USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č. 210

ke zprávě o činnosti komise sněmoven Federálního shromáždění

pro dohled na stažení sovětských vojsk z Československa

Federální shromáždění na 28. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 8. května 1990 projednalo zprávu o činnosti komise sněmoven Federálního shromáždění pro dohled na stažení sovětských vojsk z Československa (tisk 432).

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky

1. schvaluje zprávu předloženou komisí;

2. žádá vládu České a Slovenské Federativní Republiky

a) zajistit ostrahu objektů předávaných civilní správě sovětskou stranou;

b) zajistit ženijně technické prověření objektů a vojenských prostorů předávaných civilní správě sovětskou stranou;

c) vytvořit z rozpočtu federace účelový fond, prostředky z tohoto fondu směřovat na okresní národní výbory, na jejichž území jsou dislokována sovětská vojska. Tyto prostředky budou určeny k okamžitému řešení škod na objektech a zejména k odstraňování následků ekologických havárií, k zabezpečení hydrogeologického průzkumu;

d) o účinná organizační a technická opatření k zabezpečení lokalit pro ukládání kontaminované zeminy a jiných odpadů vznikajících v souvislosti s odsunem sovětských vojsk;

e) o včasnou specifikaci nemovitostí a zařízení, které budou předány civilní správě (NV, STS, JZD apod.) , a to v I. etapě odsunu s jednoměsíčním předstihem před plánovaným termínem předání a v následujících etapách s dvouměsíčním předstihem;

f) vytvořit závaznou metodiku pro ohodnocení předávaných nemovitostí a zařízení a škod vzniklých na životním a přírodním prostředí. Při ohodnocování vzniklých škod zohledňovat i ušlý zisk i jiné vývojové škody (humanitární, morální a historické).

3. Vzhledem ke skutečnostem a k rozporům ve vyčíslování škod, které komise zjistila, vyzývá Federální shromáždění vládu České a Slovenské Federativní Republiky, aby neprodleně zahájila jednání se sovětskou vládou pro vytvoření smluvního rámce pro způsob přesného vyčíslení a specifikace škod a způsobu jejich úhrady.

4. Doporučuje sněmovnám Federálního shromáždění, které budou zvoleny v červnových volbách, aby obnovily činnost této komise vzhledem k tomu, že odsun sovětských vojsk bude pokračovat i v následujícím volebním období.

Kocinová v. r., Krátká v. r.
v. z. Kukrál v. r.
ověřovatelé
předseda Federálního shromáždění

Přihlásit/registrovat se do ISP