šesť rokov. Myslím, že túto hranicu treba stanoviť na 18 rokov, alebo na nejaký vek, do ktorého by mali rodičia týchto detí príspevok poberať.

Ďalej k návrhu zákona o rodinnom príspevku. Tento zákon sleduje vrátenie dieťaťa do rodiny. Ako detský psychiater by som chcel toto podtrhnúť. Denne sa stretávam s deťmi, ktoré sú psychicky deprimované a ktoré boli vychovávané v štátnych sirotincoch - jasliach. Myslím, že z týchto dôvodov, keď je tendencia vrátiť dieťa do rodiny, budem za tento návrh hlasovať. Ďakujem za pozornosť. (Potlesk.)

Předsedající předseda SL R. Battěk: S technickou poznámkou se přihlásila paní poslankyně Šormová.

Poslankyně SL R. Šormová: Chtěla bych upozornit kolegyně a kolegy, kteří navrhují další změny k § 2, které se týkají doby, po kterou by tento příspěvek pobírali rodiče postižených dětí, že pokud jsem to správně pochopila, a tímto se také dotazuji pana poslance Šolce, že jeho návrh toto zahrnoval. Pokud by tam bylo stanoveno, že příspěvek rodičům postižených dětí náleží do ukončení prvního roku školní docházky, pak by to znamenalo, že děti, které byly povinné školní docházky zproštěny, že by zde věkové omezení nebylo. Proto se mi zdá, že jsou v tomto směru bezpředmětné další návrhy.

Předsedající předseda SL R. Battěk: Děkuji. Poprosím nyní poslance Michala Kováče, aby přednesl svůj příspěvek.

Poslanec SN M. Kováč: Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, vážení kolegovia, chcel by som sa vyjadriť k návrhu pána dr. Molnára - po tichej dohode s poslancami okolo mňa si myslím, že tento návrh by mal byť zahrnutý do nášho stanoviska. Navrhujeme teda podporiť tento návrh a od- porúčam, aby, keď sa matka alebo rodičia rozhodnú starať o dieťa, bez toho, aby bola matka zamestnaná, aby sa to zahrnulo do odpracovaných rokov pre dôchodkové poistenie. Môj návrh je do 15 roku posledného dieťaťa v rodine. Tento vek by sa mal ešte prekonzultovať. Navrhujem, až skončíme túto rozpravu, aby sa legislatívno-právny výbor odobral toto prerokovať a my by sme mohli pokračovať ďalej a potom by nám k tomu dali svoje stanovisko. Stálo by to za úvahu, aby sme toto zvážili. Ďakujem.

Předsedající předseda SL R. Battěk: Děkuji. Já stále ještě neztrácím naději, že tento bod projednáme. Z technickou poznámkou se přihlásil poslanec Ransdorf.

Poslanec SN M. Ransdorf: Pane předsedající, myslím, že by bylo dobré, aby všichni poslanci, kteří navrhují pozměňovací návrhy okamžitě předkládali formulace svých pozměňujících návrhů, aby se tak naše jednání netříštilo.

Předsedající předseda SL R. Battěk: Děkuji. Dále je přihlášen poslanec Kakačka.

Poslanec SL J. Kakačka: Vážený pán predsedajúci, vážené poslankyne, vážení poslanci, to, o čom sa dnes bude rozhodovať, o zákone o rodičovskom príspevku, je vežmi dôležité pre budúce časy tohto štátu. Prečo? Preto, že rodina je bunka spoločnosti. A aká je rodina, taká je celá spoločnosť. Myslím, že v § 7, keby sa suma 900 Kčs zvýšila na 1 200 Kčs, bol by tu žudský činitež, o ktorom som hovoril, ktorý v tom ekonomickom scenári dá pokojnú atmosféru do všetkých našich rodín a táto spoločnosť pôjde dopredu, pretože pôjde o spravodlivý faktor. Dobre vychované dieťa je základom pre člena tejto spoločnosti a opakujem, že sa to nedá zaplatiť nijakými peniazmi. Keď by to nemohlo byť 1 200 Kčs, nech je to ale suma vyššia než 900 Kčs. Ďalej podporujem návrh poslanca Molnára.

Předsedající předseda SL R. Battěk: Děkuji. S technickou poznámkou se přihlásil pan poslanec Rašev.

Poslanec SN P. Rašev: Vážené kolegyne, vážení kolegovia, začínam dostávať nepríjemný pocit, a síce v tom, že nerokujeme o rodičovskom príspevku, ale začíname si politicky naháňať body pre svoje politické stany. (Potlesk.) Slovenská národná strana 1 000 Kčs, komunisti volili vyššiu sumu 1 100, KDÚ 1 200 Kčs. A neviem, prečo by VPN nemohla navrhnúť aspoň 1 800, aby to u voličov vyhrali. Isteže, všetci máme záujem, aby sme maximálne vyšli rodičom v ústrety, ale keď sa pozriem na pána ministra Millera, ako po každom zdvihnutí tejto sumy šedivie, potom neviem, odklial na to máme vziať. Zrejme tento ekonomický výpočet niekto urobil a je v hraniciach únosnosti pre našu ekonomiku v súčasnom stave. Nežeňme to ďalej podža našich zbožných želaní, ale buďme trochu reálni. (Potlesk.)

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP