USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č. 156

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Mezinárodní úmluva o zjednodušení a sladění celních režimů, podepsaná v Kjótu dne 18. května 1973, a její přílohy A.2. O dočasných skladech zboží, A.3. O celních formalitách vztahujících se na obchodní dopravní prostředky, A.4. O celním propouštění zásob a C.1. O vývozu zboží do volného oběhu v cizině (tisk 201)

Federální shromáždění Československé socialistické republiky na 26. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 28. března 1990 přijalo toto usnesení:

Federální shromáždění Československé socialistické republiky souhlasí, aby se Československá socialistická republika stala smluvní stranou Mezinárodní úmluvy o zjednodušení a sladění celních režimů, podepsané v Kjótu dne 18. května 1973, a jejích příloh A.2. O dočasných skladech zboží, A.3. O celních formalitách vztahujících se na obchodní dopravní prostředky, A.4. O celním propouštění zásob a C.1. O vývozu zboží do volného oběhu v cizině, s tím, že bude učiněno prohlášení tohoto znění:

"Ustanovení článku 13 úmluvy je v rozporu s Deklarací o poskytnutí nezávislosti koloniálním územím a národům, která byla přijata na XV. zasedání Valného shromáždění Organizace spojených národů v roce 1960 a Československá republika jej proto považuje za překonané."

Kocinová v. r., Šoltés v. r.
Dubček v. r.
ověřovatelé
předseda Federálního shromáždění

Přihlásit/registrovat se do ISP