Pondělí 17. září 1990

Aktivita vlády vo sfére formovania konkrétnych programových zámerov nemá teda nič spoločného s koncepciou, ktorá chce pomocou detailne prepracovaného komplexu vecných riešení vytvoriť v rámci existujúceho systémového prostredia všestranne priaznivé, rovnovážne ekonomické podmienky pre následné bezproblémové uskutočnenie ekonomickej reformy.

Pri príprave ucelenej hospodársko-politickej stratégie na najbližšie dva roky vláda tiež nemá na mysli vytvorenie akéhosi obsahovo striktne zafixovaného, podrobného programu, ktorý by mal zabezpečiť dosiahnutie vopred stanoveného rastu ekonomiky. Našou základnou ambíciou musí byť, aby pokles ekonomickej dynamiky v budúcom roku bol čo najmenší, aby pri tom rýchlejšie odumieralo to, čo je neefektívne a retardačné, aby na tomto základe mohli vznikať nové perspektívne aktivity vo sfére výroby, infraštruktúry a služieb.

V danom kontexte považujeme za dôležité, aby sa reálnejšie, všestrannejšie posudzovali aj premeny a procesy, prebiehajúce v našej ekonomike v tomto roku. Treba vidieť, že niektoré, navonok jednoznačne negatívne, javy (pokles výroby, výkonov, exportu) nesú v sebe aj nezanedbatežné pozitívne prvky, tvoriace nerozlučnú súčasť nastupujúceho transformačného procesu. Možno ich vidieť napríklad v poklese viacerých surovinovo a energeticky náročných výrob, neefektívnych a ekologicky škodlivých ťažieb, vo výraznejšom zameraní investičnej výstavby na oblasť spracovatežského priemyslu, v zmenách štruktúry zamestnanosti ku prospechu terciálnych činností a súkromného sektoru, v zretežnej reorientácii vonkajších ekonomických vzťahov smerom k vyspelým trhovým ekonomikám, ako aj vo viacerých ďalších smeroch. lde teraz o to, maximálne posilniť zárodky vznikajúcich pozitívnych procesov, nasmerovať na ne podnikatežskú aktivitu, účinne podporiť všetkých tých, ktorí sú ochotní angažovať sa v príslušných smeroch a brať pritom na seba aj zodpovedajúce ekonomické riziká.

Dámy a páni, vstupujeme do nového obdobia našej histórie so záťažou mnohých deficitov - chýba nám kapitál, chýbajú medzinárodné kontakty v najcitlivejšej podnikovej sfére, chýbajú základné inštitúcie a mnoho ďalších záruk plynulosti a úspešnosti zvolenej cesty. Jedno však bezpochyby máme - máme odhodlaných žudí, ktorí sú pripravení vrátiť tejto krajine jej vožakedajšie popredné postavenie vo svete. Musíme sa však o týchto žudí starať. Naplno treba využiť najmä tých, ktorí už majú svoje skúsenosti z podnikania, či tých, ktorí sa vyznajú v neduhoch, s ktorými sa stretávame.

Musíme si zvyknúť na to, že pre posudzovanie pracovníkov štátnej a hospodárskej sféry sa stane hlavným kritériom podnikatežský úspech a pracovné úsilie týchto žudí. Takéto kritérium je spravodlivé, nadosobné a nepotrebuje žiadne previerkové komisie, plné najrôznejších subjektívnych záujmov, protekcií, osobnej závisti a neúplných informácií.

Aby sme čo najlepšie pripravili štátnu správu, podniky a družstvá na vstup do tvrdých podmienok trhu, musia odísť predovšetkým žudia skorumpovaní, ktorí uprednostňujú sebecké súkromné či skupinové záujmy pred potrebami inštitúcií, ktoré riadia, alebo v ktorých pracujú. (Potlesk.) Ďalej by mali odísť žudia, ktorí jednoducho na zverené úlohy nestačia a nevedia sa vyrovnať s novou situáciou. (Potlesk.) V neposlednom rade potom musia odísť tí, ktorí síce vedia, ale pomáhať nechcú. (Potlesk.) Pravda, tieto zmeny sa musia uskutočňovať v súlade s právnymi normami a prebiehajúcimi systémovými zmenami.

Prosím, aby sa pri tom vzalo do úvahy, že teraz hovorím o štátnej správe a hospodárskej sfére. Pre orgány, ktoré boli nositežmi moci, musia, po- chopitežne, platiť prísnejšie kritériá. (Potlesk.)

Vážené poslankyne, vážení poslanci, efektívny postup ekonomickej reformy je spojený i s odpoveďou na otázku, ako novo usporiadať spolužitie našich národov a národností v spoločnom štáte. Dejinné skúsenosti i súčasné poznanie ukazujú, že ide o problém vežmi citlivý. Oba národy cítia potrebu zabezpečiť svoj vývoj. Toto úsilie by však nemalo dostať podobu konfliktu, nemalo by byť sprevádzané nedôverou, vyvolanou podozrení o ciežoch a postojoch politickej reprezentácie jedného alebo druhého národa.

Spoločnou požiadavkou drvivej väčšiny občanov nášho štátu je život v ekonomicky prosperujúcej demokratickej krajine. Tomuto ciežu odovzdali svoj hlas v slobodných vožbách. Naše poslanecké mandáty a z nich vyplývajúce zodpovednosti stoja a padajú s týmto záujmom. Je našou najvyššou povinnosťou ho rešpektovať aj pri riešení vzťahov českého a slovenského národa. Voliči nehlasovali pre eróziu a dezintegráciu spoločného štátu. Vožby sa predsa nevyslovili pre narušenie vzťahov dvoch našich národov. Preto nepovažujeme za správne, keď sa v týchto citlivých a zložitých otázkach prijímajú kategorické či jednostranné stanoviská na úrovni jednej republiky bez vzájomných konzultácií, vzájomného rešpektu a úcty k ústavným princípom. (Potlesk.)

Pre naplnenie ekonomických záujmov potrebujeme konsolidovaný štátny útvar, ktorý bude vierohodným partnerom vyspelých štátov integrujúcej sa Európy. lba stabilný štát v zmysle ekonomických, sociálnych a politických istôt občanov môže byť členom svetovej rodiny demokratických štátov. Medzinárodné záväzky a členstvo v medzinárodných organizáciách nás zaväzujú nielen iba navonok, ale aj vo vzťahu k vnútornej právnej a organizačnej štruktúre štátu. Spôsob, akým sa naše národy dokázali zbaviť nedôstojného dedičstva minulého systému, vzbudil v okolitom svete obdiv. Nedopusťme, aby sa tento rešpekt a dôvera civilizovaného sveta stratili a premárnili v dôsledku našej vnútornej disparity, národnej intolerancie a nedostatku vzájomnosti. (Potlesk.) Nemožno pochybovať ani o tom, že hospodárska dezintegrácia Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky by vážne ohrozila, ak nie úplne znemožnila, realizáciu ekonomickej reformy. Sotva by mohli popri sebe fungovať makroekonomické politiky, plodiace nerovnakú kvalitu protiinflačného prostredia, výrazne odlišné spôsoby privatizácie, diferencované tempá liberalizácie cien a dovozov, či odlišne koncipované daňové sústavy. (Potlesk.) Zmyslom nášho úsilia je rozbiť izoláciu, v ktorej sme boli nepriepustne uzavretí a nie vytvárať ešte ďalšie nové hranice.

Nové kvality usporiadania vzťahov vo federácii nesmú byť dôsledkom iracionálnych tlakov a vášní. Ostrie niektorých otázok, týkajúcich sa kompetencií orgánov sa pritom najskôr bude otupovať v priebehu ekonomickej reformy, až sa zorný uhol na niektoré problémy začne meniť. Som presvedčený, že také reformné kroky, ako je privatizácia a presadenie zásad miestnej samosprávy, spôsobia kvalitatívnu zmenu i v našom pojatí vzťahu orgánov federácie a republík.

Ekonomické prepojenie Českej a Slovenskej republiky na strane jednej a naliehavá potreba vymedzenia právomocí dežby práve medzi federálnou a republikovými vládami boli dôvodom, prečo z podnetu federálnej vlády došlo k pracovnej porade troch vlád v Trenčianskych Tepliciach. O zmysle, priebehu a záveroch tejto schôdzky sa už veža hovorilo a vysvetžovalo. Na pôde Federálneho zhromaždenia však považujem za nutné zdôrazniť toto:

Nie sú žiadne dôvody preto, aby sme považovali všetky názory, vyslovené na schôdzke v Trenčianskych Tepliciach, za hotové a nemenné. Názory, ktoré sa tam prednášali, nepredstavujú žiadne ultimáta. Zanedlho po tom, na stretnutí v Piešťanoch v dňoch 10. a 11. septembra, sme dospeli k ucelenejšiemu pohžadu na štruktúry výkonnej moci a na možnosti jej ústavného vyjadrenia v podmienkach federácie. Konečné riešenia budú predmetom ďalších rokovaní a každá zo zúčastnených strán má právo sa k návrhom vyjadriť, posúdiť ich z rôznych aspektov a zaujať k deleniu pôsobností vecné stanovisko. Vážené poslankyne a poslanci, rozhodujúce slovo k týmto otázkam vyjadrite ako reprezentanti najvyššieho orgánu štátnej moci federácie práve vy, až vám budú ústavnou cestou predložené.

Dovožte, aby som teraz stručne formuloval stanovisko federálnej vláde k štátoprávnemu usporiadaniu ČSFR.

Všetci účastníci spomínaných rokovaní opakovane vyjadrili vôžu zachovať federatívne usporiadanie štátu. Súhlasíme s oboma národnými reprezentáciami, že v demokratickej spoločnosti sa štáty a ich spoločenstvá majú vytvárať zdola, to znamená, na základe konsensu zborov, ktoré oprávnene vyjadrujú vôžu občanov a národov žiť spoločne, pretože je to prospešné všetkým. Malo by sa však súčasne zvažovať, že spoločný suverénny štát už existuje a že takto vznikol z vôle našich národov v roku 1918. Aj projekt jeho federatívneho usporiadania, realizovaný v roku 1968, bol projektom spoločnej demokratickej vôle a rozhodnutia rešpektovať princípy svojbytnosti obidvoch národov.

Nemôžeme chápať súčasný proces formovania novej kvality federácie ako proces vytvárania úplne nového spoločného štátu, ktorý svoju podobu, pôsobnosť a právomoci dostane až republikovými ústavami. Spochybňovali by sme takto legitimitu svojich vlastných činov. (Potlesk.)

Na druhej strane nejde ani o mechanický návrat ku stavu v roku 1968. Situáciu vidíme zo zorného uhla roku 1990 a nasledujúcich rokov. Našim ciežom teda je demokratickou cestou vytvoriť dôstojný rámec spoločného štátu, ktorý bude rešpektovať nezadatežné práva obidvoch národov a ich republík, ako aj záujem na jeho optimálnom fungovaní.

V kontexte európskych integračných tendencií pritom nemôže ísť o nejakú minimálnu federáciu, blížiacu sa skôr vožnému zoskupeniu. Potrebujeme orgány federácie výkonne, schopné na základe dostatočnej právomoci využívať ekonomické a zahraničnopolitické prednosti väčšieho štátneho celku ku prospechu obidvoch republík, ku prospechu všetkých, ktorí v našej republike žijú. Silná federácia v tomto pojatí neznamená slabé republiky. To by odporovalo celej vládnej politike vo všetkých oblastiach spoločenského života a na všetkých úrovniach správy. Sme neprávom kritizovaní, že pod heslom "silná federácia" chceme udržať vládu pri centralistických byrokratických štruktúrach. Ubezpečujem vás, že k takýmto postupom sa nechceme, a ani nemôžeme vracať.

Ak má dôjsť k rozumnej a dlhodobo platnej dohode v otázke nášho spoločného štátu, nemali by sme celú záležitosť unáhliť a stavať jeden druhého pred hotovú vec. S týmto postupom mali republiky v minulosti zlé skúsenosti. Preto sme od počiatku presadzovali, aby práce na všetkých ústavách prebiehali súčasne a koordinovane, aby sa otázky spoločného záujmu mohli priebežne konzultovať a uzatvárať všestranne prijatežnou dohodou. Môžem povedať, že tento názor dnes podporujú všetci traja predsedovia vlád i všetky tri vlády. Zastávame tiež názor, že vôža našich národov žiť spoločne vo federatívne usporiadanom štáte musí byť vyjadrená predovšetkým v Ústave tohto suverenného štátu, ktorá potom bude riešiť, i základné otázky organizácie a vymedzenia pôsobnosti ako suverénneho štátu.

Federatívna Ústava a príslušné zákony musia potom zakotviť výsledky dohody o vzťahu medzi rovinou federácie a republík. Na základe konsensu a spolupráce sa musia formulovať tak, aby vymedzili to, čo patrí výlučne federácii, a do čoho orgány republík zasahovať nemôžu, rovnako ako vymedzenie toho, čo je, naopak, vo výlučnej kompetencii republík, a samozrejme, do čoho nemôžu zasahovať orgány federácie. lde predovšetkým o to, v akom rozsahu a v ktorých oblastiach patrí federácii výkonná moc. Bez nej totiž nemôže federácia efektívne fungovať a byť serióznym partnerom v medzinárodných vzťahoch a členom medzinárodných organizácii. V Piešťanoch sme sa zhodli na tom, že v budúcnosti by sa kompetencie, pokiaž možno, nemali deliť medzi federáciu a republiky tak, že by niektoré okruhy činností boli v spoločnej pôsobnosti. Prijal sa návrh stanoviť jednoznačnú hranicu, vymedzujúcu, čo bude vo výlučnej právomoci jednej, alebo druhej štruktúry štátnej správy. Pri posudzovaní návrhov na nové rozdelenie pôsobnosti a právomoci by sme mali starostlivo zvažovať ekonomické, zahranično-politické a zahranično-obchodné hžadiská. Pri návrhoch na nové usporiadanie právomoci v takýchto oblastiach, ako sú napríklad spoje či doprava, by sa malo vychádzať z toho, že ide o významné prvky infraštruktúry, zabezpečujúce rozvoj trhovej ekonomiky v celom štáte tým, že vytvárajú rovnaké podmienky pre všetkých užívatežov.

Vážené poslankyne a poslanci, v otázke spoločného spolužitia Čechov a Slovákov a národnostných menšín v jednom spoločnom federatívnom štáte by sme mali ako rozhodujúce sledovať tieto ciele:

- Česi a Slováci musia mať zabezpečený rozvoj svojej národnej svojbytnosti tak, aby to bolo prijatežné pre podstatnú časť každého z národov; obdobne to platí o národnostných menšinách a etnických skupinách;

- federácia spolu s obidvoma republikami musí predstavovať taký mechanizmus riadenia štátu, ktorý bude schopný účinne čeliť ťažkostiam a problémom, predovšetkým v období prechodu na trhovú ekonomiku a v súvislosti s ním;

- pri riešení všetkých spoločných otázok pri rekonštrukcii federatívneho zriadenia nesmieme zabúdať na demokratické a žudské hodnoty, ktoré sa spájajú s novou etapou vývoja našej spoločnosti. Preto vítame iniciatívu, ktorá vyústila do rozhodnutia skoncipovať a prijať Ústavnú listinu o občianskych, politických a sociálnych právach ako základ novej budúcej federálnej Ústavy.

Za nedelitežné atribúty federácie, o ktorých nemožno pochybovať, pokiaž je naše úsilie o zachovanie spoločného federatívneho štátu skutočne úprimné, teda považujeme:

  1. Priamo volený najvyšší zákonodarný zbor, reprezentujúci jediné miesto rozhodovania o ústavnej forme usporiadania štátu, o zásadných otázkach zákonodarných, aj o formulovaní základných princípov našej zahraničnej a vnútornej politiky. Jeho zákonodarná právomoc by mala byť vo všetkých základných oblastiach, dotýkajúcich sa práv a slobôd občanov i právneho postavenia všetkých subjektov čo najširšia, aby sme sa vyhli právnemu dualizmu, s ktorými má naša krajina neblahé skúsenosti z prvého obdobia svojej existencie.

  1. Federálnu vládu, ktorá bude ústavne zodpovedná iba Federálnemu zhromaždeniu, a ktorá bude v dohodnutých oblastiach a v platnom ústavnom rámci priamo vykonávať svoju právomoc na celom území federácie a voči všetkým subjektom. Do jej právomoci by mali spadať predovšetkým otázky vnútornej bezpečnosti a obrany krajiny, zahraničnej politiky, finančnej a colnej politiky, správy spojových a dopravných sietí na federálnej úrovni, ako aj formovanie koncepcií spoločnej starostlivosti o životné prostredie a politiky zamestnanosti a pracovnoprávnych vzťahov, vrátane koncepcie sociálneho a ekonomického rozvoja krajiny. Na rovnakej úrovni je treba realizovať spoločné zásady cenovej, surovinovej a energetickej politiky, ktoré, rovnako ako vonkajšie ekonomické vzťahy, vyžadujú jednotnú koordináciu. Nie sú pochybnosti o nutnosti mať jednotnú menu a menovú politiku.

  1. Domnievame sa, že mimoriadne dôležitú úlohu v rámci novo koncipovaného projektu federácie zohrá ústavná funkcia prezidenta. Nejde iba o funkciu hlavy štátu, ale súčasne aj o historicky osvedčený princíp, upevňujúci stabilitu štátu a formujúci rovnováhu medzi zákonodarnou a výkonnou mocou.

  1. O právnom štáte, ani o fungujúcej federácii však nemôžeme hovoriť, pokiaž nebudeme mať tiež nezávislé ústavné, správne i obecné súdnictvo s najvyššími orgánmi na úrovni federácie. K nim sa bude môcť každá z oboch republík i každý občan, alebo skupina občanov dovolať, a ich výrok bude na celom území štátu požívať bezprostrednú platnosť a autoritu.

Vážené dámy a páni poslanci! O týchto našich predstavách sme hovorili na stretnutiach troch vlád nielen v Trenčianskych Tepliciach, ale predovšetkým minulý týždeň v Piešťanoch. lch konkrétnu formuláciu, ústavné naplnenie a živý obsah považujeme za spoločnú úlohu Federálneho zhromaždenia a vlády ČSFR. S ich realizáciou spájame i nádeje na úspech pri uskutočňovaní scenára radikálnej ekonomickej reformy. A naša ekonomická reforma, to je stratégia, to je osud, to je základ života nás i ďalších generácií. Je to manéver, ktorý potrebuje rozmery federácie. (Potlesk.)

Ďakujem za pozornosť.

Předsedající předseda FS A. Dubček: Ďakujem predsedovi vlády za prednesenú správu a vystúpenie.

Vzhžadom na závažnosť prerokúvanej problematiky odporúčajú predsedníctva snemovní ustanoviť návrhovú komisiu pre prípravu stanoviska Federálneho zhromaždenia. Po konzultácii a prerokovaní s predsedami poslaneckých klubov sa do tejto komisie navrhujú: za Snemovňu národov poslanci: H. Kočtúch (VPN), L. Motyčka (KDU), M. Ransdorf (KSČ), J. Šedovič (SNS), J. Štern (OF), V. Tomis (MSL-HOS).

Podobne za Snemovňu žudu sa navrhujú do komisie títo poslanci: B. Bárta (MSL-HOS), D. Kroupa (OF), St. Kučera (KDH), F. Szöcs (Soužití), O. Vilagi (VPN), J. Zán (KSČ).

To sú návrhy, ktoré vyšli z návrhov jednotlivých poslaneckých klubov po vzájomnej konzultácii. Pýtam sa, či sú k navrhnutej komisii nejaké pripomienky, alebo pozmeňovacie návrhy?

Poslanec SL V. Benda: Rád bych jménem Klubu poslanců KDU opravil - bylo to projednáváno - na místo posl. Motyčky, který je jako ministr zaneprázdněn, by tam měl být poslanec Lux.

Předseda FS A. Dubček: Je možné vziať to na vedomie.

Poslanec SN J. Kulan (VPN): Menom viacerých poslancov Snemovne národov za Verejnosť proti násiliu by som vás chcel poprosiť, či by nebolo možné vyhlásiť 10-minútovú prestávku, počas ktorej by sa zišli poslanecké kluby. lde o dokument mimoriadnej závažnosti.

Poslanec SL J. Pospíšil (OF): Já se domnívám, že sestavení komise bude reprezentovat poměrné zastoupení v parlamentě, a pokud tam mají být zastoupeny všechny strany, chybějí liberálové, pokud to nebude respektovat poměrné zastoupení.

Předseda FS A. Dubček: Prosím, aby ste pripravili príslušný návrh. Je tu návrh, aby sme urobili prestávku, počas ktorej budú zasadať poslanecké kluby. Vychádzal som z toho, že to bolo s jednotlivými predstavitežmi klubov konzultované. Pokiaž takáto žiadosť je, nechám o tom návrhu hlasovať.

Možno, že by bolo treba predtým vyjasniť, či sú ešte nejaké iné návrhy na zostavenie tejto komisie? Pokiaž nie sú, budeme hlasovať.

Najskôr hlasujú poslanci Snemovne národov, zvolení v Českej republike a v Slovenskej republike spoločne. Kto súhlasí, aby sa počas tejto prestávky stretli všetky poslanecké kluby, a aby korigovali predchádzajúci návrh, nech zdvihne ruku. (92)

Kto je proti? (17)

Zdržal sa niekto hlasovania? (17)

Návrh bol väčšinou hlasov schválený.

Ďalej budú hlasovať poslanci Snemovne žudu. Kto súhlasí s predloženým návrhom, nech zdvihne ruku. (95)

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP