USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č. 147

k návrhu poslance Sněmovny lidu Petra Kučery

- k předložení návrhu zákona o vyvlastnění a rozdělení majetku nespravedlivě nabytého politickými stranami, politickými hnutími a společenskými organizacemi od 1. 1. 1948 do začátku volební kampaně;

- k vydáním vládního nařízení, kterým se zabraňuje převodům majetku politických stran, politických hnutí a společenských organizací.

Federální shromáždění Československé socialistické republiky na 25. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 14. 3. 1990 přijalo toto usnesení:

Federální shromáždění

a) vyzývá vládu ČSSR, aby mu urychleně předložila návrh zákona o vyvlastnění a rozdělení majetku nespravedlivě nabytého politickými stranami, politickými hnutími a společenskými organizacemi od 1. 1. 1948 do začátku volební kampaně (28. 4. 1990).

Návrh by měl sledovat tyto zásady:

1. Zajistí se majetek a hodnoty včetně nároků a práv (dále jen majetek) politických stran, politických hnutí a společenských organizací podle stavu ke dni účinnosti tohoto zákona.

2. Zjistí se výše globálních dotací a účelových dotací poskytnutých politickým stranám a politickým hnutím a společenským organizacím od 1. 1. 1948 do 31. 12. 1989.

3. Zjistí se hodnota majetku znárodněného nebo jinak bezúplatně převedeného od 1. 1. 1948 do dne účinnosti tohoto zákona z vlastnictví týchž politických stran, politických hnutí a společenských organizací do vlastnictví státu nebo politických stran či politických hnutí nebo společenských organizací. Tyto subjekty jsou povinny v určené lhůtě předložit přiznání o tomto majetku a uvést způsob a důvod jejich nabytí.

4. Majetek politických stran, politických hnutí, jakož i společenských organizací podléhá správě státu až do další úpravy.

5. Majetek pocházející z neodůvodněných dotací či bezúplatných převodů (nad rámec členských příspěvků, obvyklých darování či odkazů nebo dědictví) či za nepřiměřeně nízkou úhradu získaný v období od 1. 1. 1948 do dne účinnosti tohoto zákona připadá státu.

6. Vláda ČSSR stanoví pravidla, podle nichž se politickým stranám a politickým hnutím uvedeným v § 9 zákona č. 15/1990 Sb., o politických stranách a politickým stranám, které předloží platné kandidátní listiny podle § 18 zákona o volbách do Federálního shromáždění, části majetku vyvlastněného podle předchozích bodů přidělí k zajištění volební kampaně v roce 1990. Přidělení podle těchto pravidel provede FMF, resp. ministerstva financí České a Slovenské republiky.

7. Vláda ČSSR stanoví rovněž pravidla, podle nichž FMF, resp. ministerstva financí České a Slovenské republiky přidělí politickým stranám, politickým hnutím a společenským organizacím části majetku vyvlastněného podle předchozích bodů k jejich činnosti. Přitom se přihlédne k účelu i k předchozímu užívání tak, aby byla šetřena zásada přiměřeného využití.

8. Obdobně federální ministerstvo financí nebo ministerstvo financí České a Slovenské republiky stanoví pravidla přidělení majetku politických stranám, politickým hnutím a společenským organizacím, které se rozštěpily v období od 1. 1. 1948 do dne účinnosti tohoto zákona nebo těm subjektům které v uvedeném období na jejich místě vznikly.

9. Do majetku společenských organizací je třeba zahrnout majetek Národní fronty České republiky a Slovenské republiky a jimi spravované fondy.

b) Vyzývá vládu ČSSR, aby bezodkladně vydala na přechodné období vládní nařízení, kterým se až na další zakazují a vůči státu prohlašují za neúčinná veškerá právní jednání, majetkové převody, majetková začlenění a vytváření právních subjektů disponujících majetkem politických stran, politických hnutí a společenských organizací, k nimž došlo v posledních 6 měsících přede dnem účinnosti tohoto nařízení a která přesahují hranice přiměřeného řádného hospodaření.

Strnadová v. r., Kubeš v. r., Kučera v. r.
Dubček v. r.
ověřovatelé
předseda Federálního shromáždění

Přihlásit/registrovat se do ISP