USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č. 213

k výzvě odborových svazů ČKD Energetika, ČKD Polovodiče, ČKD Slévárny, Praga,

Konfederace politických vězňů a Hnutí za občanskou svobodu

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky na 28. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 9. května 1990 přijalo toto usnesení:

1. Federální shromáždění se plně ztotožňuje, v souladu s výzvou odborových svazů ČKD ze dne 3. 5. 1990, s tím, aby byla úplně a jednoznačně vyřešena otázka majetku KSČ. V rámci toho navrhuje vládě, aby přijala opatření bránící majetkovým převodům a transakcím nad rámec přiměřeného řádného hospodaření. K majetku KSČ, jakož i dalších politických stran, organizací a hnutí přijalo Federální shromáždění usnesení č. 147 ze dne 14. 3. 1990. Na úkolu pracují orgány federální vlády, které dnešního dne informovaly Federální shromáždění o dosavadních výsledcích činnosti Výboru lidové kontroly o této věci.

2. K požadavku na Federální shromáždění a federální vládu, aby do 9. 5. 1990 ustanovily parlamentní komisi, která by prošetřila činnost KSČ od jejího vzniku dodnes, Federální shromáždění konstatuje:

V současné době existuje komise

- historická a vojenská

- vládní komise vedená profesorem Menzlem pro období let 1968 až po současnost

- komise pro analýzu finančních vztahů mezi rozpočtem československé federace, republik a politickými stranami, které se otázkou KSČ zabývají. Navíc vytvoření parlamentní komise brání skutečnost, že by Federální shromáždění nemohlo provést ani kontrolu její činnosti, neboť dnešní schůzí Federální shromáždění končí.

3. K požadavku, aby Federální shromáždění a KSČ znovu zvážily vhodnost kandidátky KSČ v červnových volbách konstatujeme, že Federální shromáždění respektuje zákon o politických stranách a zákon o volbách do Federálního shromáždění a národních rad vzešlý z usnesení těchto zrekonstruovaných zákonodárných sborů.

Komise navrhuje Federálnímu shromáždění, aby přijalo přednesený návrh usnesení k výzvě odborových svazů ČKD Konfederace politických vězňů a Hnutí za občanskou svobodu a vyjádřilo s ním souhlas hlasováním.

Malý v. r., Kocinová v. r., Krátká v. r.
v. z. Kukrál v. r.
ověřovatelé
předseda Federálního shromáždění

Přihlásit/registrovat se do ISP