Pondělí 17. září 1990

Z tohoto hlediska je pro osud federace důležité, aby chystané komunální volby proběhly všude v pořádku a opravdu svobodně. Možná, že důležitější, než aby vláda narychlo vypracovávala a předkládala parlamentu dokumenty, které předbíhají vyjádření vůle obyvatelstva.

Aby mi bylo dobře rozuměno, nemyslím si, že by se vlády a parlament neměly této otázce věnovat, ale myslím, že by v tom měl být určitý řád. Měli bychom to dělat v klidu a s rozvahou.

Abychom to shrnuli, domnívám se, že to, že se zde uspořádání federace a kompetenční otázky projednávaly v posledních týdnech výlučně na půdě vlády, stížilo věcné projednávání státoprávních otázek a snížilo funkci parlamentu. Pokud parlament nechce do budoucna jen oportunisticky ustupovat nastupujícím tlakům z různých stran, měl by se v oblasti přetváření federace chopit iniciativy a měl by jít i dál než jen tam, že stanoví čtrnáctičlennou komisi, která se těmito otázkami bude zabývat. Děkuji za pozornost. (Potlesk.)

Předsedající první místopředseda FS Z. Jičínský: Děkuji. S faktickou poznámkou se přihlásil poslanec Tomis a pak poslanec Sacher.

Poslanec SN V. Tomis: Pane předsedající, paní kolegyně a páni kolegové, pan ministr Hoffman se tady do mě párkrát trefil. V úvodu jsem řekl, že nejsem ekonom, že všechno, co jsem řekl, jsem čerpal z expertíz, které nechalo vypracovat Federální shromáždění. Pro naši další práci bude zřejmě nezbytné, abychom hledali další experty, kteří by posoudili zda expertízy, které předložilo Federální shromáždění jsou dobré, objektivní a správné. Já nemohu vycházet z ničeho jiného, než z toho, co mám. Bylo tu řečeno, že by se mělo také dívat na to, kdo to dělal. Vycházím z toho, že to dělal Prognostický ústav ČSAV, Prognostický ústav SAV, Ekonomický ústav ČSAV, Vysoká škola Praha, Čs. ekonomické fórum a moje byla od "consus" poradenské firmy. To nejsou názory našich poslanců odborníků. My se tedy musíme rozhodnout, zda se budeme moci opírat o expertízy, které nám bude dávat FS.

Je pravda, že expertízy jednoznačně neřekly proti variantu, ale bohužel, nebo já to beru bohudík, upozornily na možné dopady, které tady budou, upozornily na daleko větší dopady, než se kterými počítá vláda. Proto jsme považoval za nutné to říci. Vím, že pan ministr Hoffmann je větší ekonomický odborník než já, ale myslím, že by měl brát od poslance dobrou víru, kterou má, a se kterou tyto věci získává večerním a nočním studiem expertíz, aby je tady mohl přednést a upozornit tak SN a SL na tyto skutečnosti. (Potlesk.)

Poslanec SL R. Sacher: Vážené dámy, vážení pánové, ani já nejsem ekonom, ale v uplynulém měsíci jsem měl možnost setkat se s představiteli některých významných finančních kruhů, ať už z USA, Japonska, Hongkongu a Austrálie, a téměř všechny diskuse začínali otázkou: "Pane poslanče, co a jak dál vaše vláda, co a jak dál váš parlament?" S touto otázkou začínají i naši voliči: "Pane poslanče, jak dál vláda a jak dál parlament?" Nechal jsem si skupinou ekonomů posoudit tento scénář ekonomické reformy, protože - jak jsem už řekl - nejsem ekonom a nemohu odpovědně zvednout ruku pro, nebo proti a bylo mi doporučeno, abych pro tento materiál hlasoval. Takže pro něj budu hlasovat. Finanční kapitál totiž nerad dlouho čeká a hledá své uplatnění. Když ho nenajde v Československu, bude se snažit uplatnit ho v některých jiných zemích východní Evropy. (Potlesk.)

Předsedající první místopředseda FS Z. Jičínský: Děkuji. Hlásí se někdo do diskuse? Nebo ji mohu prohlásit za skončenou? Pan ministr Hoffmann.

Ministr pro strategické plánování ČSFR P. Hoffmann: Vážený pán predseda, vážené dámy a páni, krátku poznámku k tomu, čo hovoril pán Benčík. Vzhžadom na to, že meritórne sme diskutovali vo výboroch a použil som vo svojom vystúpení istú skratku, za to sa ospravedlňujem. Ale keby som mal možnosť a čas vysvetliť, tak by som jednoznačne mohol ukázať, že určité návrhy, ktoré boli prednesené predovšetkým k otázke liberalizácie cien a riešenia zamenitežnosti, obsahujú v sebe také prvky, ktoré základný zmysel týchto procesov negujú, to je celkom podstatné. Správne je, keď to povedal pán Benčík, že nikto netvrdil, že nechce liberalizáciu a konvertibilitu, ale spôsob, ktorý sa tam odporúča, vlastne vedie k popretiu zmyslu oboch týchto procesov, pretože, keď sa robí navrhovaným postupným spôsobom, nevyvolajú tie mechanizmy chovanie subjektov, ktoré môžu tento proces rozvinúť, upevniť a priniesť výsledky, ktoré požadujú, takže vlastne zdanlivo súhlasenie s liberalizáciou je v skutočnosti istým spôsobom jej negácia. To platí aj pre konvertibilitu. Čiže ospravedlňujem sa na jednej strane za skratku, na druhej strane musím túto poznámku urobiť.

Předsedající první místopředseda FS Z. Jičínský: Děkuji. Ptám se ještě, zda někdo z poslanců nebo poslankyň si přeje slovo? (Ne.) Není tomu tak.

Ptám se pana místopředsedy vlády, zda si přeje slovo, a pana ministra Klause?

Místopředseda vlády ČSFR P. Rychetský: Vážený pane předsedo, vážený pane předsedající, vážené Federální shromáždění, jsme v poněkud bizarní situaci z hlediska parlamentních zvyklostí, neboť projednáváme materiál, který nemá povahu ústavního zákona, nemá povahu zákona a není to tedy akt, o kterém by se mělo rozhodovat v nejvyšším zákonodárném sboru. Ale všichni si uvědomujeme, že to je materiál, jehož dopad je tak rozsáhlý, že není jiné možnosti, než ho projednat právě na půdě nejvyššího zákonodárného sboru našeho státu.

Chtěl bych jménem celé vlády vyslovit přesvědčení, že skutečnost, že Federální shromáždění si vyžádalo oponentní a jiné posudky a samostatné materiály, považujeme za jednoznačně pozitivní skutečnost, která je novým prvkem v práci parlamentu této země. Všechny tyto materiály též federální vláda velmi vážila, a to ještě před několika dny a poté, co skončily rozpravy ve výborech a ubezpečuji vás, že nejsou bezcenné nejen pro vás, ale ani pro federální vládu.

Současně musím vyslovit jisté přesvědčení. FS si velmi hodnotně a kvalitně prodiskutovalo předložený scénář ekonomické reformy. Je to výsledek mnohaměsíční práce federální vlády. Jsme si přitom vědomi plně toho, že jdeme cestou, kterou ještě žádná země na světě neprošla. Jdeme cestou od naprosté ekonomické totality k tržnímu hospodářství a neexistuje recept, jak tuto cestu projít bez úhony. Předložené oponentury poukázaly na celou řadu překážek, které nás na cestě čekají, ale troufám si říci, že nepředložily jinou variantu cesty. Jiná varianta tedy není a z tohoto hlediska se domnívám, že bychom měli ten krok, se kterým stále váháme, už opravdu učinit.

Pokud se týče druhé části rozpravy, chtěl bych zdůraznit, že při všech jednáních o státoprávním uspořádání, která v Trenčianských Teplicích, na Pražském hradě či v Piešťanech proběhla, jsme zdůrazňovali, že není jiného kompetenčního orgánu než právě FS k tomu, aby rozhodl o budoucích obrysech, tváři, formování a skutečném obsahu našeho státoprávního uspořádání.

Tato skutečnost ovšem neznamená, že bychom měli právo odmítnout účast na takových jednání, že bychom mohli jako uražení představitelé federální vlády říci, že se neúčastníme, naopak jsme považovali za svou povinnost při těchto jednáních uplatnit tento názor, uplatnit stanovisko směřující k posílení a zvýraznění role Federálního shromáždění, jako nejvyššího zákonodárného sboru naší země a že jsme tedy v souvislosti s těmito jednáními jednoznačně vystupovali tak, jak zde bylo řečeno dnes z úst, jak pana prezidenta, tak pana premiéra, to znamená tak, že nehledáme minimální federaci, že cílem našich snah je stát, který bude fungovat. Nemůžeme přitom pomíjet zcela nesporné a oprávněné zájmy obou republik.

Není možné přešlapovat a považovali jsme za nemožné otálet s touto vážnou otázkou až na přijetí nových ústav za dva roky. Ty dva roky by se nám, po mém soudu, velice nevyplatily. Z tohoto hlediska se domnívám, že názor, že otázky vztahů obou národů a otázky státoprávního uspořádání a vymezení kompetencí mezi výkonnými mocemi na úrovni federace a republik nejsou otázkami, které by počkaly, které zdržují jednání o reformě, naopak, jsme toho názoru, že ekonomickou reformu není možné realizovat, nebudeme-li současně realizovat nový demokratický základ vztahů mezi oběma republikami a mezi republikami a federací. Proto se domnívám, že bylo nezbytné současně s otázkami ekonomické reformy a jejího scénáře vymezovat vzájemné vztahy mezi těmi orgány výkonné moci, které budou právě scénář ekonomické reformy realizovat.

Na závěr bych vás chtěl požádat jménem federální vlády, abyste vyjádřili své definitivní stanovisko pro tuto chvíli, neboť je zcela jisté, že se ve stejných otázkách budeme scházet stále znovu a znovu, a to s každým zákonem, kterým chceme ekonomickou reformou realizovat. Děkuji vám za pozornost. (Potlesk.)

Předsedající první místopředseda FS Z. Jičínský: Děkuji místopředsedovi federální vlády za jeho závěrečné vystoupení.

Ptám se společných zpravodajů výborů, zda si přejí slovo? (Zpravodajové si slovo nepřáli.) Děkuji.

Slovo má předseda návrhové komise poslanec Kroupa, aby informoval o práci komise.

Předseda návrhové komise poslanec SL D. Kroupa: Pane předsedo, pane předsedající, paní poslankyně, páni poslanci, návrhová komise vycházela z toho, že pan předseda federální vlády Marián Čalfa nás ve svém projevu k otázkám federace pouze informoval, a proto spatřovala svůj úkol a své hlavní poslání předložit návrh usnesení Federálního shromáždění ke scénáři ekonomické reformy. Dospěla k tomuto návrhu:

Federální shromáždění ČSFR na své společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů Federálního shromáždění ČSFR, dne 17. 9. 1990 projednalo scénář ekonomické reformy předložený vládou ČSFR dne 30. 8. 1990.

Scénář představuje konkretizaci vládního prohlášení z 3. 7. 1990, požadovanou usnesením č. 3 společných schůzí Sněmovny lidu a Sněmovny národů.

Na základě posouzení celkové koncepce a cíle tohoto scénáře Federální shromáždění dospělo k názoru, že scénář je racionálním projektem řešení složitých problémů naší ekonomiky.

Federální shromáždění

  1. konstatuje, že víc než čtyři desetiletí bylo naše hospodářství vedeno k naprosté destrukci. Dnešní vláda musí řešit problémy, které zavinily vlády komunistického režimu. Většina nesnází, které nás očekávají, jsou součástí politiky nápravy tohoto stavu. Podmínkou úspěšnosti této nápravy je společenská dohoda, založená na občanské odpovědnosti a schopnosti přijmout řešení postupu ekonomické reformy s přesvědčením, že jiné cesty není. Vláda projevila ve scénáři ekonomické reformy vůli realizovat ji s přihlédnutím k sociálním i ekologickým aspektům.

  1. doporučuje

- v oblasti privatizace využít všech vhodných privatizačních postupů, které povedou k rychlé a efektivní transformaci vlastních vztahů,

- při realizaci scénáře udržovat soustavný dialog vlády s ekonomickými výbory parlamentu, a to i při přípravě těchto rozhodujících kroků hospodářské politiky, které nemají charakter zákonné úpravy,

- dopracovat sociální souvislosti ekonomické reformy do uceleného systému,

- považovat ekologickou dimenzi za nedílnou systémovou součást programu ekonomické reformy.

  1. žádá,

aby při realizaci ekonomické reformy federální vláda trvale spolupracovala s vládami obou republik.

  1. upozorňuje

na nutnost dodržet harmonogram postupu realizace scénáře ekonomické reformy, který představuje její vzájemně propojené komponenty, a kde nedodržení postupu realizace jedné z nich negativně ovlivňuje průběh reformy jako takové.

Federální shromáždění koncepci a postup ekonomické reformy uvedený ve scénáři podporuje.

Děkuji za pozornost. Návrh vám bude předložen do lavic. (Potlesk.)

Předsedající první místopředseda FS Z. Jičínský: Vážení kolegové, doporučoval bych tento postup: tento návrh usnesení se píše a v nejbližších minutách vám bude doručen písemně do lavic. Chtěl bych vás tedy požádat, abychom teď nepřerušovali naši schůzi, vyčkali a mezitím bych chtěl projednat jeden bod, totiž že bychom projednali i schválili vytvoření komise ke zprávě ministra vnitra, která bude obsahem dalšího jednání naší schůze.

Máme tu návrhy předložené, které byly upraveny po jednání poslaneckých klubů v dopoledních přestávkách. Mezitím, co vám pracovnice budou rozdávat tento materiál, myslím, že byste se mohli soustředit, já bych vám přečetl korektury návrhu změn komise a že bychom tento bod mohli projednat.

Komise poslanců Sněmovny lidu ke zprávě ministra vnitra Jána Langoše je navržena v tomto složení: Jiří Pospíšil (Občanské fórum), kdybyste si doplnili ještě poslanec Hubálek za Občanské fórum. Dále poslanec Bažgavý z VPN, poslanec Jedinák (KSČ), poslanec Šimko (KDH), poslanec Sacher (KDU), poslanec Adámek (SNS).

Pokud jde o tuto komisi ve Sněmovně národů: poslanec Šolc a k němu ještě poslanec Karol Stome za Občanské fórum, poslanec Klokner za KDH, poslanec Pernica František za Hnutí pro samosprávnou demokracii Morava-Slezsko, poslanec Kostya za KSČS, Lászlo Rajczy za Soužití a poslanec Glezgo Štefan za VPN.

Jsou další návrhy ke složení této komise? Můžeme přistoupit k hlasování?

Poslanec Šimko mne upozornil, že má být zpravodajem, a že by proto nebylo vhodné, aby byl členem této komise. Proto doporučuje poslance Rajniče. Prosím, abyste si opravili tuto změnu za KDH - Sněmovna lidu.

Přistoupili bychom ke schválení této komise. Nejprve budou hlasovat poslanci Sněmovny národů. Kdo je pro tento návrh, nechť zvedne ruku! (Hlasuje se.)

Je někdo proti? (Nikdo.) Nikdo.

Zdržel se někdo hlasování? (Čtyři.) Čtyři hlasy.

Prosím, aby poslanci ze Sněmovny lidu drželi prst na hlasovacím tlačítku delší dobu, aby nedocházelo ke zkreslování výsledků hlasování.

Sněmovna národů dostatečnou většinou návrh schválila.

Nyní budou hlasovat poslanci Sněmovny lidu. Kdo souhlasí s předloženým návrhem, nechť zvedne ruku! (Hlasuje se.)

Je někdo proti? (Dva.) Dva.

Zdržel se někdo hlasování? (Dva.) Dva.

Také Sněmovna lidu návrh na členy komise schválila. (Poznámka redakce: usnesení SL č. 64, SN č. 68)

Doporučuji nyní tento postup. Protože po našem jednání se mají sejít výbory sociální a kulturní a výbory ústavně právní k jednání o návrhu zákona o vyznamenáních, doporučuji, abychom přerušili jednání v tom smyslu, že si každý prostudujete návrh usnesení, který jste dostali, pak bychom přistoupili k rozpravě, případně hlasování o tomto předloženém hlasování a potom bychom dnešní schůzi ukončili.

(Jednání přerušeno v 18.04 hodin.)

(Jednání opět zahájeno v 18.15 hodin.)

Předsedající první místopředseda FS Z. Jičínský: Než položím otázku, máte-li poznámky nebo připomínky k návrhu usnesení, ptám se ještě poslance Kroupy jako předsedy návrhové komise, zda dostal nějaké doplňky, o kterých by mohl případně informovat, abychom se vyhnuli zbytečným polemikám nebo diskusím v plénu.

Předseda návrhové komise poslanec SL D. Kroupa: Dostal jsem návrh, aby v prvním řádku textu bylo vypuštěno slovo "své", takže by tam bylo Federální shromáždění ČSFR na společné schůzi...

Dále jsem dostal návrh, aby v pátém řádku zdola bylo místo slova "vedeno" slovo "dovedeno".

Další připomínka je ke druhému řádku zdola, za slovo "očekávají" dát "jsou průvodním jevem politiky nápravy tohoto stavu", místo "jsou součástí...".

Poslanec SL J. Pospíšil: V případě, že na 5. řádku bude místo slova "vedeno" slovo "dovedeno", musí být na začátku tohoto řádku před slovo "víc" dáno "za".

(Připomínka poslance ze sálu: Navrhuji změnit "3. žádá", na "3. Ukládá" a doplnit větu: "aby při realizaci ekonomické reformy federální vláda trvale spolupracovala s vládami obou republik a důsledně respektovala dohodu o vzájemném vymezení kompetencí".

Odůvodňuji to dopisem pana Kučeráka, který je možné pokládat za stanovisko slovenské vlády, a ve kterém se říká o strategii reformy: "V institucionálních aspektech reformy tento scénář neodpovídá duchu probíhajících rozhovorů o kompetencích mezi jednotlivými vládami, ani dříve dosaženým dohodám, například v otázce vztahu mezi federálním rozpočtem a republikovými rozpočty." Vycházím z tohoto stanoviska slovenské vlády k tomuto návrhu.

Předseda slovenské vlády pan Mečiar jednoznačně na své tiskové konferenci vysvětlil požadavky, které vláda má. Vycházel z toho, že se ve volebních programech uvádělo, že pravomoci federace budou delegovat národní vlády, republiky. Já trvám na tom, aby to bylo průběžně dodržováno.

Víme už, o čem se jednalo v Trenčianských Teplicích. Byl bych pro tento dodatek. Chtěl bych říci, že je zbytečné nějakými zastíracími manévry, ignorováním, nebo něčím podobným měnit tyto požadavky. Tyto požadavky jsou fakticky jen naplněním zákona č. 143/1968 Sb., o čs. federaci, které byly předneseny slovenskou vládou. Je zbytečné je deformovat, zakrývat atd. Tento problém vyvstane později.

Předsedající první místopředseda FS Z. Jičínský: Pane poslanče, chcete něco, co si trochu odporuje. My samozřejmě předpokládáme, že vláda bude jednat v souladu s právními předpisy, aniž bychom jí to ukládali. To je něco samozřejmého a federální vláda i národní vlády musejí postupovat v souladu s právními předpisy, které vymezují jejich vzájemné vztahy i kompetence. To, co bylo řečeno po jednání v Trenčianských Teplicích a v Piešťanech směřuje k provedení ústavních a právních změn, pokud jde o vymezení kompetence republik a federace. Až k tomu dojde, rámec vzájemných vztahů se změní, ale dokud k tomu nedošlo, nemůžeme jednat v intencích toho, co říkal pan Mečiar. On říkal, co slovenská vláda navrhuje. To, co navrhuje, se stalo předmětem jednání. Výsledkem budou kompetenční změny, ale zatím nejsou.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP