USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č. 157

Federální shromáždění Československé socialistické republiky na 26. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 28. března 1990 projednalo

a) iniciativní návrh poslance M. Kocába na přijetí stanoviska Federálního shromáždění k dohodě o dočasném pobytu sovětských vojsk na území ČSSR;

b) iniciativní návrh poslanců M. Kocába, V. Deyla, J. Novotného, M. Sychry a Š. Kováče na zřízení komise sněmoven Federálního shromáždění pro dohled na stažení sovětských vojsk z Československa;

c) iniciativní návrh poslanců L. Dvořáka a M. Jansty o zrušení prohlášení a usnesení Federálního shromáždění ČSSR ze dne 15. 10. 1969.

Federální shromáždění Československé socialistické republiky

1. prohlašuje, že usnesení Národního shromáždění Československé socialistické republiky ze dne 18. 10. 1968, kterým byl vysloven souhlas se Smlouvou o podmínkách dočasného pobytu sovětských vojsk na území Československé socialistické republiky ze dne 16. 10. 1968, je od počátku neplatný;

2. vyzývá vládu Československé socialistické republiky, aby prohlásila Smlouvu o dočasném pobytu sovětských vojsk na území ČSSR ze dne 18. 10. 1968 za neplatnou od samého počátku;

3. schvaluje iniciativní návrh skupiny poslanců a výborů zahraničních, bezpečnostních a branných a ústavně právních Sněmovny lidu a Sněmovny národů na vytvoření smíšené komise Federálního shromáždění pro dohled na stažení sovětských vojsk z Československa. Návrh na složení komise je uveden v příloze k tomuto usnesení;

4. zrušuje

a) Prohlášení Federálního shromáždění Československé socialistické republiky z 15. 10. 1969 k usnesením a dokumentům přijatým bývalým NS a jeho předsednictvem ve dnech 21. až 28. 8. 1968 č. 1-20

b) usnesení Federálního shromáždění Československé socialistické republiky z 15. 10. 1969 o zrušení těchto usnesení a dokumentů přijatých bývalým NS a jeho předsednictvem ve dnech 21.-28. 8. 1968 č. 1-20.

Kocinová v. r., Kubeš v. r.
Dubček v. r.
ověřovatelé
předseda Federálního shromáždění

Přihlásit/registrovat se do ISP