USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č. 215

ve věci majetku politických stran, hnutí a společenských organizací

Federální shromáždění na 28. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 9. května 1990 přijalo toto usnesení:

1. bere na vědomí zprávu komise FS ČSFR pro majetkové vypořádání politických stran a politických hnutí;

2. vyzývá federální vládu k vydání předpisu, který by zabránil majetkovým převodům a transakcím nad rámec přiměřeného řádného hospodaření KSČ;

3. žádá federální vládu

a) došetřit majetkové poměry politických stran v souladu se závěry výše uvedené zprávy;

b) provést evidenci movitého majetku kromě DKP;

c) zjistit výši, způsob nabytí a pohyb finančních prostředků politických stran se zaměřením na výdaje ze státního rozpočtu;

d) objasnit podstatu mezinárodního účtu KSČ, jeho výšku a způsoby použití, včetně všech mezinárodních finančních transakcí, prováděných KSČ mimo tento účet;

e) zjistit výši tzv. nepřímých dotací ze státního rozpočtu a z účtů hospodářských a společenských organizací;

f) rozšířit zasedání na inventarizaci majetku politických hnutí a společenských organizací v souladu s usnesením Federálního shromáždění ze 14. března t. r.

Kučera v. r., Šoltés v. r., Mičieta v. r.
v. z. Kukrál v. r.
ověřovatelé
předseda Federálního shromáždění

Přihlásit/registrovat se do ISP