USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č. 133

ke zprávě o plnění programového prohlášení vlády ČSSR, společensko-politické situaci

a konkretizaci úkolů vlády ČSSR na nejbližší období

Federální shromáždění ČSSR projednalo na 24. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 27. a 28. února 1990 zprávu o plnění programového prohlášení vlády ČSSR, společensko-politické situaci a konkretizaci úkolů vlády ČSSR na nejbližší období.

Federální shromáždění

1. oceňuje, že vláda přichází se zprávou o plnění programového prohlášení za dva měsíce po tom, co bylo Federálním shromážděním schváleno; zpráva v souladu s usnesením Federálního shromáždění programové prohlášení prohlubuje a konkretizuje. Oceňuje iniciativní a energické kroky vlády, které přispěly k upevnění vnitřní a vnější bezpečnosti státu a občanů. Dále oceňuje intenzivní a iniciativní činnost vlády v zahraničně politické oblasti, kde se daří v krátké době obnovit vzájemné vztahy s řadou států, prohloubit důvěru a tím výrazně zlepšovat mezinárodní postavení ČSSR;

2. konstatuje, že zpráva kriticky a otevřeně hodnotí současný stav země, politickou a ekonomickou situaci ve státě. Hledání východisek zvláště v národním hospodářství bude obtížné a náročné. Dosud se vládě ČSSR nepodařilo dotvořit konzistentní koncepci ekonomického rozvoje včetně strukturálních změn v národním hospodářství a v orientaci vnějších ekonomických vztahů. Není ještě zcela zformován účinný informační systém, který by v hospodářských otázkách umožnil potřebný konsensus ve společnosti. Pohotovým vnitřním zdrojem pro rychlý ekonomický rozvoj je iniciativa lidí a podnikatelský duch. Vládě se však zatím nedaří vytvořit a rozvinout všechny potřebné podmínky pro využití tohoto zdroje. Nezbytné změny ve složení a struktuře státního a hospodářského aparátu probíhají leckde pomalu a polovičatě a nejsou včas legislativně zabezpečeny. Vládě se zatím nepodařilo dokončit úkol, který si vytýčila v programovém prohlášení, napomáhat účelné a rychlé kádrové obnově pracujících pracovníků ve státním a hospodářském aparátu. Rychlý sled událostí v naší zemi vyžaduje v krátké době legislativní změny vytvářející právní stát a přijetí řady demokratických zákonů v politické oblasti i zákonů vytvářejících podmínky právního zabezpečení změn v ekonomické oblasti. I když legislativní orgány vlády urychlují práce na zákonech, nedaří se vždy příslušné návrhy dokončit včas, kvalitně a v potřebných souvislostech;

3. očekává, že vláda bude při rozpracování svého programu přihlížet k námětům předneseným v rozpravě;

4. doporučuje, vládě ČSSR

- přijmout a Federálnímu shromáždění předložit opatření k tomu, aby současné období hospodářské nestability bylo

co nejkratší

- věnovat pozornost přípravě demokratických voleb včetně materiálního zabezpečení nově vznikajícího politického systému

- pokračovat v zásadních hospodářských reformách při respektování zdravého životního prostředí a sociálních jistot

občanů. Do konce března 1990 informovat Federální shromáždění o harmonogramu jednotlivých reformních kroků

vlády včetně postupu změn vlastnických forem a podmínek pro podnikatelské aktivity, a to i v zemědělství

- zabezpečit včasné legislativní změny v politické a ekonomické oblasti a v zájmu urychlení legislativního procesu seznamovat parlamentní výbory s pracovní verzí návrhů zákonů včas a v patřičných souvislostech

- lépe koordinovat různé zahraničně politické aktivity.

Kubeš v. r., Kocinová v. r.
Dubček v. r.
ověřovatelé
předseda Federálního shromáždění
Přihlásit/registrovat se do ISP