USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č. 128

ke Zprávě o činnosti společné komise sněmoven Federálního shromáždění a České národní rady pro dohled na vyšetření události ze 17. listopadu 1989 v Praze (tisk 236)

Federální shromáždění ČSSR na 22. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 23. ledna 1990 projednalo Zprávu o činnosti společné komise sněmoven Federálního shromáždění a České národní rady pro dohled na vyšetření události ze dne 17. listopadu 1989 v Praze (tisk 236).

Federální shromáždění Československé socialistické republiky

1. souhlasí se zprávou předloženou komisí;

2. bere na vědomí, že

a) komise ukončila I. etapu své činnosti spočívající v permanentním zasedání, spojeném s předvoláváním a vyhodnocováním výpovědí jednotlivých osob,

b) komise pověřila své dva členy - Romana Kříže a Václava Bartušku dalším získáváním informací mezi zasedáními komise v předem stanovených oblastech;

3. konstatuje, že z požadavků, které byly stanoveny v usnesení Federálního shromáždění č. 110 ze dne 12. prosince 1989 byl splněn pouze požadavek na zrušení zákona č. 126/1968 Sb., o některých přechodných opatřeních k upevnění veřejného pořádku a zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění ČSSR č. 10/1989 Sb., k ochraně veřejného pořádku. Dosud nebyla Federálnímu shromáždění podána Federálním ministerstvem vnitra informace o tom, zda byly změněny, popřípadě zrušeny prováděcí předpisy k zákonu č. 40/1974 Sb., o SNB;

4. pověřuje

a) výbory ústavně právní Sněmovny lidu a Sněmovny národů, aby sledovaly přípravu a dohlížely nad zpracováním návrhů zákonů, upravujících práva občanů a vylučujících zneužití mocenských prostředků k potlačení výkonu občanských práv a svobod zaručených ústavou,

b) komisi, aby nadále pokračovala ve své dohlížecí činnosti až do doby, kdy vojenská složka Generální prokuratury ČSSR a Generální prokuratura ČSR skončí své vyšetřování;

5. odvolává z komise JUDr. Otakara Motejla na jeho vlastní žádost v souvislosti s jeho navržením na funkci předsedy Nejvyššího soudu ČSSR,

6. jmenuje na návrh komise za člena komise JUDr. Milana Hulíka.

Šoltés v. r., Veselá v. r.
Dubček v. r.
ověřovatelé
předseda Federálního shromáždění
Přihlásit/registrovat se do ISP